CSR

Aarhus Vand er det første vandselskab i verden, der er certificeret efter standarden DS 49 001 om samfundsmæssigt ansvar (CSR).

Ud over CSR-certificeringen er vi også certificeret i arbejdsmiljøledelse, energiledelse, miljøledelse og fødevaresikkerhed.

Certificeringerne er din sikkerhed for, at vi arbejder seriøst med at integrere hensynet til samfundsansvar, herunder arbejdsmiljø, miljø, energi og drikkevandssikkerhed i alle vores arbejdsområder. Det kan være ved indkøb, bygningsændring, nybyggeri, valg af ny teknologi, omstilling samt ved tilrettelæggelse og udførelse af det daglige arbejde.

Det betyder også, at vi altid vil arbejde for den bedste og mest rentable løsning for både forbrugere, samfund og medarbejdere, samtidig med at vi passer på vores miljø, klima og naturressourcer.

Vi satser på energi, klima og miljø

Med udgangspunkt i de tre kerneområder - energi, klima og miljø - vil vi gøre en forskel for Aarhus ved at være med til at bevare og forbedre de unikke naturoplevelser, som er knyttet til vandkredsløbet - åer, søer, strand og hav. Vi bidrager til samfundet nationalt og globalt ved at dele vores viden og ved støtte op om den vandteknologiske udvikling til gavn for det globale klima og verdens naturressourcer. 

Vi tager også ansvar i vores leverandørkæde

Aarhus Vand lægger stor vægt på, at vores leverandører og samarbejdspartnere også arbejder aktivt for at løfte deres samfundsmæssige ansvar. Det har vi et særligt program for, og grundlaget herfor er, at alle vores leverandører skal forpligte sig ved underskrift af vores retningslinjer for samfundsmæssigt ansvar

CSR-resultater

Du kan læse om de enkelte certificeringer herunder.

Aarhus Vands politikker

Politik for samfundsansvar, herunder drikkevandssikkerhed, arbejdsmiljø, miljø og energi.

Formål

Aarhus Vands politikker for samfundsansvar, herunder drikkevandssikkerhed, arbejdsmiljø, miljø og energi skal på alle niveauer medvirke til at reducere og eliminere de væsentlige risici for drikkevandskvaliteten, arbejdsmiljøet og utilsigtet påvirkning af det omgivende miljø. Samtidig skal politikkerne medvirke til, at vi, under hensyntagen til interessenternes interesser, skaber en løbende udvikling af Aarhus Vand og derved understøtter vores vision om at være Danmarks førende vandvirksomhed.

Politikkens indhold

Vi vil:

 • Integrere hensynet til samfundsansvar, herunder arbejdsmiljø, miljø, energi og drikkevandssikkerhed i alle relevante områder, eksempelvis ved indkøb, bygningsændring, nybyggeri, ny teknologi, omstilling samt ved tilrettelæggelse og udførelse af det daglige arbejde.

 • Sikre en høj kvalitet og hygiejne i forbindelse med etablering, drift og servicering af alle anlæg.

 • Forebygge svigt igennem risikovurderinger, planlægning og forebyggende styring. Styringen skal ske på en måde så:
  - vi har overblik over vores aktiviteter, risici og interessenter
  -vi i samarbejde med alle vores væsentlige interessenter bliver enige om, hvad der er vigtigt for dem, og at vi anvender denne viden i vores risikostyring
  -vi ved, hvad vi gør ved det, der opfattes som vigtigt

 • Fjerne potentielle risici i arbejdsmiljøet og sikre og dokumentere en vedvarende løbende forbedring i sundhed, sikkerhed og uheldsfrekvens.

 • Løbende arbejde med udvikling og sikring af medarbejdernes ressourcer, såvel fysiske, psykiske og sociale.

 • Forebygge forurening, løbende forbedre os og som minimum overholde myndighedskrav på miljøområdet.

 • Løbende ajourføre vores styring af virksomheden, og sikre at denne styring både kan dokumenteres og eftervises i henhold til vores målsætninger og planer.

 • Løbende forbedre vores styring af virksomheden med henblik på til stadighed at have overblik over og overholde den gældende lovgivning samt respektere internationale adfærdsnormer og menneskerettighedsprincipper.

 • Løbende forbedre måden vi bruger energi på i forhold til aktiviteter og processer overalt i organisationen, hvor indsatsen står mål med resultatet, og vi kan forudse en rimelig tilbagebetalingstid.

 • Løbende inddrage væsentlige interessenter i forbindelse med planlægning og eksekvering af vores kerneopgaver.

 • Løbende kommunikere og formidle vores beslutninger, beslutningsgrundlag, aktiviteter og resultater for derved at sikre, at interessenterne får information og viden herom.

 • Evaluere vores styring og vil på baggrund heraf planlægge og gennemføre nøje udvalgte forbedringsprojekter og –tiltag.
Samfundsansvar (ISO 49001)

Ultimo 2011 opnåede vi certificering indenfor samfundsansvar. Det betyder, at vores ledelsessystem er certificeret og løbende bliver holdt op imod DS49001, der den danske standard for samfundsmæssig ansvarlighed.

Certificeringen sender et klart signal om, at det fortløbende fokus på effektiviseringer ikke må ske på bekostning af hensynet til miljø, arbejdsmiljø, samfundsinvolvering, menneskerettigheder og andre ”bløde værdier”.

Arbejdsmiljøledelse (ISO 18001)

Ledelsessystemet har også et medarbejderfokus, da vi følger op på arbejdsmiljøet i forhold til standarden DS/OHSAS 18001. Det betyder, at vi sørger for, at vores medarbejdere arbejder i et sikkert og udviklende fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og at ingen kommer til skade.

Miljøledelse (ISO 14001)

I foråret 2008 opnåede vi certificering på miljøledelse og arbejdsmiljø.

I miljøledelse bliver vores ledelsessystem certificeret efter ISO 14001, som betyder, at vi afleder og renser spildevand effektivt og til mindst mulig gene for miljøet. 
Samtidig indebærer miljøledelsen, at vi passer godt på grundvandsressourcerne ved blandt andet at beskytte dem mod forurening.

Fødevaresikkerhed (ISO 22000)

I 2006 blev vores styring af drikkevandskvaliteten certificeret efter standarden ISO 22000 HACCP. Vi kalder det ”Dokumenteret Drikkevandssikkerhed”.

I praksis betyder det, at vores ledelsessystem er blevet godkendt som et godt værktøj til sikker levering af et af vores kerneprodukter, nemlig drikkevand af højeste kvalitet.