Vores samfundsmæssige ansvar

Aarhus Vand er det første vandselskab i verden, der er certificeret efter standarden DS 49 001 om samfundsmæssigt ansvar (CSR).

Ud over CSR-certificeringen er vi også certificeret i arbejdsmiljøledelse, miljøledelse og fødevaresikkerhed.

Certificeringerne er din sikkerhed for, at vi arbejder seriøst med at integrere hensynet til samfundsansvar, herunder arbejdsmiljø, miljø, energi og drikkevandssikkerhed i alle vores arbejdsområder. Det kan være ved indkøb, bygningsændring, nybyggeri, valg af ny teknologi, omstilling samt ved tilrettelæggelse og udførelse af det daglige arbejde.

Det betyder også, at vi altid vil arbejde for den bedste og mest rentable løsning for både forbrugere, samfund og medarbejdere, samtidig med at vi passer på vores miljø, klima og naturressourcer.

Vi satser på energi, klima og miljø

Med udgangspunkt i de tre kerneområder - energi, klima og miljø - vil vi gøre en forskel for Aarhus ved at være med til at bevare og forbedre de unikke naturoplevelser, som er knyttet til vandkredsløbet - åer, søer, strand og hav. Vi bidrager til samfundet nationalt og globalt ved at dele vores viden og ved støtte op om den vandteknologiske udvikling til gavn for det globale klima og verdens naturressourcer. 

Vi tager også ansvar i vores leverandørkæde

Aarhus Vand lægger stor vægt på, at vores leverandører og samarbejdspartnere også arbejder aktivt for at løfte deres samfundsmæssige ansvar. Det har vi et særligt program for, og grundlaget herfor er, at alle vores leverandører skal forpligte sig ved underskrift af vores retningslinjer for samfundsmæssigt ansvar.

Du kan læse om de enkelte certificeringer herunder.

Aarhus Vands politikker

Politik for samfundsansvar, herunder drikkevandssikkerhed, arbejdsmiljø, miljø og energi.

Formål

Aarhus Vands overordnede politik beskriver rammerne for vores styring af de samfundsansvarlige (CSR) mekanismer, vi har indflydelse på. Politikken er afstemt med Aarhus Vands strategi, formål og vision samt vores tværgående strategiske principper. Den overordnede politik suppleres med specifikke politikker for hvert område, hvor det er formålstjenligt, fx på personale- og arbejdsmiljøområdet.

Politikken medvirker til, at vi skaber en løbende udvikling af Aarhus Vand og understøtter FN’s 17 Verdensmål, som er omdrejningspunktet for den indsats, vi yder hver eneste dag. Aarhus Vand har fokus på områderne Miljø og Klima, Arbejdsmiljø, Drikkevandsikkerhed og CSR. Disse områder er vi også certificeret på.

Politikkens indhold

Vi vil skabe sundhed gennem rent vand – til mennesker og planeten – ved at:

 • Integrere hensynet til samfundsansvar (CSR), herunder arbejdsmiljø, miljø, energi og drikkevandssikkerhed i alle relevante processer i virksomheden
 • Overholde de love og gældende aftaler vi er omfattet af
 • Kræve samme overholdelse af love og gældende aftaler af vores leverandører og samarbejdspartnere.
 • Understøtte FN’s Verdensmål gennem egne indsatser og gennem samarbejde med kunder, leverandører, samarbejdspartnere og øvrige relevante interessenter.
 • Arbejde for bedst mulig drikkevandskvalitet og sund og sikkert drikkevand til enhver tid.
 • Sikre grundvandsressourcen nu og i fremtiden.
 • Sørge for sikre og sunde arbejdspladser fysisk, psykisk og socialt.
 • Udvikle vores medarbejderes ressourcer og kompetencer.
 • Reducere klimapåvirkningen fra vores aktiviteter gennem reduktion af energiforbrug, energiselvforsyning og nye teknologier.
 • Forebygge forurening gennem robust styring af vores anlæg og aktiviteter
 • Bidrage til at sikre og udbygge de rekreative muligheder i Aarhus f.eks. gennem sikring mod overløb og anvendelse af overfladeløsninger til regnvand.
 • Sammen med vore partnere udmønte vores samfundsansvar i solide præstationer på CSRområdet lokalt, nationalt og globalt.
 • Efterleve internationale regler og udvise respekt for Menneskerettighedsprincipperne. Herunder have fokus på at undgå diskrimination af udsatte grupper; herunder køn (inklusiv ligeløn for lige arbejde), religion, seksualitet, handicap mv
 • Sikre os mod tilfælde af korruption og bestikkelse.
 • Tilstræbe den bedst mulige kønslige balance i bestyrelse og ledelse.
 • Kommunikere og formidle vores CSR-planer og resultater til vores interessenter.
Samfundsansvar (ISO 49001)

Ultimo 2011 opnåede vi certificering indenfor samfundsansvar. Det betyder, at vores ledelsessystem er certificeret og løbende bliver holdt op imod DS49001, der den danske standard for samfundsmæssig ansvarlighed.

Certificeringen sender et klart signal om, at det fortløbende fokus på effektiviseringer ikke må ske på bekostning af hensynet til miljø, arbejdsmiljø, samfundsinvolvering, menneskerettigheder og andre ”bløde værdier”.

Arbejdsmiljøledelse (ISO 18001)

Ledelsessystemet har også et medarbejderfokus, da vi følger op på arbejdsmiljøet i forhold til standarden DS/OHSAS 18001. Det betyder, at vi sørger for, at vores medarbejdere arbejder i et sikkert og udviklende fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og at ingen kommer til skade.

Miljøledelse (ISO 14001)

I foråret 2008 opnåede vi certificering på miljøledelse og arbejdsmiljø.

I miljøledelse bliver vores ledelsessystem certificeret efter ISO 14001, som betyder, at vi afleder og renser spildevand effektivt og til mindst mulig gene for miljøet. 
Samtidig indebærer miljøledelsen, at vi passer godt på grundvandsressourcerne ved blandt andet at beskytte dem mod forurening.

Fødevaresikkerhed (ISO 22000)

I 2006 blev vores styring af drikkevandskvaliteten certificeret efter standarden ISO 22000 HACCP. Vi kalder det ”Dokumenteret Drikkevandssikkerhed”.

I praksis betyder det, at vores ledelsessystem er blevet godkendt som et godt værktøj til sikker levering af et af vores kerneprodukter, nemlig drikkevand af højeste kvalitet.

Great Place To Work

Vi har siden 2017 været certificeret som en god arbejdsplads. Vi gennemfører årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelser i samarbejde med Great Place to Work®, som ud fra undersøgelsen og en Kulturprofil foretager certificeringen. Link til Kulturprofilen.

Vi bruger undersøgelsen som et redskab til at gøre Aarhus Vand til en endnu bedre arbejdsplads end vi er i forvejen. Det gør vi med indsatser, som udvælges på afdelings- og virksomhedsniveau ud fra undersøgelsens resultater.