Certificeret bæredygtighed

Aarhus Vand er det første vandselskab i verden, der er certificeret som en bæredygtig virksomhed i forhold til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Vi er certificeret i verdensmål 6, 11, 13 og 17. Supplerende til det er vi også certificeret i arbejdsmiljøledelse, miljøledelse og fødevaresikkerhed.    

Certificeringerne er din sikkerhed for, at vi arbejder seriøst med at integrere hensynet til bæredygtighed i alle vores arbejdsområder.

Det betyder også, at vi altid vil arbejde for den bedste og mest rentable løsning for både forbrugere, samfund og medarbejdere, samtidig med at vi passer på vores miljø, klima og naturressourcer.

Du kan læse mere om vores politikker og arbejdet med verdensmålene herunder. Du kan se vores arbejdsmiljøpolitik ved at klikke her.

Aarhus Vands politikker

Formål

Aarhus Vands overordnede politik beskriver hvordan vi arbejder med de samfundsansvarlige mekanismer, vi har indflydelse på.

Politikken er afstemt med Aarhus Vands strategi, formål og vision samt vores tværgående strategiske principper. Den overordnede politik suppleres med specifikke politikker for hvert område, hvor det er for-målstjenligt, fx på personale- og arbejdsmiljøområdet.

Politikken medvirker til, at vi skaber en løbende udvikling af Aarhus Vand og understøtter FN’s 17 Verdensmål, som er omdrejningspunktet for den indsats, vi yder hver eneste dag.

Aarhus Vand er certificeret efter relevante standarder for Miljø og Klima, Arbejdsmiljø, Drikkevandssikkerhed og bæredygtighed i form af FN Verdensmål.

Aarhus Vand understøtter bredt og i forskellig grad 13 ud af de 17 Verdensmål, men har valgt at fokuserer ekstra på Verdensmål 6 (Rent vand og sanitet), 11 (Bæredygtige byer og lokalområder), 13 (klimaindsats) og 17 (Partnerskaber for handling), som er de Verdensmål vi er certificeret indenfor.

Politikkens indhold

Vi vil skabe sundhed gennem rent vand – til mennesker og planeten – ved at:

• Integrere hensynet til bæredygtighed og samfundsansvar, herunder arbejdsmiljø, miljø, energi og drikke¬vands¬sikkerhed i alle relevante processer i virksomheden.

• Overholde de love og gældende aftaler vi er omfattet af.

• Kræve samme overholdelse af love og gældende aftaler af vores leverandører og samarbejdspartnere.

• Understøtte FN’s Verdensmål gennem egne indsatser og gennem samarbejde med kunder, leverandører, samarbejdspartnere og øvrige relevante interessenter.

• Arbejde for bedst mulig drikkevandskvalitet og sundt og sikkert drikkevand til enhver tid.

• Sikre grundvandsressourcen nu og i fremtiden.

• Sørge for sikre og sunde arbejdspladser fysisk, psykisk og socialt.

• Udvikle vores medarbejderes ressourcer og kompetencer.

• Reducere klimapåvirkningen fra vores aktiviteter gennem reduktion af ressourceforbrug, energiselvforsyning og nye teknologier.

• Forebygge forurening gennem robust styring af vores anlæg og aktiviteter.

• Bidrage til at sikre og udbygge de rekreative muligheder i Aarhus f.eks. gennem sikring mod overløb og anvendelse af overfladeløsninger til regnvand.

• Sammen med vores partnere udmønter vi vores samfundsansvar i solide præstationer lokalt, nationalt og globalt.

• Efterleve internationale regler og udvise respekt for Menneskerettighedsprincipperne. Herunder have fokus på at undgå diskrimination af udsatte grupper; herunder køn (inklusive ligeløn for lige arbejde), religion, seksualitet, handicap mv

• Sikre os mod tilfælde af korruption og bestikkelse.

• Tilstræbe den bedst mulige kønslige balance i bestyrelse og ledelse. Kommunikere og formidle vores planer og resultater til vores interessenter