Driftsinfo - søg på din adresse

Risvangen Vand Løber Medium

Vand på egen matrikel

Det er grundejers ansvar at håndtere regnvand på egen grund i områder, hvor der udelukkende er ledninger til at bortlede spildevand fra huse, men ingen ledninger til at bortlede regnvand. I sådanne situationer er Aarhus Vands forpligtelse udelukkende at bortlede spildevandet fra husene, hvorimod regnvandsbortledningen er grundejers eget ansvar.

Er du i tvivl, kan du se nærmere om kloakeringssituationen i dit område i kommunens spildevandsplan ved at søge på din adresse.
231003 Ringgaden Peter Gramstrup

Råd til grundejere i forbindelse med vedvarende regn

Klimaforandringer byder på mere regn. Søer, åer, åbne arealer, lavninger osv. bliver derved fyldt med vand. I Aarhus Vand kan vores systemer i form af regnvandsbassiner, kloakledninger, renseanlæg osv. er også blive fyldt grundet de store mængder regn. I Aarhus Vand holder vi naturligvis hele tiden øje med regnhændelser for at sikre plads til vandet og at alle anlæg kører som de skal.

Mange grundejere kan opleve, at der er meget vand på grunden og er måske generet af dette. Nogle oplever også at få vand i kælderen. Man har som grundejer selv ansvar for at håndtere vandet på egen grund, herunder i kælder. På Bolius’ hjemmeside kan du finde gode råd til at sikre dit hus, og hvordan reglerne er i forhold til forsikringsdækning.

Oplever du forandringer i forbindelse med dit vand

Ved et akut brud, så lukker vi først for forsyningen - og sender så hurtigt som muligt en SMS eller email.

Herunder viser vi registrerede driftsforstyrrelser af vandforsyningen. Vi arbejder på at udbedre dem så hurtigt som muligt. Du kan også se hvorfor vi graver i vejen i netop dit område.

Gå til FAQ - spørgsmål og svar
Hvad gør jeg, hvis jeg pludseligt intet vand har?

Har du pludselig ingen vand i husstanden, så kan det skyldes, at Aarhus Vand udfører ledningsarbejde i dit lokalområde.

Forud for planlagte driftsforstyrrelser i vandforsyningen vil de berørte kunder få direkte besked via brev eller opslag. Der kan dog også forekomme akutte driftsforstyrrelser på vandledningsnettet – fx i tilfælde af ledningsbrud.

Klik her for at se om, der er akutte driftsforstyrrelser eller arbejde i vejen i dit område

Du kan kontakte Aarhus Vand, hvis du ikke finder informationer på de ovennævnte sider. Undersøg dog altid først:

 • Om vandfilteret på vandhanen er stoppet.
 • Om det er både koldt og varmt vand, der mangler.
 • Om der er andre – naboer eller omkringboende, der også mangler vand.
 • Bor du i etageejendom, så kontakt din vicevært.
Hvad gør jeg, hvis jeg mangler varmt vand?

Hvis du har koldt vand i hanen, men mangler det varme, så skal du kontakte dit lokale varmeværk.

Hvad gør jeg, hvis et vandrør er sprunget?

Hvis et vandrør er sprunget, så bør du hurtigst muligt få lukket for hovedhanen, så der ikke løber vand ud i boligen og gør mere skade, og så din næste vandregning ikke bliver meget stor.

Kontakt derefter en vvs-installatør, som kan reparere de frostsprængte rør og eventuelt flytte dem. Herefter skal du melde skaden til forsikringsselskabet.

Hvad gør jeg, hvis der mangler tryk på vandet?

Først skal du undersøge, om stophanerne omkring måleren er helt åbne.

Derefter kontrolleres alle haner og armatur (perlator) for tilkalkning. 

Hvis der generelt er lavt vandtryk, tilkaldes en vvs-installatør, der kan undersøge installationen med trykmanometer. 

Mangel på tryk kan også skyldes tilstopning af filter i vandmåleren

Har du pludselig intet vandtryk i husstanden, så kan det skyldes, at Aarhus Vand udfører ledningsarbejde i dit lokalområde, eller det kan skyldes ledningsbrud.

Bor du i etageejendom, kontakt din vicevært.

Hvor skal jeg henvende mig, hvis vandet smager dårligt eller anderledes, end det plejer?

Du kan kontakte Aarhus Vand på tlf. +45 8947 1000, hvis du får vand fra Aarhus Vand. 

Der er døgnvagt på telefonen.

Dækker forsikringen ved oversvømmelse af kælder?

Husejerens almindelige forsikring vil som regel dække vandskader forårsaget af skybrud.

Du skal derfor altid anmelde skaden til dit eget forsikringsselskab. Kun skader på den fysiske del af bygningen erstattes af den almindelige bygningsforsikring. Forurening af køkkenhaver, træer og lignende dækkes derfor ikke af forsikringen. Aarhus Vand dækker kun skaden, hvis der er tale om fejl eller forsømmelser fra vores side.

Læs mere om forsikring i forbindelse med oversvømmelse på Forsikringsoplysningens hjemmeside:

Gå til Forsikringsoplysningen
Hvorfor bliver kloakkerne overbelastede i regnvejr?
 • Regn er et fænomen, som er vanskeligt at beskrive og forudsige, og samtidig er regn den faktor, som er mest afgørende, når der skal bygges kloakker 
 • Regn er forskellig i årstiderne. Om vinteren falder der mest regn, men det falder i meget langvarige regnvejr, som ikke er så kraftige. Om sommeren falder mindre regn, men ofte i kortvarige regnvejr, som kan være meget kraftige - for eksempel en tordenskylle
 • Der er ikke to regnskyl, der er ens. Det er meget forskelligt, hvor mange millimeter, der falder, og hvor hurtigt det går. Særligt ”tempoet” er afgørende for, om kloakkerne kan følge med og nå at bortlede regnvandet
 • Årsagen til at regnvandssystemet overbelastes er, at kloakkerne er dimensionerede ud fra en såkaldt ”dimensionsgivende regn”. Det betyder i praksis, at de kan klare en regn af en vis varighed og intensitet. Hvis dimensionskriterierne overskrides, overbelastes kloakken, og vandet stuver tilbage i kloaksystemet. I første omgang aflastes ofte, via indbyggede overløb i kloakken, til nærmeste vandområde eller lignende. Er dette ikke tilstrækkeligt, kan blandet regn- og spildevand værste fald strømme tilbage i kældre og lignende. Denne type overbelastning ses hvor regn- og spildevand løber i samme ledning (fællessystemet)
 • Overbelastning kan også vise sig i form af oversvømmelser på overfladen. Denne overbelastning ses især hvor regn- og spildevandssystemet løber i hver sin ledning (separatsystemet) 
 • Skulle kloakkerne dimensioneres så de kunne klare alle regntyper, ville det både blive meget dyrt og kræve enorme bygningsværker.
Hvad gør Aarhus Vand for at forebygge oversvømmelser?
 • Aarhus har et stort afløbssystem, som er udbygget over en meget lang årrække. I takt med at byen udvikler sig, sættes kloakkerne under pres
 • Byen udvikler sig geografisk, fordi der etableres nye bolig- og erhvervsområder, som skal forsynes med afløbssystemer. I takt med at der samtidig kommer mere regn som følge af klimaændringer betyder dette, at belastningen på byens kloakker hele tiden vokser, og flere steder er der nu utilstrækkelig kapacitet. På disse steder sker oversvømmelse af kældre og af terræn hyppigere end det fastsatte mål
 • Aarhus Vand arbejder løbende på at forstærke kloakkernes kapacitet. Målet er at reducere omfanget af kælder- og terrænoversvømmelser. Dette sker både ved at anlægge store bassiner, som kan aflaste kloakkerne under kraftig regn, og ved at udskifte eksisterende kloakker til nye med større dimensioner
 • I nogle områder af kommunen vil Aarhus Vand i de kommende år adskille kloaksystemet.  Det betyder, at de nye regnvandsledninger vil få den kapacitet, som er nødvendig efter klimaændringerne. Desuden vil de fremtidige oversvømmelser ske med regnvand og ikke med en blanding af regnvand og spildevand, som det sker i mange områder i dag
 • I de seneste år er indsatsen på dette område blevet kraftigt intensiveret, og der er også i årene fremover afsat mange ressourcer.
Hvad kan jeg selv gøre for at forebygge oversvømmelser i kælderen?

Pumpe og højvandslukke 

Selv når vores store projekter til forbedring af afløbssystemernes kapacitet er gennemført, vil der forekomme så kraftigt regnvejr, at kloakkerne vil blive overbelastede.

Derfor anbefaler vi, at husejere med afløbsinstallationer i kælderniveau sikrer deres kældre yderligere, så kælderoversvømmelser bedre kan forebygges. Det kan for eksempel ske ved at montere et såkaldt højvandslukke i det private afløbssystem eller alternativt med en pumpeløsning. Et højvandslukke er en lukkemekanisme, der bruges i kloaksystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Du kan få rådgivning om disse tiltag hos en autoriseret kloakmester.

Kontrollér jævnligt, at pumpe eller højvandslukke virker, hvis du har en af disse installationer.

Når du udbedrer dit kloaksystem, er det et lovkrav, at du benytter en autoriseret kloakmester.

Kældervæg, grundvand, terræn eller utætte installationer

Hvis din kældervæg og jorden omkring huset er meget fugtig, kan det skyldes, at selve kældervæggen er utæt, eller at grundvandsstanden er steget efter en periode med meget nedbør. En tredje årsag kan være, at en tagnedløbsbrønd er utæt. Det kan også være, at terrænet skråner, så overfladevand ledes ind mod huset i stedet for væk fra huset. En helt femte mulighed kan være et utæt vandrør.

Hvis løsningen er en behandling af din kældervæg, foreslår vi, at du henvender dig til en murermester.

Hvis en tagnedløbsbrønd skal repareres, eller terrænets hældning vurderes, bør du kontakte en autoriseret kloakmester. Hvis et vandrør skal repareres, bør du kontakte en autoriseret vvs-installatør.

Gå til Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside for at finde fagpersoner
Er mit kloaksystem allerede adskilt?

Nogle grundejere har allerede adskilt regn- og spildevand.

Du kan finde oplysninger om dit kloaksystem på hjemmesiden: Ejendomsarkivet Du skal være opmærksom på, at tegningerne kan være fejlbehæftede.

Du kan også kontakte en autoriseret kloakmester og få ham til at finde kloakledningerne. Ofte kan dette gøres ved en såkaldt TV-inspektion, så du ikke behøver at få din have gravet op.

Er din kloak allerede adskilt på din grund, så er det vigtigt, at du kontakter os, når vi går i gang med at adskille kloakken i dit område.

Borgermøde Textvisual

FAQ - Find spørgsmål og svar her

Har du spørgsmål om regninger, hårdhed, din vandmåler, byggeri, hustanke, flytninger eller andet, så bør du kunne finde svar på siden, du finder via linket her.

Tilmeld dig vores beskedservice

Som kunde hos Aarhus Vand kan du få direkte besked på din mobil eller mail, hvis der opstår problemer med vandforsyningen på din adresse.
- Et brud eller en planlagt renovering af vandforsyningen i dit område
- Risiko for forurenet vand i din ejendom

Du behøver kun tilmelde dig, hvis du har taletidskort, hemmeligt nummer - eller en firmamobil (som ikke er registreret på din private adresse).

Alle andre får automatisk besked.

Fandt du ikke hvad du ledte efter?

Hvorfor kan vandet lugte af "rådne æg"?

Lugten af "rådne æg" (svovlbrinte) kommer normalt fra det varme vand. Lugten kan skyldes manglende vedligeholdelse af dit varmtvandsanlæg. Kontakt en autoriseret vvs-installatør. 

Lugt kan også komme fra afløbet, hvis vandlåsen ikke er fyldt med vand. Tjek at din vandlås er fyldt med vand. Kontakt evt. en autoriseret vvs-installatør. 

Hvem skal udbedre brud indenfor skel?

Brud på private jordledninger, samt brud på ventiler på din egen grund, skal du selv få en autoriseret vvs-installatør til at udbedre, da installationerne indenfor dit eget skel er dit ansvar. 

Hvordan finder jeg skjulte utætheder?

Ved hjælp af vandmåleren kan du finde ud af, om der er skjulte utætheder eller vandspild i din bolig. Sørg for, at alle vandhaner og andet, der bruger vand, er lukket i hele husstanden. Husk at vaske- eller opvaskemaskinen ikke må køre.

Sådan gør du:

Gå ud til vandmåleren og se, om det lille tandhjul stadig kører rundt.

 • Hvis det lille tandhjul på måleren står fuldstændig stille, er der ingen brud eller vand, der løber.
 • Hvis tandhjulet kører rundt, tyder det på et skjult brud eller vand, der løber, fx toilettet.

Er der et brud i din installation, så skal du få en autoriseret vvs-installatør til at udbedre fejlen. Det er dig, der skal betale regningen.

Vi foreslår, at du aflæser vandmåleren mindst en gang om måneden og noterer tallene. Så kan du holde øje med udsving i dit forbrug.

Hvordan får jeg refusion efter et skjult brud?

Hvis du får et brud på en skjult vandinstallation, så kan du søge om at få penge tilbage. Der er visse betingelser, der skal være opfyldt:

 • Skaden skal være sket på en vandinstallation, der er skjult.
 • Vi giver kun penge tilbage for brud i boliger.
 • Du skal have gjort, hvad du kunne for at stoppe bruddet på vandledningen.
 • Du skal sørge for, at det er en autoriseret vvs-installatør, der reparerer vandledningen.
 • Der er en selvrisiko på 300 m3 pr. boligenhed udover ejendommens normale forbrug.

Hvis du betaler vand over huslejen, så skal din udlejer sørge for at give dig penge tilbage, hvis vi godkender ansøgningen.

Du skal bruge et ansøgningsskema, som du kan downloade herunder. I ansøgningen skal du beskrive, hvad der skete. Den vvs-installatør, der har repareret skaden, skal skrive, hvad der er blevet udbedret.

Ansøg om refusion ved skjult brud.

Hvem ejer stophanen?

Aarhus Vand har ingen forpligtelse til at opsætte en stophane, men hvis vi vælger at gøre dette, vil det blive umiddelbart udenfor skelgrænsen med henblik på at kunne lukke for vandet i tilfælde af brud på stikledninger. Stophanen er i dette tilfælde en del af Aarhus Vands vandstikledning.

En stophane, som er placeret på jordledningen, ejes og vedligeholdes af grundejeren i samme omfang som dette er tilfældet for selve jordledningen.

Hvorfor er vandet indimellem misfarvet?

Hvis det kolde vand bliver uklart og misfarvet eller rødbrunt/rustfarvet, kan det skyldes forstyrrelser på ledningssystemet. Dette kan fx ske under reparationsarbejder på forsyningsledningen, i gaden eller inde i ejendommen.

Misfarvningen er et forbigående fænomen, der skyldes, at aflejret kalk og jern rives med fra ledningssystemet. Denne misfarvning af vandet anses for at være uskadelig.

For at få rent vand skal du gennemskylle dit ledningssystem ved at lade alle vandhaner løbe ca. 10 minutter, indtil vandet bliver klart.

Bor du i etageejendom, bedes du kontakte din vicevært.

Hvis dette ikke hjælper, så kan du kontakte Aarhus Vand.

Hvorfor er vandet indimellem hvidt?

Hvis vandet er hvidt, skyldes det normalt luft i vandet.

Prøv at fylde et glas med "hvidt" vand og du vil se, at luften hurtigt bruser af, så vandet igen bliver klart.

Luft i vandet er et forbigående fænomen, der kan forekomme, hvis der kommer luft i forbindelse med reparationsarbejde på ledningsnettet. "Hvidt" vand er ikke sundhedsskadeligt.

"Hvidt vand" kan afhjælpes ved at lade alle vandhaner i ejendommen løbe i ca. 10 minutter.

Hvorfor får jeg blågrønne aflejringer?

I kobberinstallationer på din egen installation vil der kunne opløses kobber i vandet. Kobber kan sætte sig som blågrønne aflejringer i elkedler, toiletter, håndvaske og lignende.

Indholdet af kobber vil være størst efter stilstand i installationen. Skyl derfor altid vandhanen igennem ved at lade vandet løbe, så vandet er koldt, når du drikker det.

Hvorfor får jeg grønt vand?

Hvis vandet er grønt, skyldes det en utæthed på varmeveksleren på egen installation.

Det grønne stof er et sporstof tilsat fjernvarmevandet.

Drik ikke vandet, når der er risiko for fjernvarmevand i drikkevandet.

Hvis det varme vand er grønt, så kontakt din fjernvarmeforsyning, Kredsløb, på tlf. 7788 1010. Du kan se en liste over varmeværker i Aarhus her.

Hvis kun det kolde vand er grønt, kontakt straks Aarhus Vand.

Hvad gør jeg, hvis mit vasketøj er blevet misfarvet af rødbrunt vand?
 • Læg tøjet i vand tilsat 100 gram citronsyre pr. 10 liter vand. Brug en plastbalje - ikke badekarret, da syren kan ødelægge emaljen. Brug så varmt vand som tøjet kan tåle.
 • Lad tøjet ligge i blandingen fra ½ time til et døgn, afhængig af hvor kraftig misfarvning der er tale om.
 • Skyl tøjet godt igennem i blandingen (brug gummihandsker) og skyl efter i rent vand. Skyl færdigt i vaskemaskinen. Vær opmærksom på, at syren i nogle tilfælde kan skade tøjets farver og angribe lynlåse og knapper af metal.
 • Hvis tøjet herefter stadig er misfarvet, kontakt Aarhus Vand.
Hvordan undgår jeg frostsprængte vandrør?

Der er to ting, der er vigtige, hvis du vil undgå frostsprængte vandrør.

Varme i dit hus

Hvis du har rum i din bolig, som du ikke benytter, bør temperaturen i rummet ikke komme under 7 grader. Om vinteren bør der derfor være lidt varme på for at sikre, at der løber lidt varmt vand rundt i alle boligens vandrør.

Hvis der er en cirkulationspumpe på varmerørene, skal du ikke slukke den om natten, når der er hård frost.

Du kan sikre dig mod frostsprængninger ved at isolere dine vandrør.

Isolerede rør

Alle vandrør, der løber uden for boligens "varme zone", f.eks. oppe på loftet eller i skunken, bør være isoleret. I længere perioder med hård frost kan selv rør med almindelig cirkulation fryse til, og de skal derfor være isoleret for at beskytte dem mod frosten.

Hvis du først har haft problemer med frosne vandrør, vil problemer ofte opstå igen. I langt de fleste tilfælde vil det være nok at efterisolere rørene, men i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at flytte rørene ind i boligens "varme zone".

Hvordan frostsikrer jeg rørene i mit sommerhus?

Når sommerhuset lukkes ned for vinteren, så skal du sørge for at slukke for hovedhanen og tappe alt vand ud af vandrørene ved at lade vandet løbe indtil, der ikke er mere vand i nogen af hanerne.

Hvis du ikke allerede har det, så få en autoriseret vvs-installatør til at montere en aftapningshane det laveste sted på installationen - typisk ved vandmåler eller i målerbrønd. Fra denne hane aftappes vandet.

Hvis sommerhuset bliver brugt hele året rundt, og der er vand i systemet, så bør der være en smule varme i huset de steder, hvor der er vandrør.

Hvornår bliver broen på Ormslevvej reetableret?

Aarhus Vand og Aarhus Kommune er sammen gået i gang med at planlægge reetableringen af broen med fokus på at undgå fremtidige problemer med afledning af regn- og spildevand under Ormslevvej. Foreløbig, håber Aarhus Kommune på at have et projekt klar i sommeren 2024, men det kan selvfølgelig blive senere.

Hvorfor kan der forekomme vand i den Døde Å?

Selvom, at der tidligere blev etableret et kloakrør fra Viby rensningsanlæg med det formål at reducere belastningen af kloakken i Aarhus Å og den Døde Å. Desværre, så er det ikke nok til at holde vand ude af den Døde Å eftersom den kraftige mængde regn vi får gør at der kan ske overløb gennem an afløbskanal. Selvom, at det meste af det rensede spildevand ledes til Aarhus Å, så kan der stadig komme vand i den Døde Å.