Hvem har ansvar for hvad ved oversvømmede grunde og boliger?

231102 Drone Morgen Aarhud.DNG 6 WEB

Hvad kan du gøre ved oversvømmelse og opstuvning af vand på din grund?

På grund af klimaforandringerne oplever vi i Danmark nu kraftigere og hyppigere skybrud, stigende vandstande i åer, søer og hav og højtstående grundvand – især i vinterperioden. Det betyder, at man som grundejer kan være udsat for, at der står blankt vand på grunden, at kælderen bliver oversvømmet, eller endda at selve huset bliver oversvømmet. Man kan også opleve, at det kan være svært at trække ud i toilettet, og at vandet stopper til i risten i brusenichen.

Det kan være meget generende, og det kan være svært at finde ud, hvad man selv som grundejer har ansvar for, og hvad der er det offentliges ansvar. På denne side beskriver vi, hvem der har ansvaret for hvad, og vi har samlet en række gode råd til, hvordan du kan håndtere problemer med vand i din bolig og på din grund.

Du kan også finde mere information om dit ansvar som grundejer på Bolius' hjemmeside.

Når du ikke kan skylle ud i toilettet

Hvorfor er mit toilet eller afløb stoppet?

Alt andet end toiletpapir øger risikoen for at skabe en prop i kloakken og det gør det sværere at rense spildevandet på renseanlægget.

Før du ringer efter hjælp, så er det en god idé at tjekke om det er den offentlige kloak, som er stoppet eller din egen kloak.

 • Virker dine andre afløb i hjemmet?
 • Tjek rensebrønden på din grund – er den tom?
 • Kommer der vand i brønden, når du skyller ud i toilettet?

Hvis der ikke er vand, så er det din egen kloak, som er stoppet og du kan kontakte en kloakmester.

 • Er der vand i rensebrønden? – du kan evt. også tjekke den næste rensebrønd tættest på vejen.

Hvis der er vand i rensebrønden, så er den offentlige kloak stoppet og du kan kontakte os.

Hvorfor kan jeg ikke trække ud i mit toilet under kraftigt regnvejr?

Under kraftige og vedvarende regnskyl kan Aarhus Vands spildevandssystem blive fuldt med regnvand, hvilket kan føre til opstuvning. Det skyldes, at systemet er designet til at håndtere en bestemt mængde vand. Ved ekstreme regnvandsmængder, som vi i øjeblikket oplever, kan vandmængderne oversige kapaciteten. Det hindrer midlertidigt effektiv afledning fra ejendomme - herunder dit toilet.

Hvor kan jeg finde autoriserede kloakmestre?

Du kan finde en oversigt over autoriserede kloakmestre på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. Se hjemmesiden her: SIK

Der kan være forsinkelser i forhold til opdatering af hjemmesiden. Kender du en autoriseret kloakmester, som ikke står i oversigten, kan du kontakte Sikkerhedsstyrelsen telefonisk for en afklaring.

Sådan tjekker du dit afløb for fejl, hvis du oplever problemer med dit toilet eller vand i kælderen

1. Find to brønde på din grund. Ofte er de placeret tæt ved skel eller i din forhave. Du kan også se placeringen på tegninger over din bolig i Ejendomsarkivet, hvis de ikke er synlige:

 

Gå til Ejendomsarkivet

 

 

2. Løft dækslet af brøndene, så du kan se, hvornår der løber vand i brøndene.

3. Skyl ud i toilettet og se hvilken brønd vandet løber i. Vandet fra dit toilet mm. skal kun løbe i den ene brønd, som er din spildevandsbrønd. Det er oftest den dybeste af de to brønde. Det er ofte her, at du vil kunne finde fejl i koblingen til systemet.

4. For at finde fejlen, så fyld en spand vand eller brug din haveslange, og hæld vand i dine udendørs afløb, som tagrendenedløb eller riste i terrasser og indkørsel. Vandet skal gerne ses i den modsatte brønd end den, hvor du kunne se vand fra toiletskyllet.

5. Hvis vandet fra udendørs afløb kommer i spildevandsbrønden, er der en fejlkobling og du skal søge hjælp ved en kloakmester, da det kan skabe problemer ved dig og dine naboer.

Kloakmesteren kan hjælpe dig med at blive koblet korrekt på kloaksystemet. Da det er på din egen grund, er det dit ansvar at sikre dette bliver løst.

 

Find kloakmester

 

Fakta: Spildevand løber til renseanlæg. Regnvand løber ud i naturen. Er der fejl, risikerer vi, at spildevandet går til naturen og regnvandet generer rensningen i renseanlæg.

Når du har vand i kælderen

Hvad gør jeg, når min kælder er oversvømmet?

Har uheldet været ude, og du har fået vand i kælderen, kan du følge denne tjekliste med råd:

 • Hvis du har en pumpe til at pumpe vandet væk - så sæt den til med det samme
 • Udluft og udtør rummene, når vandet er væk. Det kan du evt. gøre med affugter (husk lav varme, så der ikke opstår skimmelsvamp i den våde kælder)
 • Meld skaden til dit forsikringsselskab og/eller et skadeservicefirma. Forsikringsselskabet kan hjælpe med praktiske anvisninger
 • Tag billeder af alle skader og smid ikke skadet indbo ud
 • Gem kvitteringer på udgifter, du har haft til at udbedre skaderne efter oversvømmelsen
 • Undgå så vidt muligt at komme i kontakt med spildevandet – hvis det er stuvet op i din kælder, da spildevand kan indeholde sundhedsskadelige bakterier
 • Hvordan ser det ud hos naboen? Giv dem gerne besked om oversvømmet kælder, hvis de ikke er hjemme.

Vi henviser til Bolius' hjemmeside, der har gode råd til dig, der skal gøre rent efter kælderen er oversvømmet:

10 trin til rengøring af kælder efter oversvømmelse
Hvad kan jeg selv gøre for at forebygge oversvømmelser i kælderen?

Pumpe og højvandslukke 

Selv når vores store projekter til forbedring af afløbssystemernes kapacitet er gennemført, vil der forekomme så kraftigt regnvejr, at kloakkerne vil blive overbelastede.

Derfor anbefaler vi, at husejere med afløbsinstallationer i kælderniveau sikrer deres kældre yderligere, så kælderoversvømmelser bedre kan forebygges. Det kan for eksempel ske ved at montere et såkaldt højvandslukke i det private afløbssystem eller alternativt med en pumpeløsning. Et højvandslukke er en lukkemekanisme, der bruges i kloaksystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Du kan få rådgivning om disse tiltag hos en autoriseret kloakmester.

Kontrollér jævnligt, at pumpe eller højvandslukke virker, hvis du har en af disse installationer.

Når du udbedrer dit kloaksystem, er det et lovkrav, at du benytter en autoriseret kloakmester.

Kældervæg, grundvand, terræn eller utætte installationer

Hvis din kældervæg og jorden omkring huset er meget fugtig, kan det skyldes, at selve kældervæggen er utæt, eller at grundvandsstanden er steget efter en periode med meget nedbør. En tredje årsag kan være, at en tagnedløbsbrønd er utæt. Det kan også være, at terrænet skråner, så overfladevand ledes ind mod huset i stedet for væk fra huset. En helt femte mulighed kan være et utæt vandrør.

Hvis løsningen er en behandling af din kældervæg, foreslår vi, at du henvender dig til en murermester.

Hvis en tagnedløbsbrønd skal repareres, eller terrænets hældning vurderes, bør du kontakte en autoriseret kloakmester. Hvis et vandrør skal repareres, bør du kontakte en autoriseret vvs-installatør.

Gå til Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside for at finde fagpersoner
Dækker forsikringen ved oversvømmelse af kælder?

Husejerens almindelige forsikring vil som regel dække vandskader forårsaget af skybrud.

Du skal derfor altid anmelde skaden til dit eget forsikringsselskab. Kun skader på den fysiske del af bygningen erstattes af den almindelige bygningsforsikring. Forurening af køkkenhaver, træer og lignende dækkes derfor ikke af forsikringen. Aarhus Vand dækker kun skaden, hvis der er tale om fejl eller forsømmelser fra vores side.

Læs mere om forsikring i forbindelse med oversvømmelse på Forsikringsoplysningens hjemmeside:

Gå til Forsikringsoplysningen
Hvordan kan jeg forebygge bøvl med afløb og kloak?

Du kan blandt andet følge disse råd:

 • Hæld ikke fedt i afløb – især i julen er fedt skyld i mange kloakproblemer. Hæld i stedet fedt i affaldsposen, så bidrager du til et rent miljø.
 • Skyl ikke bleer, bind, engangsklude, vatpinde, kaffegrums, kattegrus og lignende ud i toilet eller afløb.
 • Rens dine tagrender, så blade og kviste ikke tilstopper tagnedløbsbrønden.
 • Sørg for, at alle brønde er nemme at komme til at rense.
 • Rens med jævne mellemrum dine sandfang for blade, sand, småsten og lignende.
 • Hold øje med terrænet omkring dine brønde. Hvis jorden skrider eller sætter sig, er det et tegn på, at noget er galt. Huller i jorden kan være et tegn på rotter.
 • Tjek din kloak, rensebrønd og sandfang en gang om året. Det bedste tidspunkt er efteråret, når bladene er faldet.
 • Når du reparerer dit kloaksystem, så er det et lovkrav, at du altid benytter en autoriseret kloakmester.

Husk!

Hvis du oplever, at flere installationer i huset ikke virker på samme tid, fx toiletter, brusere og håndvaske, så bør du altid kontakte Aarhus Vand inden du på eget initiativ tilkalder et privat spulefirma eller en autoriseret kloakmester. Ellers risikerer du selv at skulle afholde udgiften – også selvom forstoppelsen er opstået i det offentlige kloaksystem.

Når du har meget vand på din grund

Jeg har problemer med vand på min grund - hvad gør jeg?

Klimaforandringerne skaber udfordringer med meget vand på lavtbeliggende arealer i Aarhus. Det opleves typisk gennem vinteren og de øgede mængder regn medvirker samtidig til stigende grundvand.

Det er op til den enkelte grundejer at håndtere vand fra grønne områder. Hvis ikke det er muligt at lade vandet stå, så kontakt en autoriseret kloakmester eller rådgivende ingeniør for at få anbefalinger til løsninger. Omkostningerne dækker du som husejer.

Du kan finde en kloakmester ved at klikke her:

Find en kloakmester

Vandet fra grunden må ikke ledes til kloaksystemet – hverken i regn- eller spildevandssystemet.

Find flere gode råd på klimatilpasning.dk:

Se rådene på klimatilpasning.dk
Forebyg oversvømmelser og undgå materiel skade

Det er en god idé at forberede dit hus på kraftig regn, så du undgår oversvømmelser og problemer med kloakken.

Rens tagrender, og sørg for at hældningen på terrassen og indkørslens fliser får vandet til at løbe væk fra huset.

Fjern skidt eller andet, der hindrer vandets vej og sørg for, at afløbsristen i vejen er fri for blade o.lign.

Her er flere gode råd til at forebygge oversvømmelse på din grund:

 1. Højvandslukke: En ventil der forhindrer tilbageløb af kloakvand til ejendommen. Kræver opbrydning af gulv nær afløb for installation. Kostbart, men effektivt mod kloakvand i kælderen.

 2. Pumpebrønd: Installeret uden for huset til at pumpe kloakvand til offentlige kloakker, forhindrer tilbageløb under skybrud. Nyttig for ejendomme med lavtliggende kloakledninger.

 3. Tilbageløbsstop: Blokerer for tilbageløb af kloakvand fra offentlige kloakker under kraftig regn, installeret uden for huset. Kan begrænse brug af indendørs afløb midlertidigt.

 4. Faskine: Et underjordisk net, der spreder regnvand i jorden, reducerer belastning på kloaknettet ved ekstremt vejr. Effektivt, hvis også naboer implementerer det.

 5. Regnvandstank: Opsamler regnvand fra tage, mindsker belastningen på kloaknettet. Der findes to typer: overfladisk tønde eller nedgravet tank for genanvendelse af vand til havevanding og husholdningsbrug.

 6. Regnvandsventil: Monteres på tagnedløb for at omdirigere regnvand ved skybrud, reducerer risiko for oversvømmelse. Optimal effekt opnås når flere i området installerer ventilen.

Kloakken på din grund er dit ansvar. Kontakt en kloakmester for at få anbefalinger til løsninger til din grund: 

Find kloakmester
Hvad skal jeg gøre med omfangsdræn?

Omfangsdræn skal tilsluttes regnvandsledningen og sikres mod opstuvning til terræn.

Du skal aflede dit regnvand på terræn eller i en højtliggende regnvandsledning, og derfor skal du installere en pumpe, der løfter drænvandet til terræn eller den højtliggende regnvandsledning. Omkostningerne dækker du som husejer.

Læs mere om omfangsdræn på Bolius' hjemmeside
Må jeg lede vand fra mit omfangsdræn ud i kloakken?

Omfangsdræn kan afledes til Aarhus Vands kloakanlæg, medmindre området kun er spildevandskloakeret.

Vand fra øvrige dræn må ikke afledes til Aarhus Vands kloakanlæg.

Se om der er kloaksepareret i dit område på Aarhus Kommunes hjemmeside
Hvortil skal jeg aflede mit regnvand?

Aarhus Vand etablerer som udgangspunkt ikke en ny stikledning. Regnvandet fra taget skal, hvis det er muligt, afledes på terræn frem til skel, hvor Aarhus Vand håndterer det i en rende i fortovet eller i en spildevandsledning.

Du bør kontakte os for at aftale, hvor, ved skel, du ønsker at aflede dit overfladevand til fortovet.

Er terrænforholdene på din ejendom sådan det ikke er muligt at aflede regnvandet fra taget på terræn, f.eks. hvis din ejendom ligger lavere end vejen, så etablerer Aarhus Vand en regnvandsledning i vejen.

Vi fører et regnvandsstik frem til skelgrænse og afslutter dette med en prop. Dog etablerer vi ikke en skelbrønd.

Vær opmærksom på grundvandsstigning, hvis du har kælder

I forbindelse med etablering af nye kloakledninger i området, så kan der være risiko for, at grundvandet i områder med høj grundvandsstand kan stige yderligere, da de gamle og utætte ledninger i en årræk­ke kan have fungeret utilsigtet som dræn.

For at imødegå dette, vil det være tilrådeligt at tilse eventuelle omfangs­dræn og pumpeløsninger m.v. Især ejendomme med kælder kan få problemer med indtrængende grund­vand gennem gulv og kældervæg. Det skal bemærkes, at ansvaret for at vedligeholde og iværksætte for­anstaltninger for at imødegå indtrængende grundvand er den enkelte grundejers.

Vi er selvfølgelig be­hjælpelige, hvis der er spørgsmål til arbejdet. 

Læs mere om kloakseparering og find kontaktperson
Nedsivning af regnvand

Der er en bagatelgrænse i forhold til nedsivning af regnvand. Der er derfor mulighed for at få dispensation til at nedsive fra mindre carporte og lignende. Der skal altid søges om nedsivningstilladelse hos Kommunen: www.aarhus.dk/LAR.

Sker der allerede i dag nedsivning af regnvand fra f.eks. garage, skur mv., så skal du ikke søge om dispensation for dette.

Særligt om regnvand og dræn

Ved overfladevand forstås tagvand og vand fra andre befæstede arealer samt vand fra omfangsdræn. Vand fra øvrige dræn må ikke afledes til Aarhus Vands kloakanlæg.

Det er ikke alle områder i Aarhus Vands forsyningsområde hvor du kan aflede dit regnvand til vores kloakanlæg. Se Aarhus Kommunes spildevandsplan for at se, hvad vi kan levere til dig.

Hvis vi ikke kan forsyne din grund med regnvandsstik skal regnvandet håndteres inde på grunden

For håndtering af regnvand inde på grunden skal du have tilladelse fra Aarhus Kommune, Natur og Miljø.

Omfangsdræn er drænledninger som ligger i umiddelbar nærhed af bygningers fundament. Vand fra omfangsdræn kan afledes til Aarhus Vands kloakanlæg medmindre området kun er spildevandskloakeret.

Vand fra øvrige dræn må ikke afledes til Aarhus Vand kloakanlæg.

Få overblik over dit og vores ansvar

Kloak Sidevisning 110424
Al kloakering, der ligger inden for matrikelgrænsen er dit ansvar som grundejer mens alt under vejen uden for skel er Aarhus Vands ansvar.
Skybrud

Når skaden er sket

Find gode råd til, hvordan du håndterer oversvømmelse, når skaden er sket.
Vi henviser til Klimatilpasning.dk,

Se rådene på klimatilpasning.dk

Gode råd om økonomi og forsikring

Som grundejer er du ansvarlig for omkostningerne til vedligeholdelse og eventuelle nødvendige forbedringer af dit private kloaksystem. Aarhus Vand kan ikke dække omkostninger for arbejde, du selv har bestilt, herunder slamsugning, uden at det er blevet anbefalet af os eller en autoriseret kloakmester, som en del af en løsning på spildevandsproblemerne.

Her finder du derfor nogle gode råd til økonomien omkring dine kloakproblemer.

Dækker forsikringen ved oversvømmelse af kælder?

Husejerens almindelige forsikring vil som regel dække vandskader forårsaget af skybrud.

Du skal derfor altid anmelde skaden til dit eget forsikringsselskab. Kun skader på den fysiske del af bygningen erstattes af den almindelige bygningsforsikring. Forurening af køkkenhaver, træer og lignende dækkes derfor ikke af forsikringen. Aarhus Vand dækker kun skaden, hvis der er tale om fejl eller forsømmelser fra vores side.

Læs mere om forsikring i forbindelse med oversvømmelse på Forsikringsoplysningens hjemmeside:

Gå til Forsikringsoplysningen
Er jeg dækket af forsikringen i tilfælde af vandskade forårsaget af kloakoversvømmelse?

Det er vigtigt at kontakte dit forsikringsselskab for at forstå dækningen i tilfælde af vandskader. Generelt dækker de fleste forsikringer skader forårsaget af pludselige og uforudsete hændelser som skybrud. 

Aarhus Vand er kun ansvarlig for skader forårsaget af direkte fejl eller forsømmelse i drift eller vedligeholdelse af det offentlige og fælles kloakssystem, og altså ikke din grund og i din kloak.

Kan jeg få håndværkerfradrag til kloakarbejdet på min grund?

Du kan finde relevante oplysninger på SKATs hjemmeside: www.skat.dk.

På klimatilpasning.dk skriver de om mulige tilskud og forsikring til at klimasikre dit hus. Klik her for at læse nærmere.

Andre gode råd omkring din kloak og dit afløb

Der er flere ting, du selv kan gøre, som forsinker regnvandet og dermed også belaster kloakken mindre. Flere af tingene er nogle, vi gør i stor skala. Sammen kan vi passe på kloakkerne og undgå oversvømmelser.

OBS!
Oplever du, at din kloak er stoppet, skal du kontakte Aarhus Vand.

Hvorfor bliver kloakkerne overbelastede i regnvejr?
 • Regn er et fænomen, som er vanskeligt at beskrive og forudsige, og samtidig er regn den faktor, som er mest afgørende, når der skal bygges kloakker 
 • Regn er forskellig i årstiderne. Om vinteren falder der mest regn, men det falder i meget langvarige regnvejr, som ikke er så kraftige. Om sommeren falder mindre regn, men ofte i kortvarige regnvejr, som kan være meget kraftige - for eksempel en tordenskylle
 • Der er ikke to regnskyl, der er ens. Det er meget forskelligt, hvor mange millimeter, der falder, og hvor hurtigt det går. Særligt ”tempoet” er afgørende for, om kloakkerne kan følge med og nå at bortlede regnvandet
 • Årsagen til at regnvandssystemet overbelastes er, at kloakkerne er dimensionerede ud fra en såkaldt ”dimensionsgivende regn”. Det betyder i praksis, at de kan klare en regn af en vis varighed og intensitet. Hvis dimensionskriterierne overskrides, overbelastes kloakken, og vandet stuver tilbage i kloaksystemet. I første omgang aflastes ofte, via indbyggede overløb i kloakken, til nærmeste vandområde eller lignende. Er dette ikke tilstrækkeligt, kan blandet regn- og spildevand værste fald strømme tilbage i kældre og lignende. Denne type overbelastning ses hvor regn- og spildevand løber i samme ledning (fællessystemet)
 • Overbelastning kan også vise sig i form af oversvømmelser på overfladen. Denne overbelastning ses især hvor regn- og spildevandssystemet løber i hver sin ledning (separatsystemet) 
 • Skulle kloakkerne dimensioneres så de kunne klare alle regntyper, ville det både blive meget dyrt og kræve enorme bygningsværker.
Hvordan kan jeg forebygge bøvl med afløb og kloak?

Du kan blandt andet følge disse råd:

 • Hæld ikke fedt i afløb – især i julen er fedt skyld i mange kloakproblemer. Hæld i stedet fedt i affaldsposen, så bidrager du til et rent miljø.
 • Skyl ikke bleer, bind, engangsklude, vatpinde, kaffegrums, kattegrus og lignende ud i toilet eller afløb.
 • Rens dine tagrender, så blade og kviste ikke tilstopper tagnedløbsbrønden.
 • Sørg for, at alle brønde er nemme at komme til at rense.
 • Rens med jævne mellemrum dine sandfang for blade, sand, småsten og lignende.
 • Hold øje med terrænet omkring dine brønde. Hvis jorden skrider eller sætter sig, er det et tegn på, at noget er galt. Huller i jorden kan være et tegn på rotter.
 • Tjek din kloak, rensebrønd og sandfang en gang om året. Det bedste tidspunkt er efteråret, når bladene er faldet.
 • Når du reparerer dit kloaksystem, så er det et lovkrav, at du altid benytter en autoriseret kloakmester.

Husk!

Hvis du oplever, at flere installationer i huset ikke virker på samme tid, fx toiletter, brusere og håndvaske, så bør du altid kontakte Aarhus Vand inden du på eget initiativ tilkalder et privat spulefirma eller en autoriseret kloakmester. Ellers risikerer du selv at skulle afholde udgiften – også selvom forstoppelsen er opstået i det offentlige kloaksystem.

Hvad betyder klimaændringerne for kloaksystemet?

Klimaændringerne betyder at kloakkerne, der i forvejen ofte er udnyttet til det yderste, nu overbelastes yderligere.

Med den hast klimaændringerne sker og regnmønstret ændrer sig, så betyder det også, at en ensidig udbygning af kloaksystemets kapacitet IKKE kan løse klimaproblemerne. Udbygningen er en del af løsningen på problemet, men der skal også anvendes andre løsningsmetoder.

Varslingssystem, omlægning af og klimatilpasning af eksisterende kloaksystem (f.eks. separering) og regnvandsopmagasineringsbassiner i de eksisterende byområder er nogle af vores tiltag direkte rettet mod kloaksystemet for at reducere risikoen for oversvømmelser og overløb.

Hertil kommer en række andre løsningsmetoder:

 • Lokal håndtering af regnvand – primært i nye byområder – (f.eks. ved nedsivning).
 • En arealplanlægning som tager højde for fremtidige oversvømmelses risici, f. eks. udlægning af ”klimazoner” og store regnvandsbassiner, hvor vandet kan opmagasineres under skybrud uden at det gør skade.
Hvad gør Aarhus Vand for at forebygge oversvømmelser?
 • Aarhus har et stort afløbssystem, som er udbygget over en meget lang årrække. I takt med at byen udvikler sig, sættes kloakkerne under pres
 • Byen udvikler sig geografisk, fordi der etableres nye bolig- og erhvervsområder, som skal forsynes med afløbssystemer. I takt med at der samtidig kommer mere regn som følge af klimaændringer betyder dette, at belastningen på byens kloakker hele tiden vokser, og flere steder er der nu utilstrækkelig kapacitet. På disse steder sker oversvømmelse af kældre og af terræn hyppigere end det fastsatte mål
 • Aarhus Vand arbejder løbende på at forstærke kloakkernes kapacitet. Målet er at reducere omfanget af kælder- og terrænoversvømmelser. Dette sker både ved at anlægge store bassiner, som kan aflaste kloakkerne under kraftig regn, og ved at udskifte eksisterende kloakker til nye med større dimensioner
 • I nogle områder af kommunen vil Aarhus Vand i de kommende år adskille kloaksystemet.  Det betyder, at de nye regnvandsledninger vil få den kapacitet, som er nødvendig efter klimaændringerne. Desuden vil de fremtidige oversvømmelser ske med regnvand og ikke med en blanding af regnvand og spildevand, som det sker i mange områder i dag
 • I de seneste år er indsatsen på dette område blevet kraftigt intensiveret, og der er også i årene fremover afsat mange ressourcer.
Undgå kemi når du gør rent

Mange rengøringsmidler kan indeholde kemikalier, der kan være skadelige for dig og miljøet. Skal du fjerne kalk kan du undgå kemikalierne ved at bruge en blanding af 2 spsk citronsyre og 1 dl opvaskemiddel.

Brug handsker og vær opmærksom på, at det ikke er alle materialer, der tåler de sure midler.

Skån afløbet i køkkenet for fedt

Overskydende fedt fra madlavningen må ikke hældes i afløbet da det vil sætte sig som propper og medføre tilstoppede afløb i køkkenvasken.

Hæld det i stedet i en tom mælkekarton eller andet almindeligt indpakningsaffald, og smid det i skraldespanden.

Få styr på hvad du må skylle ud i toilettet

Udover det, der fra naturens side havner i toilettet, er det kun toiletpapir du må putte i kummen.

Vådservietter, tamponer, hygiejnebind, vatpinde og andet affald hører til i skraldespanden – ikke i kloakken.

Ting Du Må Skylle Ud I Toilettet Nye Farver