Min kloak - sådan håndterer vi spildevand

Risvangen Vand Løber Medium

Adskillelse af regn- og spildevand

Mange steder i landet, herunder også i Aarhus, skaber klimaforandringer store udfordringer. Det gælder ikke mindst de steder i kloaksystemet, hvor regnvand og spildevand løber i de samme rør frem til renseanlæggene. De øgede regnmængder betyder, at kapaciteten i rørene mange steder allerede i dag er for lille. Det forårsager oversvømmelser af kældre, veje og grønne områder og betyder, at en problematisk blanding af spildevand og regnvand kan løbe ud i søer, vandløb og Aarhus Bugt uden at blive renset først.

Vi mangler kort sagt plads i vores kloaksystem. Det gør vi noget ved for fremtiden ved at adskille regn- og spildevand i to separate rør. Desuden også ved at lave overfladeløsninger, der sikrer plads til de større mængder vand.
Kunder Klima Adskillelse Oversvømmelse Large Aarhusvand

Forebyg og afhjælp problemer med din kloak

Der er flere ting, du selv kan gøre, som forsinker regnvandet og dermed også belaster kloakken mindre. Flere af tingene er nogle, vi gør i stor skala. Sammen kan vi passe på kloakkerne og undgå oversvømmelser. Se mere inde på denne side om, hvad du selv kan gøre.
Slamsuger Kloak Textvisual Aarhusvand

Hustanke og tider for tømning

Alle hustanke er omfattet af en tømningsordning. Find ud af hvornår der tømmes i de enkelte områder, hvis du har en hustank. Vi har desuden samlet typiske spørgsmål og svar til dig med hustank. Det er en underentreprenør, LL Transport, der står for at tømme hustankene.
Pexels Denitsa Kireva 5774176

Har du rotter?

Grundejere har selv ansvaret for at forebygge et miljø, der tiltrækker rotter og holde sin ejendom ren. Aarhus Kommune er forpligtet til at bekæmpe rotter på privat grund samt i det offentlige. Hvis du opdager rotter på din grund, både inde og udenfor hjemmet, skal du kontakte Aarhus Kommune.

Typiske spørgsmål omkring kloak, spildevand og oversvømmelser

Hvad kan jeg selv gøre for at forebygge oversvømmelser i kælderen?

Pumpe og højvandslukke 

Selv når vores store projekter til forbedring af afløbssystemernes kapacitet er gennemført, vil der forekomme så kraftigt regnvejr, at kloakkerne vil blive overbelastede.

Derfor anbefaler vi, at husejere med afløbsinstallationer i kælderniveau sikrer deres kældre yderligere, så kælderoversvømmelser bedre kan forebygges. Det kan for eksempel ske ved at montere et såkaldt højvandslukke i det private afløbssystem eller alternativt med en pumpeløsning. Et højvandslukke er en lukkemekanisme, der bruges i kloaksystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Du kan få rådgivning om disse tiltag hos en autoriseret kloakmester.

Kontrollér jævnligt, at pumpe eller højvandslukke virker, hvis du har en af disse installationer.

Når du udbedrer dit kloaksystem, er det et lovkrav, at du benytter en autoriseret kloakmester.

Kældervæg, grundvand, terræn eller utætte installationer

Hvis din kældervæg og jorden omkring huset er meget fugtig, kan det skyldes, at selve kældervæggen er utæt, eller at grundvandsstanden er steget efter en periode med meget nedbør. En tredje årsag kan være, at en tagnedløbsbrønd er utæt. Det kan også være, at terrænet skråner, så overfladevand ledes ind mod huset i stedet for væk fra huset. En helt femte mulighed kan være et utæt vandrør.

Hvis løsningen er en behandling af din kældervæg, foreslår vi, at du henvender dig til en murermester.

Hvis en tagnedløbsbrønd skal repareres, eller terrænets hældning vurderes, bør du kontakte en autoriseret kloakmester. Hvis et vandrør skal repareres, bør du kontakte en autoriseret vvs-installatør.

Gå til Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside for at finde fagpersoner
Hvordan kan jeg forebygge bøvl med afløb og kloak?

Du kan blandt andet følge disse råd:

  • Hæld ikke fedt i afløb – især i julen er fedt skyld i mange kloakproblemer. Hæld i stedet fedt i affaldsposen, så bidrager du til et rent miljø.
  • Skyl ikke bleer, bind, engangsklude, vatpinde, kaffegrums, kattegrus og lignende ud i toilet eller afløb.
  • Rens dine tagrender, så blade og kviste ikke tilstopper tagnedløbsbrønden.
  • Sørg for, at alle brønde er nemme at komme til at rense.
  • Rens med jævne mellemrum dine sandfang for blade, sand, småsten og lignende.
  • Hold øje med terrænet omkring dine brønde. Hvis jorden skrider eller sætter sig, er det et tegn på, at noget er galt. Huller i jorden kan være et tegn på rotter.
  • Tjek din kloak, rensebrønd og sandfang en gang om året. Det bedste tidspunkt er efteråret, når bladene er faldet.
  • Når du reparerer dit kloaksystem, så er det et lovkrav, at du altid benytter en autoriseret kloakmester.

Husk!

Hvis du oplever, at flere installationer i huset ikke virker på samme tid, fx toiletter, brusere og håndvaske, så bør du altid kontakte Aarhus Vand inden du på eget initiativ tilkalder et privat spulefirma eller en autoriseret kloakmester. Ellers risikerer du selv at skulle afholde udgiften – også selvom forstoppelsen er opstået i det offentlige kloaksystem.

Dækker forsikringen ved oversvømmelse af kælder?

Husejerens almindelige forsikring vil som regel dække vandskader forårsaget af skybrud.

Du skal derfor altid anmelde skaden til dit eget forsikringsselskab. Kun skader på den fysiske del af bygningen erstattes af den almindelige bygningsforsikring. Forurening af køkkenhaver, træer og lignende dækkes derfor ikke af forsikringen. Aarhus Vand dækker kun skaden, hvis der er tale om fejl eller forsømmelser fra vores side.

Læs mere om forsikring i forbindelse med oversvømmelse på Forsikringsoplysningens hjemmeside:

Gå til Forsikringsoplysningen
Hvad betyder klimaændringerne for kloaksystemet?

Klimaændringerne betyder at kloakkerne, der i forvejen ofte er udnyttet til det yderste, nu overbelastes yderligere.

Med den hast klimaændringerne sker og regnmønstret ændrer sig, så betyder det også, at en ensidig udbygning af kloaksystemets kapacitet IKKE kan løse klimaproblemerne. Udbygningen er en del af løsningen på problemet, men der skal også anvendes andre løsningsmetoder.

Varslingssystem, omlægning af og klimatilpasning af eksisterende kloaksystem (f.eks. separering) og regnvandsopmagasineringsbassiner i de eksisterende byområder er nogle af vores tiltag direkte rettet mod kloaksystemet for at reducere risikoen for oversvømmelser og overløb.

Hertil kommer en række andre løsningsmetoder:

  • Lokal håndtering af regnvand – primært i nye byområder – (f.eks. ved nedsivning).
  • En arealplanlægning som tager højde for fremtidige oversvømmelses risici, f. eks. udlægning af ”klimazoner” og store regnvandsbassiner, hvor vandet kan opmagasineres under skybrud uden at det gør skade.
Hvortil skal jeg aflede mit regnvand?

Aarhus Vand etablerer som udgangspunkt ikke en ny stikledning. Regnvandet fra taget skal, hvis det er muligt, afledes på terræn frem til skel, hvor Aarhus Vand håndterer det i en rende i fortovet eller i en spildevandsledning.

Du bør kontakte os for at aftale, hvor, ved skel, du ønsker at aflede dit overfladevand til fortovet.

Er terrænforholdene på din ejendom sådan det ikke er muligt at aflede regnvandet fra taget på terræn, f.eks. hvis din ejendom ligger lavere end vejen, så etablerer Aarhus Vand en regnvandsledning i vejen.

Vi fører et regnvandsstik frem til skelgrænse og afslutter dette med en prop. Dog etablerer vi ikke en skelbrønd.

Er mit kloaksystem allerede adskilt?

Nogle grundejere har allerede adskilt regn- og spildevand.

Du kan finde oplysninger om dit kloaksystem på hjemmesiden: Ejendomsarkivet Du skal være opmærksom på, at tegningerne kan være fejlbehæftede.

Du kan også kontakte en autoriseret kloakmester og få ham til at finde kloakledningerne. Ofte kan dette gøres ved en såkaldt TV-inspektion, så du ikke behøver at få din have gravet op.

Er din kloak allerede adskilt på din grund, så er det vigtigt, at du kontakter os, når vi går i gang med at adskille kloakken i dit område.

Hvad skal jeg selv gøre, når jeg skal adskille mit regn- og spildevand?

Du skal selv adskille regn- og spildevand på din egen grund. Du skal med andre ord koble regnvandet fra den eksisterende kloakledning.

Du skal lede regnvandet fra taget på dit hus på terræn frem til skel, hvis det er muligt. Vi håndterer så regnvandet fra skel. Vi fører dit regnvand ud til vejen, hvor vi leder det videre til såkaldte regnbede sammen med vandet fra vejen og vandet fra de andre grunde langs vejen. Regnebede er aflange plantebede, hvori vi nedsiver vandet. Vi udformer regnbedene, så de også får en fartdæmpende funktion.

Hvis din ejendom ligger lavere end vejen, så etablerer vi en regnvandsledning i vejen og fører en stikledning frem til dit skel.

Når vi har adskilt regn- og spildevand ude i vejen, så får du et påbud fra Aarhus Kommune om, hvornår du senest skal have adskilt regn- og spildevand på din egen grund. Det er ligeledes Aarhus Kommune, der behandler eventuelle indsigelser og/eller dispensationsansøgninger.

Hvad koster det at adskille regn- og spildevand?

Du skal selv afholde udgifterne til adskillelse af regn- og spildevand på din grund. Udgifterne varierer fra ejendom til ejendom og afhænger blandt andet af omfanget af belægninger og dybden på kloakledninger.

Hvad skal jeg i forbindelse med kloakering af min kolonihave?

Du har et medansvar for kloakering i din kolonihave. Afhængig af hvilke aftaler din haveforening har lavet med ejerne af det område, hvor haveforeningen er placeret, så skal du selv sørge for tilslutningen af kloakken til dit hus.

I nogle tilfælde vil det også være dit ansvar at bestille en VVS’er til at lægge stikledninger på din grund.

Aarhus Kommune sørger for at anlægge hovedkloakledningen på vejene i jeres haveforening. Aarhus Kommune betaler i første omgang, og du betaler din andel i form af en forhøjet leje af din grund.

Se mere på Aarhus Kommunes hjemmeside her.

Marselisborg Renseanlæg

Spildevand - en kilde til ressourcer og energi

I Aarhus Vand er vi med til at udvikle fremtidens bæredygtige løsninger. Vi ser ikke spildevandet som spild, men som en ressource, der kan være med til at skabe nye produkter, som gødning, el og andre nye materialer. Her kan du læse mere om vores projekter inden for energi- og ressourceudnyttelse.

Energi- & ressourceudnyttelse
Aarhusa Textvisual

Renere vand i havn, å og søer

Det så skidt ud med vandkvaliteten i bl.a. Brabrand Sø, Aarhus Å og havnen, da byrådet i 2005 besluttede at sætte gang i det såkaldte ”Aarhus-Å-Projekt”. Målet var at give vandkvaliteten et markant løft, fjerne lugtgener og samtidig tage højde for de stigende regnmængder.

På få år er det lykkedes at skabe nye rekreative miljøer ved Brabrand Sø, åen og havnen. Hvad der var utænkeligt for ti år siden, er i dag blevet nogle af Aarhus’ stærke kort: Vi kan opholde os i de nye caféområder og på opholdsarealer langs åen uden ubehagelige lugte fra åen. Vi kan ro i kajak eller kano på Brabrand Sø, i åen og i havnen - og dyrke andre former for vandsport - uden risiko for sundheden. Derudover har miljøet i bugten fået det bedre, og vi har fået nye bademuligheder i havnebadet.

Aarhus Å-projektet