Hvad siger loven om adskillelse af regn- og spildevand på din grund

I forbindelse med gravearbejdet i vejen kan der være risiko for, at der opstår skade på utilstrækkeligt funderede ejendomme eller på ejendomme, der i øvrigt er særlig følsomme over for udefrakommende påvirkning. 

Under henvisning til Byggelovens §12 stk. 4, opfordres du til at oplyse, hvis du har kendskab til, at din ejendom er utilstrækkeligt funderet eller i øvrigt er i en sådan stand, at denne er særlig udsat for det overfor beskrevne arbejde. 

Medmindre Aarhus Vand hører andet, vil det ved arbejdets tilrettelæggelse blive lagt til grund, at din ejendom er funderet i overensstemmelse med de opførelsestidspunktet gældende regler og i øvrigt er i sædvanlig vedligeholdelsesmæssig stand.

 

Byggelovens §12  

Stk. 1. Ved fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring på en grund skal, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af enhver art.  
 

Stk. 2. Ejeren af en ejendom, som skal sikres efter stk. 1, skal efter Kommunalbestyrelsens bestemmelse afholde en forholdsmæssig del eller efter omstændighederne hele udgiften til sikring af hans grund eller bygning, hvis sikringsforanstaltninger er nødvendiggjort af uforsvarlige forhold på hans ejendom eller af, at hans bygnings fundering uanset tidspunktet for opførelsen ikke opfylder bestemmelserne i bygningsreglementet.  
 

Stk. 3. Hvis nedrivning af en bygning nødvendiggør afstivning af tilgrænsende bygning på nabogrund, skal dennes ejer foretage afstivningen. Hvis der i forbindelse med nedrivningen fjernes konstruktion under terrænet, forholdes der i denne henseende efter bestemmelserne i stk. 1 og 2.  
 

Stk. 4. Den der agter at foretage et arbejde, hvorved bestemmelserne i stk. 1 - 3 kan komme til anvendelse, skal mindst 14 dage forud give vedkommende ejer skriftlig meddelelse om arbejdets art og omfang samt om tidspunktet for dets påbegyndelse.  
 

Stk. 5. Hvis en mur eller anden bebyggelse har forskudt sig således i forhold til naboskel, at der påføres naboen ulemper, skal ejeren foretage de foranstaltninger, der er nødvendige for at bringe ulemperne til ophør.  
 

Stk. 6. Yderligere bestemmelser om sikring af omliggende grunde og om adgang til og anden midlertidig rådighed over disse i anledning af udførelse af byggearbejder eller sikringsforanstaltninger i forbindelse med sådanne kan gives i bygningsreglementet.  
 

Stk. 7. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til denne paragraf kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.   

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Vil du vide mere?

Lasse Hansen HR

Lasse Hansen

Har du spørgsmål, der vedrører processen, tidsplan eller løsningen på din grund, kan du her kontakte vores projektchef for Åbyhøj.