Publiceret: 01. feb. 2023

Aarhus ReWater - på vej mod verdens mest effektive ressourceanlæg

Rewater Rendering1b Stor

Verdens mest effektive rense- og ressourceanlæg til behandling af spildevand får hjemme i Aarhus. Tæt på byen, på havet og på hverdagen vil det nye anlæg - Aarhus ReWater - tage imod vores spildevand, sikre god vandkvalitet i vandløb, søer og bugt og omdanne spildevandet til nye materialer, nye produkter og ny energi.

Aarhus forventes at vokse med op mod 5.000 indbyggere om året, og befolkningsprognoser viser, at der i 2060 er behov for at rense spildevand fra private og erhverv, der svarer til 600.000 personer mod de nuværende knap 400.000.

Det stigende indbyggerantal vil øge belastningen af vandløb, søer og bugt, hvis der ikke gøres noget. For at skabe kapacitet til byens fortsatte vækst og samtidig fremtidssikre god vandkvalitet bygger Aarhus Vand derfor rense- og ressourceanlægget Aarhus ReWater. 

Aarhus ReWater sikrer godt havmiljø

Det nye anlæg vil rense spildevandet bedre end de nuværende anlæg og dermed fremtidssikre et godt havmiljø, som lever op til kravene i de nationale vandplaner. Anlægget vil dermed sikre, at vi beskytter naturen og dyrelivet – samt at man fortsat kan bade, sejle og få oplevelser på havet uden risiko for at blive syg.

Kvælstofudledningen vil med det nye anlæg være reduceret med op til 25 procent og fosforudledningen med op til 40 procent i 2030. Anlægget bliver delvist overdækket, hvilket betyder, at der ikke vil være lugtgener. Samtidig vil dette også reducere CO2-udledningen fra anlægget. En øget udledning af CO2 i anlægsfasen kompenseres i driftsfasen på sigt.

Som verdens mest effektive ressourceanlæg vil Aarhus ReWater bidrage til et renere og mere attraktivt Aarhus. Et vartegn for alt det, vi kan i byen, og som vi med stolthed ønsker at give til kommende generationer.
- Inge Halkjær Jensen, projektchef for Aarhus ReWater

Udnytter ressourcer i spildevand

Aarhus ReWater er en helt ny og banebrydende måde at behandle spildevand og vores ressourcer på – derfor kalder vi det et ressourceanlæg. Visionen er at skabe verdens mest ressourceeffektive renseanlæg. Og målet er at udnytte ressourcerne i spildevandet i en hidtil uset grad og omdanne det til energi og højværdiprodukter som proteiner og biopolymer. Det forventes, at anlægget vil bidrage til byens grønne omstilling ved at producere mere el og varme, end anlægget forbruger.

Placeres ved Tangkrogen

Aarhus ReWater kommer til at ligge på et nyt landområde ved Tangkrogen, fordi det nuværende anlæg på grund af pladsmangel ikke kan udvides. Placeringen er baseret på en række undersøgelser og politiske beslutninger siden 2005 og er økonomisk og CO2-mæssig optimal i forhold til det eksisterende ledningssystem.

Ressourceanlægget baner vejen for at nedlægge Marselisborg, Åby og Viby Renseanlæg, som alle har for lidt kapacitet til det stigende indbyggertal, og anlæggene kan ikke udbygges tilstrækkeligt. Der blev i 2005 beregnet driftsbesparelser på 40 procent ved at lede al spildevand i kommunen frem til blot to anlæg – Egå Renseanlæg og Aarhus ReWater – mod tidligere 17 anlæg. Nedlæggelsen af de tre gamle renseanlæg reducerer risikoen for overløb fra anlæggene, og en del af arealerne vil blive brugt til byudvikling og klimatilpasning af Åbyhøj og Viby.

Skal stå klar i 2030

Vi gik i 2017 i gang med den udviklingsproces, som skal lede hen imod opførelsen af Aarhus ReWater. Anlægget skal stå klar i 2030, men det bygges ikke færdigt én gang for alle. Anlægget bygges fleksibelt og modulært med mulighed for tilpasning, udvikling og udvidelse, så det imødekommer fremtidens behov for spildevandsrensning og ressourceudnyttelse.

Placering Rewater
Aarhus ReWater placeres enten bag ved Marselisborg Lystbådehavn eller ved et erhvervsområde ved Aarhus Havn

Baggrund

For 10 år siden besluttede Aarhus Byråd, at der skulle gennemføres en analyse af spildevandsstrukturen i kommunen. Analyserne viste, at Aarhus Vand ved at samle spildevandsrensning fra 17 mindre renseanlæg på to centrale renseanlæg - Egå Renseanlæg og Marselisborg Renseanlæg – kunne reducere driftsudgifterne med op til 40 procent årligt.

På den baggrund er der allerede blevet nedlagt 13 renseanlæg, og i dag sker rensning af spildevand fra Aarhus på fire store anlæg: Åby, Viby, Egå og Marselisborg Renseanlæg.

Egå Renseanlæg er blevet energirenoveret for 80 mio. kr. og har nu den nødvendige kapacitet, mens Marselisborg Renseanlæg har for lille kapacitet til at opfylde de fremtidige behov, hvor der udover den nuværende mængde spildevand, skal renses spildevand fra både Åby, Viby og 5.000 nye indbyggere, som er befolkningstilvæksten om året i Aarhus.

Allerede i dag er Åby og Viby renseanlæg voldsomt under pres og har svært ved at leve op til statens udlederkrav. Derfor investerer vi 25 - 30 mio. kr. i at levetidsforlænge Åby og Viby Renseanlæg, så de kan følge med byens vækst og samtidig overholde miljøkravene. Levetidsforlængelsen sikrer kun den fornødne rensekapacitet ca. 10 år ud i fremtiden.

Derfor skal der etableres et nyt og større renseanlæg med en optimal placering i forhold til den nuværende struktur på kloakledningerne, det vil sige tæt på, hvor det eksisterende Marselisborg Renseanlæg ligger i dag og så langt væk fra boligområder som muligt.

 

Vil du vide mere?

Inge Halkjær

Inge Halkjær Jensen

Projektchef

Peter Fischer Jensen

Peter Fischer-Jensen

Projektchef

+45 8947 1183