Adskillelse af regn- og spildevand

Her finder du en række typiske spørgsmål og svar omkring adskillelse af regn- og spildevand. Læs mere om projektet på minkloak.aarhusvand.dk

Tilbage til Spørgsmål og svar
Hvorfor adskiller vi regn- og spildevand?

Vi opnår en række fordele ved at adskille regn- og spildevand:

  • Vi klimatilpasser og reducerer dermed risikoen for oversvømmelser af boligområder
  • Rísikoen for oversvømmede kældre ved kraftige regnskyl mindskes
  • Vi reducerer forureningen af søer, vandløb og Aarhus Bugt
  • Der kommer flere rekreative områder i form af overfladeløsninger, som regnvandsbede, regnvandbassiner. På den måde understøtter vi Aarhus Kommunes vision om at gøre Aarhus til et endnu mere attraktivt sted at bo
  • Vi sikrer bedre rensning på og drift af vores renseanlæg, da vi nedbringer de vandmængder, som renseanlæggene modtager, fordi vi leder regnvandet til vandløb, søer og Aarhus Bugt
  • Vi mindsker mængden af vand, vi skal bruge ressourcer på at pumpe til renseanlæggene
Hvad skal jeg selv gøre?

Du skal selv adskille regn- og spildevand på din egen grund. Du skal med andre ord koble regnvandet fra den eksisterende kloakledning.

Du skal lede regnvandet fra taget på dit hus på terræn frem til skel, hvis det er muligt. Vi håndterer så regnvandet fra skel. Det gør vi typisk ved at etablere en rende i fortovet, som fører dit regnvand ud til vejen, hvor vi leder det videre til såkaldte regnbede sammen med vandet fra vejen og vandet fra de andre grunde langs vejen. Regnebede er aflange plantebede, hvori vi nedsiver vandet. Vi udformer regnbedene, så de også får en fartdæmpende funktion.

Hvis din ejendom ligger lavere end vejen, etablerer vi en regnvandsledning i vejen og fører en stikledning frem til dit skel.

Når vi har adskilt regn- og spildevand ude i vejen, får du et påbud fra Aarhus kommune om, hvornår du senest skal have adskilt regn- og spildevand på din egen grund. Det er ligeledes Aarhus Kommune, der behandler eventuelle indsigelser og/eller dispensationsansøgninger.

Hvornår skal jeg adskille mit regn- og spildevand?

Aarhus Kommune udsender varsel om påbud, når vi har adskilt regn- og spildevand i vejen. Når du modtager varsel om påbud, har du en indsigelsesfrist på 3 uger. Derefter udsender Aarhus Kommune påbud, og du har så en frist på 4 måneder til at adskille regn- og spildevand på din grund.

Aarhus Kommune har udarbejdet en hjemmeside med et kort, hvor du kan se, om du skal adskille regn- og spildevand på din grund og hvornår. Se hjemmesiden her 

Vejledning til hjemmesiden:

  • Indtast din adresse eller matrikelnummer i søgefeltet
  • Vælg ”Plan for adskillelse af fællessystemet”

Du kan her på hjemmesiden under "Projekter" se en tidsplan for dit specifikke område, der står overfor at skulle have adskilt regn- og spildevand.

Hvor kan jeg finde autoriserede kloakmestre?

Du skal som grundejer selv tage kontakt til en autoriseret kloakmester for at få adskilt regn- og spildevand på din grund. Du skal selv afholde udgifterne til arbejdet på din grund.

Aarhus Vand kan sammen med en række dygtige samarbejdspartnere give dig et skræddersyet tilbud til netop din grund. Book et gratis vurderingsmøde for at høre mere.

Du kan finde en oversigt over autoriserede kloakmestre på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. Se hjemmesiden her: SIK

Der kan være forsinkelser i forhold til opdatering af hjemmesiden. Kender du en autoriseret kloakmester, som ikke står i oversigten, kan du kontakte Sikkerhedsstyrelsen telefonisk for en afklaring.

Kan Aarhus Vand give et tilbud på adskillelse af regn- og spildevand på privat grund?

Nej, Aarhus Vand har desværre ikke længere mulighed for at give tilbud på kloakeringsarbejder på privat grund

Må jeg gå i gang med at adskille regn- og spildevand på min grund før jeg har modtaget påbud fra Aarhus Kommune?

Vi anbefaler, at du venter med at adskille regn- og spildevand på din grund, indtil vi har adskilt kloaksystemet i vejen. Hvis du ikke kan vente og eksempelvis har planer en ny indkørsel, have, terrasse eller tagkonstruktion, opfordrer vi dig til at kontakte os, inden du går i gang med arbejdet.

Du skal være opmærksom på, at det er forbundet med ekstra omkostninger, at gå i gang på din grund før kloakken er adskilt i vejen.

Husk altid at benytte en autoriseret kloakmester, når du foretager ændringer på dit kloaksystem. Kloakmesteren kan også give dig et tilbud på arbejdets omfang og pris.

Du er også velkommen til at kontakte os allerede nu, hvis du ønsker at drøfte særlige forhold på din grund

Er mit kloaksystem allerede adskilt?

Nogle grundejere har allerede adskilt regn- og spildevand.

Du kan finde oplysninger om dit kloaksystem på hjemmesiden: Min ejendom. Du skal være opmærksom på, at tegningerne kan være fejlbehæftede. Du kan også kontakte en autoriseret kloakmester og få ham til at finde kloakledningerne. Ofte kan dette gøres ved en såkaldt TV-inspektion, så du ikke behøver at få din have gravet op.

Er din kloak allerede adskilt på din grund, er det vigtigt, at du kontakter os, når vi går i gang i dit område.

Hvor skal udvendige kælderskakte og lyskasser tilsluttes?

Hvis du har en udvendig kælderskakt med afløb, kan du vælge at søge dispensation for tilslutning til spildevandssystemet på Aarhus Kommunes hjemmeside: Dispensation for afledning fra kælderskakt

Hvad skal jeg gøre med omfangsdræn?

Omfangsdræn skal tilsluttes regnvandsledningen og sikres mod opstuvning til terræn.

Du skal aflede dit regnvand på terræn eller i en højtliggende regnvandsledning, og derfor skal du installere en pumpe, der løfter drænvandet til terræn eller den højtliggende regnvandsledning.

Hvad skal jeg gøre, hvis mit hus med fladt tag og kloakledningerne er koblet sammen inde under huset?

Du bør kontakte en autoriseret kloakmester for at få et bud på, hvorledes regn- og spildevand kan adskilles på din grund. Det kan være nødvendigt også at kontakte en tømrermester for en vurdering i forhold til vende taghældninger.

Du kan vælge at fremlægge de særlige forhold for din ejendom for Aarhus Kommune, når de varsler påbud om, at du skal adskille regn- og spildevand på din grund. Dine oplysninger vil herefter indgå i sagen, og det vil blive vurderet, om der kan gives en tidsbegrænset dispensation fra kravet om at adskille kloaksystemet.

Aarhus Kommune foretager en individuel sagsbehandling, men der skal som udgangspunkt være helt specielle forhold til stede, før der kan gives dispensation. 

Er der noget, jeg selv må lave?

Du skal altid benytte en autoriseret kloakmester, når du ændrer på dit kloaksystem. Afkobling af tagvandet fra det eksisterende kloaksystem skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Du må gerne lave en aftale med kloakmesteren om, at du eksempelvis selv udfører gravearbejdet og/eller reetablering, men det er et krav, at kloakmesteren laver arbejdet med selve kloakledningerne. Kloakmesteren skal efterfølgende dokumentere det udførte arbejde ved indsendelse af en færdigmelding til Aarhus Kommune.

Hvortil skal jeg aflede mit regnvand?

Aarhus Vand etablerer som udgangspunkt ikke en ny stikledning. Regnvandet fra taget skal, hvis det er muligt, afledes på terræn frem til skel, hvor Aarhus Vand håndterer det i en rende i fortovet eller i en spildevandledning. Du bør kontakte os for at aftale, hvor ved skel du ønsker at aflede dit overfladevand til fortovet.

Er terrænforholdene på din ejendom, f.eks. hvis din ejendom ligger lavere end vejen, sådan det ikke er muligt at aflede regnvandet fra taget på terræn, så etablerer Aarhus Vand en regnvandsledning i vejen. Vi fører et regnvandsstik frem til skelgrænse og afslutter dette med en prop. Aarhus Vand sætter ikke en skelbrønd.

Bliver vejene renoveret i forbindelse med, at vi adskiller regn- og spildevand?

Som udgangspunkt retablerer Aarhus Vand vejen i de render, hvor vi arbejder med at adskille regn- og spildevand. 

Der indgås ofte en aftale med vejmyndigheden (Aarhus Kommune) om etablering af nyt slidlag i hele vejens bredde 1-2 år efter kloakprojektets gennemførelse.

Der er mange eksempler på, at en vej bliver renoveret samtidig med gennemførelsen af et kloakprojekt. Det er Aarhus Kommune, der træffer beslutning om vejrenovering.

Er der mulighed for at Aarhus Vand overtager private fællesledninger i forbindelse med gennemførelse af adskillelse af regn- og spildevand?

Aarhus Vand har sammen med Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Natur og Miljø, besluttet, at der kan tilbydes overtagelse af fællesprivate kloakanlæg i forbindelse med adskillelse af regn- og spildevand.

Aarhus Vands overtagelse af anlægget er betinget af en række faktorer. Det skal understreges, at det er private fællesledninger, hvor der afledes vand fra flere ejendomme, der kan overtages, ikke private ledninger på egen grund.

Hvad koster det at adskille regn- og spildevand?

Du skal selv afholde udgifterne til adskillelse af regn- og spildevand på din grund. Udgifterne varierer fra ejendom til ejendom og afhænger blandt andet af omfanget af belægninger og dybden på kloakledninger.

Vi foreslår, at du kontakter os for at få et tilbud på adskillelse af regn- og spildevand på din grund. Indhent også et alternativt tilbud hos en autoriseret kloakmester for at have et godt sammenligningsgrundlag.

Skal jeg betale for at blive koblet på det nye adskilte kloaksystem?

Aarhus Vand afholder alle udgifter til etablering af den offentlige del af det nye kloaksystem, og vi opkræver ikke tilslutningsbidrag.

Du skal selv afholde udgifterne til arbejdet på din grund.

Kan jeg få håndværkerfradrag til kloakarbejdet på din grund?

Du kan finde relevante oplysninger på SKATs hjemmeside: www.skat.dk

Kan jeg få økonomisk hjælp til kloakarbejdet på min grund?

Aarhus Vand kan inden for rammerne af den gældende lovgivning ikke yde tilskud eller tilbyde lån til adskillelse af regn- og spildevand på din grund. Har du spørgsmål om dette emne, skal du rette henvendelse til Aarhus Kommune, Bygningsinspektoratet.

Hvis du er fyldt 65 år, får efterløn, socialpension eller delpension, kan du ansøge om et lån hos Aarhus Kommune til ændringer af dit kloaksystem uden for husets sokkel. Lånet optages i henhold til det regelgrundlag, der også gælder for ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter).

Se mere under ejendomsbeskatning ved Aarhus Kommunes hjemmeside.

Kontakt os

Åbningstider
Mandag - fredag
Kl. 08:00 - 15:00

aarhusvand@aarhusvand.dk

Tlf. 89 47 10 00

Adresse
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J

Driftsvagt hele døgnet
Tlf. 89 47 10 00