Årsopgørelse vandkvalitet

Vi fører løbende kontrol med vandkvaliteten. Se en opsummering af det seneste års vandprøver.

Aarhus Vand fører løbende kontrol med drikkevandets kvalitet. I 2018 har vi udtaget 1272 prøver på drikkevandet. I langt de fleste af vores prøver er vandet rent, men der var i årets løb 17 af prøverne der viste overskridelse af de mikrobiologiske parametre. I 13 prøver var der overskridelse af de fysisk-kemiske parametre.

I den mikrobiologiske del af vandkontrollen tester vi for såkaldte ”coliforme bakterier”, ”E.coli” samt ”kimtal”. Fund af coliforme bakterier er tegn på forurening med overfladevand. Fund af E.coli er tegn på at vandet er ramt af nyere fækal forurening. Kimtal måles ved 22° C og er et mål for det antal bakterier der kan vokse ved netop 22°C og som må forefindes i vandet i en vis mængde. Der findes altid naturligt forekommende bakterier i drikkevandet.

Vandværker

På Aarhus Vands 8 vandværker har vi i enkelt vandprøve fundet overskridelse af mikrobiologiske parametre på et af vores vandværker. Når vi har en overskridelse, følger vi sagen tæt bl.a. med flere prøver forskellige steder i systemet indtil alle prøver er rene igen.

Ledningsnet

På ledningsnettet har der været 6 overskridelser. Den ene overskridelse var på et beholderanlæg, og det formodes at skyldes en rest af forurening andetsteds fra, som allerede var taget hånd om.  De resterende 5 overskridelser blev konstateret hos 3 forskellige forbrugere og nye prøver var rene.

Taphaneprøver

På aftalte adresser hos forbrugere i Aarhus, hvor vi kommer for at udtage vandprøver på taphane, er der i 2018 udtaget 264 prøver. Disse prøver kaldes ”taphaneprøver”, og blev indført med vandkvalitetsbekendtgørelsen pr. 1. januar 2018. ”Taphaneprøver” skal udtages efter kun ca. 5 sekunders gennemskyl af den kolde taphane. På disse 264 taphaneprøver er der konstateret 10 overskridelser. Alle overskridelserne drejede sig om ”kimtal”, og langt de fleste af overskridelserne kan henføres til relativt stillestående vand i forbrugerens installation på prøvetagningstidspunktet.

De overskridelser, som vi har haft på de fysisk-kemiske parametre, drejer sig primært om ammonium og turbiditet. Der har i årets løb været 13 prøver med overskridelser af ammonium og turbiditet. Turbiditet er en parameter, der beskriver vandets klarhed. Ammonium er en parameter som reguleres via drift af filtrene på værkerne. På et af vores værker er vi i øjeblikket i gang med et projekt, hvor der er forsøg med at optimere omsætning af ammonium, og der vil blive udarbejdet en samlet plan for forbedring af ammoniumfjernelsen. 

Aarhus Vands tilsynsmyndighed, som er Aarhus Kommune, bliver altid orienteret i tilfælde af overskridelser, og Aarhus Vand har en løbende dialog med myndigheden.

Disse prøver udtager vi

Som nævnt ovenfor udtager vi jævnligt taphaneprøver hos udvalgte forbrugere. De såkaldte taphaneprøver blev indført med vandkvalitetsbekendtgørelsen pr. 1. januar 2018. Taphaneprøver skal udtages efter kun ca. 5 sekunders gennemskyl af den kolde taphane. 

Du kan også se udvalgte analyseresultater fra vandværkerne. Hvis du er interesseret i analyserapporterne fra vandværket, fx som dokumentation i din virksomhed, så kan du indtaste din adresse og trykke på pilen ud for vandværket. Du kan finde Værkkontrol, Mikrobiologi, Pesticider. 

Desuden udtager vi et større antal driftsprøver på vores ledningsnet samt i forbindelse med at vi lægger større nye ledninger.

Hvis du vil vide noget om beskrivelsen af de forskellige analyseparametre, kan du finde oplysninger på Eurofin's hjemmeside

Oversigt over analyseresultater

I denne pdf kan du se en oversigt over analyseresultater for prøver udtaget på forbrugerens taphaner

I denne pdf kan du se en oversigt over analyseresultater for prøver udtaget på vandværkerne