Årsopgørelse vandkvalitet 2021

Vi fører løbende kontrol med vandkvaliteten. Se en opsummering af det seneste års vandprøver. Se en opsummering af det seneste års vandprøver.

Aarhus Vand fører løbende kontrol med drikkevandets kvalitet. I 2021 har vi udtaget 1347 prøver på drikkevandet. I langt de fleste af vores prøver er vandet rent, men der var i årets løb 30 prøver, der viste overskridelse af krav-værdierne for drikkevand. De 30 prøver var en del af forskellige sager, som vil blive beskrevet nedenfor.


I den bakteriologiske del af vandkontrollen tester vi for såkaldte ”coliforme bakterier”, ”E.coli” samt ”kimtal”. Fund af coliforme bakterier er tegn på forurening med overfladevand. Fund af E.coli er tegn på at vandet er ramt af nyere fækal forurening. Kimtal analyseres ved 22° C og er et mål for det antal bakterier der kan vokse ved netop 22°C og som må forefindes i vandet i en vis mængde. Der findes altid naturligt forekommende bakterier i drikkevandet.
Hvis der forekommer en overskridelse, følger vi sagen tæt bl.a. med flere prøver forskellige steder i systemet indtil alle prøver er rene igen.


På vandværker


På Aarhus Vands 8 vandværker har vi i løbet af 2021 haft 1 sag, hvor vi har haft problemer med vandkvaliteten. På Lyngbyværket havde vi i januar og november måned haft lave fund af coliforme bakterier. Det drejer sig om 7 prøver der kan relateres til denne sag på Lyngbyværket. Sagen blev undersøgt meget nøje via inspektioner og forskellige former for prøvetagning og analyser, der kunne være med at afdække hvor problemet var. Vi har efterfølgende foretaget en del forskellige tiltag på værket.


På ledningsnettet


På ledningsnettet har der i løbet af 2021 været 9 overskridelser af de bakteriologiske parametre. De 8 overskridelser handlede om forhøjelse af ”kimtal” på 2 af vores beholderanlæg på Hasle Ringvej og Brendstrupvej, og i dette tilfælde var vi klar over at forureningen skyldtes en reparation af en revne i beholderen. Hurtigt fik vi beholderen lukket fra, og efter en periode med skylning og opfyldning med nyt vand kunne vi igen sætte beholderen i drift. Den sidste overskridelse skyldes fund af en enkelt coliform bakterie i en vandprøve, også på beholderen på Hasle Ringvej. Nye prøver viste sig at være rene, men vi foretager fortsat afdækkende undersøgelser på dette beholderanlæg, der skal være med til at opspore forureningen og holde ekstra øje med vandkvaliteten.


På ledningsnettet udtager vi prøver på forskellige lokaliteter på ledningsnet, sygehuse og forbrugeradresser, og der har i årets løb været 5 prøver med overskridelser af mikrobiologiske parametre. I flere tilfælde var årsagen VVS-arbejde inde i bygningen, og i de sidste tilfælde har nye prøver været rene og det har ikke været muligt at pege på en årsag.


På udvalgte adresser


På aftalte adresser hos forbrugere i Aarhus Kommune, hvor vi kommer for at udtage vandprøver på taphane, er der i 2021 udtaget 139 prøver. Disse prøver kaldes ”taphaneprøver”, og blev indført med vandkvalitetsbekendtgørelsen pr. 1. januar 2018. ”Taphaneprøver” skal udtages efter kun ca. 5 sekunders gennemskyl af den kolde taphane. Ud af disse 139 taphaneprøver blev der konstateret overskridelser i 9 prøver. I de fleste tilfælde er der tale om forhøjede værdier af ”kimtal ved 22°”, men der er også i et tilfælde forhøjet værdi af bly og i et andet tilfælde forhøjet værdi af turbiditet. Turbiditet fortæller noget om vandet klarhed. 4 ud af de 9 af prøverne var på samme adresse, hvor årsagen var omfattende VVS-arbejde på installationen. Netop her var bly forhøjet, og der kan ske forhøjelse af netop metaller og ”kimtal” i forbindelse med opsætning af nye installationer, vandhaner m.v.  I et andet tilfælde var årsagen at der netop var opført en ny bygning med nye installationer, og i de sidste tilfælde var årsagen, at der havde været relativt stillestående vand i forbrugerens installation på prøvetagningstidspunktet.


Aarhus Vands tilsynsmyndighed, som er Aarhus Kommune, bliver altid orienteret i tilfælde af overskridelser, og Aarhus Vand har en løbende dialog med myndigheden.


Overblik over analyser


Vi udtager jævnligt taphaneprøver hos udvalgte forbrugere. Taphaneprøver skal udtages efter kun ca. 5 sekunders gennemskyl af den kolde taphane. Du kan se resultaterne af taphaneprøverne sammenholdt med resultater fra ledningsnettet i det vedhæftede skema herunder.


Vi udtager også prøver på vandværkerne. Du kan se udvalgte analyseresultater fra vandværkerne i det vedhæftede skema herunder.

Hvis du er interesseret i analyserapporterne fra vandværket, for eksempel som dokumentation i din virksomhed, så kan du indtaste din adresse her, se hvilke vandværker du får vand fra.

Der er mulighed for at downloade analyserapporter for henholdsvis Værkkontrol, Mikrobiologi, Pesticider.


Vi udtager desuden et større antal driftsprøver på vores ledningsnet samt i forbindelse med at vi lægger nye ledninger eller bygger nye anlæg.


Oversigt over udvalgte analyseparametre for 2021:


”Oversigt over prøver udtaget på forbrugeres taphaner sammenholdt med prøver udtaget på ledningsnet samt oversigt over prøver udtaget på vandværker. ”


Bemærk, at du også kan indtaste din adresse og derved se analyserapporter indeholdende yderligere analyser. Du kan indtaste din adresse her.


Beskrivelse af analyseparametreHvis du vil vide noget om beskrivelsen af de forskellige analyseparametre, kan du finde oplysninger på Eurofins’ hjemmeside her.