Årsopgørelse vandkvalitet

Vi fører løbende kontrol med vandkvaliteten. Se en opsummering af det seneste års vandprøver.

Aarhus Vand fører løbende kontrol med drikkevandets kvalitet. I 2017 har vi udtaget 1665 prøver på drikkevandet. I langt de fleste af vores prøver er vandet rent, men der var i årets løb 28 af prøverne der viste overskridelse af de mikrobiologiske parametre. I 20 prøver var der overskridelse af de fysisk-kemiske parametre.

I den mikrobiologiske del af vandkontrollen tester vi for såkaldte ”coliforme bakterier”, ”E.coli” samt ”kimtal”. Fund af coliforme bakterier er tegn på forurening med overfladevand. Fund af E.coli er tegn på at vandet er ramt af nyere fækal forurening. Kimtal måles ved henholdsvis 22° C og 37° C og er et mål for det antal bakterier der kan vokse ved de to nævnte temperaturer. Sidstnævnte bakterier må forefindes i vandet i en vis mængde.

På de 8 vandværker har vi i 2 vandprøver fundet overskridelse af mikrobiologiske parametre på et af vores vandværker. I løbet af året har vi arbejdet med at bruge analysemetoder, der giver en lavere detektionsgrænse, og samtidig har der været foretaget udbedrende arbejder på beholderen på værket. Vi følger fortsat dette med analyser der har en lavere detektionsgrænse end normalt.

ledningsnettet har der i løbet af året været 12 mindre overskridelser af vandets indhold af bakterier fordelt på forskellige parametre. I de 8 tilfælde menes forureningen at stamme fra vandværket nævnt ovenfor, hvor der er foretaget udbedrende foranstaltninger, og på denne lokalitet på ledningsnettet følges vandet fortsat med analyser der har en lavere detektionsgrænse end normalt. På de 4 sidste overskridelser har der været foretaget opfølgende prøver og overskridelserne har ikke givet anledning til større sager.

De overskridelser, som vi har haft på de fysisk-kemiske parametre, drejer sig primært om ammonium og turbiditet. Turbiditet er en parameter, der beskriver vandets klarhed. Ammonium er en parameter som reguleres via drift af filtrene på værkerne. På et af vores værker er vi i øjeblikket i gang med et projekt, hvor der foregår intensive on-line målinger og forsøg, og der vil blive udarbejdet en samlet plan for forbedring af ammoniumfjernelsen. 

Aarhus Vands tilsynsmyndighed bliver orienteret i tilfælde af overskridelser, og denne myndighed har Aarhus Vand en løbende dialog med.

Oversigt over udvalgte analyseresultater

Målinger 2017

Parameter

Enhed

Beskrivelse

Krav

Interval målt

Hårdhed

°dH

Hårdhed fortæller noget om indholdet af calcium og magnesium. I Aarhus er vandet kategoriseret som ”temmelig hårdt”

Intet krav

14-18

Jern

mg/l

Jern og mangan er naturligt forekommende i større eller mindre mængder i grundvand. Stofferne kan fjernes ved iltning og filtrering.

0,1

0,01 - 0,04

Mangan

mg/l

Se under jern.

0,02

<0,002

Nitrat

mg/l

Naturligt forekommende i mindre mængder i grundvand. For højt indhold kan være sundhedsskadeligt.

50

0,58 - 1,6

Sulfat

mg/l

Kan give smagsproblemer

250

10 - 110

Klorid

mg/l

Kan give smagsproblemer

250

22-120

Nikkel

 µg/l

Et grundstof, der findes naturligt i jorden

20

0,05-0,28

Flour / flourid

mg/l

Et grundstof, der findes naturligt i jorden

1,5

0,2 - 0,52

Uorganiske sporstoffer

Målinger i 2017

 

Grænseværdi Ledningsnet

Grænseværdi Forbrugers taphane

Interval målt*

 

(mikrogram/liter)

(mikrogram/liter)

(mikrogram/liter)

Antimon

2

5

<0,02

Arsen

5

10

0,45 - 2,5

Barium

700

700

120 - 270

Bly

5

10

<0,025 - 2,2

Bor

1000

1000

17 - 240

Cadmium

2

5

<0,003 - 0,022

Chrom

20

50

<0,03 - 0,61

Kobolt (Co)

5

5

<0,04

Kobber

100

2000

0,7 - 81

Kviksølv

1

1

<0,002

Nikkel

20

20

<0,03 - 0,5

Selen

10

10

<0,05 - 0,13

Zink

100

3000

1,7 - 400**

* Målt 10 forskellige steder på Aarhus Vands ledningsnet

**Bemærkning til værdien på zink: 2 gange blev der målt forhøjet zink-indhold på prøver udtaget hos forbrugere. Det gav anledning til omprøver samt prøver andre steder i Aarhus Vands nærliggende ledningsnet, og prøverne viste, at vandet i ledningsnettet var rent, henholdsvis 2,5 µg/l og 3,9 µg/l zink pr. liter, og at det derfor har været forbrugernes installation der påvirket drikkevandet.