Årsopgørelse vandkvalitet

Vi fører løbende kontrol med vandkvaliteten. Se en opsummering af det seneste års vandprøver.

Aarhus Vand fører løbende kontrol med drikkevandets kvalitet. I 2019 har vi udtaget 1270 prøver på drikkevandet. I langt de fleste af vores prøver er vandet rent, men der var i årets løb 15 af prøverne der viste overskridelse af de mikrobiologiske parametre. I 15 prøver var der overskridelse af de fysisk-kemiske parametre.

 I den mikrobiologiske del af vandkontrollen tester vi for såkaldte ”coliforme bakterier”, ”E.coli” samt ”kimtal”. Fund af coliforme bakterier er tegn på forurening med overfladevand. Fund af E.coli er tegn på at vandet er ramt af nyere fækal forurening. Kimtal måles ved 22° C og er et mål for det antal bakterier der kan vokse ved netop 22°C og som må forefindes i vandet i en vis mængde. Der findes altid naturligt forekommende bakterier i drikkevandet.

På vandværker

På Aarhus Vands 8 vandværker har vi i 2019 ikke konstateret overskridelse af de mikrobiologiske parametre. Hvis der forekommer en overskridelse, følger vi sagen tæt bl.a. med flere prøver forskellige steder i systemet indtil alle prøver er rene igen.

På ledningsnettet

 På ledningsnettet har der været 7 overskridelser af de mikrobiologiske parametre. De to overskridelse var på beholderanlæg, hvor man hurtigt fik fundet årsagen, og foretaget opfølgning og udtaget nye prøver. De resterende 5 overskridelser blev konstateret hos 3 forskellige forbrugere. I de to tilfælde fandt vi ikke en årsag, og omprøven var ren, og i de tre tilfælde var årsagerne renovering og forbedring af vores egne anlæg, der havde forårsaget overskridelserne. Sagerne blev fulgt tæt og efterfølgende var prøverne rene.

På udvalgte adresser

På aftalte adresser hos forbrugere i Aarhus Kommune, hvor vi kommer for at udtage vandprøver på taphane, er der i 2019 udtaget 180 prøver. Disse prøver kaldes ”taphaneprøver”, og blev indført med vandkvalitetsbekendtgørelsen pr. 1. januar 2018. ”Taphaneprøver” skal udtages efter kun ca. 5 sekunders gennemskyl af den kolde taphane. På disse 180 taphaneprøver er der konstateret 7 overskridelser på mikrobiologiske parametre. Alle overskridelserne drejede sig om ”kimtal ved 22°”, og langt de fleste af overskridelserne kan henføres til relativt stillestående vand i forbrugerens installation på prøvetagningstidspunktet.

De overskridelser, som vi har haft på de fysisk-kemiske parametre, drejer sig om ammonium, jern og turbiditet. Der har i årets løb været 15 prøver med overskridelser af disse parametre. Turbiditet er en parameter, der beskriver vandets klarhed. Ammonium er en parameter som reguleres via drift af filtrene på værkerne. Forhøjet forekomst af jern kan skyldes at aflejringer i ledningsnettet frigives i forbindelse med arbejde på ledningsnettet og derved giver forhøjet jern-indhold og farvet vand hos forbrugerne. På et af vores værker er vi i øjeblikket i gang med et projekt, hvor der er forsøg med at optimere omsætning af ammonium, og der vil blive udarbejdet en samlet plan for forbedring af ammoniumfjernelsen.

Aarhus Vands tilsynsmyndighed, som er Aarhus Kommune, bliver altid orienteret i tilfælde af overskridelser, og Aarhus Vand har en løbende dialog med myndigheden.

Hvilke prøver udtager vi

Vi udtager jævnligt taphaneprøver hos udvalgte forbrugere. Taphaneprøver skal udtages efter kun ca. 5 sekunders gennemskyl af den kolde taphane. Du kan se resultaterne af taphaneprøverne i skemaet herunder.

Vi udtager også prøver på vandværkerne. Du kan se udvalgte analyseresultater fra vandværkerne i skemaet herunder. Hvis du er interesseret i analyserapporterne fra vandværket, fx som dokumentation i din virksomhed, så kan du indtaste din adresse , se hvilke vandværker du får vand fra. Der er mulighed for at downloade analyserapporter for henholdsvis Værkkontrol, Mikrobiologi, Pesticider.

Vi udtager desuden et større antal driftsprøver på vores ledningsnet samt i forbindelse med at vi lægger større nye ledninger.

Oversigt over udvalgte analyseparametre for 2019

Oversigt over prøver udtaget på forbrugeres taphaner og udtaget fra vandværker (pdf)

Beskrivelse af analyseparametre

Hvis du vil vide noget om beskrivelsen af de forskellige analyseparametre, kan du finde oplysninger på Eurofins’ hjemmeside