Årsopgørelse vandkvalitet

Vi fører løbende kontrol med vandkvaliteten. Se en opsummering af det seneste års vandprøver.

Aarhus Vand fører løbende kontrol med drikkevandets kvalitet. I 2016 har vi udtaget 1451 prøver på drikkevandet. I langt de fleste af vores prøver er vandet rent, men der var i årets løb 28 af prøverne der viste overskridelse af de mikrobiologiske parametre. I 10 prøver var der overskridelse af de fysisk-kemiske parametre.

I den mikrobiologiske del af vandkontrollen tester vi for såkaldte ”coliforme bakterier”, ”E.coli” samt ”kimtal”. Fund af coliforme bakterier er tegn på forurening med overfladevand. Fund af E.coli er tegn på at vandet er ramt af nyere fækal forurening. Kimtal måles ved henholdsvis 22° C og 37° C og er et mål for det antal bakterier der kan vokse ved de to nævnte temperaturer. Sidstnævnte bakterier må forefindes i vandet i en vis mængde.

På de 8 vandværker har vi i 6 vandprøver fundet en mindre overskridelser på mikrobiologiske parametre. Efterfølgende prøver har vist analyseværdier med resultater under grænseværdierne. I løbet af året har vi arbejdet med at bruge analysemetoder, der giver en lavere detektionsgrænse, så vi tidligere kan opfange en eventuel forurening.

På ledningsnettet har der i løbet af året været 22 mindre overskridelser af vandets indhold af bakterier fordelt på forskellige parametre. I de efterfølgende opfølgende prøver andetsteds i ledningsnettet har vi ikke kunnet genfinde værdier over grænseværdierne, og overskridelserne har ikke givet anledning til større sager.

De overskridelser, som vi har haft på de fysisk-kemiske parametre, drejer sig primært om turbiditet og ammonium. Turbiditet er en parameter, der beskriver vandets klarhed. Ammonium er en parameter som reguleres via drift af filtrene på værkerne.

Aarhus Vands tilsynsmyndighed bliver orienteret i tilfælde af overskridelser, og denne myndighed har Aarhus Vand en løbende dialog med.

Oversigt over udvalgte analyseresultater

Målinger 2016

Parameter

Enhed

Beskrivelse

Krav

Interval målt 2016

Hårdhed

°dH

Hårdhed fortæller noget om indholdet af calcium og magnesium. I Aarhus er vandet kategoriseret som ”temmelig hårdt”

Intet krav

14-18

Jern

mg/l

Jern og mangan er naturligt forekommende i større eller mindre mængder i grundvand. Stofferne kan fjernes ved iltning og filtrering.

0,1

<0,01 - 0,08

Mangan

mg/l

Se under jern.

0,02

<0,002 - 0,015

Nitrat

mg/l

Naturligt forekommende i mindre mængder i grundvand. For højt indhold kan være sundhedsskadeligt.

50

0,61 - 1,4

Sulfat

mg/l

Kan give smagsproblemer

250

11-93

Klorid

mg/l

Kan give smagsproblemer

250

23-120

Nikkel

 µg/l

Et grundstof, der findes naturligt i jorden

20

<0,03-1,4

Uorganiske sporstoffer

Målinger i 2016

 

Grænseværdi Ledningsnet

Grænseværdi Forbrugers taphane

Interval målt*

 

(mikrogram/liter)

(mikrogram/liter)

(mikrogram/liter)

Antimon

2

5

<0,2

Arsen

5

10

0,4 - 1,4

Barium

700

700

130 - 280

Bly

5

10

<0,025 - 0,08

Bor

1000

1000

61 - 150

Cadmium

2

5

<0,003

Chrom

20

50

<0,03 - 0,12

Kobolt (Co)

5

5

<0,04 - 0,056

Kobber

100

2000

<0,03 - 0,27

Kviksølv

1

1

<0,002

Nikkel

20

20

<0,03 - 1,4

Selen

10

10

<0,05 - 0,055

Zink

100

3000

<0,3 - 1,3

* Målt 10 forskellige steder på Aarhus Vands ledningsnet