Publiceret: 24. okt. 2023

Grundvandsparker - varig beskyttelse af vores drikkevand

Grundvandspark

I Danmark har vi været heldige at bo ovenpå grundvand af høj kvalitet. Det kræver kun meget begrænset rensning, før at vi kan have rent drikkevand i hanerne. Denne høje drikkevandskvalitet er dog truet flere steder i landet af forurening og kemikalier. Som led i at sikre fremtidige generationers rene drikkevand, er etableringen af grundvandsparker derfor helt essentiel. Det kan nemlig give en varig beskyttelse af vores kilde til det rene drikkevand.

Oprettelse af skov og natur beskytter vores drikkevand

En stigende del af grundvandsmagasinerne i Aarhus er forurenet, og der findes oftere miljøfremmede stoffer som pesticider, biocider og perfluorerede stoffer (PFAS). Hvis man i fremtiden skal rense vandet for denne stigende mængde af forurenende stoffer, vil det være både dyrt og meget ressourcekrævende. Det er af den grund næsten selvsagt, at det vil være mere økonomisk favorabelt at holde drikkevand og kemikalier adskilt frem for at bruge avancerede rensemetoder.

Det er derfor vigtigt at beskytte de områder, hvor vandværkerne i Aarhus har grundvandsboringer. Dette kan ske gennem grundvandsparker, som er oprettelse af skov og natur, der effektivt forhindrer, at forureninger fra menneskelige aktiviteter siver ned til grundvandet. 

Mange samfundsøkonomiske fordele

Grundvandsparker er med til at sikre vores rene drikkevand i fremtiden, men der er også andre samfundsøkonomiske fordele ved oprettelsen af natur og skov. Her kan nævnes, at biodiversiteten i områderne vil vokse samt at det vil mindske udvaskningen af næringsstoffer til nærtliggende vandmiljøer som åer, søer og hav.

Derudover vil parkerne komme til at ligge bynært, hvilket skaber nogle attraktive, rekreative naturområder for aarhusianerne. Dette vil både komme nuværende borgere til gode samt tilflyttere, som ønsker at bo tæt på by og natur med plads til friluftaktiviteter.

Plantningen af flere træer er desuden med til at give plus på klimakontoen, da det binder CO2 fra atmosfæren. 

Borgmester Jacob Bundsgaard fortæller om grundvandsparker i Aarhus

Planen for grundvandsparker i Aarhus

Aarhus Kommune har en målsætning om, at det åbne land skal indeholde 4.000 ha natur samt 8.000 ha skov i 2030. Det stemmer godt overens med Vandværkerne i Aarhus' (VPU) plan om at oprette tre grundvandsparker, som indeholder 4.000 ha ubeskyttede landbrugsområder. Parkerne vil være med til at beskytte 50% af de områder, hvor der indvindes grundvand. Den resterende halvdel vil blive beskyttet gennem aftaler bl.a. om pesticidfri drift.

Oprettelsen af grundvandsparker i Aarhus er allerede godt i gang, som det ses på kortet nedenfor. Udvælgelsen af områderne til de tre grundvandsparker tager udgangspunkt i, hvor grundvandet dannes og indvendes. Dette er baseret på en omfattende kortlægning lavet af staten og vandværkerne. 

Grundvandsparker Kort (1)
De tre grundvandparker, som VPU ønsker at oprette i Aarhus.

Flere aktører med i planen om grundvandsparker

Grundvandsparkerne er et samarbejde mellem flere aktører. VPU, og herunder Aarhus Vand, står som en af hovedaktørerne bag målsætningerne. For at disse målsætninger kan realiseres, skal der ske opkøb af arealer, hvilket sker i partnerskab med Naturstyrelsen, Aarhus Kommune samt private aktører og fonde. 

På nationalt plan har staten desuden en målsætning om at øge omfanget af skovområder til 25%, mens at EU har lavet en naturgenopretningslov, som skal sikre at 20% af EU's natur er genoprettet i 2030. Planen om grundvandsparker taler derfor også direkte ind i disse ambitioner. 

Bygger på frivillige aftaler

For at kunne oprette de nye skov- og naturområder skal der indgås aftaler om ændringen af driften af jorden med ejerne af de udvalgte områder til grundvandsparker. Disse aftaler skal indgås gennem frivillighed, hvor de enkle grundejere stadig sikres økonomisk. Aftalerne kan eksempelvis ske gennem jordbytte, salg, nye dyrkningsmuligheder eller ejendomsudvikling med mere natur. 

Læs mere om hvordan etableringen af et nyt skov- og naturlandskab bliver skabt i et partnerskab mellem VPU, Aarhus Kommune og Hedeselskabet herunder.

Læs mere

Hør mere om nyt skov- og naturlandskab nord for Aarhus, der skal sikre rent drikkevand og gode naturoplevelser til aarhusianerne

Skovognaturområde
Teknik og Miljø, Hedeselskabet Danmark og Aarhus Vand giver hånd på samarbejdsaftale om nyt skov- og naturområde.
Bo Vægter (1)

Bo Vægter

Grundvandskonsulent

+45 2920 9291

bo.vægter@aarhusvand.dk

Vil du vide mere om grundvandsbeskyttelse?