Publiceret: 17. mar. 2021

Det miljøfremmede stof TFA fundet på tre vandværker i Aarhus

Truelsbjergværket

Miljøstyrelsen har i en stor undersøgelse af grundvandet i Danmark fundet et nyt stof, trifluoreddikesyre – også kaldet TFA, i 219 ud af 247 grundvandsboringer samt i enkelte drikkevandsforsyninger. I Aarhus Vand har vi på den baggrund udvidet kontrollen med drikkevandet og med vandboringerne i Aarhus og fundet TFA i små mængder på tre af vores vandværker.

Vi har i Aarhus Vand på baggrund af Miljøstyrelsens fund af TFA analyseret drikkevandet på alle vores vandvandværker for 76 ikke tidligere undersøgte sprøjtegifte og andre miljøfremmede stoffer. TFA, som er et af de 76 undersøgte stoffer, blev fundet på tre ud af vores otte vandværker i koncentrationer mellem 0,07 og 0,13 µg/l. 1 µg/l svarer til 1 milliontedel gram pr. liter. Vi fandt ikke de øvrige 75 stoffer i vores analyser.

TFA er også fundet i drikkevandet i Tyskland, hvor myndighederne har indført en grænseværdi for stoffet på 10 µg/l. Fundene i Aarhus er dermed 143-77 gange lavere end grænseværdien i Tyskland. I Danmark er der endnu ikke sat en grænseværdi for stoffet i drikkevand, men Miljøstyrelsen er på baggrund af de mange fund, der har været af stoffet i Danmark, lige nu i gang med at risiko vurdere stoffet, så der kan fastsættes en dansk grænseværdi.

 TFA vil fremover blive analyseret jævnligt i drikkevandet og i indvindingsboringerne i Aarhus.

Fakta om TFA

TFA (trifluoreddikesyre) er for nyligt fundet i 219 ud af i alt 247 boringer I en massescreening foretaget af Miljøstyrelsen. TFA er desuden fundet på vandværker både i Jylland, på Fyn og Sjælland.

Videnskabelige undersøgelser fra Tyskland, Kina og USA peger på, at TFA kan dannes som et nedbrydningsprodukt fra fluorerede kølemidler, der anvendes i klimaanlæg, køleanlæg og varmepumper. Disse stoffer kan nedbrydes til TFA i atmosfæren og derefter via regnvandet blive fordelt til overfladevand og jord, hvorefter det kan sive ned til grundvandet. Dette understøttes af, at TFA er fundet i regnvand.

Ifølge en rapport fra FN's Miljøprogram og Miljøorganisation forekommer TFA naturligt i havet. Samme rapport vurderer dog, at TFA i ferskvand sandsynligvis skyldes menneskeskabte aktiviteter. Det samme må umiddelbart formodes at gøre sig gældende for grundvand.

TFA kan også dannes som et nedbrydningsprodukt fra pesticider. Den jævne udbredelse over hele landet og de førnævnte internationale erfaringer tyder dog på, at kilden til TFA-fundene ikke er landbruget, men dette undersøges nu af Miljøstyrelsen.