Vandværker

Vandbehandling

Vores vandværkers opgave er at sikre at det oppumpede grundvand gennemgår en simpel vandbehandling, inden drikkevandet ledes ud i vores ledningsnet og ud til forbrugerne. Gennem en simpel vandbehandling og avanceret styring af værkerne, sikrer vi en stabil forsyning af drikkevand af en høj kvalitet.

Vandbehandlingen på vandværkerne er baseret på en simpel vandbehandling af grundvand. Vandbehandlingen involverer to trin, iltning og filtrering, og er principielt ens for for alle vores vandværker, selvom de tekniske løsninger kan variere. 

Vandbehandlingen har til formål at fjerne nogle stoffer som er naturligt forekommende i grundvandet. De typiske stoffer som fjernes ved vandbehandlingen er jern, mangan, ammonium og svovlbrinte og metan. 

Stofferne fjernes ved to simple behandlingstrin: Iltning og filtrering

Iltning foregår ved beluftning med atmosfærisk luft eller ilt. Herved fjernes eventuelle gasser fra grundvandet, og metallerne oxideres og udfælder som faste forbindelser.

Ved filtreringen synker vandet ned gennem et filter, som typisk er et sandfilter bestående af kvartssand. Metallerne vil "klæbe" til sandet og dermed fjernes fra vandet. Herefter er vandet klar til at blive pumpet ud i ledningsnettet og ud til forbrugernes vandhaner.

Vores vandværkers opgave er at sikre, at det oppumpede grundvand gennemgår en simpel vandbehandling, inden drikkevandet ledes ud i vores ledningsnet og ud til forbrugerne. Gennem en simpel vandbehandling og avanceret styring af værkerne sikrer vi en stabil forsyning af drikkevand af en høj kvalitet.

Herunder kan du se en oversigt over vores vandværker. Hvis du vil have en uddybende beskrivelse af kildepladserne, vandværket med videre, henviser vi til vandforsyningsplanen som kan findes på Aarhus Kommunes hjemmeside.

Læs vandforsyningsplanen her

Liste over alle vores vandværker

Bederværket

Vandværket er opført i 1967 og renoveret i 1975 og igen i 2020. Vandværket leverer til midt- og det sydlige af kommunen.

Vandbehandling

Standard vandbehandling med iltning med atmosfærisk luft og filtrering gennem åbne sandfiltre.

Indvinding

Grundvandet, der behandles på Bederværket, indvindes fra tre kildepladser, Kildeplads Beder, Kildeplads Vilhelmsborg og Kildeplads Ajstrup.

Indvindingstilladelse frem til 2023: 2.700.000 m3/år.

Læs mere om Bederværket her.

Elstedværket

Vandværket er opført i 1942 og ombygget i 1973. Vandværket forsyner det nordlige af kommunen.

Vandbehandling

Standard vandbehandling med iltning med atmosfærisk luft og filtrering gennem åbne sandfiltre.

Indvinding

Der indvindes fra Elsted Kildeplads.

Indvindingstilladelse frem til 2023: 1.600.000 m³/år.

Kastedværket

Vandværket er opført i 1951 og ombygget i 1976 og 1999. Vandværket forsyner det midt- og nordlige af kommunen.

Vandbehandling

Standard vandbehandling med iltning med atmosfærisk luft og filtrering gennem åbne sandfiltre.

Indvinding

Der indvindes fra Kasted Kildeplads og Ristrup Kildeplads.

Indvindingstilladelse frem til 2018/2023: 4.800.000/3.800.00 m³/år.

Lyngbyværket

Vandværket er opført i 1946. Vandværket forsyner det vest- og nordlige af kommunen.

Vandbehandling

Standard vandbehandling med iltning med atmosfærisk luft og filtrering gennem åbne sandfiltre.

Indvinding

Der indvindes fra Lyngby Kildeplads.

Indvindingstilladelse frem til 2023: 900.000 m³/år.

Stautrupværket

Vandværket er opført i 1940 og ombygget i 2011. Vandværket forsyner det centrale af kommunen.

Vandbehandling

Standard vandbehandling med iltning med atmosfærisk luft og filtrering gennem åbne sandfiltre.

Indvinding

Der indvindes fra flere kildepladser: Stavtrup, Storskoven, Constantisborg og Viby Kildeplads.

Indvindingstilladelse frem til 2023: 3.700.000 + 1.200.000 m³/år.

Truelsbjergværket

Vandværket er opført i 2014. Vandværket forsyner midt- og vestlige del af kommunen.

Vandbehandling

Standard vandbehandling med iltning med rent ilt og filtrering gennem lukkede sandfiltre.

Indvinding

Der indvindes fra Lisbjerg Skov Kildeplads.

Indvindingstilladelse frem til 2023: 2.300.000 m³/år.

Bedre forsyningssikkerhed og drikkevandskvalitet

Vores nye vandværk i det nordlige Aarhus sikrer både bedre forsyningssikkerhed og drikkevand af meget høj kvalitet. Ny teknologi gør driften af selve værket mere enkel og fleksibel.

Med det nye vandværk i Truelsbjerg har Aarhus Vand fået omsat den nyeste viden og teknologi til "fremtidens vandværk". Værket har været i drift siden efteråret 2014 og forsyner 40.000 borgere i det nordlige Aarhus.

Vandværket er bygget og indrettet på en helt ny måde, der primært sikrer, at brugerne aldrig kommer til at mangle vand. Samtidig er hygiejnen langt højere i iltnings- og renseprocessen, fordi alt foregår i lukkede systemer.

Værket består af tre tanksystemer, der fungerer uafhængigt af hinanden. Det betyder, at hvis der opstår problemer i ét af tanksystemerne, kan det kobles fra. Forbrugerne kommer ikke til at mærke noget, da de to andre tanksystemer kører videre med at producere vand.

Tjek tanken på 5 minutter

I forhold til et traditionelt vandværk er alle tanke og renseanlæg placeret over jorden. Det har en række konkrete fordele, når tankene skal tjekkes for for eksempel lækage eller vandkvalitet.

På et traditionelt vandværk vil tankene være gravet ned i jorden. Det kan gøre det svært at opdage en lækage, mens det på det nye vandværk vil blive opdaget straks.

Tilsvarende er det på et traditionelt vandværk svært at undersøge vandet på bunden af tanken – især hvis man har behov for ved selvsyn at undersøge tankens bund. Det kan tage op til en uge enten at tømme tanken eller sende en dykker ned.

På vandværket i Truelsbjerg er tankene både placeret over jorden og forsynet med "koøjer". Det gør det muligt at undersøge vandtankenes bund på bare fem minutter.

Forsknings- og forsøgsværk

Truelsbjergværket blev bygget, fordi det hidtidige værk i området ville være for dyrt at renovere. I projektfasen blev den nyeste viden inden for vandværks-teknologi inddraget. Der blev bl.a. afholdt en række workshops med fokus på vandkvalitet, udførelse og arkitektur.

Vandværket skal både i dag og om 20 – 30 år leve op til de krav, man vil stille til et velfungerende, tidssvarende og fleksibelt vandværk. Der er derfor tænkt rigtig meget over at bygge et vandværk, som kan tilpasses nye forhold og ny teknologi, som vi først kender om 10 eller 20 år.

Fremtidens vandværk i Truelsbjerg fungerer også som Aarhus Vands forsknings- og forsøgsvandværk, hvor blandet andet nye teknologier bliver afprøvet.

Østerbyværket

Vandværket er opført i 2001. Vandværket forsyner det sydlige- og midt af kommunen.

Vandbehandling

Standard vandbehandling med iltning med atmosfærisk luft og filtrering gennem åbne sandfiltre.

Indvinding

Der indvindes fra Ravnhold-Tiset Kildeplads og Østerby Kildeplads.

Indvindingstilladelse frem til 2023: 2.400.000 m³/år.

Åboværket

Vandværket er opført i 1947-49 og ombygget i 1996. Vandværket forsyner det sydlige af kommunen.

Vandbehandling

Standard vandbehandling med iltning med atmosfærisk luft og filtrering gennem åbne sandfiltre.

Indvinding

Der indvindes fra Harlev Kildeplads og Åbo Kildeplads.

Indvindingstilladelse frem til 2023: 2.000.000 m³/år.

Bederværket Banner