Når du bygger nyt eller renoverer

Aarhusa Gramstrup

Nedrivning eller renovering?

Hvis du skal rive dit hus ned, skal din VVS-installatør aflevere vandmåleren hos Aarhus Vand og lukke for stophanen ude i vejen. Hvis du ikke bor på adressen mens du bygger nyt, skal der ikke en vandmåler på installationen. Men altid en tilbagestrømningssikring, nemlig en kategori 4 sikring.

Når huset står færdigt, skal der søges, afhentes og monteres en ny vandmåler hos Aarhus Vand. Det skal din VVS-installatør gøre her på hjemmesiden.

Ved større renoveringer og/eller opbygning af hus, skal der altid en tilbagestrømningssikring, kat. 4 sikring på installationen. Ved større renoveringer menes delvis nedrivning eller forandring af husets vandinstallation.
Dreng Drikkervand Yansi Banner

Ansøgning om vandmåler, vand- og kloakstik

Vil du ansøge om vandtilslutning, vandmåler, kloaktilslutning eller sprinkler kan du gøre det igennem vores ansøgningssystem.

Husk at have adresse, betaler og fagperson, som skal udføre arbejdet, klar inden du begynder at ansøge.

Nederst finder du vejledninger, som vi anbefaler at du læser igennem, så du på forhånd har de rette oplysninger klar til ansøgningen.

Jeg er klar til at søge
Regn

Du kan blive bedt om at forsinke dit regnvand

Der er regler for, hvor meget regnvand din grund må lede ud i kloakken - den såkaldte afløbskoefficient. Den tilladelige afløbskoefficient fremgår ofte af lokalplanen for området.

I forbindelse med ansøgning om kloakstik er det derfor nødvendigt, at du oplyser os om overfladematerialet på din grund.

Tjekliste til tilslutning af vand

Hvis du skal tilslutte vandforsyningen, er der nogle ting, du skal have styr på inden du søger.


Er det en byggemodning?
By eller åbent land?

Bymæssig bebyggelse

Ligger matriklen mindre end 50 m fra nærmeste forsyningsledning, ligger den i bymæssig bebyggelse. Her tager vi en fast pris for tilslutningen.

Åbent land

Er der mere end 50 meter til den nærmeste forsyningsledning, ligger huset i "åbent land". Her beregner vi forsyningsledningsbidraget efter de faktiske udgifter. 

Bygherren skal dog maksimalt betale det beløb, som fremgår af takstoversigten for "det åbne land." 

Lav en aftale med en autoristeret VVS-installatør

Det skal være en autoristeret VVS-installatør, der installerer din vandmåler og / eller vandstik.

Hvor kan finde autoriserede VVS-installatører?

Du kan finde en oversigt over autoriserede VVS-installatører på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. Se hjemmesiden her: SIK

Der kan være forsinkelser i forhold til opdatering af hjemmesiden. Kender du en autoriseret VVS-installatør som ikke står i oversigten, så kan du kontakte Sikkerhedsstyrelsen telefonisk for en afklaring.

Hvem bestiller tilslutningen?

Din VVS-installatør eller rådgiver bestiller tilslutningen til Aarhus Vands ledninger her:

Ansøg om kloakstik.

 

Betal tilslutningsbidrag

Find aktuelle priser her.

Hvad leverer Aarhus Vand?

Vi leverer:

 • Vandmåleren som din vvs-installatør monterer. Aarhus Vand ejer måleren.
 • Stikledning med den bestilte diameter frem til skel.
 • Stikledningsventil udenfor skel.
Hvornår laves vandledningen?

Når Aarhus Vand har modtaget din betaling for x antal vandstik og x antal boligenheder, sætter vi opgaven i gang. Det betyder, at vores entreprenør ansøger om en gravetilladelse hos Aarhus Kommune og efterfølgende graver vandstikket til adressen. Det kan tage 3-6 uger.

Jeg vil gerne have vand til sprinkler

Aarhus Vand hjælper gerne med at levere vand til brand og sprinkling. Aarhus Vands primære forpligtigelse er at levere rent drikkevand til vores kunder, så levering af vand til sprinkling er en sekundær service, som vi kan levere under de rette vilkår.

Helt overordnet skal sprinklingsbehovet godkendes af brandmyndigheden, mens Aarhus Vand fastsætter vilkårene for leveringen af vand til sprinkling.

Sprinkling kan foregå på tre måder

 • Direkte sprinkling
 • Direkte sprinkling kombineret med et reduceret reservoir
 • Fuldt reservoir

Se mere om de enkelte løsninger nederst.

Ingen garanti for tryk og flow

Ved  etablering af nye anlæg til sprinkling skal der tages højde for, at Aarhus Vand ikke garanterer, at de eksisterende  forsyningsforhold opretholdes. Det betyder, at vi fremadrettet ikke kan garantere at eksisterende flow, tryk og ringforbindelse opretholdes. Den fremtidssikrede løsning er derfor at etablere en sprinklerløsning med et fuldt vandreservoir, og således blive upåvirket af de ændringer Aarhus Vand foretager i ledningsnettet.

Begrænset adgang til direkte sprinkling

Direkte sprinkling, hvor sprinkleranlægget trækker vand direkte fra forsyningsnettet, medfører at Aarhus Vand skal opretholde unødvendigt store ledninger i forhold til vores primære forpligtelse - at levere rent drikkevand. For at sikre drikkevandets kvalitet har Aarhus Vand derfor valgt at begrænse adgangen til at etablere direkte sprinkling. Helt overordnet vil Aarhus Vand kun levere vand til direkte sprinkling til anlæg med en maksimal kapacitet på 1.620 l/min heri inkluderet 20 % sikkerhedstillæg. I brug må anlægget ikke sænke trykket i forsyningsnettet til mindre end 1 bar. Det er yderligere en forudsætning at ledningsnettet kan levere kapaciteten. Hvor det er muligt at Aarhus Vand kan imødekomme ønsket om sprinkling ved at foretage ændringer i ledningsnettet, kan dette ske mod at bygherre betaler for ændringerne. Det er dog en forudsætning at ændringerne ikke har en negativ påvirkning af vandkvaliteten.

Sikring mod dårlig vandkvalitet

For at sikre, at der ikke opstår en dårlig vandkvalitet i sprinklerstikket, som evt. kan spredes til eget forbrugsstik eller det fælles drikkevandsnet, skal der være en fornuftig udskiftning af vandet i sprinklerstikket.

Når du søger om etablering af et nyt sprinklerstik skal du derfor angive hvor ofte vandet i sprinklerstikket bliver udskiftet. Hvis vandet bliver udskiftet mindre end 4 gange årligt, skal der etableres et udtag på sprinklerstikket, således at forbruget og dermed vandudskiftningen øges.

Udtag til forbrug

Hvis vandet i sprinklerstikket udskiftes mindre end 4 gange årligt, så skal der etableres et udtag til forbrug.

Udgifter til Aarhus Vand

Ved etablering:

 • Der betales et anlægsbidrag til Aarhus Vand, i forhold til sprinklerstikkets dimension. Gældende takster kan findes her.
 • Evt. udgift til etablering af kvarterventiler. Kvarterventilernes størrelse svarer til dimensionen af den  forsyningsledning som sprinklerstikket tilsluttes.
 • Der betales for opfyldning af reservoir. Der betales ikke vandafledningsbidrag ved opfyldning.

Årlig afregning:

 • Sprinkler abonnement i forhold til sprinklerstikkets størrelse findes her - Kig under "Årligt abonnement / fast bidrag for sprinkleranlæg"
 • Hvis der etableres et udtag til forbrug, betales et fast bidrag i forhold til vandmålerens størrelse, og der betales forbrug i forhold til målerens registrering.

 

DIREKTE SPRINKLING

Aarhus Vand er ikke forpligtet til at opretholde eksisterende forsyningsforhold, så flow, tryk og dobbeltsidig forsyning kan ændres, med et varsel på 12 mdr.

En altafgørende forudsætning for at der kan etableres direkte sprinkling er, at ledningsnettet kan klare det. Er det tilfældet, så er gælder følgende krav:

 • Flowet skal holdes under 1620 l/minut incl. 20% sikkerhedstillæg.
 • Anlægget må ikke sænke trykket i forsyningsnettet til mindre end 1 bar, når det er i brug.
 • Sprinklerstikket er mindst én dimension mindre end forsyningsledningen.

 Bygherre er ansvarlig for at fremskaffe afklaring på følgende forhold

 • Er der dobbeltsidig forsyning (ringforbindelse)?
 • Er der tilstrækkeligt flow, kan evt. måles ved nærmeste brandstander?
 • Er det påkrævet at etablere kvarterventiler?

Aarhus Vand hjælper gerne med kort materiale.

 

DIREKTE SPRINKLING MED REDUCERET RESERVOIR

Aarhus Vand er ikke forpligtet til at opretholde eksisterende forsyningsforhold, så flow, tryk og dobbeltsidig forsyning kan ændres med et varsel på 12 mdr.

Det er muligt at etablere en løsning, hvor den direkte sprinkling kan kombineres med et reduceret reservoir og således få mulighed for at etablere et sprinkleranlæg med en samlet set større kapacitet.

En altafgørende forudsætning for at der kan etableres sprinkling er, at ledningsnettet i området kan klare det. Er det tilfældet, så gælder der følgende krav:

 • Det samlede flow til både opfyldning af reservoir og direkte sprinkling holdes under 1620 l/minut inkl. 20% sikkerhedstillæg.
 • Anlægget må ikke sænke trykket i forsyningsnettet til mindre end 1 bar, når det er i brug.
 • Sprinklerstikket, der anvendes til både den direkte sprinkling og opfyldning af reservoir, er mindst én dimension mindre end forsyningsledningen.

 Bygherre er ansvarlig for at skaffe afklaring på følgende forhold

 • Er der dobbeltsidig forsyning (ringforbindelse)? 
 • Er der tilstrækkeligt flow, kan evt. måles ved nærmeste brandstander?
 • Er det påkrævet at etablere kvarterventiler?

Aarhus Vand hjælper gerne med kort materiale.

 

SPRINKLER FRA FULDT RESERVOIR

Aarhus Vand anbefaler altid at etablere et fuldt reservoir, når der ønskes sprinkling. Det er således den eneste fremtidssikrede løsning, da den gør sprinkleranlæggets funktion uafhængigt af forsyningsforholdene. Aarhus Vand er ikke forpligtet til at opretholde eksisterende forsyningsforhold. Det betyder, at flow, tryk og dobbeltsidig forsyning kan ændres, med et varsel på 12 mdr.

Der er en række situationer, hvor etablering af et fuldt reservoir er eneste mulighed for etablering af sprinkling. Det er eksempelvis tilfældet hvor der er behov for et flow der er større end 1620 l/minut inkl. 20% sikkerhedstillæg eller i situationer hvor sprinkleranlægget sænker trykket til mindre end 1 bar når det er i funktion.

En altafgørende forudsætning for at der kan etableres sprinklerstik til opfyldning af reservoir er, at ledningsnettet kan klare det. Er det tilfældet, så er gælder følgende krav:

 • Det samlede flow til opfyldning af reservoir må ikke overstige 1620 l/minut inkl. 20% sikkerhedstillæg.
 • I forbindelse med opfyldning af reservoir må trykket i forsyningsnettet ikke sænkes til mindre end 1 bar.
 • Sprinklerstikket, der anvendes til opfyldning af reservoir, er mindst én dimension mindre end forsyningsledningen.

Bygherre er ansvarlig for at skaffe afklaring på følgende forhold

 • Er der dobbeltsidig forsyning (ringforbindelse)? 
 • Er der tilstrækkeligt flow, kan evt. måles ved nærmeste brandstander?
 • Er det påkrævet at etablere kvarterventiler?

Aarhus Vand hjælper gerne med kort materiale.

Tjekliste til tilslutning af kloak

Der er også et par ting, du skal tage stilling til, inden du søger om kloakstik.

Hvis du udvider p-pladsen eller bygger ud, må der ikke ledes mere regnvand ud end tidligere.
Der må udledes op til den tilladelige afløbskoefficient. Det kan derfor være, at du skal forsinke regnvandet inde på grunden.

Tjek din afløbskoefficient her
Særligt om regnvand og dræn

Ved overfladevand forstås tagvand og vand fra andre befæstede arealer samt vand fra omfangsdræn. Vand fra øvrige dræn må ikke afledes til Aarhus Vands kloakanlæg.

Det er ikke alle områder i Aarhus Vands forsyningsområde hvor du kan aflede dit regnvand til vores kloakanlæg. Se Aarhus Kommunes spildevandsplan for at se, hvad vi kan levere til dig.

Hvis vi ikke kan forsyne din grund med regnvandsstik skal regnvandet håndteres inde på grunden

For håndtering af regnvand inde på grunden skal du have tilladelse fra Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi.

Omfangsdræn er drænledninger som ligger i umiddelbar nærhed af bygningers fundament. Vand fra omfangsdræn kan afledes til Aarhus Vands kloakanlæg medmindre området kun er spildevandskloakeret.

Vand fra øvrige dræn må ikke afledes til Aarhus Vand kloakanlæg.

Tjek om din matrikel er omfattet af Aarhus Kommunes spildevandsplan

Aarhus Kommunes spildevandsplan finder du her. Hvis din matrikel er omfattet af spildevandsplanen, så kan vi aftage dit spildevand.

Hvis din matrikel ikke er omfattet, så skal du søge om at etablere en anden spildevandsløsning. Se mere på Aarhus Kommunes hjemmeside.

Hvor kan jeg finde autoriserede kloakmestre?

Du kan finde en oversigt over autoriserede kloakmestre på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. Se hjemmesiden her: SIK

Der kan være forsinkelser i forhold til opdatering af hjemmesiden. Kender du en autoriseret kloakmester, som ikke står i oversigten, kan du kontakte Sikkerhedsstyrelsen telefonisk for en afklaring.

Hvem bestiller tilslutningen?

Din VVS-installatør eller rådgiver bestiller tilslutningen til Aarhus Vands ledninger her:

Ansøg om kloakstik.

 

Betal tilslutningsbidrag

Find aktuelle priser her.

Hvornår laves kloakledningen?

Kloakledningen på din grund kan først laves, når vi har ført kloakledningen i vejen hen til skel. Du får besked fra os, når kloakmesteren kan gå i gang.

Spildevand på landet

Hvis du ejer en ejendomme i det åbne land, som ikke kan tilsluttes Aarhus Vands kloak, så kan du søge om at etablere en anden løsning til spildevand.

Vand og Natur, Teknik og Miljø og Aarhus Kommune er myndighed i sager om spildevandsrensning i det åbne land. Læs mere her.

Vandpartner Drone Gravearbejde

Ændrer du brugen af en bygning?

Bygger du en erhvervsbygning om til lejligheder, så er der en række ting, du skal tage højde for.

Få styr på det her.

Ændre brug af bygning
Tilslutning Til Kloak Enfamiliehus

Kloak til enfamilieshus

Til et enfamiliehus leverer vi i de fleste tilfælde ø160 kloakstik til ejendommens matrikelskel.

Hvis vi endnu ikke har adskilt regn- og spildevand hos dig, leverer vi 1 stik, hvor både regn- og spildevand kan afledes til. I nogle tilfælde stiller vi krav om forsinkelse af regnvandet, i så fald vil du høre fra os, når du har søgt.

Hvis vi kun har et spildevandsanlæg i området, leverer vi ingen regnvandsstik. Regnvandet kan derfor ikke afledes til vores kloakanlæg.
Tilslutning Til Kloak Erhverv

Kloak til erhvervsbygning

Til en erhvervsbygning leverer vi i de fleste tilfælde kloakstik til ejendommens matrikelskel.

Hvis vi ikke har adskilt regn- og spildevandet i området endnu, så leverer vi 1 stik, hvor både regn- og spildevand kan afledes til. I nogle tilfælde stiller vi krav om forsinkelse af regnvandet.

Hvis vi kun har et spildevandsanlæg i området, leverer vi ingen regnvandsstik. Regnvandet kan derfor ikke afledes til vores kloakanlæg.
Tilslutning Til Kloak Flere Boliger

Kloak til flere boliger på samme matrikel

Til en matrikel med flere boliger leverer vi i de fleste tilfælde kloakstik til ejendommens skel.

Hvis vi ikke har adskilt regn- og spildevandet i området endnu, så leverer vi 1 stik, hvor både regn- og spildevand kan afledes til. I nogle tilfælde stiller vi krav om forsinkelse af regnvandet.

Hvis vi kun har et spildevandsanlæg i området, leverer vi ingen regnvandsstik. Regnvandet kan derfor ikke afledes til vores kloakanlæg.
Regnvand

Bliv inspireret til, hvordan du selv kan klimatilpasse

Læs om vores løsninger til klimatilpasninger og bliv inspireret til, hvad du kan gøre i din egen have.

Du kan gøre en forskel

Læs mere om vores projekter