Byggemodning og projektering

Vandpartner Kort

Tilslut vand og byggevand

Når du skal tilslutte vand og byggevand i din byggeproces er der en række krav, du skal overholde. Se mere om kravene og hvad du skal gøre via disse links.

Byggeri Betonrør Aarhusvand

Tilslut kloak

Hvis du som bygherre har planer om en byggemodning, er det vigtigt, at du kontakter Aarhus Vand tidligt i projekteringsfasen. Det er os, der skal projektere kloakanlægget. Via linket herunder kan du finde bygherrevejledning, standardbeskrivelse for byggemodninger og bassinmanual.

Se desuden mere i projekteringsvejledningen nedenfor.

Svar på dine spørgsmål

Vi har samlet svarene på de spørgsmål, vi ofte får i forbindelse med en byggemodning.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål, eller er du bare klar til at gå i gang, så kontakt os.

Giv besked om kommende byggemodning
Jeg skal i gang med byggemodning eller et større byggeri - hvad gør jeg?

Du skal henvende dig til Aarhus Vand. Ud fra konkret tegningsmateriale aftaler vi det videre forløb.

Oplys venligst, hvilken type byggeri, det handler om:

 • Byggeri på en storparcel - altså én matrikel, hvorpå der etableres flere bolig- eller erhvervsenheder. Aarhus Vand fører vandledning frem til grunden, mens ejer selv fører ledninger rundt til de forskellige enheder inde på grunden.
 • Byggeri på flere matrikler - typisk en ny byggemodning, hvor der etableres nye veje i området, og hvor der udstykkes flere nye matrikler. Aarhus Vand fører vandledning rundt i de nye veje, og etablerer tilslutningsmulighed for den enkelte matrikel. 

Vi kan kontaktes på tlf. 8947 1000 (mandag-fredag 8.00 til 15.00 eller send en mail her.

Hvem ejer stophanen?

Aarhus Vand har ingen forpligtelse til at opsætte en stophane, men hvis vi vælger at gøre dette, vil det blive umiddelbart udenfor skelgrænsen med henblik på at kunne lukke for vandet i tilfælde af brud på stikledninger. Stophanen er i dette tilfælde en del af Aarhus Vands vandstikledning.

En stophane, som er placeret på jordledningen, ejes og vedligeholdes af grundejeren i samme omfang som dette er tilfældet for selve jordledningen.

Hvad er en tilbagestrømssikring?

En tilbagestrømssikring er en ventil, som hindrer, at vand inde fra installationen løber tilbage ud på vores fælles ledningsnettet og på den måde er skyld i en forurening.

Alle skal have en sikring mod tilbagestrømning, som svarer til farligheden af det, der foregår inde på installationen.

Hvis I ikke har den rette sikring mod tilbagestrømning, kan der løbe vand tilbage fra jeres installation og ud på ledningsnettet.

Det kan betyde, at I udsætter andre for en forureningsfare, og jer selv for en voldsom udgift. Hvis jeres installation forårsager en forurening af vores ledningsnet, vil regningen for at genoprette en god vandkvalitet blive sendt til jer.

Det er ejeren af installationen, der har ansvaret for, at sikringen er monteret. Det skal være en autoriseret VVS-installatør, der monterer sikringen.

Hvem skal etablere sikring mod tilbagestrømning?

Alle skal have en sikring mod tilbagestrømning, som svarer til farligheden af det, der foregår inde på installationen.

Det er ejeren af installationen, der har ansvaret for, at sikringen er monteret. Det skal være en autoriseret vvs-installatør, der monterer sikringen.

Hvorfor skal vi etablere sikring mod tilbagestrømning?

I skal etablere en sikring mod tilbagestrømning, så vand inde fra jeres virksomhed ikke kan løbe tilbage og forurene vandet i vores fælles ledningsnet.

Hvis jeres installation er udført korrekt, så burde der allerede sidde en tilbagestrømssikring ved måleren. Men vores erfaring er desværre, at kun ganske få installationer er udført korrekt på dette punkt.

Hvad er konsekvensen af ikke at have den rette sikring mod tilbagestrømning?

Hvis I ikke har den rette sikring mod tilbagestrømning, så kan der løbe vand tilbage fra jeres installation og ud på ledningsnettet.

Det kan betyde, at I udsætter andre for en forureningsfare, og jer selv for en voldsom udgift. Hvis jeres installation forårsager en forurening af vores ledningsnet, så vil regningen for at genoprette en god vandkvalitet blive sendt til jer.

Hvad er lovgrundlaget for kræve sikring mod tilbagestrømning?

I henhold til byggeloven skal installationer være udført i overensstemmelse med den lovgivning omkring installationer, der var gældende på det tidspunkt, installationen blev udført eller ændret.

Typisk skal installationer derfor være udført i overensstemmelse med "DS439 Norm for vandinstallationer". Siden 2001 har tilbagestrømssikring været specifikt behandlet i "DS/EN1717 Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømssikringer".

I henhold til Aarhus Vands "Regulativ for håndtering af drikkevand" punkt. 8.1.6 kan Aarhus Vand pålægge ejeren at foretage de foranstaltninger, som Aarhus Vand finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion, herunder etablering af tilbagestrømssikring.

Kloakstik

Projektering - se faserne her

Hvis du som bygherre har planer om en byggemodning, er det vigtigt, at du kontakter Aarhus Vand tidligt i projekteringsfasen. Ud fra konkret tegningsmateriale, aftaler vi det videre forløb.

Kontakt os

Fase 1: Afklaring

Byggemodner skal levere følgende
 • Byggemodner sender en mail til Aarhus Vand og orienterer om, at man går i gang med at lave granskningsmateriale. Send mail her.
 • Byggemodner laver granskningsmateriale.
 • Byggemodner sender granskningsmateriale.
Granskningsmaterialet bør indeholde
 1. Vejplan.
 2. Bebyggelsesplan.
 3. Koordineret ledningsplan.
 4. Udmatrikuleringsplan.
 5. Pdf og dwg format.
 6. Bygherreinfo.
Granskning ved Aarhus Vand
 • Aarhus Vand gennemfører intern granskning af projektet.
 • Gennemgang af materiale fra byggemodner.
 • Projektets sammenhæng med omgivelser/planer.
 • Myndighedsforhold.
 • Muligheder for afledning af regn- og spildevand.
 • Økonomi.

Ovenstående resulterer i et notat.

Arbejdevedskærm Medium
I fase 1 skal byggemodner levere materiale, som Aarhus Vand skal foretage granskningen på baggrund af.

Fase 2: Projektering

Grundlag for approbation (myndighedsprojekt)
 • Aarhus Vands rådgiver udarbejder projekttegningen af Aarhus Vands regn- og spildevandsanlæg inkl. evt. bassinanlæg ud fra Aarhus Vands projekteringsmanual og bassinmanual.
 • Løbende koordinering med developer eller dennes rådgiver.
 • Developer eller dennes rådgiver opdaterer koordinerende ledningsplan til approbation.
 • Developer eller dennes rådgiver har ansvar for håndtering af klimavand over Aarhus Vands serviceniveau.
 • Eventuelle ansøgninger om myndighedstilladelser for Aarhus Vands anlæg, herunder eventuel udledningstilladelse.

Ovenstående resulterer i:

 • Aarhus Vand projekttegninger til approbation.
 • Developers koordinerende ledningsplan.
 • Eventuelle ansøgninger om myndighedstilladelser.
Approbation
 • Developer ansøger om approbation.
 • Aarhus Kommune behandler ansøgning.
 • Aarhus Kommune forespørger Aarhus Vand om projekttegninger.

Ovenstående resulterer i:

 • Aarhus Kommune udsteder approbationstilladelse efter eventuelle rettelser.
Udbudsprojekt

Eventuelle tilretninger af Aarhus Vands projekttegninger på baggrund af rettelser fra approbation:

 • Det færdige kloakprojekt inkl. en tilbudsliste over Aarhus Vands arbejder udleveres til developer.
 • Bygherre indhenter priser på udførelse af byggemodningsprojektet herunder kloakanlægget.
 • Priserne på udførelse af kloakanlægget skal være konkurrence udsat ved indhentning af minimum tre tilbud. Sker dette ikke, fastsætter Aarhus Vand værdien af kloakanlægget jf. Aarhus Vands gældende betalingsvedtægt/overtagelsespriser.
 • Der tages eventuelle forbehold for udestående myndighedstilladelser relevante for Aarhus Vands kloakprojekt, herunder eventuel udledningstilladelse.

På baggrund af gennemført udbudsprojekt med indhentede priser, så går projektet videre til opstart i fase 3.

Karstenlumbye Medium
I projekteringsfasen bliver parterne enige om grundlaget for udbuddet.

Fase 3: Når projektet går i gang

Opstart

Aftale om overdragelse

 • Aftalegrundlag med bilag. Fx standardbeskrivelse.
 • Refusionsopgørelse.
 • Tilslutningsbidragsopgørelse.
 • Underskrevet aftale om overtagelse.
Gennemførsel

Etablering af anlæg

 • Opstartsmøde
 • Byggemødedeltagelse
 • Arbejdet med ledningsanlæg påses af AAV
 • Tv-inspektion
 • Opmåling af brønde og stikender
 • Fakturering af tilslutningsbidrag
Afslutning

Dokumentation og aflevering

 • Som udført tegning fra entreprenør
 • Dataindmåling fra stikender
 • Gennemgang af TV-inspektion/eventuel fejludbedring
 • Landinspektørindmåling

Overtagelse

 • Registrering i AAV ledningsregistrering
 • Overtagelsesprotokol
 • Refusionsbetaling
Gravko Vandpartner Vandspejl
Projektet gennemføres og efterfølgende overtager Aarhus Vand ledningerne, hvis det er en del af aftalen.