Publiceret: 13. dec. 2022

Tilslut kloak

Hvis du som bygherre har planer om en byggemodning, er det vigtigt, at du kontakter Aarhus Vand tidligt i projekteringsfasen. Det er os, der skal projektere kloakanlægget.

Dobbeltbrønd Dæksel

Start med at kontakte os så tidligt som muligt

Sammen laver vi en plan for arbejdet.

Arbejdet skal følge disse vejledninger:

Bygherrevejledning

Standardbeskrivelse byggemodninger

Bassinmanual

Overtagelse af anlæg

Hvis du sørger for, at anlægget bliver udført som beskrevet i bygherrevejledningen, vil Aarhus Vand kunne overtage ansvaret for kloakledningerne frem til skel, når anlægget er færdigt.

Forurenende virksomhed

Hvis byggemodningen omfatter en virksomhed med særligt forurenet spildevand, skal du som bygherre søge om tilslutningstilladelse hos Aarhus Kommune, Virksomheder og Jord, Teknik og Miljø.

Se gældende priser her.

Læs betalingsvedtægt for håndteringen af spildevand