Publiceret: 06. feb. 2023

Sprinklerstik

Vandtrappe

Aarhus Vand hjælper gerne med at levere vand til brand og sprinkling. Aarhus Vands primære forpligtigelse er at levere rent drikkevand til vores kunder, så levering af vand til sprinkling er en sekundær service, som vi kan levere under de rette vilkår.

Helt overordnet skal sprinklingsbehovet godkendes af brandmyndigheden, mens Aarhus Vand fastsætter vilkårene for leveringen af vand til sprinkling.

Sprinkling kan foregå på tre måder

 • Direkte sprinkling
 • Direkte sprinkling kombineret med et reduceret reservoir
 • Fuldt reservoir

Se mere om de enkelte løsninger nederst.

Ingen garanti for tryk og flow

Ved  etablering af nye anlæg til sprinkling skal der tages højde for, at Aarhus Vand ikke garanterer, at de eksisterende  forsyningsforhold opretholdes. Det betyder, at vi fremadrettet ikke kan garantere at eksisterende flow, tryk og ringforbindelse opretholdes. Den fremtidssikrede løsning er derfor at etablere en sprinklerløsning med et fuldt vandreservoir, og således blive upåvirket af de ændringer Aarhus Vand foretager i ledningsnettet.

Begrænset adgang til direkte sprinkling

Direkte sprinkling, hvor sprinkleranlægget trækker vand direkte fra forsyningsnettet, medfører at Aarhus Vand skal opretholde unødvendigt store ledninger i forhold til vores primære forpligtelse - at levere rent drikkevand. For at sikre drikkevandets kvalitet har Aarhus Vand derfor valgt at begrænse adgangen til at etablere direkte sprinkling. Helt overordnet vil Aarhus Vand kun levere vand til direkte sprinkling til anlæg med en maksimal kapacitet på 1.620 l/min heri inkluderet 20 % sikkerhedstillæg. I brug må anlægget ikke sænke trykket i forsyningsnettet til mindre end 1 bar. Det er yderligere en forudsætning at ledningsnettet kan levere kapaciteten. Hvor det er muligt at Aarhus Vand kan imødekomme ønsket om sprinkling ved at foretage ændringer i ledningsnettet, kan dette ske mod at bygherre betaler for ændringerne. Det er dog en forudsætning at ændringerne ikke har en negativ påvirkning af vandkvaliteten.

Sikring mod dårlig vandkvalitet

For at sikre, at der ikke opstår en dårlig vandkvalitet i sprinklerstikket, som evt. kan spredes til eget forbrugsstik eller det fælles drikkevandsnet, skal der være en fornuftig udskiftning af vandet i sprinklerstikket.

Når du søger om etablering af et nyt sprinklerstik skal du derfor angive hvor ofte vandet i sprinklerstikket bliver udskiftet. Hvis vandet bliver udskiftet mindre end 4 gange årligt, skal der etableres et udtag på sprinklerstikket, således at forbruget og dermed vandudskiftningen øges.

Udtag til forbrug

Hvis vandet i sprinklerstikket udskiftes mindre end 4 gange årligt, så skal der etableres et udtag til forbrug.

Udgifter til Aarhus Vand

Ved etablering:

 • Der betales et anlægsbidrag til Aarhus Vand, i forhold til sprinklerstikkets dimension. Gældende takster kan findes her.
 • Evt. udgift til etablering af kvarterventiler. Kvarterventilernes størrelse svarer til dimensionen af den  forsyningsledning som sprinklerstikket tilsluttes.
 • Der betales for opfyldning af reservoir. Der betales ikke vandafledningsbidrag ved opfyldning.

Årlig afregning:

 • Sprinkler abonnement i forhold til sprinklerstikkets størrelse findes her - Kig under "Årligt abonnement / fast bidrag for sprinkleranlæg"
 • Hvis der etableres et udtag til forbrug, betales et fast bidrag i forhold til vandmålerens størrelse, og der betales forbrug i forhold til målerens registrering.

 

Direkte sprinkling

Aarhus Vand er ikke forpligtet til at opretholde eksisterende forsyningsforhold, så flow, tryk og dobbeltsidig forsyning kan ændres, med et varsel på 12 mdr.

En altafgørende forudsætning for at der kan etableres direkte sprinkling er, at ledningsnettet kan klare det. Er det tilfældet, så er gælder følgende krav:

 • Flowet skal holdes under 1620 l/minut incl. 20% sikkerhedstillæg.
 • Anlægget må ikke sænke trykket i forsyningsnettet til mindre end 1 bar, når det er i brug.
 • Sprinklerstikket er mindst én dimension mindre end forsyningsledningen.

 Bygherre er ansvarlig for at fremskaffe afklaring på følgende forhold

 • Er der dobbeltsidig forsyning (ringforbindelse)?
 • Er der tilstrækkeligt flow, kan evt. måles ved nærmeste brandstander?
 • Er det påkrævet at etablere kvarterventiler?

Aarhus Vand hjælper gerne med kort materiale.

 

Direkte sprinkling med reduceret reservoir

Aarhus Vand er ikke forpligtet til at opretholde eksisterende forsyningsforhold, så flow, tryk og dobbeltsidig forsyning kan ændres med et varsel på 12 mdr.

Det er muligt at etablere en løsning, hvor den direkte sprinkling kan kombineres med et reduceret reservoir og således få mulighed for at etablere et sprinkleranlæg med en samlet set større kapacitet.

En altafgørende forudsætning for at der kan etableres sprinkling er, at ledningsnettet i området kan klare det. Er det tilfældet, så gælder der følgende krav:

 • Det samlede flow til både opfyldning af reservoir og direkte sprinkling holdes under 1620 l/minut inkl. 20% sikkerhedstillæg.
 • Anlægget må ikke sænke trykket i forsyningsnettet til mindre end 1 bar, når det er i brug.
 • Sprinklerstikket, der anvendes til både den direkte sprinkling og opfyldning af reservoir, er mindst én dimension mindre end forsyningsledningen.

 Bygherre er ansvarlig for at skaffe afklaring på følgende forhold

 • Er der dobbeltsidig forsyning (ringforbindelse)? 
 • Er der tilstrækkeligt flow, kan evt. måles ved nærmeste brandstander?
 • Er det påkrævet at etablere kvarterventiler?

Aarhus Vand hjælper gerne med kort materiale.

 

Sprinkler med fuldt reservoir

Aarhus Vand anbefaler altid at etablere et fuldt reservoir, når der ønskes sprinkling. Det er således den eneste fremtidssikrede løsning, da den gør sprinkleranlæggets funktion uafhængigt af forsyningsforholdene. Aarhus Vand er ikke forpligtet til at opretholde eksisterende forsyningsforhold. Det betyder, at flow, tryk og dobbeltsidig forsyning kan ændres, med et varsel på 12 mdr.

Der er en række situationer, hvor etablering af et fuldt reservoir er eneste mulighed for etablering af sprinkling. Det er eksempelvis tilfældet hvor der er behov for et flow der er større end 1620 l/minut inkl. 20% sikkerhedstillæg eller i situationer hvor sprinkleranlægget sænker trykket til mindre end 1 bar når det er i funktion.

En altafgørende forudsætning for at der kan etableres sprinklerstik til opfyldning af reservoir er, at ledningsnettet kan klare det. Er det tilfældet, så er gælder følgende krav:

 • Det samlede flow til opfyldning af reservoir må ikke overstige 1620 l/minut inkl. 20% sikkerhedstillæg.
 • I forbindelse med opfyldning af reservoir må trykket i forsyningsnettet ikke sænkes til mindre end 1 bar.
 • Sprinklerstikket, der anvendes til opfyldning af reservoir, er mindst én dimension mindre end forsyningsledningen.

Bygherre er ansvarlig for at skaffe afklaring på følgende forhold

 • Er der dobbeltsidig forsyning (ringforbindelse)? 
 • Er der tilstrækkeligt flow, kan evt. måles ved nærmeste brandstander?
 • Er det påkrævet at etablere kvarterventiler?

Aarhus Vand hjælper gerne med kortmateriale.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os her.

Gå tilbage til Nybyg og nedrivning