Ansøgning om vandstik, vandmåler og kloak

På siden her finder du ansøgningsskema til at ansøge om vand og kloak, stik og vandmåler samt om midlertidigt vand til eksempelvis events. Nederst på siden finder du brugbare vejledninger til processen.

Inden du søger om vandstik, kloak og vandmåler

Vil du ansøge om vandtilslutning, vandmåler, kloaktilslutning eller sprinkler kan du gøre det igennem vores ansøgningssystem.

Husk at have adresse, betaler og fagperson, som skal udføre arbejdet klar inden du begynder at ansøge.

Nederst finder du vejledninger, som vi anbefaler at du læser igennem, så du på forhånd har de rette oplysninger klar til ansøgningen.

 

Ansøgning om vandmåler, vandstik og kloak

 

Adgang til midlertidigt vand

For at gøre det lettere for vores kunder at få adgang til midlertidig vandforsyning, kan vi tilbyde byggevandskasser, som indeholder både TBS-ventil og måler.

Vi oplever i stigende grad, at byggevandsinstallationer ikke er installeret korrekt, hvilket udfordrer vores drikkevandssikkerhed. 

Fremadrettet opkræves en udgift på obligatorisk syn og sagsbehandling.

Læs om mulighederne for midlertidig vand her.


Hvor hurtigt kan du få en vandtilslutning?

Vi går i gang med at lave tilslutningen, når:

• Vi har modtaget ansøgningen med korrekte data

• Tilslutningsbidraget er betalt

• Vi har fået gravetilladelse fra Aarhus Kommune

Der kan gå op til seks uger fra du har betalt, før vi kan gå i gang med at grave. Det skyldes, at der er ventetid hos Aarhus Kommune for at få behandlet ansøgninger om gravetilladelser.


Individuel afregning i hver bolig

Hvis man ønsker en måler i hver bolig i fx rækkehuse eller etageejendomme, skal man opfylde kravene i Bekendtgørelse 837. Ejer af ejendommen skal sende en skriftlig ansøgning til Aarhus Vand, hvis de ønsker individuel afregning. Ansøgningen skal indeholde en tegning med angivelse af placering af stophaner. Ansøgningen skal sendes til Aarhus Vands kundeservice.

Følgende forudsætninger skal være opfyldt:

• Den enkelte enheds samlede forbrug skal kunne måles med én vandmåler

• Den enkelte enhed skal være forsynet fra én stikledning

• Den enkelte enhed skal kunne aflukkes ved en stophane, placeret udenfor enheden. Aarhus Vand skal have umiddelbar adgang til stophanen

• Målerne som registrerer forbruget ejes og stilles til rådighed af Aarhus Vand

Når en boligenhed er omfattet af reglerne i BKG 837 er Aarhus Vand forpligtet til at afregne vandforbruget direkte med lejeren. Eventuelle restancer som skyldes en lejers manglende betaling, er i disse tilfælde udlejeren uvedkommende.

 

Vejledninger

Enfamiliehus

Ønsker du en måler, vand- og/eller kloakstik til et enfamiliehus (definition: én bolig med eget køkken og bad), er dette den ansøgningstype du skal vælge.

Aarhus Vand har ikke kloak- og drikkevandsledninger i hele kommunen. Derfor bør du inden påbegyndelsen af ansøgningen, undersøge om Aarhus Vand kan forsyne din adresse med drikkevand og kloakstik (eventuelt ved hjælp af dette link). Her kan du også se, om du eventuelt selv skal håndtere dit regnvand inde på grunden.

Herunder kan du se, hvilke informationer du skal have klar, når du begynder ansøgningen:

Ved ansøgning om vandstik

 • Ønsket stikplacering med afstand til nærmeste skel. Du skal indtegne placeringen i ansøgningssystemet.
 • Kontaktoplysninger på VVS-installatøren, der skal udføre arbejdet inde på grunden (navn, mail og telefon).
 • Oplysninger om ejer og betaler (tilslutning og vandforbrug).

Ved ansøgning om kloakstik

 • Ønsket stikplacering (spildevand og eventuelt regnvand). Du skal indtegne placeringen i ansøgningssystemet
 • Bundkoter på kloakstik(kene) ved skel.
 • Kontaktoplysninger på kloakmesteren der skal udføre arbejdet inde på grunden (navn, mail og telefon)
 • Kontaktoplysninger på ejendommens ejer (navn, mail og telefon)

Til et enfamiliehus leverer vi som standard ø160 kloakstik og ø40 drikkevandsstik til ejendommens matrikelskel.

Betaling for etablering af stik

Der skal betales tilslutningsbidrag efter reglerne i Aarhus Vands Betalingsvedtægt og regulativ.

Vandstik og måler

Aarhus Vand har ikke drikkevandsledninger i hele kommunen. Derfor bør du forinden påbegyndelsen af ansøgningen, undersøge om Aarhus Vand kan forsyne din adresse med drikkevand.

Hvor hurtigt kan jeg få et vandstik?

Vi udfører vandstikket når:

 • Vi har modtaget ansøgning med korrekte data
 • Tilslutningsbidraget er betalt
 • Vi har fået gravetilladelse fra Aarhus Kommune

Herunder kan du se, hvilke informationer du skal have klar, når du begynder ansøgningen.

Ved ansøgning om vandstik

Hvis du vil søge om vandstik til enfamiliehus, gå da tilbage til forside og vælg ’Enfamiliehus’
Hvis du vil ansøger om vandstik og der er et vandstik i forvejen, gå da tilbage til forsiden og vælg ’Måler’

 • Officiel adresse eller nærmeste adresse
 • Oplysninger om ejendommens anvendelse
 • Antal boligenheder
 • Ønsket stikdimension
 • Ønsket stikplacering ved skel - (du får mulighed for og tegne i et kort)
 • Oplysninger på ansøger: Vvs-installatør, rådgiver, entreprenør og ejer
 • Oplysninger på betaler (tilslutning og vandforbrug)
 • Eventuelt tegning af matrikel eller/og adresseliste (husnumre)
 • Eventuelt dimensionsgivende vandstrøm

I alle ejendomme, der er tilsluttet drikkevand skal der installeres en vandmåler med henblik på afregning af vandforbrug. Vandmåleren stilles til rådighed af Aarhus Vand og forbliver Aarhus Vands ejendom.

Etablering af de private vandinstallationer, herunder jordledninger og vandmålere, skal udføres af en autoriserede VVS-installatører og bekostes af ejer.

Vandinstallationer skal udføres, så de opfylder gældende krav i Bygningsreglementet, DS 439 (Vandnormen) og DS/EN 1717 (Krav om tilbagestrømningssikring).

Når du søger om en vandmåler, skal du vælge en af nedenstående

Almindelig vandmåler

Som udgangspunkt skal der anbringes én vandmåler pr. ejendom. En ejendom kan bestå af flere boligenheder.

Hvis der ønskes individuel afregning pr. enhed, skal krav fra Bekendtgørelse 837 være opfyldt.

 • Målerstørrelse
 • Placering af måler

Byggevandsstik og byggevandsmåler (Midlertidig vand)

Ved bestilling af byggevandsstik skal du betale et stikledningsbidrag, prisen er afhængig af stikkets størrelse samt for en afbrydelse/fjernelse af stikket, se hjemmeside.

 • Officiel adresse eller nærmeste adresse
 • Ønsket stikdimension
 • Ønsket stikplacering ved skel - (du får mulighed for og tegne i et kort)
 • Oplysninger på ansøger: Vvs-installatør, rådgiver, entreprenør og ejer
 • Oplysninger på betaler (tilslutning og vandforbrug)
 • Eventuelt tegning af matrikel eller/og adresseliste (husnumre)
 • Eventuelt dimensionsgivende vandstrøm

Byggevandsmåler

Ved alle byggerier, dog med undtagelse af et enfamiliehus, skal der monteres en byggevandsmåler. Måleren skal sidde et frostsikkert sted. Ved alt byggevand skal der som minimum etableres en kategori 4 sikring.

 • Målerstørrelse
 • Placering af byggevandsmåler
 • Kloakafledning
Kloakstik

Vi leverer som hovedregel kloakstik til ejendommens matrikelskel.

Aarhus Vand har ikke kloakledninger og drikkevandsledninger i hele kommunen. Derfor bør du forinden påbegyndelsen af ansøgningen, undersøge om Aarhus Vand kan forsyne din adresse med drikkevand og kloakstik (eventuelt ved hjælp af dette link). Her kan du også se om du eventuelt selv skal håndtere dit regnvand inde på grunden.

Herunder kan du se, hvilke informationer du skal have afklaret forinden du påbegynder ansøgningen:

Ved ansøgning om kloakstik

 • Ønsket stikplacering (spildevand og eventuelt regnvand). Når du går i gang med at ansøge får du mulighed for at tegne i et kort
 • Bundkoter på kloakstik(kene) ved skel
 • Kontaktoplysninger på kloakmesteren der skal udføre arbejdet ind på grunden (navn, mail og telefon)
 • Kontaktoplysninger på ejendommens ejer (navn, mail og telefon)

Særligt for regnvand

 • Det kan være, at du skal forsinke regnvandet inde på grunden.
 • Når du går i gang med at ansøge, bliver du derfor bedt om at indtaste de forskellige overfladearter der kommer på grunden.
 • Når vi har behandlet din ansøgning, får du besked på, om regnvandet skal forsinkes.

Betaling for etablering af stik

Der skal betales tilslutningsbidrag efter reglerne i Aarhus Vands Betalingsvedtægt.

Måler

I alle ejendomme, der er tilsluttet drikkevand skal der installeres en vandmåler med henblik på afregning. Vandmåleren stilles til rådighed af Aarhus Vand og forbliver Aarhus Vands ejendom.

Etablering af de private vandinstallationer, herunder jordledninger og vandmålere, skal udføres af en autoriserede VVS-installatører og bekostes af ejeren.

Vandinstallationer skal udføres, så de opfylder gældende krav i Bygningsreglementet, DS 439 (Vandnormen) og DS/EN 1717 (Krav om tilbagestrømningssikring).

Når du søger om en vandmåler, skal du vælge en af nedenstående.

Almindelig vandmåler

Som udgangspunkt skal der anbringes én vandmåler pr. ejendom. En ejendom kan bestå af flere boligenheder.

Hvis der ønskes individuel afregning pr. enhed, skal krav fra Bekendtgørelse 837 være opfyldt.

Herunder kan du se, hvilke informationer du skal have klar, når du begynder ansøgningen:

 • Officiel adresse eller nærmeste
 • Oplysninger om ejendommens anvendelse
 • Antal boligenheder
 • Oplysninger på betaler (tilslutning og vandforbrug)
 • Målerstørrelse
 • Placering af måler
 • Eventuelt dimensionsgivende vandstrøm
 • Eventuelt tegning af matrikel eller/og adresseliste (husnumre)

Byggevandsmåler

Ved alle byggerier, dog med undtagelse af ét enfamiliehus, skal der monteres en byggevandsmåler. Måleren skal sidde et frostsikkert sted. Ved alt byggevand skal der som minimum etableres en kategori 4 sikring. Ansøgning om byggevand skal foretages på Aarhus Vands hjemmeside seneste 5 dage før ibrugtagning.

Herunder kan du se, hvilke informationer du skal have klar, når du begynder ansøgningen:

 • Officiel adresse eller nærmeste
 • Oplysninger på betaler (tilslutning og vandforbrug)
 • Målerstørrelse
 • Placering af måler

Bimåler til fritagelse af vandafledningsbidrag

Du skal først søge Aarhus Vand om fritagelse for vandafledningsbidrag, før du kan søge om en bimåler.

Herunder kan du se, hvilke informationer du skal have klar, når du begynder ansøgningen:

 • Officiel adresse eller nærmeste
 • Oplysninger om erhvervet på ejendommen (cvr.nr.)
 • Oplysninger på betaler (tilslutning og vandforbrug)
 • Oplysninger om tilbagestrømningssikring
 • Målerstørrelse
 • Placering af måler

Bimåler til regnvandsanlæg

Du skal søge om 2 bimålere på vores hjemmeside. Den ene bimåler opsættes så den måler den mængde regnvand der bruges i anlægget. Den anden måler installeres så den måler den mængde drikkevand der tilledes tanken, når der ikke er tilstrækkelig regnvand i tanken. Denne mængde drikkevand trækkes fra hovedmålerens forbrug i forbindelse med afregningen af vandafledningsbidrag. Ved alle regnvandsanlæg skal der etableres en kategori 5 sikring.

Herunder kan du se, hvilke informationer du skal have klar, når du begynder ansøgningen:

 • Officiel adresse eller nærmeste
 • Oplysninger på betaler (tilslutning og vandforbrug)
 • Målerstørrelse
 • Placering af måler

Vandmåler til egen boring

Du kan søge om en vandmåler til ejendomme med egen vandboring. Vandmåler til egen boring opsættes, hvis du IKKE ønsker at betale for et fast forbrug af vand på 170 m3/år.

Herunder kan du se, hvilke informationer du skal have klar, når du begynder ansøgningen:

 • Kloakforhold
 • Officiel adresse eller nærmeste
 • Oplysninger på betaler (tilslutning og vandforbrug)
 • Målerstørrelse
 • Placering af vandmåler
Sprinklerstik

Herunder kan du se, hvilke informationer du skal have klar, når du begynder ansøgningen.

Direkte sprinkling

 • Officiel adresse eller nærmeste adresse
 • Oplysninger om ejendommens anvendelse
 • Flowkapacitet skal holdes på 1.620 l/min inklusiv 20 % sikkerhedstillæg
 • I brug må anlægget ikke sænke trykket i forsyningsnettet til mindre end 1 bar
 • Der skal være ringforbindelse
 • Tilstrækkeligt flow i ledningsnettet, kan selv måles ved evt. brandstander
 • Sprinklerstikket skal være mindst én dimension mindre end forsyningsledningen
 • Ønsket stikplacering ved skel - (du får mulighed for og tegne i et kort)
 • Måler på udtag til evt. toiletgruppe samt placering af denne
 • Oplysninger på ansøger: Vvs-installatør, rådgiver, entreprenør og ejer
 • Oplysninger på betaler (tilslutning og vandforbrug)

Resservoir

 • Officiel adresse eller nærmeste adresse
 • Oplysninger om ejendommens anvendelse
 • Det samlede flow til opfyldning af reservoir må ikke overstige 1620 l/minut incl. 20% sikkerhedstillæg
 • I forbindelse med opfyldning af reservoir må trykket i forsyningsnettet ikke sænkes til mindre end 1 bar
 • Tilstrækkeligt flow i ledningsnettet, kan selv måles ved evt. brandstander
 • Sprinklerstikket, der anvendes til opfyldning af reservoir, er mindst én dimension mindre end forsyningsledningen
 • Sprinklerstikket skal være mindst én dimension mindre end forsyningsledningen
 • Ønsket stikplacering ved skel - (du får mulighed for og tegne i et kort)
 • Oplysninger på ansøger: Vvs-installatør, rådgiver, entreprenør og ejer
 • Oplysninger på betaler (tilslutning og vandforbrug)
Ændringer

Ændringer i befæstede arealer (Regnmængde der udledes fra matriklen)

Hvis du bygger til, udvider P-pladsen eller lignende, afledes der mere regnvand fra ejendommen.

Der må ikke udledes mere regnvand fra matriklen efter opførelse af den nye bygning/ ændring i overfladearterne end tidligere. Dog må der udledes op til den tilladelige afløbskoefficient.

I ansøgningssystemet vil du blive bedt om at gøre rede for:

Tidligere byggeri

Arealerne for samtlige overflader indtastes. Summen skal svare til matriklens samlede areal.

Fremtidig byggeri

Arealerne for samtlige overflader indtastes, inklusiv de overflader, der bibeholdes fra tidligere. Summen skal svare til matriklens samlede areal.

Det kan være, at du skal forsinke regnvandet inde på grunden. Når vi har behandlet din ansøgning, får du besked på, om regnvandet skal forsinkes.

Ændringer på vandstikkets størrelse, anvendelse med mere

Ny vandstik, med samme placering som nuværende

VIGTIGT: Der skal betales et anlægsbidrag for det nye vandstik + for en evt. ændret anvendelse.

 • Officiel adresse
 • Oplysninger om ejendommens anvendelse
 • Antal boligenheder
 • Ønsket stikdimension
 • Oplysninger på ansøger: Vvs-installatør, rådgiver, entreprenør og ejer
 • Oplysninger på betaler (tilslutning og vandforbrug)
 • Eventuelt tegning af matrikel eller/og adresseliste (husnumre)
 • Eventuelt dimensionsgivende vandstrøm

Flytning af vandstik (Nyt vandstik etableres og eksisterende vandstik fjernes)

VIGTIGT: Der skal betales et anlægsbidrag for det nye vandstik, samt en afbrydelse/fjernelse af det eksisterende vandstik + for en evt. ændret anvendelse. Se taksterne på vores hjemmeside.

 • Officiel adresse
 • Oplysninger om ejendommens anvendelse
 • Antal boligenheder
 • Ønsket stikplacering ved skel (Mål fra skel)
 • Ønsket stikdimension
 • Oplysninger på ansøger: Vvs-installatør, rådgiver, entreprenør og ejer
 • Oplysninger på betaler (tilslutning og vandforbrug)
 • Eventuelt tegning af matrikel eller/og adresseliste (husnumre)
 • Eventuelt dimensionsgivende vandstrøm

Ændringer af antal boligenheder

 • Når du etablerer flere lejligheder, skal du betale et anlægsbidrag pr ny boligenhed. Se taksterne på vores hjemmeside
 • Inden du søger, skal du vide, hvor mange boligenheder eller ungdoms/ældreboliger der er før og efter ændringen

Ændringer fra erhverv til bolig

 • Når du etablerer lejligheder i stedet for erhverv, skal du betale et anlægsbidrag pr ny boligenhed - Se taksterne på vores hjemmeside
 • Inden du søger, skal du vide hvor mange boligenheder det drejer sig om

Ændringer af størrelse af en eksisterende vandmåler

 • Hvis forholdene ændres og der er brug for en større eller mindre vandmåler, vil det årlige faste vandbidrag ændre sig. Se taksterne på vores hjemmeside. Inden du søger skal du vide hvilen større vandmåler der er brug for og skrive grunden til ændringen

Ændring fra institution til ældre/ungdomsboliger

 • Der skal betales et anlægsbidrag for denne ændrede anvendelse af matrikel. Se taksterne på vores hjemmeside

Hvor hurtigt kan jeg få et vandstik?

Vi udfører vandstikket når:

 • Vi har modtaget ansøgning med korrekte data
 • Tilslutningsbidraget er betalt
 • Vi har fået gravetilladelse fra Aarhus Kommune