Strategiske partnerskaber og alliancer styrker os og branchen

At indgå partnerskaber i vandbranchen er en del af Aarhus Vands DNA. Og vi tror på, at morgendagens løsninger skal designes i forpligtende samarbejde. Her finder du et overblik over en række af vores strategiske partnerskaber.

Den Danske Vandklynge

Den Danske Vandklynge, som blev dannet i 2019, blandt andet på initiativ af Aarhus Vand, er et nationalt samlende initiativ til udvikling og fremme af dansk vandteknologi. For vi kan noget ganske særligt i Danmark og er blandt de førende i verden i forhold til at løse verdens vandudfordringer. Ved at gå sammen i nye partnerskaber kan vi skabe nye løsninger, styrke den danske eksport og gøre en vigtig forskel i verden.

Vandklyngen arbejder derfor på at udnytte det forspring, Danmark har inden for vandområdet og understøtte dansk vækst og eksport gennem innovation og teknologiudvikling. Udover Aarhus Vand er initiativtagerne til klyngen virksomhederne Grundfos, Danfoss VLT, Kamstrup, AVK, Systematic og Aarsleff samt vandselskaberne Hofor, Biofos og Vandcenter Syd. Derudover består klyngen i dag af Herning Vand, Stjernholm, Energi Viborg, Trefor, Novafos, Envidan, Krüger, Eurofins Miljø, DHI, DTU Miljø, Aalborg Forsyning, WATEC Aarhus Universitet, Rambøll, VIA University College, Niras, Danmarks Miljøportal, Poul Due Jensens Fond, Cowi, Arkil og WSP.

I Vandklyngen ønsker vi at opbygge et nationalt og globalt økosystem af ildsjæle, innovatører, forskere og beslutningstagere, som sammen skaber markante samfundsmæssige og kommercielle resultater. Og vi tager ansvar for at bidrage til at nå FN’s verdensmål - især på vandområdet - ved at gå sammen i nye partnerskaber. Derfor rækker vi i klyngen også ud til eksisterende partnerskaber, organisationer, virksomheder og andre interessenter for yderligere at styrke Danmarks førerposition. 

 

 Fra åbningen af Den Danske Vandklynge

3Vand

3Vand er et netværksbaseret, strategisk samarbejde mellem vandselskaberne Hofor, Biofos, Vandcenter Syd og Aarhus Vand. Navnet symboliserer, at samarbejdet repræsenterer vandselskaberne i Danmarks tre største byer København, Aarhus og Odense.

Den danske vandsektor er under forandring, og Danmarks selskaber inden for vandsektoren oplever fortsat nye og store udfordringer. De fire vandselskaber deler en række karaktertræk og ambitioner for branchen og er derfor gået sammen med en tro på, at selskaberne bedst imødekommer branchens udfordringer og udvikling gennem et stærkt samarbejde. Et samarbejde, hvor vi har fokus på udvikling og effektivisering af vandsektoren på regionalt, nationalt og internationalt niveau.

3Vand har udvalgt disse fælles strategiske indsatsområder for samarbejdet: Innovation og udvikling, vandoperatørrollen, internationalisering og regulering.

 

Water Technology Alliance

Vi samarbejder i 3Vand om en international indsats inden for vækst og eksport i den danske vandsektor. Det sker blandt andet gennem Water Technology Alliance (WTA), som har til formål at støtte dansk vandindustri i bestræbelserne på at fremme international vækst, og WTA har til formål at udbrede kendskabet internationalt til den danske vandmodel. 3Vand har udstationeret medarbejdere i Chicago og Silicon Valley i USA for at skabe et tæt samarbejde mellem danske og udenlandske forsyninger, offentlige myndigheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner på vandområdet. 

WTA er etableret i USA i Chicago og i Silicon Valley i Californien. Alliancen består udover 3Vand af Dansk Eksportråd under Udenrigsministeriet samt af virksomhederne Danfoss, DHI, AVK, Landia, Linak, Nissen Energiteknik, Applied Biomimetic, Grundfos, Kamstrup, Leif Koch, SkyTEM, I-GIS, Rambøll og Stjernholm. 

3Vand har en medarbejder udstationeret i Chicago, og formålet er at fungere som brohoved for danske eksportvirksomheder i forhold til muligheder og konkrete opgaver inden for energioptimering og energiproduktion i spildevandssektoren.

Aarhus Vand har en samarbejdsaftale med spildevandsselskabet i Chicago, Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago. Aftalen går blandt andet ud på, at vi gensidigt forpligter os til at udveksle viden på specifikke områder og på at udveksle medarbejdere.

Med hjælp fra Generalkonsulatet i Chicago har 3Vand ligeledes en medarbejder udstationeret for WTA i Californien for at fremme dansk eksport inden for både vandressource-, drikkevands- og spildevandssektoren. WTA i Californien skal dermed øge kendskabet til og brugen af danske vandteknologiske løsninger, som bidrager positivt til at løse Californiens kritiske vandmangel samt opnå mål for reduktion af drivhusgasser. 

Siden 2019 har 3Vand desuden udstationeret en medarbejder i Sydney, der har til opgave at etablere en WTA-organisation, der med udgangspunkt i Australien skal etablere samarbejde mellem danske og australske vandteknologivirksomheder. Målet er, at WTA Sydney også skal brede sig til det øvrige Oceanien.

 

Internationalt myndighedssamarbejde

Hvis FN’s verdensmål 6 – rent drikkevand og sanitet i 2030 til alle på kloden – skal nås, kræver det ekstraordinære indsatser og helt nye former for samarbejder. Vi bidrager til dette gennem stærke internationale partnerskaber, som er verdensmål 17. Både til gavn for dem, vi hjælper ude i den store verden, til gavn for lokale virksomheder, der har masser af teknologi at tilbyde vandsektoren og til gavn for vores ansatte, der henter inspiration og ny viden gennem internationalt samarbejde.

Det er baggrunden for, at vi sammen med Aarhus Kommune deltager i et internationalt myndighedssamarbejde med byerne Udaipur i Indien, Tshwane i Sydafrika og Tema i Ghana.

Myndighederne i disse byer er ikke interesserede i 'bare' at købe moderne og avanceret udstyr. De er interesserede i samlede løsninger, og det er her, myndighedssamarbejdet giver mening. For Aarhus Kommune og Aarhus Vand har mange års erfaring i at forvalte lovgivning og levere praktiske og effektive løsninger til borgerne.

Gennem samarbejdet med de tre byer præsenterer vi de lokale myndigheder for samlede løsninger på, hvordan vi leverer effektiv og bæredygtig vandforsyning med lavt vandtab, et driftssikkert afløbssystem og spildevandsrensning med ressourceudnyttelse. Løsningerne kan pege på danskproduceret teknologi og knowhow, hvilket kan være med til at hjælpe østjyske virksomheder ud på nye markeder.

Myndighedssamarbejderne er en del af det danske udviklingssamarbejde. De blev lanceret i 2014, og der er mere end 30 samarbejder i gang eller på vej i 18 forskellige lande.

 

 

Øvrigt internationalt samarbejde

Udover samarbejde i WTA i USA og Australien og myndighedssamarbejde i Indien, Sydafrika og Ghana indgår vi i internationalt samarbejde om vand i Dubai, Sverige og Portugal. Derudover løser vi - eller har vi løst - opgaver i Ukraine, Serbien og Zambia blandt andet i form af oplæring af lokal arbejdskraft inden for vandforsyning og spildevandshåndtering.

Vi har samarbejdsaftaler i form af såkaldte memorandums of understanding med spildevandsselskabet i Chicago, Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago samt med Águas de Portugal, der er den offentlige paraplyorganisation for vandsektoren i Portugal.

Disse memorandums er bilaterale aftaler om deling af viden og best practise inden for vandforsyning og spildevandshåndtering og er en måde, hvorpå vi i Aarhus Vand bidrager internationalt til mere bæredygtighed og højere effektivitet inden for vandområdet.

 

PhosphorCare

Det et politisk mål i Danmark, at 80 procent af al fosforen fra vores spildevandsslam skal genanvendes. Det er et ambitiøst, men vigtigt mål, for fosfor er en begrænset og knap ressource i verden. Fosfor indgår i kroppens celler og knogler, og det er helt afgørende for planters vækst og kan derfor ikke undværes. 

I et partnerskab med Herning Vand, Grundfos, Norconsult og Videncentret for Landbrug (SEGES) er det lykkedes os at gøre fosfor i spildevand til en gødningsressource i stedet for et affaldsprodukt. I partnerskabet har vi udviklet et koncept, som er implementeret på Åby Renseanlæg, hvor vi som et af de første steder i verden begyndte af genindvinde fosforen i spildevandet og omdanne den til gødning af høj kvalitet under navnet ”PhosphorCare”. Herning Vand har ligeledes bygget et anlæg, og vi indviede i 2018 et anlæg på Marselisborg Renseanlæg, der er Skandinaviens største.

PhosphorCare-partnerskabet har tegnet kontrakt med firmaet Suez Water A/S i Ry om levering af fosforanlægget på Marselisborg Renseanlæg baseret på den teknologi, der er udviklet i partnerskabet. Og Aarhus Vand har indgået en aftale om et innovationspartnerskab, hvor der kan ske en videreudvikling af konceptet sammen med Suez Water og firmaet Stjernholm. 

Interessen for fosforkonceptet er stor i både Danmark og udlandet. I Danmark er der potentiale til at bygge 20 - 30 fosforanlæg, og eksportpotentialet bliver vurderet til at være betydeligt. Ny EU-lovgivning om recirkulerede fosforprodukter vil øge muligheden for at udbrede konceptet yderligere. 

 

 

Vandpartner

I 2016 etablerede vi et offentligt-privat-partnersamarbejde for perioden 2016 – 2021 med Favrskov Forsyning om fornyelse af vandledningsanlæg og spildevandsledningsanlæg i Aarhus og Favrskov. De primære partnere er rådgivningsfirmaerne Envidan og Niras samt entreprenørfirmaerne Arkil, Aarsleff og Vam. Herudover deltager Norva24, Sulzer, LE34 og FKSSlamson. Partnerskabet, som vi kalder Vandpartner, omfatter planlægning, opgravning, foring, tv-inspektion, pumpestationer og opmåling.

Vores erfaringer med partnering gennem de seneste 15 år er, at vi har stor glæde af samarbejdet. Det får effektiviteten til at stige og omkostningerne til at falde. Det afgørende i partneringaftalen med Favrskov Forsyning er, at samarbejdet skal medvirke til at øge kvaliteten af arbejdet og samtidig give mulighed for at skabe innovative tiltag og optimere arbejdsprocesserne til gavn for alle parter - vores kunder, de to forsyningsselskaber og de eksterne firmaer.