Pressemeddelelser

Herunder finder du Aarhus Vands seneste pressemeddelelser. Øvrige relevante nyheder om Aarhus Vand finder du under "Nyheder".

Nyt vandværk i Beder bliver et aktiv for lokalområdet - 21.09.2018

Aarhus Vand bygger et nyt vandværk i Beder. Værket bliver en vigtig del af byen – både som leverandør af drikkevand og som et smukt bygningsværk, der bliver anlagt i en park med offentlig adgang. Tirsdag d. 25. september præsenteres planerne for værket for Beder-borgerne og andre interesserede.

Vandværket, som kommer til at hedde Bederværket, er tegnet af det aarhusianske arkitektfirma Cubo Arkitekterne A/S og er udformet som to sammenbyggede, teglbeklædte længehuse, der giver klare associationer til vikingetiden. Vandværket bliver placeret i et parkområde med stier som en integreret del af byparken i Beder og skaber dermed en naturlig samhørighed med lokalområdet.

Det nye vandværk, som ventes at stå klar i slutningen af 2019, afløser det nuværende vandværk, som har 50 år på bagen, og som ikke længere lever op til de krav, der stilles til et moderne vandværk. Det nye vandværk bliver udstyret med den nyeste teknologi inden for vandproduktion og vil leve op til de hø-jeste krav, der findes, med hensyn til drikkevandssikkerhed. Det tekniske anlæg til behandling af grund-vandet, inden det sendes ud til forbrugerne, leveres af Vand og Teknik A/S, og totalentreprenør på projektet er Per Aarsleff A/S – begge virksomheder beliggende i Aarhus.

Fagchef for drikkevand i Aarhus Vand, Flemming Fogh Pedersen, siger om vandværket:
”Bederværket bliver bygget efter de samme principper som vores nyeste vandværk i Truelsbjerg i det nordlige Aarhus. Her introducerede vi som de første i Danmark et helt lukket og sikkert produktionsapparat, eksempelvis med vandbeholdertanke i stål over jorden i stedet for underjordiske betontanke, der udgør en potentiel risiko for indtrængen af bakterier og forurening. Et koncept, som efterfølgende har spredt sig til hele landet. På Bederværket vil vi udvikle konceptet yderligere og har stor fokus på innovation - blandt andet i forhold til at skabe et fleksibelt vandværk med minimale driftsomkostninger kombi-neret med maksimal drikkevandssikkerhed.”

Flemming Fogh Pedersen har store forventninger til, at beboerne vil tage værket til sig:
”Det nuværende vandværk er hegnet ind, så der ikke er offentlig adgang til arealet. Vi ønsker, at det nye værk bliver et aktiv i lokalområdet. Det kommer til at ligge lige op ad byparken i Beder i et åbent område, så man kan kigge ind ad de store ruder, der er i bygningerne og se, hvordan man producerer drikkevand. Der bliver anlagt stier og beplantning rundt om anlægget, så det bliver et attraktivt sted at opholde sig.”

Bederværket bliver en vigtig brik i Aarhus Vands planer for at sikre rent drikkevand til alle aarhusianere både nu og i fremtiden. I denne plan nedlægges vandværkerne i Lyngby og Åbo. Bederværket og Østerbyværket i Tranbjerg skal dække vandforsyningen i syd, Stautrupværket dækker midtbyen, og Truelsbjergværket, Kastedværket og Elstedværket dækker nordbyen. Den samlede regning på Bederværket lyder på 67 mio. kr.

Tirsdag d. 25. september inviterer Aarhus Vand alle interesserede til et fyraftensarrangement ved SuperBrugsen i Beder, hvor projektchef Vibeke Bundesen vil fortælle om det nye vandværk og vise, hvor-dan det kommer til at se ud. Derudover kan man høre om det spildevandsprojekt, vi har lavet, for at klimatilpasse byen og beskytte vandmiljøet i byen mod forurening. Det er et arbejde, der har givet mange trafikale gener for beboerne, men som nu er vel overstået, og projektleder Pernille Vinther fortæller om projekterne og svarer på spørgsmål. Ved arrangementet byder vi på en hotdog og en vand.

Tid og sted:

 • Tirsdag d. 25. september kl. 17.00 – 18.30
 • SuperBrugsen, Butikstorvet, Kirkebakken 4, 8330 Beder

For yderligere information

Kontakt Flemming Fogh Pedersen, fagchef i Aarhus Vand, tlf.: 8947 1340, e-mail: ffp@aarhusvand.dk

Nyt renseanlæg ved Tangkrogen betyder bedre vandmiljø - 23.08.2018

Med et nyt og større renseanlæg, som skal stå klar i 2026, tager Aarhus Vand endnu et skridt i retning af at minimere overløb af fortyndet spildevand i Aarhusbugten ved skybrud.

Aarhus Byråd vedtog i går en ny og revideret indstilling om en helhedsplan for udvidelse af Tangkrogområdet, som nu sendes i offentlig høring. I helhedsplanen lægges der op til tre mulige placeringer af et nyt og større renseanlæg som erstatning for Marselisborg Renseanlæg, der ikke kan opnå den nødvendige udvidelse med den nuværende placering ved lystbådehavnen.

Tidsplanen for helhedsplanen lægger op til, at byrådet i november kan godkende en indstilling om at sætte gang i VVM-undersøgelser af de forslag til placering af renseanlægget, som byrådet beslutter at gå videre med. VVM-undersøgelserne skal klarlægge miljøpåvirkningerne af renseanlægget ved de mulige placeringer. Det er Aarhus Vand, der som ejer af det nuværende Marselisborg Renseanlæg og det kommende anlæg har ansvaret for at gennemføre VVM-undersøgelsen.

Renseanlægget, der kommer til at hedde ”Aarhus ReWater”, bliver en helt anden type anlæg end det nuværende. Adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, siger:

”Udover at rense spildevand kommer det nye anlæg til at udnytte ressourcerne i spildevand i en grad, vi ikke har set andre steder i verden. Det kommer til at producere varme, biogas, el og gødning – og på sigt bliver det også muligt at fremstille proteiner og måske endda grundsubstanser til medicin på anlægget. Anlægget bliver derfor også et forsknings- og videnscenter, som vil tiltrække mange besøgende fra både ind- og udland. Derfor er vores vision også, at anlægget bliver en attraktion i området, der året rundt byder velkommen med en spektakulær arkitektur og rekreative arealer.”

Med det nye anlæg, som skal stå klar i 2026, tager Aarhus Vand desuden endnu et skridt i retning af at minimere overløb af fortyndet spildevand i Aarhusbugten ved skybrud, som det man oplevede i Aarhus i sidste uge. Her faldt der på 12 timer fra mandag til tirsdag mere regn, end der normalt falder i hele august. Lars Schrøder forklarer:

”Vi har de seneste ti år været i gang med at adskille regnvand og spildevand i Aarhus for at aflaste vores kloakledninger og renseanlæg ved voldsom regn. Vi prøver i så høj grad som muligt at håndtere og styre regnvand på overfladen i stedet for i rør, da det giver nye rekreative muligheder og skaber mere plads til regnvandet. Lige nu er vi i gang med at adskille regn- og spildevand i Viby og Åbyhøj, og når det er sket, nedlægger vi Viby og Åby Renseanlæg og leder spildevandet direkte til det nye anlæg. Det betyder, at vi minimerer risikoen for overløb af fortyndet spildevand i Aarhus Å og dermed Aarhusbugten. Allerede i dag er der en række store underjordiske bassiner langs Aarhus Å og på havnen, der er med til at øge kloaksystemets kapacitet under regn og til at sikre en forbedret vandkvalitet i Brabrand Sø, Aarhus Å og Aarhus Havn. I takt med, at vi adskiller regn- og spildevand i oplandet til midtbyen, vil denne effekt blive forbedret. Og efter min vurdering er det derfor ganske fornuftigt, at der i Aarhus Kommunes spildevandsplan først er lagt op til at adskille regn- og spildevand i midtbyen efter 2061.”

For yderligere information kontakt

Lars Schrøder, adm. direktør i Aarhus Vand, på tlf. 8947 1100 eller e-mail lsc@aarhusvand.dk

Grundvandsbeskyttelse i Aarhus er nomineret til international miljøpris - 25.07.2018

Politikkerne for, hvordan man har håndteret og vil håndtere grundvandsbeskyttelsen i Aarhus, er med i kapløbet om at vinde en international miljøpris.

Geolog i Aarhus Vand Bo Vægter (tv.) i samtale med landmand om muligheden for frivillig aftale om sprøjtegiftfri drift.

I Aarhus har byrådet, Aarhus Universitet og Aarhus Vand siden 1990’erne haft fokus på at lave indsatser, der skal sikre, at vores drikkevandsressourcer er fri for forurening. Det engagement og den vilje til at være på forkant med grundvandsbeskyttelse, samt den forskning, der er sket i Aarhus på grundvandsområdet, har givet genlyd rundt om i verden og har motiveret de internationale organisationer UN FAO (Food and Agriculture Organization), the World Future Council og IFOAM til i samarbejde med Aarhus Vand at indstille grundvandsbeskyttelsesarbejdet i Aarhus til 2018 Future Policy Award. 20.000 eksperter fra hele verden har været med til at udpege de mest eksemplariske politikker, og politikkerne for grundvandsbeskyttelse i Aarhus er med i opløbet.

I 1990’erne blev det klart, at nedsivende sprøjtegift var på vej til at blive et stort problem for drikkevandsressourcerne i Aarhus. Problemstillingen satte skub i udviklingen af metoder til at kortlægge geologien og ikke mindst grundvandets sårbarhed over for forurening i et unikt samarbejde mellem Aarhus Universitet og Aarhus Vand. Metoderne har siden dannet skole for kortlægning af grundvand i ind- og udland. Ikke mindst på grund af denne kortlægning tog byrådet i Aarhus meget tidligt bolden op med at lave grundvandsbeskyttende politikker.

Allerede i 1999 lå der en grundvandsbeskyttelsesplan for Aarhus klar, der pegede på vidtgående indsatser for at forhindre fremtidig forurening af grundvandet med sprøjtegift. De vigtigste indsatser var informationskampagner målrettet landbrug og private og frivillige aftaler med landbrug i sårbare områder om ikke at bruge sprøjtegift. Derudover blev der formuleret politikker for et kommunalt stop for brugen af sprøjtegift på kommunale arealer i drikkevandsområder og politikker om at friholde sårbare områder og nærområder til drikkevandsboringer for industri og boligudvikling.

Gennem årene har skiftende byråd holdt fast i viljen til at beskytte drikkevandet i Aarhus. Og byrådet har med vedtagelse af de seneste indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse taget vigtige skridt til at friholde de sårbare områder for sprøjtegift for ved brug af miljøbeskyttelseslovgivningen at vise vilje til at påby-de sprøjtegiftfri drift af sårbare og boringsnære arealer i de tilfælde, hvor der ikke kan laves frivillige tiltag. Aarhus er med disse tiltag et forbillede for mange andre kommuner i Danmark på grundvandsbeskyttelsesområdet. Og også andre lande har ladet sig inspirere af Aarhus på området.

I alt er 51 politikker fra 25 lande – heraf ni i Europa - nomineret til 2018 Future Policy Award. Udvælgelsen af vinderne sker i slutningen af juli, og prisoverrækkelsen vil finde sted i Rom i oktober 2018.

For yderligere information om 2018 Future Policy Award:

https://www.worldfuturecouncil.org/scaling-up-agroecology-our-call-for-nominations-triggered-unprecedented-response/

https://www.worldfuturecouncil.org/wp-content/uploads/2018/07/FPA2018_LIST-OF-NOMINATIONS-RECEIVED-07-2018.pdf

For yderligere information om Aarhus Vands grundvandsbeskyttelse kontakt:

Bo Vægter, geolog i Aarhus Vand, tlf. 8947 1310 / 2920 9291, e-mail: bva@aarhusvand.dk

Aarhus er inspireret af portugisisk vandmodel - 27.06.2018

Aarhus Vand og Portugals nationale vandselskab, Águas de Portugal, afslutter i dag et tredages møde i Aarhus. Et møde, hvor den 14 mand store portugisiske delegation har fået indsigt i klimatilpasning samt energiproduktion og ressourceudnyttelse på vores renseanlæg og til gengæld inspirerede os til udvikling af den danske vandsektor.

 

Fra venstre Claus Homann, produktionschef i Aarhus Vand, Alexandra Serra, adm. direktør i Águas de Portugal Internacional, Lars Schrøder, adm. direktør i Aarhus Vand og Nuno Broco produktionschef i Águas de Portugal.

Mødet er et led i en gensidig samarbejdsaftale – et såkaldt Memorandum of Understanding – som blev indgået sidste år med deltagelse af ledelserne i de to organisationer samt den danske ambassadør i Portugal, Michael Suhr. Med aftalen forpligter de to parter sig til at dele viden og best practise inden for vandforsyning, spildevandshåndtering, klimatilpasning, innovation og eksport.

Formålet med mødet i Aarhus er at styrke partnerskabet mellem de to organisationer yderligere og få gensidig indsigt i teknologi, løsninger og muligheder i samarbejdet. Delegationen fra Portugal har blandt andet besøgt Aarhus Vands klimatilpasningsprojekt i Risvangen i det nordlige Aarhus, som er det første store boligområde i Danmark, hvor adskillelse af regnvand og spildevand er baseret på såkaldte LAR-løsninger, som betyder, at regnvandet håndteres på terræn. Derudover har delegationen besøgt Marselisborg Renseanlæg i Aarhus, der er et af verdens mest energieffektive renseanlæg, og som producerer væsentligt mere energi, end det forbruger.

De to selskaber har drøftet, hvordan henholdsvis den danske og den portugisiske vandsektor understøtter en bæredygtig udvikling på vandområdet både nationalt og internationalt – herunder FN’s 17 Verdensmål. I Danmark er der omkring 300 vandselskaber, som alle arbejder individuelt, men under den samme lovning. Enkelte steder – bl.a. i hovedstadsområdet – er der sket en fusion af vandselskaber til større organisationer, men derudover er der sket meget lidt i forhold til en konsolidering af vandselskaber i Danmark.

Det var ellers én af intentionerne i Vandsektorloven, der i 2010 blev indført for at skabe større gennemsigtighed og effektivitet i den danske vandsektor. Til sammenligning er der kun 36 vandforsynings- og spildevandsselskaber i Holland, hvor man har haft succes med en konsolideringsproces, der bl.a. har skabt flere ressourcer til forskning og udvikling og til at indgå i den globale konkurrence.

I Portugal fungerer Águas de Portugal som en statsejet paraplyorganisation for den nationale vandsektor. Águas de Portugal står for den overordnede planlægning af vandsektoren og har ansvaret for, at der skabes plads til forskning, udvikling og eksport af portugisisk vandteknologi. Det er en model, som adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, gerne ser indført i Danmark:

”300 vandselskaber i Danmark er alt for mange. Der skal ske en kraftig konsolidering, hvis vi for alvor skal forbedre vandselskabernes økonomi, fastholde lave priser, sikre udvikling og skabe eksportmuligheder. Én vej at gå er at indføre et statsligt selskab som Águas de Portugal, der skal sikre synergi i vandsektoren på tværs af kommunegrænser, og som giver mulighed for bæredygtig drift, effektiviseringer og ressourceudnyttelse i langt højere grad, end det er tilfældet nu. Det kunne for eksempel skabe mulighed for, at de danske renseanlæg i højere grad kan producere overskudsenergi og udvinde fosfor af spildevandet. For det er der brug for, men som det er nu, sker der kun få steder. Ved at se på vandproduktion og spildevandshåndtering i en større sammenhæng på tværs af kommuner kan vi gøre det bedre og billigere og samtidigt skabe større energiproduktion og bedre ressourceudnyttelse. Jeg er meget inspireret af den portugisiske model, som overført til Danmark handler om at få skabt en national overbygning, som dækker hele landet, og som udover effektiviseringer arbejder med eksport, innovation og udvikling.”

For yderligere information kontakt:

Lars Schrøder, adm. direktør i Aarhus Vand, på e-mail lsc@aarhusvand eller tlf. 8947 1100

Pesticidet DMS er fundet i Aarhus, men under grænseværdien - 12.06.2018

Aarhus Vand har fået foretaget analyser for DMS i drikkevandet på virksomhedens otte vandværker. På ét vandværk er der fundet rester af pesticidet – dog i en koncentration langt under den tilladte grænseværdi.

DMS er en forkortelse for N,N-dimethylsulfamid. Det nyopdagede stof kan ifølge Miljøstyrelsen være et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid, der blev trukket tilbage fra det danske marked i 2007. Tolylfluanid var godkendt i Danmark i perioden fra 1973 til 2007 som svampemiddel i en række frugter fra jordbær over tomat til frugttræer samt i prydplanter som sprøjtemiddel. Hertil kommer en anvendelse som bejdsemiddel i roefrø til eksport. Miljøstyrelsen vurderer, at indtag af drikkevand, som indeholder DMS i de koncentrationer, der er fundet indtil nu, ikke udgør en sundhedsmæssig risiko.

Indtil videre har Aarhus Vand i lighed med landets øvrige vandselskaber og vandværker ikke været pålagt at kontrollere for DMS ifølge Miljøstyrelsens krav til kontrol af vandkvaliteten. Det bliver alle vandselskaber og vandværker fra 1. juli 2018. Men Aarhus Vand har på baggrund af fund af DMS lige omkring eller over grænseværdien i Dragør og Hvidovre valgt at få foretaget analyser af drikkevandet på virksomhedens otte vandværker. Der er analyseret for 39 pesticider og nedbrydningsprodukter, som ellers ikke indgår i Miljøstyrelsens liste over pesticider, der skal analyseres for – herunder DMS.

Resultatet af disse analyser viser, at der er fundet DMS i drikkevandet fra Lyngbyværket i en koncentration på 0,033 µg/l. Grænseværdien er 0,1 µg/l, så det ligger altså markant under den tilladte grænseværdi. Drikkevandet fra de øvrige vandværker er rene og indeholder ikke DMS eller andre af de pesticider, der er målt for.

For at få et mere præcist billede af, hvor DMS-fundet stammer fra, får Aarhus Vand nu analyseret vandet fra de fire boringer, der leverer vand til Lyngbyværket. Resultatet af disse prøver foreligger om to uger.

For yderligere information kontakt:

Teamleder i Aarhus Vand Jørn-Ole Andreasen på tlf. 8947 1302 eller e-mail joa@aarhusvand.dk

Ny intelligent teknologi skal forbedre vandmiljøet - 16.04.2018

Overløb af kloakker er en hyppig kilde til forurening af vandmiljøet. Nu skal et nyt projekt udvikle smarte sensorer og avanceret databehandling, som kan overvåge kloakkerne til gavn for miljøet.

Et samarbejde mellem Aalborg Universitet (AAU), Aarhus Vand, Montem og InforMetics vil forbedre vandmiljøet i Danmark ved at løse problemet med kloakker, der løber over under kraftige regnskyl og forurener vandet. Det sker jævnligt i det meste af Danmark, og ingen ved præcist, hvor stort problemet er, fordi det er for svært at måle overalt.

- Vandselskaberne gør hvad de kan for at begrænse udslippet af spildevand ved eksempelvis skybrud. Men det er simpelthen for dyrt og for svært at overvåge hver eneste kloakoverløb i landet, siger Michael R. Rasmussen, der er professor på AAU.

Miljø- og Fødevareministeriet har investeret 4,2 mio. kr. i projektet, der skal udvikle smart og billig overvågning af spildevands-overløb til gavn for miljøet. AAU og Aarhus Vand er tidligere lykkedes med at bruge simple vandstandsmålere på en smartere måde til at måle på selv meget komplicerede overløb, og det skal nu udvides med nye effektive sensorer, dataindsamling og kunstig intelligens.

Potentiale for eksporteventyr og miljøgevinst

Det nye projekt på AAU skal udvikle trådløse og selv-konfigurerende overløbssensorer, som kan opsættes hurtigt og enkelt. Ved hjælp af Internet of Things (IoT) og smart energistyring vil sensorerne måle i mere end to år på batteri. Til den tid forventes det at være billigere at udskifte overløbssensoren med den nyeste version og genbruge den gamle i produktionen af nye enheder.

Ved at anvende de smarte og billige overløbssensorer vil vandselskaber og myndigheder få et bedre overblik over de reelle overløbsmængder og derved sikre den største miljøeffekt for de fremtidige investeringer. Teknologien vil også kunne anvendes til at måle effektiviteten af de mange nye investeringer i klimatilpasningen af Danmark.

- Vandsektoren står globalt over for meget store udfordringer med klimaforandringer og urbanisering. Jeg er sikker på, at dette projekt vil give branchen et ordentligt skub imod en ny digitaliseret tidsalder med bedre forståelse og dermed styring af spildevand i vores byer, siger Claus Møller Pedersen, afdelingschef for Plan og Projekt i Aarhus Vand.

Teknologien er fleksibel og kan både anvendes i højtudviklede vandsektorer som den danske og i mindre udviklede vandsektorer. Dermed er der stort potentiale for eksport og nye danske arbejdspladser.

For at sikre, at projektet bliver realiseret, udføres det i tæt samarbejde mellem hydrauliske specialister fra Aalborg Universitet, Aarhus Vand og virksomhederne MONTEM og InforMetics, som har specialviden inden for henholdsvis IoT-hardware og avanceret online dataprocessering vandsektoren.

Kontakt

Michael. R. Rasmussen, professor ved Institut for Byggeri og Anlæg, AAU, +45 42 72 10 07

Malte K. Skovby Ahm, hydrauliker, Aarhus Vand, +45 20 21 37 56

Peter S. Rasch, InforMetics ApS, +45 30 20 69 42

Christian Østergaard Laursen, MONTEM IVS, +45 27 24 59 09

To nye investeringer fra Innovationsfonden sparker gang i Vand 4.0 - 04.04.2018

Både vandsektor og forsyningsteknologi har nu nået en modenhed, der gør, at Innovationsfonden satser stort på at bringe den nye teknologi til markedet. To projekter med samlede investeringer på 45 mio. kr. skal bringe Danmark i front på området med en vandsektor 4.0.

Med to nye Grand Solutions-investeringer i vandteknologi understreger Innovationsfonden vigtigheden af digitalisering og kunstig intelligens i vandbranchen. Det er projekterne CHAIN og DONUT, hvor vandselskaber, vidensinstitutioner og virksomheder i samarbejde skal bringe Danmark i front inden for effektiv håndtering af drikke-, spilde- og regnvandssystemer og være med til at øge eksportpotentialet af dansk vandteknologi.

- Vand er vores mest dyrebare ressource og en af nutidens helt store udfordringer.  Jeg ser de to vandprojekter som et rigtig godt tegn på, at nye teknologiske løsninger vinder indpas i vandselskaberne. Det vil bidrage til at understrege Danmarks styrkeposition på vandområdet, siger vicedirektør i Innovationsfonden Tore Duvold.

I CHAIN-projektet gælder det udviklingen af en software-robot, der ved hjælp af kunstig intelligens skal sikre optimeret drift af drikkevandssystemet fra boring til hane med Aarhus og Skanderborg som cases for store og små forsyninger.

I DONUT-projektet skal flere hundrede intelligente og omkostningseffektive målere danne et overblik over vandets komplekse samspil med kloakker, vandløb og vandledning. Ved brug af avanceret data-processering og kunstig intelligens omsættes de store datamængder til brugbar beslutningsstøtte for investeringer og håndtering af vand i byer.

Læs mere om projekterne.

Kontakt

CHAIN-projektet: Projektleder i DHI Group Sten Lindberg, tlf. 4516 9263

DONUT-projektet: Projektleder i Aarhus Vand Malte Kristian Skovby Ahm, tlf. 2021 3756

Innovationsfonden: Patrick Lehto Larsen, tlf. 6190 5008

Professor Flemming Besenbacher bliver ny bestyrelsesformand i Aarhus Vand - 12.01.2018

På Aarhus Vands ekstraordinære generalforsamling torsdag d. 11. januar blev professor i nanoscience og fysik på Aarhus Universitet, Flemming Besenbacher, udpeget som ny bestyrelsesformand.

Flemming Besenbacher, der har en 40-årig lang karriere på Aarhus Universitet, besidder i forvejen en lang række bestyrelsesposter og er med i adskillelige nationale råd og udvalg. Han er blandt andet be-styrelsesformand for Carlsberg, Carlsbergfondet, Tuborgfondet og UNLEASH, næstformand i Innovationsfonden, medlem af bestyrelsen i Unisense og medlem af bestyrelsen i ledelsesudviklingsorganisationen Center for Ledelse. Han har desuden været formand for regeringens advisory board for cirkulær økonomi og medlem af regeringens digitale vækstpanel.

Som bestyrelsesformand for Aarhus Vand kommer Flemming Besenbacher ifølge adm. direktør Lars Schrøder til at spille en meget væsentlig rolle i udviklingen af virksomheden de kommende år:

”Valget af Flemming Besenbacher som ny bestyrelsesformand er et scoop for Aarhus Vand og dermed også for vores 350.000 kunder. Han er en højt estimeret forsker, og han har nogle særdeles stærke bestyrelseskompetencer, som vi vil få stor gavn af i forhold til udviklingen af Aarhus Vand som virksomhed, som arbejdsplads og som medspiller i forhold til Aarhus Kommunes visioner for byen. Som et vandselskab, der udover at producere drikkevand og rense spildevand, laver klimatilpasning, grund-vandsbeskyttelse og grøn energi, står vi over for meget store udfordringer de kommende år. Ikke mindst klimaforandringerne stiller krav til os om at være med helt fremme – både nationalt og globalt - på områder som innovation, cirkulær økonomi og digitalisering. Det er alle områder, hvor Flemming Be-senbacher er blandt de fremmeste, og jeg glæder mig utroligt meget til samarbejdet.”

Udover Flemming Besenbacher er også det forbrugervalgte medlem, adm. direktør i Amplex Jens Hørup Jensen, og indehaver af eget konsulentfirma Johanne Sønderlund Birn nye, eksterne medlemmer af bestyrelsen.

Derudover består Aarhus Vands bestyrelse af tre politisk valgte medlemmer af Aarhus Byråd. Det er Keld Hvalsø (EL), som er næstformand i bestyrelsen, Ango Winther (S) og Almaz Mengesha (LA).

Desuden medarbejderrepræsentanterne Mads Thomsen, Henrik Frier og Bjørn Rohde.

For yderligere oplysninger kontakt

Adm. direktør Lars Schrøder, Aarhus Vand, lsc@aarhusvand.dk, tlf. 8947 1100.

Beder Landevej åbnes for trafik 1. december - 3 måneder før planlagt - 28.11.2017

Beder Landevej i Beder har været spærret for gennemkørsel siden uge 40, hvor Aarhus Vand gik i gang med et stort vejarbejde. En koncentreret indsats på vejarbejdet har gjort, at vejen åbnes for trafik allerede den 1. december 2017 og ikke som planlagt i marts 2018.

Beder Landevej har været spærret, fordi Aarhus Vand i samarbejde med entreprenørvirksomheden Arkil har lagt en ny regnvandsledning i jorden på strækningen mellem Kirkebakken og Byagervej. Arbejdet er en del af Aarhus Vands indsats for at gøre Beder klar til at tage imod de kraftige regnskyl, der er en konsekvens af klimaforandringerne. Men gravearbejdet har givet store gener for borgere, virksomheder og trafikanter i Beder, da Beder Landevej er en central færdselsåre i byen.

Aarhus Vand, Arkil og det rådgivende ingeniørfirma Niras har sammen arbejdet på at finde en alternativ metode til at etablere regnvandsledningen, så arbejdet kunne slutte tidligere, og vejen dermed kunne åbnes før end forventet. Den koncentrerede indsats i både planlægningen og udførelsen har givet resultat, og dermed kan Beder Landevej nu åbnes for trafik tre måneder tidligere end planlagt.

Når trafikken igen kan køre på Beder Landevej fra den 1. december, mangler Aarhus Vand og Arkil stadig at afslutte de sidste dele af vejarbejdet. Der vil derfor stadig blive arbejdet på strækningen mellem Kirkebakken og Byagervej, og generne er dermed ikke helt overstået. Trafikken vil dog blive opretholdt, mens det sidste arbejde bliver udført.

Projektet i Beder nærmer sig afslutningen

Arbejdet på Beder Landevej er sidste etape i Aarhus Vands samlede kloakeringsprojekt i Beder. Projektet med at adskille regnvand og spildevand i de områder af Beder, hvor vandet løber i samme rør, har stået på siden starten af 2016 og afsluttes nu ved udgangen af januar 2018. Projektleder Pernille Vinther fra Aarhus Vand siger i den forbindelse:

”Vi vil gerne takke borgere og erhvervsdrivende i Beder for deres tålmodighed og forståelse, mens vi har arbejdet i byen. Vi ved, at vi har skabt store gener undervejs, og derfor er vi også glade for, at vi her til slut er lykkedes med at forkorte spærringen på Beder Landevej, så vejen kan åbne langt tidligere end forventet. Det er en rigtig god måde at slutte det samlede projekt af på.”

Projektleder i Aarhus Vand Pernille Vinther i samtale med formand i Arkil Flemming Holm.

For yderligere information

Kontakt projektleder Pernille Vinther, Aarhus Vand, på tlf. 8947 1162 eller e-mail pev@aarhusvand.dk

Nu tændes lysinstallation på vandtårnet i Bispehaven - 17.10.2017

Fredag den 20. oktober kl. 19.00 sætter vi sammen med Aarhus Kommune strøm til en kæmpe lysinstallation på det 32 meter høje vandtårn i Bispehaven ved Åby Ringvej. Dermed bliver vandtårnet et markant vartegn for Aarhus, der kan ses på 10 kilometers afstand. Alle er velkomne til indvielsen, og de første 100 får mulighed for at komme op i vandtårnet, der rager 108 meter op over havets overflade.

Det er Aarhus Vand og Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, der står bag projektet, som bliver en del af ”Lys på Aarhus”. Det er et projekt, der handler om at bruge lys til at skabe attraktive byrum, gader og pladser, der kan forme og understøtte byens liv nu og i fremtiden. Det er det aarhusianske lysfirma Moto Muto, som har udviklet lysinstallationen.

Vandtårnet, der ligger ud til Åby Ringvej – i ”baghaven” til boligområdet Bispehaven, er i forvejen kendt af de fleste aarhusianere for sin karakteristiske paddehatteform. Med lysinstallationen bliver den nederste del oplyst af en vandeffekt, der understreger vandtårnets funktion. Den øverste del, der kan ses på 10 kilometers afstand, bliver markeret med en linje af lys. Lyset skal symbolisere horisonten, der langsomt skifter farve i takt med, at solen går ned og står op. Lyset og farverne vil skifte sammen med solnedgangen og årstiderne og på den måde understrege det naturlige lys på himlen.

Boligorganisationen Østjysk Bolig er også med i vandtårnsprojektet. Østjysk Bolig arbejder for at skabe et mere trygt Bispehaven, og projektet skal være med til at symbolisere denne udvikling. Beboerne i Bispehaven er derfor inviteret med til indvielsen af lysinstallationen og ”tyvstarter” med en fest, hvor områdets børn går i procession med lys-balloner op til vandtårnet.

Tid og sted

Den officielle indvielse af lysinstallationen finder sted fredag den 20. oktober kl. 19.00 ved vandtårnet på Bispehavevej 22, 8210 Aarhus V.

For yderligere information

Projektleder og idémand bag projektet Lars Schindhelm, Aarhus Vand, tlf. 2920 9132, mail las@aarhusvand.dk
Projektleder og arkitekt Cecilie Have Hørlyck, Lys på Aarhus - Teknik og Miljø, Aarhus Kommune tlf. 4185 9898, mail cecho@aarhus.dk
Se mere om projektet og ”Lys på Aarhus”: www.aarhus.dk/lyspåaarhus

Californien og Danmark kickstarter vandsamarbejde i Sacramento - 22.09.2017

Tirsdag aften underskrev Californiens guvernør, Jerry Brown, og den danske minister for miljø- og fødevarer, Esben Lunde Larsen, en samarbejdsaftale om vand mellem Danmark og Californien. I dag samles så 80 repræsentanter fra myndigheder, vandselskaber og firmaer til en konference i den californiske regeringsby Sacramento, der sparker samarbejdet i gang med en serie møder om, hvordan man kan løse delstatens udfordringer med grundvand, vandtab og spildevand.

De californiske myndigheder er værter for konferencen, der afholdes i guvernørens officielle mødebygning, Leland Stanford Mansion. Formålet er at give myndigheder og virksomheder fra begge lande mulighed for at styrke forholdet gennem vidensdeling og ide-udveksling.

Samarbejdet vil bidrage til at udvikle såvel Danmarks som Californiens vandsektorer og er blevet mødt med stor interesse fra Californiens guvernør. Felicia Marcus, der er State Water Board Chair, siger:

”Vi er glade for at arbejde tættere sammen med Danmark gennem denne samarbejdsaftale, som styrker vores gensidige videndeling på en lang række vandrelaterede områder. Vi håber, at vi kan dele nogle af vores erfaringer, og vi glæder os især til at få mere at vide om det banebrydende arbejde og den innovative ånd, som Danmark er frontløber for inden for vandteknologi. Det gælder for eksempel reducering af vandtab, effektiv vandproduktion, styring af grundvand både i forhold til kvalitet og kvantitet, og hvordan renseanlæg kan bidrage til klima- og energiløsninger, samtidig med at der leveres sikkert og rent vand - for blot at nævne nogle få ting.”

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen siger:

”USA er verdens største marked for vandteknologi, og da der skal investeres minimum 600 mia. dollars i at vedligeholde den amerikanske vandinfrastruktur de næste 20 år, er eksportpotentialet enormt. Californien har efter år med tørke et skarpt fokus på at passe på de sparsomme vandressourcer og mindske klimabelastningen fra vandsektoren. Her er Danmark foran de ellers progressive myndigheder i Californien, hvilket gør staten til en uhyre interessant og vigtig samarbejdspartner for danske virksomheder.”

Konferencen i Sacramento sætter fokus på nogle af de specifikke projekter, der er sat i gang. Et af de projekter, der allerede er godt i gang, er WTA California – en alliance bestående af danske firmaer, Industriens Fond og Udenrigsministeriet. Alliancen samarbejder om grundvands-, drikkevands- og spilde-vandsløsninger og for nylig kortlagde en gruppe danske virksomheder omfanget af saltvandsindtrængning i Monterey Bugten i samarbejde med lokale myndigheder. WTA California er et af flere initiativer, som Industriens Fond har iværksat med fokus på bæredygtighed og cleantech som drivere for innovation og nye samarbejder. Konkret understøtter projektet Californiens grundvandsprogram - et program hvor de danske løsninger vil kunne hjælpe de lokale myndigheder med at indfri deres målsætninger.

"Tæt samarbejde virksomhederne imellem medvirker til at skabe gode, samlede løsninger, når der etableres samarbejder med myndigheder og store offentlige kunder. Dansk erhvervsliv har nogle styrkepositioner inden for vand, og det kommer konkret til udtryk her. Men vi håber, at projektets metodik, erfaringer og gode resultater kan overføres til andre brancher og områder også," siger Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond, der som led i fondens temaindkaldelse om eksport har bidraget med fire mio. kroner til projektet.

På myndighedssiden arbejder en bred vifte af Californiens myndigheder allerede tæt sammen den danske miljøstyrelse om vidensdeling og best practices.

Baggrund om WTA – den danske vandalliance i USA

Den danske vandalliance er et samarbejde mellem danske myndigheder, firmaer og vandselskaber. Alliancen er drevet af det danske innovationscenter i Palo Alto og ambassaden i Washington. Dens medlemmer er vandselskaberne Aarhus Vand, HOFOR, BIOFOS og VandCenter Syd samt på virksomhedssiden: Rambøll, SkyTEM, IGIS, Kamstrup, Applied Biomimetic, Danfoss, Grundfos, Smith Innovation, DHI, AVK, LiqTech og Leif Koch A/S. Projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om eksport, som blev udbudt i 2015.

For yderligere oplysninger kontakt

Chef for Water Technology Alliance, Jacob Vind, e-mail: jacvin@um.dk, tlf. +1 (650) 720-2642

Forbrugerne skal vælge repræsentant til Aarhus Vands bestyrelse - 29.08.2017

I 2018 skal Aarhus Vand have en ny bestyrelse, men allerede fra torsdag den 31. august kan man stille op som kandidat til at blive forbrugernes repræsentant i bestyrelsen.

Forbrugerne bliver repræsenteret med ét medlem i den kommende bestyrelse for Aarhus Vand. Sammen med resten af bestyrelsen skal det forbrugervalgte medlem være med til at realisere Aarhus Vands vision om at blive Danmarks førende vandselskab. Aarhus Vands kerneforretning består i at levere drikkevand, rense spildevand, vedligeholde kloaksystemer, tilpasse udsatte områder mod klimaforandringer og beskytte grundvandet.

Aarhus Vands bestyrelse består af repræsentanter fra erhvervslivet, byrådspolitikere, medarbejderrepræsentanter og altså en repræsentant for forbrugerne. Om denne sammensætning siger adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder:

”Vi har en bredt sammensat bestyrelse, og det giver en alsidig dialog i arbejdet med de overordnede rammer, der skal sikre, at virksomheden giver værdi for vores kunder, vores ejere, samarbejdspartnere og for samfundet.”

Opstilling som kandidat
Ønsker man at stille op som kandidat, kan man gøre det fra den 31. august til den 21. september via Aarhus Vands hjemmeside. For at stille op skal man være myndig efter dansk ret og kunne dokumentere, at der er 25 forbrugere fra forsyningsområdet, der støtter ens opstilling.

Valget foregår i oktober
Valget af forbrugerrepræsentant foregår fra den 28. september til den 26. oktober, og valgresultatet offentliggøres den 2. november. Den valgte repræsentant indtræder i bestyrelsen i januar 2018.

Mere om valget
Læs mere om valget. Her finder man blandt andet valgregulativet og vejledning for opstilling og valg.

Om Aarhus Vands bestyrelse
Aarhus Vand blev den 1. januar 2010 et selvstændigt aktieselskab, som er 100 procent ejet af Aarhus Kommune. Det skete som følge af en ny lovgivning for vandsektoren i Danmark.

Fra 2018 vil bestyrelsen for Aarhus Vand være sammensat således:

 • To eksterne medlemmer
 • Tre medlemmer af Aarhus Byråd
 • Tre medarbejderrepræsentanter
 • En forbrugerrepræsentant

Yderligere information
Bestyrelsesformand i Aarhus Vand, Hans Elbek Pedersen, tlf. 40 75 23 27 eller e-mail hans.elbek.pedersen@gmail.com
Adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, tlf. 89 47 11 00 eller e-mail lsc@aarhusvand.dk

Vandtårn i Aarhus bliver lysinstallation - 28.08.2017

Vandtårnet i Hasle lægger snart beton til en lysinstallation, der skal gøre vandtårnet til et pejlemærke for Aarhus og skabe positiv opmærksomhed på boligområdet Bispehaven, der har vandtårnet liggende i ”baghaven”.

Vandtårnet er i forvejen kendt af de fleste aarhusianere med sin markante ”paddehatteform” og beliggenheden i Hasle ud til Ringvejen. Tårnet er 32 meter højt, det rager 108 meter op over havets overflade og kan ses 10 kilometer væk. Det er ejet af Aarhus Vand og er det eneste vandtårn i byen, der stadig er i drift. Det er bygget i 1970 og kan rumme 2.100 kubikmeter vand. Udover at fungere som reservoir for drikkevand sikrer tårnet vandtrykket i området. Vandet pumpes fra vandværket op i den øverste del af tårnet, og så sørger tyngdekraften for, at vandet kommer ud til forbrugerne med tilpas tryk på.

Nu får den grå beton på vandtårnet en lyssætning, der – ikke mindst om aftenen - skal gøre det til et pejlemærke for området omkring Bispehaven - og for resten af byen. Det er Aarhus Vand og Center for Byens Anvendelse i Aarhus Kommune, der står bag projektet, som bliver en del af ”Lys på Aarhus”. Det er projekter, der handler om at bruge lys til at skabe attraktive byrum, gader og pladser, der kan forme og understøtte byens liv nu og i fremtiden. Projekterne har forskellige formål og karakter, men ens for dem alle er et ønske om at involvere både borgere og erhvervsliv i udviklingen af de forskellige byrum. Derfor er boligorganisationen Østjysk Bolig også med i vandtårnsprojektet. Østjysk Bolig arbejder for at skabe et mere trygt Bispehaven, og vandtårnsprojektet skal være et synligt symbol på denne udvikling i et ellers udsat boligområde.

Det aarhusianske lysfirma Moto Muto har vundet opgaven med at lyssætte vandtårnet, og onsdag den 30. august tester firmaet enkelte delelementer af lysinstallationen, for at sikre at projektet i dets endelig form har den ønskede effekt. Beboerne i Bispehaven er inviteret med til begivenheden, og de vil sammen med trafikanterne på Ringvejen blive vidne til en illumination, hvor den nederste del af tårnet bliver oplyst af en vandeffekt, der understreger vandtårnets funktion. Den øverste del, der kan ses på 10 kilometers afstand, bliver markeret med en linje af lys. Lyset skal symbolisere horisonten, der langsomt skifter farve i takt med, at solen går ned og står op. Lyset og farverne vil skifte sammen med solnedgangen og årstiderne og på den måde understrege det naturlige lys på himlen.

Pressen er velkommen ved testningen, som finder sted onsdag den 30. august fra kl. 17.30. Programmet er:

 • 17.30 - 18.00: Østjysk Bolig serverer suppe for beboerne i Bispehaven og andre interesserede
 • 18.00 - 18.15: Velkomst ved Aarhus Vand og Lys på Aarhus
 • 18.15 - 18.30: Rosita Dalgaard fra Enemærke & Petersen fortæller om Tryghedsrenoveringen i Bispehaven
 • 18.30 - 19.00: Idéerne bag projektet ved Moto Muto
 • 19.00 - 20.00: Test af lyset

Sted: Fællesskabernes Hus, Bispehavevej 29

Den officielle indvielse af lysinstallationen finder sted fredag den 20. oktober.

For yderligere information kontakt
Projektleder Lars Schindhelm, Aarhus Vand, tlf. 8947 1313, mail las@aarhusvand.dk Projektleder og arkitekt Cecilie Have Hørlyck, Lys på Aarhus - Teknik og Miljø, Aarhus Kommune tlf. 4185 9898, mail cecho@aarhus.dk

Danske virksomheder skal kortlægge Californiens grundvand - 13.06.2017

De californiske myndigheder vil bruge dansk vandteknologi til at få et bedre overblik over den tørkeramte stats grundvandsressourcer og dermed muligheden for at udnytte fersk grundvand i drikkevandsforsyningen.

Som følge af den voldsomme tørke de sidste fire år har Californien mistet store mængder grundvand. Og var den folkerige amerikanske solskinsstat ikke blevet ramt af massiv nedbør i de første fire måneder af 2017 ville vandmanglen have været endnu mere dramatisk.

De californiske myndigheder har derfor meget at gøre for at kortlægge grundvandsressourcerne og gøre vandindvindingen mere bæredygtig. I den forbindelse har man lyttet opmærksomt til de danske erfaringer og knowhow, som blandt andet er udviklet gennem det 15-årige danske grundvandskortlægningsprogram.

 "Dansk erhvervsliv kan noget særligt inden for håndtering af vand, og ved at samarbejde på kryds og tværs kan danske virksomheder gøre sig gældende som leverandører af systemløsninger - også på store og komplicerede projekter i eksempelvis USA," siger Mads Lebech, der er adm. direktør i Industriens Fond, som sammen med Eksportrådet og en række danske virksomheder har iværksat initiativet Water Technology Alliance (WTA), der for ganske nyligt har vundet to projekter i Californien.

Salt eller fersk?
”En af de mange udfordringer, som myndighederne i Californien kæmper med i disse år, er at få overblik over det ferske grundvand og dets bevægelser i kystområder, hvor det blander sig med det salte havvand. Derfor har de danske virksomheder fået til opgave at afdække samspillet mellem fersk og salt grundvand i et stort område ved Monterey Bay,” forklarer Jacob Vind, chef for Water Technology Alliance om det ene af projekterne.

Selve projektet løses i samarbejde mellem firmaerne SkyTEM Surveys fra Aarhus, I-GIS fra Risskov og Rambøll fra København. SkyTEM Surveys kortlægger den californiske undergrund gennem overflyvning af området i en helikopter, der på undersiden har avanceret kameraudstyr monteret. I-GIS leverer 3D-visualiseringssoftwaren, mens Rambøll leverer rådgivning og fortolkning af data.

Mere bæredygtig indvinding
En anden af de mange californiske udfordringer på vandområdet handler om at få bedre overblik over grundvandsmagasinernes afgrænsning. Med dette udgangspunkt handler en anden af de nye opgaver om, ved hjælp af avanceret datahåndtering og jordbaseret geofysik, at kortlægge magasinernes afgrænsninger i et bestemt område. 

”På baggrund af både gammel og ny data leverer vi det, man kalder ’integreret tolkning’ hvilket giver mere detaljeret indblik i grundvandets placering,” forklarer Max Halkjær, market manager i Rambøll, der løser opgaven sammen med I-GIS og en lokal konsulent.

Vellykket eksportkoncept
Water Technology Alliance (WTA) blev etableret i 2016, og alliancens formål er at udbrede kendskabet til den danske vandmodel og blandt andet derigennem støtte dansk vandindustri i bestræbelserne på at komme ind på det amerikanske marked. Max Halkjær peger på udformningen af WTA’s eksportkoncept som en væsentlig årsag til de danske firmaers succes.

”Der er etableret en model, hvor danske vandfirmaer sammen er repræsenteret i form af tre faste medarbejdere i Californien. De tre medarbejdere er fagligt fokuserede og arbejder udelukkende på at skabe samarbejdsmuligheder inden for vandområdet. Det har åbnet mange interessante døre hos de californiske vandmyndigheder, som er meget interesserede i at samarbejde,” siger han.

Netop udviklingen af eksportmodellen var en af de primære årsager til Industriens Fonds engagement i WTA-initiativet.

”Projekter som disse, hvor danske virksomheder i fællesskab leverer danske systemløsninger, ser vi et stort potentiale i. Det er glædeligt at se, at initiativet allerede har kastet konkrete resultater af sig, og håbet er, at erfaringerne kan komme flere virksomheder til gavn i fremtiden - også i andre brancher og på andre markeder end det amerikanske,” siger Mads Lebech om Industriens Fonds støtte.

Water Technology Alliance i Californien består, ud over Rambøll, SkyTEM og I-GIS, af Kamstrup, Applied Biomimetic, Danfoss, Grundfos, Smith Innovation, DHI, AVK, LiqTech, Leif Koch A/S, Aarhus Vand, og altså Eksportrådet under Udenrigsministeriet, samt Industriens Fond.

For yderligere information kontakt
Ole Østrup, formidlingsansvarlig, Industriens Fond, mail:oos@industriensfond.dk, tlf.: 23 80 06 60
Jacob Vind, chef for Water Technology Alliance, mail: jacvin@um.dk, tlf. +1 (650) 720-2642
Max Halkjær, Market Manager i Rambøll, mail: maxh@ramboll.dk, tlf.: 51 61 29 60

Aarhus Vand investerer overskud i infrastruktur og klimatilpasning - 09.05.2017

Aarhus Vands årsregnskab viser, at selskabet kom ud af 2016 med et driftsoverskud på 50,5 mio. kr. efter skat. Overskuddet bruges til investering i fornyelse af drikkevands- og kloaksystemet, i klimatilpasning og i grundvandsbeskyttelse.

Aarhus Vand sænkede i 2016 prisen på vand med 12 procent. Det gav selskabet en indtægtsnedgang på 60 mio. kr., hvilket er hovedårsagen til, at driftsoverskuddet er faldet fra 85 mio. kr. i 2015 til 50,5 mio. kr. i 2016.

Prisnedsættelsen blev til dels opvejet af øgede indtægter i 2016 på tilslutningsbidrag, der er en følge af, at indbyggertallet i Aarhus Kommune steg med 5.000 i 2016.

Derudover har Aarhus Vand haft øgede indtægter på salg af grøn el og varme produceret på selskabets renseanlæg.

Aarhus Vands årsrapport 2016.

Indtægter og udgifter skal balancere
Aarhus Vand er ejet af Aarhus Kommune og er underlagt et ”hvile-i-sig-selv-princip” og en statslig regulering af priserne. Det betyder, at der er et loft på vandprisen, og at selskabets indtægter og udgifter skal balancere. Indtægterne må udelukkende gå til at dække de omkostninger, selskabet har til drift og investeringer i forhold til at levere drikkevand, rense spildevand, vedligeholde vand- og kloaksystemerne, lave klimatilpasning og grundvandsbeskyttelse.

Driftsoverskuddet bruges derfor til investeringer, og ifølge økonomidirektør i Aarhus Vand, Mads Bayer, er det en økonomisk fordel for forbrugerne, at der er et overskud. Det bruges nemlig til at nedsætte selskabets udgifter til lån til investeringer. Og Mads Bayer er tilfreds med overskuddet:

”Det er tilfredsstillende, at vi trods en stor prisnedsættelse i 2016 stadig leverer et solidt driftsoverskud. Det gør, at vi har økonomisk råderum til at investere i at tilpasse vores infrastruktur til byens hastige udvikling og til klimaforandringerne.”

Klimatilpasning kræver store investeringer
Og netop klimatilpasning er en stor post på budgettet. Aarhus Vand har i 2016 bl.a. investeret i færdiggørelsen af 14 klimatilpasningsprojekter, som beskytter Lystrup mod de oversvømmelser, beboerne oplevede i 2012.

Derudover har Aarhus Vand overtaget drift og vedligeholdelse af slusen ved Dokk1, som beskytter midtbyen mod oversvømmelser.

Desuden indarbejder Aarhus Vand klimatilpasning i forbindelse med fornyelse af kloakledninger. Der sker bl.a. ved at lægge ledninger med større kapacitet, ved at adskille regn- og spildevand og ved etablere søer til opbevaring af vand ved kraftig regn.

I forhold til at sikre rent vand i hanerne har selskabet investeret 7,7 mio. kr. i grundvandsbeskyttelse i 2016.

Driftsomkostninger er faldet
Aarhus Vands årsregnskab viser et fald i driftsomkostningerne på 9,1 mio. kr. i forhold til 2015. Det skyldes effektiviseringer, lavere eludgifter, at selskabet har høstet udbyttet af nedlæggelsen af nogle mindre, urentable renseanlæg, pumpestationer og vandværker og har haft færre brud på vand- og spildevandsledningerne og dermed et lavere vandtab.

Et lavt vandtab er med til at sikre et lavt omkostningsniveau, og det betyder, at der ikke tæres så hårdt på grundvandsressourcerne.

Vandtabet var i 2016 det laveste i 10 år og nede på 5,5 procent. Det er 27 procent lavere end i 2015.

Partnerskab giver effektiviseringer
På investeringssiden er der sket en stigning fra 2015 på næsten 100 mio. kr. i klimatilpasning og fornyelse af kloaksystemet. Til trods for øgede aktiviteter er det lykkedes at skabe en samlet effektivisering på 3 procent i 2016 på anlægsprojekterne. Det forklarer Mads Bayer således:

”Det skyldes først og fremmest, at vi arbejder i et offentligt-privat partnerskab om fornyelse af vores vand- og spildevandsledninger. Omfattende, fleksible langtidsaftaler og tæt samarbejde med andre vandselskaber, entreprenører, rådgivere osv. giver os lavere anlægsudgifter. Konkret betyder partneraftalen, at vi over en 10-årig periode får lavet 40 procent flere projekter og investeringer for de samme penge. Til fordel for klimaet og forbrugernes pengepung.”

For yderligere information kontakt Mads Bayer, økonomidirektør i Aarhus Vand, på tlf. 89471110 eller mail mba@aarhusvand.dk

Vandets Dag fejres med gratis undervisnings-materiale til aarhusianske skoler - 21.03.2017

Hvert år den 22. marts fejres Vandets Dag, som er en international FN-temadag, der sætter fokus på drikkevandet. Aarhus Vand markerer dagen ved at uddele lærematerialet ”Det blå guld” gratis til alle skoler i Aarhus Kommune og invitere lærere og elever til rundvisning på et vandværk og renseanlæg.

Aarhus Vand har udarbejdet lærematerialet ”Det blå guld”, som dækker det nye fællesfaglige fokusområde ”drikkevandsforsyning for fremtidige generationer i naturfagene i 7. – 9. klasse”. Materialet, der består af et elevhæfte, en lærervejledning og websitet aarhusvand.dk/detblåguld, uddeles i anledning af Vandets Dag den 22. marts til alle skoler i Aarhus Kommune. Med materialet får eleverne en forståelse for, hvordan vi sikrer rent drikkevand til alle i fremtiden. Materialet dækker områder som ”Hvordan klarer vi den i en verden med klimaforandringer?”, ”Vi har masser af saltvand, men kan vi bruge det til drikkevand?”, ”Hvor får vi vores vand fra, og hvordan dannes vores drikkevand?” og ”Kan vi se på vandet, om det kan drikkes, og hvordan kan vi rense det?”.

”Det blå guld” arbejder med problemstillingerne med biologifagets, fysik/kemifagets og geografifagets faglige briller. Materialet er anmeldt i fagbladet ”Folkeskolen”, som under overskriften ”Gratis guld” bl.a. skriver:

"Elevhæftet fungerer som en øjenåbner og indgang til fokusområdet. Eleverne får forskellige vinkler på arbejdet med drikkevandsforsyning i fremtiden, og indholdet bredes ud, så de bedre er i stand til at udarbejde en problemformulering. Hæftet spænder vidt fra vands religiøse betydning over FN’s klimamål til emnet ”Fra lort til strøm”. Billeder og modeller er lige til målgruppen - overskuelige, relevante og enkle – dejligt."

Udover materialet tilbyder Aarhus Vand gratis rundvisninger på selskabets vandværker og renseanlæg, hvor eleverne får et unikt kig ind i en hverdag med produktion af rent drikkevand, spildevandsrensning og klimatilpasning. Besøgene tilrettelægges, så indholdet understøtter undervisningen i fagene natur/teknik, fysik/kemi, biologi og geografi og de nye fællesfaglige fokusområder.

For yderligere information
Læs mere på aarhusvand.dk/detblåguld
Kontakt Stefan Buus Pedersen, formidlingskonsulent i Aarhus Vand, på tlf. 8947 1039 eller e-mail spe@aarhusvand.dk.

Aarhusiansk renseanlæg bliver verdens mest ressourceeffektive - 17.03.2017

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard og direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, præsenterer den 28. marts 2017 planerne for et nyt Marselisborg Renseanlæg, som skal være et internationalt fyrtårn for energiproduktion og ressourceudnyttelse af spildevand.

Marselisborg Renseanlæg i Aarhus er kendt af fagfolk i både ind- og udland som et af de mest grønne renseanlæg i verden. Anlægget er på få år gået fra at være energisluger til energiproducent, så det nu producerer over 50 procent mere energi, end det forbruger. Den overskydende energi kommer aarhusianerne til gavn i form af grøn el og varme.

Men om få år vil renseanlægget have for lidt kapacitet til at rense spildevandet fra et hastigt stigende antal borgere i Aarhus Kommune. Og da der ikke er plads til at udvide anlægget, der er nabo til Marselisborg Lystbådehavn, skal der bygges et nyt og større renseanlæg med en ny placering. Anlæggets kapacitet forventes udvidet til 480.000 personer og skal sammen med Egå Renseanlæg på sigt rense al spildevand i kommunen. Det er den billigste og miljømæssigt bedste løsning kun at have to renseanlæg, og det indebærer, at renseanlæggene i Viby og Åbyhøj nedlægges.

Anlægget, der skal stå klar i 2026, kommer til at hedde Marselisborg Ressourceanlæg. Ambitionen er, at det – udover at leve op til nuværende og kommende krav om spildevandsrensning – bliver verdens mest ressourceeffektive renseanlæg. Navnet signalerer, at anlægget - udover at rense spildevand og sikre et optimalt vandmiljø i Aarhus bugt - kommer til at producere overskudsenergi og næringsstoffer af spildevand i et omfang, der ikke er set andre steder i verden.

De stoffer, som normalt bliver betragtet som affaldsstoffer, der skal bortskaffes, skal udnyttes som værdifulde ressourcer og blive til grøn el, varme og gødning. Det er også målet at udvikle nye, rensetekniske løsninger, hvor det rensede spildevand genanvendes. Formålet med at udnytte ressourcerne i spildevandet er at nedsætte omkostningerne til spildevands-rensningen blandt andet ved salg af energi. Derudover er formålet at reducere CO2-udledningen og spare på knappe ressourcer som fosfor. Det skal understøtte Aarhus Kommunes klimastrategi og Aarhus Vands ambition om at være energi- og CO2-neutral senest i 2030.

Målet er, at Marselisborg Ressourceanlæg bliver det anlæg i verden, der er bedst til at udnytte affaldsstofferne i spildevandet, og som samtidigt skaber mest værdi af det til gavn for miljøet, borgerne og samfundet. Målet er ambitiøst og kan ikke nås med de løsninger og tænkemåder, vi benytter i dag. Derfor inviterer Aarhus Vand eksperter, iværksættere og alle andre, der kan kombinere faglig indsigt med nytænkning, til at indgå i partnerskaber for at løse en række innovationsudfordringer.

Præsentationen af projektet finder sted ved et kick off-arrangement på kunstmuseet Aros den 28. marts kl. 13 – 15. Formålet med arrangementet er at tiltrække de globalt set dygtigste virksomheder, producenter, leverandører, forskningsinstitutioner og iværksættere, som ønsker at være med i partnerskaber om udvikling af anlægget.

Arrangementet åbnes af Aarhus-borgmester, Jacob Bundsgaard, som vil tale om Marselisborg Ressourceanlæg som fyrtårn for et Aarhus i vækst. Herefter vil adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, præsentere de udfordringer, de skal løses for at skabe ”verdens mest ressourceeffektive renseanlæg”. Dernæst giver tre forskellige aktører deres bud på, hvordan de vil løse en af de tekniske innovationsudfordringer, som projektet står overfor. De tre er Mads Warming, global direktør for vand- og spildevandsområdet i Danfoss, Karsten Lumbye, direktør i Insero A/S og Thomas Skjødeberg Toftegaard, professor på Aarhus Universitet.

Efter kick-off arrangementet får de, der er interesserede mulighed for en såkaldt ”speed dating” med repræsentanter for Aarhus Vand. Det er møder, hvor parterne på baggrund af en præsentation og gensidig dialog finder ud af, om der er basis for et videre samarbejde.

Læs mere om Marselisborg Ressourceanlæg på Aarhus Vands internationale hjemmeside: www.aarhusvand.dk/rewater

For yderligere information kontakt fagchef i Aarhus Vand Inge Halkjær Jensen på tlf. 8947 1136 eller e-mail ihj@aarhusvand.dk

Aarhus Vand leverer knowhow til energiproducerende renseanlæg i USA - 12.12.2016

Aarhus Vand er involveret i opførelsen af et energiproducerende renseanlæg i Chicago. Anlægget skal vise det bedste inden for dansk vandteknologi og skabe danske arbejdspladser.

En række danske vandvirksomheder skal være med til at omdanne det amerikanske renseanlæg Glenbard Wastewater Facility i Chicago til et energineutralt renseanlæg. Inspirationen til projektet kommer blandt andet fra Marselisborg Renseanlæg i Aarhus. Anlægget blev for nyligt fremhævet af Det internationale Energi Agentur som et eksempel på, hvordan spildevandsrensning globalt set i fremtiden kan blive energineutral. Marselisborg Renseanlæg, der er ejet af Aarhus Vand, producerer 50 procent mere el, end det forbruger. Den overskydende el leveres ud til forbrugerne som grøn energi. Anlægget producerer også overskudsvarme til fjernvarmenettet, som svarer til 500 husstandes årsforbrug.

Projektet i Chicago bygger på dansk teknologi og støttes fra Miljø- og Fødevareministeriets miljøteknologiske udviklingsmidler (MUDP) med i alt 10 mio. kr. Projektet er blevet til gennem Water Technology Alliance Chicago (WTA Chicago) – et samarbejde mellem en række førende danske vandteknologiproducenter, Aarhus Vand og Eksportrådet. De 10 mio. kr. skulle gerne komme tilbage igen mange gange i form af millionordrer og nye danske arbejdspladser. Renseanlægget i Chicago bliver nemlig en fuldskalamodel for, hvad dansk vandteknologi kan byde på.

”Anlægget skal være reklamesøjle for Danmark. Her kan amerikanerne komme og se, at det er rigtigt, hvad de har læst om dansk vandteknologi. Amerikanerne har simpelthen svært ved at tro på, at vi kan lave energineutrale rensningsanlæg. Nu kan vi vise dem, at danske løsninger virker på amerikanske anlæg. Og få ordrer hjem til danske virksomheder,” siger vicedirektør Mads Leth-Petersen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Aarhus Vand har gennem to år haft projektleder Flemming Bomholt Møller udstationeret i Chicago - finansieret af WTA Chicago, og hans rolle har været at være ambassadør for dansk vandteknologi i USA. Han har bidraget med knowhow fra Aarhus og har formidlet, at det er muligt både at opnå energineutralitet og bedre rensning af spildevandet. Dette har været med til at skabe stor udenlandsk interesse for at besøge Marselisborg Renseanlæg og se danske løsninger virke i praksis.

Og projektet i Chicago er netop et udviklings- og demonstrationsprojekt, der i fuld skala vil udvikle, tilpasse og demonstrere dansk spildevandsteknologi i USA.  Projektet har særligt fokus på energieffektive løsninger samt reduktion af udledte næringsstoffer. I store dele af USA er renseanlæggene storforbrugere af energi og renser mange steder endnu ikke for næringsstoffer som kvælstof og fosfor. Der er nu udsigt til opstramning af udledningskravene på renseanlæggene, og der er hermed åbnet op for en unik eksportmulighed af dansk spildevandsteknologi.

Over de næste måneder vil danske vandteknologivirksomheder og amerikanske samarbejdspartnere sammen arbejde på det endelige anlægsdesign. Anlægget skal efter planen stå klar i 2019 og vil være et enestående fyrtårn for dansk vandteknologi. De danske virksomheder, der deltager i projektet, er AVK, Danfoss, DHI, Grundfos, Landia, Linak, Nissen Energiteknik og Stjernholm. Projektet ledes af DHI.

For yderligere information om projektet kontakt:
Projektleder Flemming Bomholdt Møller, Aarhus Vand, mail fbm@aarhusvand.dk, tlf. 89471271.

Marselisborg Renseanlæg får international ros - 16.11.2016

Marselisborg Renseanlæg i Aarhus er et forbillede for hele verden, siger ny international rapport om energieffektiviteten i vandsektoren.

Rådnetanke på Marselisborg Renseanlæg, hvor der dannes biogas af spildevandet.

I en ny rapport fra Det internationale Energi Agentur (IEA) bliver den danske vandsektor fremhævet som energieffektiv. Og rapporten, World Energy Outlook 2016, nævner specielt Marselisborg Renseanlæg som eksemplet på, at spildevandsrensningen i fremtiden kan blive energineutral. Det glæder adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, som siger:

- Vi oplever en kolossal interesse fra hele verden – ikke mindst USA - for at se, hvordan det er lykkedes os at omstille vores renseanlæg til at være energiproducenter i stedet for energislugere. På Marselisborg Renseanlæg producerer vi i dag 50 procent mere el, end anlægget forbruger. Det er helt unikt. Den overskydende el leverer vi ud til forbrugerne som grøn energi. Vi producerer også overskudsvarme til fjernvarmenettet, som svarer til 500 husstandes årsforbrug. El og varme produceres udelukkende af det spildevand, vi får ind fra borgere og virksomheder.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen er også glad for den opmærksomhed, der er i udlandet, på de resultater, der bliver skabt i Danmark inden for ny vandteknologi:

- Vi har længe vidst, at Danmark er foregangsland på vandområdet. Men det er rart, at det også bliver anerkendt internationalt. Ikke for vores forfængeligheds skyld, men for vores eksportmuligheder. Dette er værdifuld omtale for teknologiproducenter, som forhåbentlig kan bruge det til at skabe nye arbejdspladser og indtægter til Danmark.

Vandsektoren er en af de mest energi-slugende brancher i verden. Globalt er det anslået, at vandsektoren bruger fire procent af det samlede el-forbrug om året. Det svarer til hele Ruslands el-forbrug. I EU og USA ligger tallet omkring 3 procent. Men i Danmark bruger vandsektoren kun 1,8 procent af det danske el-forbrug, og tallet vurderes at ville dale betydeligt i de kommende år.  

Rapporten ”En energiproducerende vandsektor", som er lavet af Niras, viser, at hele den danske vandsektor kan blive energineutral inden for få år med den eksisterende teknologi. Spildevandsselskaberne vil kunne producere så meget energi, at det dækker energiforbruget i hele vandsektoren.  

- Det er godt for miljøet – og for forbrugerne, når flere og flere danske spildevandsanlæg bliver energiproducenter og dermed får indtægter fra salg af energi. Jeg opfordrer alle danske spildevandsforsyninger til at kigge på, om de kan rense spildevandet billigere ved at sælge energi fra spildevandet, siger Esben Lunde Larsen.

Aarhus Vand får amerikansk anerkendelse - 26.09.2016

Fremover kan Aarhus Vand kalde sig et ”Utility of the Future Today” - ”Fremtidens Forsyningsselskab”. Prisen er givet af amerikanske brancheorganisationer for Aarhus Vands succes med at skabe bæredygtige, effektive og værdiskabende løsninger til gavn for lokalsamfundet.

Aarhus Vand modtager i morgen, den 27. september, anerkendelsen ”Utility for the Future”, som uddeles af et partnerskab af amerikanske brancheorganisationer ved den årlige udstilling og konference WEFTEC i New Orleans.

Hæderen tildeles virksomheder i spildevandssektoren som anerkendelse af en fremragende præstation inden for innovativ og bæredygtig virksomhedspraksis. For eksempel gennem arbejdet med principper som genbrug, energieffektivitet, samfundsengagement og bæredygtighed. Marselisborg Renseanlæg i Aarhus er ikke alene selvforsynende med energi, men sælger også overskydende el og varme som grøn energi. I USA – og også i andre dele af verden - vækker det stor interesse, at et renseanlæg kan producere mere energi, end det bruger.

Det er første gang, anerkendelsen gives, og det er brancheorganisationerne WEF, NACWA, WERF og WateReuse, der står bag. Administrerende direktør for WEF, direktør Eileen O'Neill, udtalte i forbindelse med offentliggørelsen af modtagerne:

”Vi er begejstrede for denne nye anledning til at kunne hædre de præstationer, der er opnået i små, mellemstore og store fremtidsorienterede forsyningsselskaber gennem deres bæredygtige, effektive og værdiskabende virke til gavn for deres respektive lokalsamfund.”

Skulderklap der kan bruges

Anerkendelse gives efter en individuel vurdering på basis af en ansøgning. 61 forsyninger har fået anerkendelsen, og forsyninger fra Danmark og Canada var de eneste ikke-amerikanske modtagere. Udover Aarhus Vand har VandCenter Syd fået anerkendelsen.

For Aarhus Vand gav det god mening at søge, fortæller direktør, Lars Schrøder:
”Vi har en stor interesse i det amerikanske marked. Både for at udvikle Aarhus Vand og for at understøtte eksport af dansk knowhow og løsninger inden for vandteknologi. Vi har sammen med Eksportrådet i Chicago og en række danske vandteknologivirksomheder dannet Water Technology Alliance i USA. Vi har gennem alliancen medarbejdere udstationeret i både Chicago og San Francisco - finansieret af danske virksomheder og Industriens Fond. Og de formidler, hvordan vi opnår meget markante resultater med hensyn til ressourceeffektivitet, og hvordan vi styrer en moderne forsyningsvirksomhed. Prisen som Fremtidens Forsyningsselskab signalerer, at Aarhus Vand er en fremsynet samarbejdspartner, og det betyder noget internationalt. Også for de danske virksomheder, vi arbejder sammen med.”

Yderligere kommentarer:
Direktør Lars Schrøder, Aarhus Vand, lsc@aarhusvand.dk tlf. 8947 1100

Læs om Aarhus Vands internationale aktiviteter på: www.aarhusvand.dk/international

Faktaboks: ”Utility of the Future Today”
I foråret 2016 lancerede de amerikanske brancheorganisationer WEF, NACWA, WERF og WateReuse et ”Utility of the Future”-program, som skal støtte forsyningsselskaber i at opnå mere effektiv drift, fuld genanvendelse af ressourcer, øget produktivitet og operationel bæredygtighed. Blandt andet ved at fremhæve gode resultater.

Man kan søge inden for syv områder: ”Beneficial Biosolids Reuse. Community Partnering & Engagement. Energy Effiency. Energy Generation & Recovery. Nutrient & Materials Recovery. Water reuse. Watershed Stewardship”. Desuden skal man beskrive, hvordan organisationskulturen understøtter arbejdet.

Anerkendelsen gælder for tre år. Læs mere på www.wefnet.org/utilityrecognition

Aarhus Vand leverer flot økonomisk resultat for 2015 - 09.05.2016

Aarhus Vand A/S kom ud af 2015 med et driftsoverskud på 85 mio. kr. efter skat, som selskabet investerer i fornyelse af drikkevands- og kloaksystemet, i klimatilpasning og i grundvandsbeskyttelse i Aarhus Kommune.

Aarhus Vand havde i 2015 en omsætning på 650 mio. kr. og et driftsoverskud på 85 mio. kr. efter skat. Det gode resultat har medvirket til, at Aarhus Vand i år har sænket prisen på vand inklusiv afledning og afgifter med godt 12 procent. Økonomidirektør i Aarhus Vand, Mads Bayer, forklarer årsresultatet således:

”Den grundlæggende årsag til det flotte resultat er, at vi har styr på økonomien og overholder budgetterne på både drift og anlæg, og at vi hele tiden har fokus på vores omkostningsniveau og løbende effektiviseringer. Vi har reduceret vores driftsomkostninger siden 2010 med omkring 12 procent, og det er i overensstemmelse med vores mål om at reducere vores styrbare driftsomkostninger med 20 procent frem mod 2020. For vi ønsker at have en god og sund økonomi, som gør, at vi også i fremtiden er herre i eget hus og kan foretage de nødvendige investeringer.”

Ifølge Mads Bayer kommer driftsoverskuddet på 85 mio. kr. aarhusianerne til gode i form af lave, stabile priser på vand, fordi det betyder, at selskabet skal låne færre penge til de store anlægsinvesteringer, der er behov for. Han siger:

”Det er vigtigt at understrege, at prisnedsættelsen ikke betyder lavere ambitioner på miljø- og klimaområdet, og faktisk havde vi i 2015 det største investeringsniveau nogensinde i Aarhus Vand. Derfor betyder det meget, at vi reducerer vores lånebehov, for det er væsentligt billigere at bruge et driftsoverskud til investeringer end at låne pengene. Så der er ikke tale om, at vi sparer kundernes penge op, men derimod, at vi investerer dem for at sikre, at vi også i fremtiden har rent drikkevand, at vi undgår oversvømmelser og forurening af vandet.”

Som led i at nedsætte udgifterne arbejder Aarhus Vand i et offentligt-privat partnerskab om fornyelse af drikkevands- og kloaksystemet i Aarhus Kommune. I 2015 afsluttede selskabet et partnerskab, der over seks år betød en prisreduktion på arbejdet på godt 13 procent. På baggrund af disse resultater har Aarhus Vand fra 2016 indgået et nyt seks-årigt partnerskab – denne gang sammen med Favrskov Forsyning og Odder Spildevand - om fornyelse af drikkevands- og kloaksystemet i de tre kommuner - en investering, som løber op på 1,5 mia. kr.  Årsregnskabet er også et resultat af, at Aarhus Vand i 2015 nedlagde en række mindre og urentable renseanlæg, vandværker og pumpestationer til fordel for større, moderne og mere effektive anlæg.

Som led i blive energi- og CO2-neutral i 2030 arbejder Aarhus Vand på, at alle renseanlæg skal være energiproducerende. De skal både være selvforsynende og sende grøn energi ud på el- og varmeforsy-ningsnettet, som sælges til markedspris. I 2015 opnåede Aarhus Vand øgede indtægter på salg af grøn el og varme produceret på virksomhedens renseanlæg. Virksomheden har desuden slanket administrationen ved at indføre en række digitale selvbetjeningsløsninger, og der er sket en effektivisering ved blandt andet at øge graden af automation på driften af anlæggene.

For yderligere information kontakt

Mads Bayer, økonomidirektør i Aarhus Vand, på tlf. 89471110 eller mail mba@aarhusvand.dk

Hent årsrapport 2015

Nyt samarbejde mellem USA og Danmark om vandteknologi - 04.04.2016

Mandag den 4. april i San Fransisco, Californien indvier den danske uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs et nyt samarbejde over Atlanten, ”Water Technology Alliance (WTA) California”. Samarbejdet går ud på at dele viden og udvikle nye vandteknologiske løsninger i forhold til de vandproblemer, klimaforandringerne skaber.

Danmark og danske virksomheder er førende inden for effektive, bæredygtige og energineutrale vandløsninger, men kan samtidigt lære meget af deres amerikanske kolleger blandt andet i det dynamiske vandtech-miljø i Silicon Valley. Et tæt samarbejde mellem danske og amerikanske vandvirksomheder og organisationer kan således styrke begge parter.

Danske vandteknologivirksomheder, offentlige myndigheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner på vandområdet udvikler løbende nye, bæredygtige løsninger til fremtidens håndtering af vand. Marselisborg Renseanlæg i Aarhus er et godt eksempel på, at dette samarbejde på tværs skaber unikke løsninger. Anlægget producerer 90 procent mere el og varme, end det forbruger – vel at mærke uden, at der tilføres organisk stof til anlægget, som det ellers er almindeligt i USA. I Danmark er vi også førende i forhold til eksempel vis at håndtere vandressourcerne bæredygtigt og undgå vandspild.

Denne ekspertise stiller en række danske vandvirksomheder nu til rådighed for deres amerikanske kolleger i vandbranchen. Med støtte fra Industriens Fond og hjælp fra Eksportrådet i Chicago etablerer Aarhus Vand nu en alliance med base i Californien, som skal skabe et tæt samarbejde mellem danske og amerikanske virksomheder, offentlige myndigheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner på vandområdet.

Alliancen, der hedder Water Technology Alliance (WTA) California, består også af virksomhederne Kam-strup, Applied Biomimetic, Danfoss, Grundfos, Rambøll, Smith Innovation, Skytem, DHI og Leif Koch A/S, der alle er klar til at indgå i et samarbejde med deres amerikanske kolleger.

Alliancen skydes i gang mandag den 4. april i San Francisco, Californien af den danske uddannelses- og forskningsminister, Ulla Tørnæs i forbindelse med konferencen ”Water / More For Less - Sharing know-ledge and best practise from the US & Denmark”. Konferencen har deltagelse af en lang række amerikanske og danske eksperter og beslutningstagere inden for vandbranchen.

- Det er glædeligt, at danske vandteknologivirksomheder hjælper et tørkeramt Californien. Samarbejdet er et godt eksempel på, at dansk forskning kommer ud og arbejder. Danmark og Californien kan lære meget af hinanden, og samtidig får vi skabt danske arbejdspladser, siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.

Samarbejde med perspektiver

Industriens Fond, der har støttet projektet med 4,1 mio. kroner, håber, at gevinsterne fra projektet er store, og at løsningen af vandudfordringerne i Californien også kan komme andre til gode.

- Et tæt samarbejde virksomhederne imellem kan styrke eksporten, og det samme gør sig gældende, når der etableres udviklingssamarbejder med eksempelvis store offentlige kunder. Vi ser samarbejdet i Californien som en slags nålestiksoperation i et udvalgt geografisk område. Går projektet som ønsket med tæt samarbejde, øget handel og skabelsen af ny viden, så kan projektets metodik også overføres til andre brancher og områder, siger Mads Lebech, der er adm. direktør i Industriens Fond.

Aarhus Vand er tovholder i vandalliancen og spiller en vigtig rolle i at dele sine erfaringer med effektiv vandhåndtering og -behandling.

- I Danmark ønsker vi at udbygge vores position som kraftcenter for smarte og effektive vandløsninger globalt. Det skaber vækst og nye, danske arbejdspladser, og det er med til at hjælpe andre lande med at nå deres målsætninger om mindre forurening og mere effektiv brug af vand. Samtidigt får vi selv ny viden og inspiration, der er med til at fremme effektiviteten hjemme i Danmark. Vores erfaring siger os, at samarbejder på tværs åbner døre og gavner mange parter og det er også målsætningen med WTA California, siger Lars Schrøder, der er adm. direktør i Aarhus Vand.

For yderligere oplysninger om WTA California og konferencen ”Water / More For Less - Sharing knowledge and best practise from the US & Denmark” kontakt venligst Jacob Vind, Senior Advisor WTA California and Ministry of Foreign Affairs of Denmark, jacvin@um.dk, phone +1 650.720.2642.

Aarhus Vand fejrer Vandets Dag - 18.03.2016

Aarhus Vand deltager i et ekspertpanel på vandtopmødet den 22. marts i Det Hvide Hus i Washington. Vandtopmødet er en del af Vandets Dag, som er en verdensomspændende markering af vand som en livsvigtig ressource. Aarhus Vand sætter samtidigt fokus på grundvandsbeskyttelse i Aarhus med et åbent hus-arrangement på Stavtrupværket og en kampagne mod sprøjtegift i haver.

På vandtopmødet i Det Hvide Hus deltager Claus Homann fra Aarhus Vand i et ekspertpanel, der skal være med til at finde svar på, hvordan man i fremtiden kan sikre en bæredygtig vandforsyning. Claus Homann er chef for produktionsafdelingen i Aarhus Vand og har stor erfaring inden for vandproduktion, spildevandsrensning og innovation. Han er desuden med i bestyrelsen for The Water Environment Federation (WEF). Topmødet bliver livestreamed på www.whitehouse.gov/live.

Lokalt markerer Aarhus Vand Vandets Dag den 22. marts med åbent hus fra klokken 12.00 – 17.30 på vandværket i Stavtrup, Bispevej 36. Programmet er:

Sjov for børn og voksne. Prøv bl.a. at lege vandforsyning for en dag på vandbanen.
Økologiens Have fra Odder kommer og viser, hvordan man gør sin have sprøjtegift-fri.
Rundvisninger på vandværket hver halve time

Aarhus Vand serverer kaffe og te, kage, en pølse med brød fra pølsevognen – og naturligvis vand fra vandværket.

Åbent hus-arrangementet er en del af en kampagne fra vandværkerne i Aarhus om beskyttelse af grundvandet mod forurening. Som en del af kampagnen får alle husstande i Stavtrup-området en folder, der fortæller om, hvordan man kan gøre sin have giftfri. Derudover har Aarhus Vand lavet en række videoer på kampagnesiden www.facebook.dk/sprojtefri, der viser, hvordan man fjerner ukrudt og skadedyr uden brug af gift.

"Vi vil gerne fortælle haveejerne i Aarhus, at de bor oven på det grundvand, som en dag ender som drikkevand i vandhanen. Flere af vores drikkevandsboringer ligger i byområderne. Derfor skal vi sammen med haveejerne gøre en indsats for at beskytte grundvandet mod forurening. Her vil det være en stor hjælp, hvis alle dropper sprøjtegiften i haverne," siger Lars Schrøder, der er adm. direktør i Aarhus Vand.

Yderligere information hos Kristian Brunmark, kommunikationskonsulent hos Aarhus Vand, tlf.: 89 47 10 29, e-mail:kkb@aarhusvand.dk

Stor bevilling skal give vandselskaber bedre værktøjer til klimatilpasning - 23.02.2016

Nyt projekt vil udvikle og teste intelligente softwareteknologier, der skal sikre den bedst mulige planlægning, når danske byer i fremtiden vil blive udfordret af kraftige regnskyl og oversvømmelser.

Voldsomme regnskyl får kloakker til at flyde over i åer, fjorde og folks kældre. Udvikling af ny state-of-the-art vandteknologi vil give vandselskaber og kommuner et nyt redskab til en samlet planlægning og styring af vandet – hvad enten det kommer fra skybrud eller stormflod. Projektet hedder ”Water Smart Cities” og er et samarbejde mellem en række offentlige og private aktører samt landets fire største vandselskaber - heriblandt Aarhus Vand. Projektet starter i april 2016 og løber over fire år. Ud over Aarhus Vand bidrager Innovationsfonden, DTU, DHI, Krüger, Rambøll, DMI, HOFOR, VandCenter Syd og BIOFOS til projektet.

Innovationsfonden har bevilliget 12,1 mio. kr. til projektet, der samlet set forventes at koste 28,3 mio. kr. Bevillingen er givet på baggrund af behovet for at løse et stort samfundsmæssigt problem. Resultatet af projektet forventes at kunne skabe øget udenlandsk opmærksomhed om dansk vandteknologi.

Smart at planlægge

Navnet ”Water Smart Cities” er valgt, fordi der i fremtiden vil være fokus på at bruge ny it-teknologi som middel til en smartere styring af vandet, så det ikke belaster miljøet og gør skade på bygninger. Navnet handler også om at håndtere klimaudfordringerne på den bedst tænkelige måde.

Projektet tager afsæt i, hvordan vandet vil bevæge sig igennem byen i tilfælde af fx skybrud. Vandmasserne er store og opstår med kort varsel. Skybrud og stormflod kræver derfor en ny form for beredskab, der via et samspil mellem realistiske prognoser, omhyggelig byplanlægning, styring af afløb og forskellige typer forsinkelsesbassiner leder vandmasserne ud af byerne med mindst mulig skade til følge.

- Og her er der brug for ny softwareteknologi, nye it-værktøjer, der hurtigt og nemt kan skabe det nødvendige samspil og overblik, forklarer Rikke Hansen, der er koordinator for projektet.  

Kunsten består i at lede vandet uden om bygninger og sårbare anlæg i vores byer og derhen, hvor de store vandmængder ikke gør skade. I byerne er der ikke mange ledige kvadratmeter, hvor vand kan løbe til uden af påføre skader, og alle elementer må derfor tages i brug, når vand under et skybrud skal håndteres.  

Hvor vandet løber til et renseanlæg i forbindelse med et skybrud, er det væsentligt, at der også her sker en samstyring med den øvrige regnvandsafledning. Realistiske prognoser, der fortæller om forventede vandmængder forud for et skybrud, er uundværlige, når man skal styre sig ud af et skybrud, og på den lange bane kan vores byer forberedes til at håndtere ekstreme regnhændelser.  

Målet er, at alle aktører – fx vandselskaber og kommuner – i fremtiden vil få den relevante information på rette tid og sted. På kort sigt fx i form af bedre nedbørsprognoser, og på lang sigt ved at give mulighed for bedre planlægning og styring. Denne viden skal danne grobund for, at der lettere kan opstilles klare mål og prioriteringer på området.  

Nytænkning nødvendig

Professor på Institut for Vand og Miljøteknologi under DTU, Karsten Arnbjerg-Nielsen, er projektleder på projektet. Han ser store samfundsmæssige perspektiver i projektet.

- Der er behov for fundamentalt at gentænke den måde, vi har indrettet vores byer og vores vandafledning på. Det kræver massive investeringer, men vi mangler viden om, hvilke tiltag, der bedst og billigst løser udfordringerne, siger Karsten Arnbjerg-Nielsen.

For yderligere informationer om projektet kontakt: Projektleder, professor Karsten Arnbjerg-Nielsen, 22 85 56 66

For kommentarer fra vandselskaberne i de tre største byer kontakt: Koordinator for Innovation og Udvikling, Rikke Hansen, 21 84 68 53

Industriens Fond støtter eksport af vandløsninger til USA - 12.02.2016

En bevilling på 4,1 mio. kroner fra Industriens Fond til Aarhus Vand skal over de næste tre år bruges til at bane vejen for, at en række danske virksomheder inden for vandteknologi kan få en fod inden for i Californien.

Et nyt samarbejde mellem danske vandteknologivirksomheder har set dagens lys. Samarbejdet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om nye veje til eksport, der blev afholdt i slutningen af 2015. Samarbejdet skal fokusere på salg af drikkevandsløsninger i Californien, der er akut ramt af vandmangel.

En bevilling på 4,1 mio. kroner fra Industriens Fond til Aarhus Vand skal over de næste tre år bruges til at bane vejen for, at en række danske virksomheder inden for vandteknologi kan få en fod inden for i Californien. Her er der hårdt brug for energineutrale og vandbesparende løsninger inden for drikkevands-forsyning. Californien har stor mangel på rent og tilstrækkeligt drikkevand og er igennem de seneste fire år hårdt ramt af tørke.

Danske vandteknologivirksomheder er blandt de dygtigste i verden til at udvikle løsninger, der nedsætter energiforbruget og vandtabet ved drikkevandsforsyning.

”Vi har gennem en længere periode beskæftiget os med samarbejdende virksomheder og eksport af danske vand- og cleantechløsninger. Det har vi gjort gennem projekter i både Danmark og i udlandet. Med det her tiltag i Californien bygger vi videre på de gode erfaringer, som både vi og projektets andre aktører har oparbejdet. Med vores fælles viden i baghånden kan man se samarbejdet i Californien som en slags nålestiksoperation i et bestemt geografisk område,” siger adm. direktør Mads Lebech fra Industriens Fond og fortsætter:

”Viser projektet sig at forløbe som ønsket med tæt virksomhedssamarbejde og øget eksport til følge, håber vi, at projektets metodik kan overføres til andre brancher og områder.”

Miljø- og Fødevareministeriet anslår, at der ligger op til 4.000 danske arbejdspladser ved eksport af dan-ske vandteknologiløsninger. Det er dele af det potentiale, som projektet sigter efter at folde ud. Det er Aarhus Vand, der er tovholder på projektet. Her håber man, at kendskabet til branchen kan være en afgørende fordel.

”Vi er allerede aktive i USA og har blandt andet erfaringer fra Chicago, hvor vi deler viden om spildevandteknologi. En af de ting, som har vist sig at virke dér, er udstationeringen af en medarbejder, der er med til at åbne dørene til det amerikanske marked for danske vandteknologivirksomheder. Den udstationerede medarbejder er fagmand med stor erfaring og bred viden om branchen, og det kendskab er meget værdifuldt. Det er denne model, vi med støtte fra Industriens Fond nu videreudvikler i Californien.  Vi etablerer her med hjælp fra Eksportrådet i Chicago en alliance, som skal skabe et tæt samarbejde mellem danske og amerikanske virksomheder, offentlige myndigheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner på drikkevandsområdet,” siger adm. direktør Lars Schrøder fra Aarhus Vand.

Californien har i mere end 100 år arbejdet med systematisk genbrug af vand, som adskiller sig væsentligt fra den danske fremgangsmåde. Hertil kommer, at Californien har et unikt forsknings- og innovationsmiljø i Silicon Valley, som bidrager aktivt til udviklingen af nyskabende drikkevandsløsninger. På denne baggrund har Danmark og USA åbenlyse muligheder for at lære af hinandens erfaringer og sammen udvikle nye løsninger på tværs af virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner.

For yderligere oplysninger kontakt

Adm. direktør i Industriens Fond, Mads Lebech, mail: ml@industriensfond.dk, tlf.: 70 20 92 08 Adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, mail: lsc@aarhusvand.dk, tlf.: 89 47 11 00

Fakta om projektet

Partnere

Industriens Fond har støttet initiativet. Aarhus Vand, Udenrigsministeriet ved Det Danske Generalkonsulat og Eksportråd i Chicago og Infrastructure and Economic Development Bank deltager i projektet.

Medlemmer af alliancen ”Energy Neutrality, Water Savings & Water Resources”

Aarhus Vand, Kamstrup, Danfoss, Rambøll, Applied Biomimetic, DHI, Grundfos, Smith Innovation, Skytem og Leif Koch.

Formål

Der etableres en nyskabende model for dansk eksport af løsninger inden for drikkevand til Californien. Modellen baseres på en alliance mellem danske vandmyndigheder, en gruppe af danske virksomheder og Udenrigsministeriet.

Projektet vil

Sikre eksportordrer for et tocifret millionbeløb til danske virksomheder og derved fremme dansk vækst og beskæftigelse

Skabe en finansiel og organisatorisk levedygtig alliancemodel, så tiltaget kan fortsætte sine aktiviteter også efter endt støtte fra Industriens Fond

Planlægge udbredelse af alliancemodellen til andre dele af verden

Projektet vil samtidig bidrage til at løse Californiens akutte og samfundsødelæggende vandmangel

Rejsegilde på energiproducerende renseanlæg - 15.01.2016

Den 20. januar besøger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) Aarhus i anledning af rejsegilde på Egå Renseanlæg i Aarhus, der som det første anlæg i verden kommer til at producere 50 procent mere strøm, end det bruger.

Et stort antal renseanlæg - både i Danmark og internationalt – skal udvikles fra at være store energislugere til at være energiproducenter. Det skal ske gennem helt nye teknologier, der udnytter det potentiale for grøn energiproduktion, der er i spildevand. Med en total energirenovering af Egå Renseanlæg sætter Aarhus Vand en ny standard for, hvordan man udvikler renseanlæg til at blive energiproducerende anlæg.

Rejsegildet markerer en milepæl i den teknologiske udvikling af renseanlæg i retning af at være energi-producent. Ikke alene i Danmark, men i hele verden. Når renseanlægget i Egå er i drift i efteråret 2016, vil anlægget producere 50 procent mere strøm, end det forbruger. Det er ikke set tidligere.

”Det er et resultat, der vil give genlyd ikke bare i Danmark, men i høj grad også i udlandet. Rejsegildet markerer afslutningen på en lang og spændende innovationsproces med oprindeligt 63 gode idéer fra ind- og udland til at skabe ”fremtidens energiproducerende renseanlæg”. Det nye Egå Renseanlæg bliver skabt ud fra denne innovative tilgang til udvikling af ny vandteknologi og er et flot resultat af et enestående og givende samarbejde mellem Envidan, Per Aarsleff og Aarhus Vand,” siger adm. direktør i Aarhus Vand Lars Schrøder.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, som holder tale ved rejsegildet, siger om perspektiverne:
”Rensningsanlæg skal gå fra at være energislugere til at være energiproducenter, og det er det nye projekt ved Egå Renseanlæg et rigtig godt eksempel på. Her er et område, hvor Danmark kan styrke og ud-vikle vores position på det miljøteknologiske vandområde. Visionen er at fordoble eksporten i branchen i 2025 og skabe op til 4000 nye jobs i vandbranchen.” 

Energi- og CO2-neutral senest i 2030
Aarhus Vand har en strategi om at være energi- og CO2-neutral senest i 2030. Alle selskabets rensean-læg skal senest i 2016 levere grøn energi til elnettet og varmeforsyningsnettet, og renseanlægget i Egå kommer til at levere grøn energi til en konkurrencedygtig pris. Anlægget kommer til at fungere som et demonstrationsanlæg til fremvisning af de nyeste teknologiske landvindinger over for både danske og udenlandske fagfolk og beslutningstagere med interesse for energioptimering og energiproduktion.

Tid og sted
Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen besøger Egå Renseanlæg onsdag den 20. januar. Pressen er velkommen fra kl. 13.00. Adresse: Egå Renseanlæg, Mosevej 57, 8240 Risskov.

Fra kl. 13.00 vil der være rejsegildetaler ved bl.a. miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og direktør i Aarhus Vand Lars Schrøder. Efter talerne vil der være mulighed for at gå en tur rundt på anlægget og stille spørgsmål til projektets parter.

Yderligere information
Fagchef Per Overgaard Pedersen, Aarhus Vand, tlf. 89 47 12 11, e-mail: pop@aarhusvand.dk
Pressechef Jan Tøibner, Aarhus Vand, tlf. 89 47 10 51, e-mail: jto@aarhusvand.dk
Pressesekretær Jeanette Løv Rasmussen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 93 59 70 70, e-mail: jel-ra@mfvm.dk 

Ulovlige sprøjtegifte truer grundvandet - 21.12.2015

Aarhus Vand opfordrer sammen med de to andre store vandselskaber i Danmark, Hofor i København og Vandcenter Syd i Odense, til bedre kontrol med de sprøjtegifte, landbruget anvender.

De tre vandselskaber er stærkt bekymrede over de data fra NaturErhvervstyrelsen, der netop er offentliggjort, og som viser, at hver sjette kontrollerede landmand i 2014 fik enten en indskærpelse eller blev politianmeldt for at opbevare eller anvende ulovlige sprøjtegifte. Det er ifølge NaturErhvervsstyrelsen en bred vifte af ulovlige stoffer, landmændene ligger inde med og som anvendes fx til bekæmpelse af ukrudt og skadedyr i markerne.

"Fælles for dem er, at de jo er forbudte af en årsag. Der er tale om giftige stoffer, som selv i små mængder kan medføre stor skade på vores grundvand, og som kan ende i vores drikkevand. Det er derfor, denne sag er så dybt alvorlig," siger Lars Schrøder.

"Vi mener, at der er behov for mange flere kontrolbesøg. NaturErhvervsstyrelsen har kun besøgt 2,7 procent af landmændene. Det er alt for lidt, når det viser sig, at hver sjette ligger inde med farlige og ulovlige sprøjtegifte. Det er at spille hasard med både folkesundheden og miljøet," siger direktør Anders Bækgaard fra Vandcenter Syd.

"Og derfor opfordrer vi Miljø- og Fødevareministeren til at gå ind og sikre den almindelige danskers interesser i denne sag. Det er ikke nok at løfte pegefingeren. Øget opsyn og kontrol er afgørende for at beskytte grundvandet mod de ulovlige sprøjtegifte, som er i omløb," siger direktør Frank Brodersen fra Hofor.

 

Fakta

NaturErhvervstyrelsens data fra 2012, 2013 og 2014 viser en stigning i antallet af tilfælde, hvor styrelsen ved sine kontrolbesøg finder ulovlige sprøjtegifte:

 • I 2012 fik 10,3 procent af de kontrollerede landmænd en indskærpelse eller en politianmeldelse for at besidde eller anvende ulovlige sprøjtegifte.
 • I 2013 gjaldt det 15,7 procent, og i 2014 17,4 procent – eller hver sjette landmand.

 

Kontaktinformation:

Aarhus Vand: Direktør Lars Schrøder via pressechef Jan Tøibner 89471051
Hofor: Direktør Frank Brodersen via pressechef Astrid Skotte 27952132 eller 33952121
Vandcenter Syd: Direktør Anders Bækgaard 40277500

Aarhus Vand sætter prisen ned i 2016 - 10.12.2015

Der er godt nyt til Aarhus Vands 300.000 kunder – fra årsskiftet falder prisen for vand med 850 kr. for en familie. Prisnedsættelsen er et resultat af en række besparelser i virksomheden, indtægter på salg af overskudsenergi fra renseanlæg og nedlæggelse af en række mindre vandværker og renseanlæg.

Bestyrelsen for vandselskabet Aarhus Vand A/S har vedtaget nye takster for levering af drikkevand og afledning af spildevand for 2016. Samlet set falder prisen for vand inklusiv afledning og afgifter fra 52,64 kr. til 46,20 kr. per kubikmeter, hvilket svarer til godt 12 procent. Hertil kommer faste vand- og spildevandsbidrag på henholdsvis 550 kr. og 500 kr. eksklusiv moms, hvilket er uændret fra 2015. For en familie med et normalt vandforbrug giver det en besparelse på 850 kr. i 2016 i forhold til 2015.

Økonomidirektør i Aarhus Vand, Mads Bayer, forklarer prisnedsættelsen således:
”Først og fremmest skyldes det, at virksomheden har en god og sund økonomi. Vi laver løbende effektiviseringer af vores drift og sørger hele tiden for at få mest muligt ud af vores investeringer. Vi har i 2015 nedlagt nogle mindre og urentable renseanlæg, vandværker og pumpestationer til fordel for større, moderne og mere effektive anlæg. Gennem offentlige-private partnerskaber er det lykkedes at nedbringe anlægsudgifterne til fornyelse af vand- og kloaksystemerne med omkring 2 procent. Vi har øgede indtægter på salg af strøm og fjernvarme i form af overskudsenergi fra vores rensningsanlæg. Og så har vi slanket administrationen ved at indføre en række digitale selvbetjeningsløsninger, så det er blevet nemmere at være kunde hos os, og samtidigt er det en økonomisk gevinst.”

Mads Bayer understreger, at prisnedsættelsen ikke betyder lavere ambitioner på miljø- og klimaområdet. Målet er fortsat, at selskabet er energi- og CO2-neutralt senest i 2030. Taksterne skal legalitetsgodkendes af Byrådet den 16. december.

For yderligere info kontakt økonomidirektør Mads Bayer, Aarhus Vand A/S, på tlf. 8947 1110 eller e-mail: mba@aarhusvand.dk 

Juletrafikken sikret i Søndergade, Fredensgade og Fredens Torv - 23.10.2015

I god tid inden julehandelen – fra den. 1. november - bliver trafikafviklingen og parkeringsmulighederne igen normale i området Søndergade, Fredensgade og Fredens Torv i Aarhus midtby. Aarhus Vand har en måned før planlagt afsluttet et års arbejde i området med at forny vand- og kloakledninger.

Bilister, busser og cyklende i området Søndergade, Fredensgade og Fredens Torv har det seneste års tid været tvunget til at benytte alternative veje og parkeringspladser i et område, der er præget af stærk trafik. Og som – ud over boliger - huser restauranter, butikker, varehuse, hoteller, politistation og rutebilstation. Derfor er det også en tilfreds projektchef fra Aarhus Vand, Vibeke Bundesen, der nu kan melde om normale trafikforhold fra den 1. november:

”Efter et godt samarbejde med alle involverede i området – det vil sige beboere, grundejere, forretningsdrivende, entreprenør og kommune – er det lykkedes at blive færdig med arbejdet en måned før planlagt. Det betyder, at der igen vil være normale adgangs- og parkeringsforhold til butikker, boliger osv. Det har været vigtigt for os at undgå at genere julehandelen med vejarbejde og blokerede parkeringspladser, og det har heldigvis kunnet ladet sig gøre gennem konstruktiv dialog med alle parter.”

Vand- og kloakledningerne i området var gamle og slidte og er nu blevet fornyede. Samtidigt er kloaksystemet udvidet til at håndtere kraftigere regn som følge af klimaforandringerne, og der er etableret et forsinkelsesbassin på Fredens Torv til opmagasinering af regnvand. Det er med til at forhindre oversvømmelser i midtbyen og overløb af spildevand til Aarhus Å. Entreprenørarbejdet er udført af Per Aarsleff for Aarhus Vand.

 

For yderligere oplysninger kontakt:
Vibeke W. Bundesen, projektchef i Aarhus Vand, på tlf. 8947 1124 eller vwb@aarhusvand.dk

 

 

Aarhus Vand deltager i konference i USA om vandteknologi - 27.08.2015

Medlemmer af Aarhus Vands bestyrelse deltager i september i konferencen Weftec i Chicago. Formålet er at få viden om udviklingsmulighederne i USA inden for innovation på vandteknologi-området. Derudover at understøtte eksport af dansk vandteknologi gennem samarbejde med øst-jyske virksomheder, der har fokus på det amerikanske marked.

Østjylland betegnes som ”Water Valley”, fordi der i regionen er så mange virksomheder, der arbejder med udvikling af vandteknologi. Der bliver fra flere virksomheder i regionen peget på det vigtige i, at Aarhus Vand har en rolle som ”vandambassadør” i USA. En rolle, som bl.a.er opstået, fordi det aarhusianske vandselskab har lavet en samarbejdsaftale med det amerikanske vandselskab Metropolitian Water Reclamation District of Greater Chicago, som går ud på at dele viden om vandteknologi - især inden for klimatilpasning og energineutralitet - på tværs af Atlanten. Og samtidigt skabe nye forretningsmuligheder for danske vandvirksomheder i USA. Samarbejdsaftalen er et konkret resultat af Aarhus Vands tætte samarbejde med Eksportrådets kontor i Chicago og Water Technology Alliancen (WTA), som omfatter virksomhederne DHI, Nissen Energi, Landia, Danfoss og AVK. Aftalen indebærer bl.a., at Aarhus Vand har udlånt en medarbejder til Eksportrådet i Chicago, finansieret af WTA.

I rollen som vandambassadør er Aarhus Vand med til at bane vejen for, at østjyske vandteknologivirksomheder kan få fødderne inden for på det amerikanske marked, der rummer et stort potentiale for danske arbejdspladser. Ikke mindst efter Obamas lancering af den ambitiøse klimaplan for reduktion af CO2-udledning. At det har betydning, er adm. direktør Thorvald Pedersen fra Nissen Energi Teknik ikke i tvivl om:

”Vi har netop underskrevet vores første aftale om leverance til USA, og det har Aarhus Vand en stor andel i. Water Alliance Tecnology-samarbejdet, som vi indgik i for et år siden – bl.a. med Aarhus Vand, er en fantastisk måde at løfte eksporten af dansk vandteknologi på for små og mellemstore virksomheder. Det er guld værd for en lille virksomhed som Nissen Energi Teknik, der ikke ville have haft mulighed for at komme ind på det store amerikanske marked uden den hjælp, vi har fået fra Aarhus Vand. At Aarhus Vand, som en af vores store kunder, er til stede som vandambassadør i Chicago betyder, at de kan vise vores løsninger frem for potentielle kunder i USA, som oven i købet har mulighed for at se dem i funktion på anlæggene i Aarhus. Det betyder rigtigt meget.”

Hans Elbek Pedersen, som er bestyrelsesformand i Aarhus Vand og Director of Customer Innovation i AarhusKarlshamn, deltager i Weftec-konferencen, og siger om baggrunden for, at Aarhus Vand engagerer sig internationalt inden for vandteknologi:

”På den måde er vi med til at understøtte Business Region Aarhus og fremmer og støtter udvikling og eks-port af østjysk vandteknologi. Man taler om, at ”vand kan blive det nye vind” for Danmark, og at der kan skabes op mod 20.000 nye danske arbejdspladser inden for vandteknologi. Den politiske vision er at fordoble den danske eksport af vandteknologi i 2025. Men den viden, vi besidder herhjemme, skal samles i klynger og konsortier, og løsningerne skal skaleres op, hvis vi skal udnytte potentialet. Aarhus Vand har derfor et klart ønske om at høste ny viden, dele kompetencer og medvirke til at skabe vækst for dansk vandteknologi – lokalt, nationalt og internationalt. Og selskabet har en klar strategi om at gå foran med innovation og nyskabende løsninger, som skaber både lokal og global vækst.

Bjørn Rohde er medarbejderrepræsentant i Aarhus Vands bestyrelse, og han siger om baggrunden for at deltage i Weftec-konferencen:

”Konferencen er meget vigtig, da den viser alt det nyeste inden for vandteknologi i USA, og vi får mulighed for at møde en lang række nøglepersoner inden for området. Det er vigtigt for Aarhus Vand at hente ny inspiration i udlandet til, hvordan vi herhjemme kan håndtere spildevand og producere drikkevand. I USA har man nogle steder mangel på drikkevand, og selv om vi lige nu ikke mangler drikkevand i Østjylland, kan vi måske hente inspiration til, hvordan vi også undgår det i fremtiden. Og måske har de nogle smarte måder at spare på vandet, som vi kan lade os inspirere af. Det bliver også spændende at høre om de muligheder, der er i USA i forhold til at udnytte spildevand som en energiressource. Forhåbentligt vil besøget i USA også give os sikkerhed for, at den vej vi går i Danmark, er den rigtige.”

Yderligere information:
Adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, på tlf. 8947 1100 eller mail lsc@aarhusvand.dk

Fremtidens biologisk nedbrydelige plastpose kan laves af spildevand - 12.06.2015

Plast indgår i dag i flere og flere produkter som for eksempel tekstiler, møbler og maling. Denne plast er produceret af olie og belaster derfor miljøet i både produktion og bortskaffelse. Plast er ikke nedbrydeligt og skal brændes for at blive bortskaffet. Derfor er der store miljømæssige perspektiver både for produktionen og for bortskaffelsesmulighederne ved at udvikle plast af biologisk nedbrydelige materialer.

Aarhus Vand er nu gået med i et udviklingsprojekt med Krüger, KMC og Billund Vand, der går ud på at fremstille såkaldte biopolymerer fra spildevandet på Marselisborg Renseanlæg, som kan bruges til fremstilling af biologisk nedbrydeligt plast. I projektet produceres biopolymerer af bakterier fra naturligt forekommende næringsstoffer i spildevandet, og samtidigt renses spildevandet.

Afdelingschef i Aarhus Vand, Claus Homann, siger om baggrunden for at gå ind projektet:
”Afdækning af mulighederne for ressourcegenvinding i fremtidens spildevandsrensning er essentiel for os. Netop derfor deltager vi i udviklingsprojektet, hvor vi undersøger potentialet for udvinding af biopolymer fra spildevand.”

Kontaktinformation Claus Homann: cho@aarhusvand.dk, mobil: 2979 9350

Administrerende direktør i Krüger, Leif Bentsen, supplerer:
”Vi er overbeviste om, at fremtidens renseanlæg vil have høj fokus på at genvinde ressourcer. Projektet går skridtet videre end det energiproducerende renseanlæg og kan oven i købet være en del af løsningen på verdens plastaffaldsproblemer.”

Kontaktinformation HR- og Kommunikationsdirektør Anne Abraham, Krüger A/S: mobil 2171 3872

Fakta om projektet, som kaldes ”BIOPOL” (udvinding af biopolymer fra spildevand):
Biopolymerpotentialet undersøges af tre typer spildevand. Der opstilles et pilotanlæg hos KMC i Brande, hvor potentialet skal undersøges på industrispildevand med højt indhold af kulstof. Sideløbende undersøges biopolymerpotentialet af byspildevand med forskellig grad af industribelastning på Marselisborg Renseanlæg i Aarhus og på Billund BioRefinery.

Biopolymererne, der produceres i projektet, er PHA polymerer, hvor PHA står for PolyHydroxyAlkanoater, der er en fællesbetegnelse for flere forskellige polyester-polymerer. PHA-polymererne produceres naturligt af bakterier som oplagringsmateriale, på samme måde som vi mennesker oplagrer fedt. PHA-polymerer er 100 % bionedbrydelige og kan anvendes til produktion af bl.a. plastemballager.

Miljøministeriet har gennem Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP) bevilget 1,9 mio. kr. ud af et samlet budget på 3,6 mio. kr. til projektet. Krüger er projektleder og ansvarlig for planlægning og gennemførelse af biopolymerproduktionen og tests af spildevandet.

Resultater og rapportering forventes at være klar til offentliggørelse i midten af 2016.

Vi gør mere for mindre - 08.05.2015

Til trods for de seneste års store investeringer i forbedret vandkvalitet i Aarhus Å, badevandskvalitet i Aarhus-bugten og klimatilpasning af Aarhus by, så kunne Aarhus Vand i 2014 holde den samlede pris for drikkevand og afledning af spildevand (inkl. afgifter) på 5 øre pr. liter, hvilket er under landsgennemsnittet. Forklaringen ligger blandt andet i de fortsat faldende driftsomkostninger, som kommer af en stærk innova-tions- og effektiviseringsindsats.

I Aarhus Vands årsrapport for 2014 kan man se, at godt halvdelen af de samlede nødvendige investeringer på 425 mio. kr. gik til klimatilpasning og fornyelsesopgaver på kloak- og vandanlæg. Øget effektivisering og frugtbare partneringsamarbejder med private virksomheder har betydet et fald i omkostningerne. En anden årsag til de faldende omkostninger skal findes i udviklingen af en mere effektiv lækagesøgning. Vandtabet var sidste år på det laveste niveau i mange år. Derfor kunne vi også i 2014 holde vandprisen under landsgennemsnittet.

Aarhus Vand vil reducere driftsomkostningerne med 20 % frem mod 2020. Siden stiftelsen af selskabet i 2010 er omkostningerne reduceret med 13 % og selskabet er derfor et godt stykke foran målet. For at effektivisere den samlede drift og for at spare energi arbejdes der blandt andet med at centralisere Aarhus Vands renseanlæg i den sydlige del af kommunen. I 2014 blev Harlev Renseanlæg nedlagt, og frem mod 2016 vil yderligere fem renseanlæg blive nedlagt.

Vi investerer i fremtiden
En milepæl i selskabets massive investeringer i klimatilpasning blev markeret sidste år med en stor, inter-national konference, hvor Aarhus Vand kunne fremvise verdens mest avancerede og komplette samsty-rings- og varslings-system. Systemet er med til at sikre god vandkvalitet i Brabrand Sø, Aarhus Å og Aar-hus Havn.

Aarhus Vand fortsatte sidste år de målrettede investeringer i CO2-neutralitet med blandt andet et ambitiøst og storstilet projekt, der skal gøre Egå Renseanlæg 150 % energiproducerende i 2018. Marselisborg Ren-seanlæg er allerede selvforsynende med energi og sælger tilmed el tilbage til elnettet.

I 2014 blev ’fremtidens vandværk’ indviet. Truelsbjergværket sætter en ny teknologisk, arkitektonisk og driftsmæssig standard for et vandværk, og det har allerede været genstand for stor opmærksomhed fra nær og fjern. Værket sender et klart signal om den strategiske udvikling, som Aarhus Vand er godt i gang med.

Adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, siger om resultatet:
”Trods store investeringer i et sundt vandmiljø, klimatilpasning og drikkevandsbeskyttelse kunne vi i 2014 holde forbrugspriserne i ro. Den gode balance mellem langsigtede miljøinvesteringer og den daglige drift kommer kunder og borgere i kommunen til gode, og Aarhus Vand kan fortsætte udviklingen fra traditionel forsyningsvirksomhed til vidensvirksomhed. Vi har teknologi og løsninger, som der er brug for ude i verden. Sidste års etablering af samarbejde med Chicago understøtter danske virksomheders vækst og eks-port.”

Økonomidirektør Mads Bayer supplerer:
”De faldene driftsomkostninger giver os større mulighed for at investere i langsigtede klimatilpasningsløs-ninger og optimere vores anlæg. Det kommer kunderne til gode her og nu ved blandt andet færre over-svømmelser, men også i fremtiden, da vi ikke skubber en kæmpe regning foran os, som pludselig skal betales.”

Yderligere information
Adm. direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, på tlf. 8947 1100 eller lsc@aarhusvand.dk
Økonomidirektør Mads Bayer, Aarhus Vand, på tlf. 8947 1110 eller mba@aarhusvand.dk
Årsrapporten kan hentes på www.aarhusvand.dk/om-os/presserum/publikationer/ 

Beskyt drikkevandet - gør din have sprøjtefri - 31.03.2015

Som haveejer kan du fejre Vandets Dag ved at droppe sprøjtegiften. Aarhus Vand viser på Facebook, hvordan du kan fjerne ukrudt og skadedyr på andre måder.

Vi har masser af billigt og dejligt, rent drikkevand i vores vandhaner. Sådan skal det blive ved med at være. Det kan du og dine naboer være med til at sikre, hvis I dropper sprøjtegiften og i stedet bruger et hakkejern eller en ukrudtsbrænder, når I skal fjerne ukrudt.

Det er hovedbudskabet til aarhusianerne på Vandets Dag på søndag den 22. marts, hvor vandværker over hele landet sætter fokus på vores drikkevand.

I en husstandsomdelt pjece kan du læse, hvordan sprøjtegifte i haven kan risikere at trænge ned i grund-vandet. Både ukrudt og skadedyr kan nemt fjernes på andre måder, hvor du ikke risikerer at sprøjtegift siver ned i grundvandet.

En række videoer på Facebook-kampagnesiden viser konkret, hvordan du skal gøre, hvis du gerne vil holde din have giftfri. Se på www.facebook.dk/sprojtefri

”Vi vil gerne fortælle haveejerne i Aarhus, at de bor oven på det grundvand, som måske en dag ender som drikkevand i vandhanen", siger Lars Schrøder, der er adm. direktør hos Aarhus Vand.

"Flere af vores drikkevandsboringer ligger i byområderne. Derfor skal vi sammen med haveejerne gøre en indsats for at beskytte grundvandet mod forurening. Her vil det være en stor hjælp, hvis vi dropper sprøjtegiften i haverne".

Et af de gode råd til haveejerne er, at de skal sørge for at holde ukrudtet nede, før det får for godt fat. Og det er nemt at fjerne ukrudt lige når det har regnet, hvor jorden er fugtig.

Den husstandsomdelte pjece er lavet i samarbejde med de øvrige vandværker i Aarhus, Danmarks Naturfredningsforening, Danva, vandværkerne i Skanderborg m.fl.

Videoerne på Facebook viser, hvordan du uden brug af sprøjtegifte kan fjerne:

 • Ukrudt mellem fliserne
 • Alger på fliserne
 • Myrer i dit hus
 • Mælkebøtter
 • Lus på dine planter
 • Dræbersnegle i din have

Yderligere information hos Kristian Brunmark, Kommunikationskonsulent hos Aarhus Vand, tlf.: 89 47 10 29, e-mail:kkb@aarhusvand.dk