Publiceret: 18. dec. 2022

Hasselager Allé - nyt hovedsæde for hele Aarhus Vand

Domicil Dronefoto

I starten af januar 2023 flyttede Aarhus Vand i et nyt hovedsæde – og vi har glædet os meget til en ny hverdag i nye og mere tidssvarende rammer.
Siden beslutningen om at bygge nyt blev taget, har Direktionen gennem hele processen haft fokus på, at alle medarbejdere blev inddraget i udformningen af det nye hovedsæde.
Formålet er at sikre, at det nye byggeri bedst muligt kommer til at understøtte de enkelte medarbejdsgruppers arbejdsopgaver.

Domicilet er på knap 10.500 kvadratmeter og ligger på en grund, der er knap 40.000 kvadratmeter i innovationsdistriktet The Spring i Aarhus Syd.

Læs mere om The Spring

Læs mere om Water Valley Denmark

Den østvendte facade er beklædt med stålplader udstukket med 65.000 huller i forskellig størrelse og som tilsammen udgør et motiv inspireret af vand i bevægelse.

Bæredygtigt byggeri

I området findes den såkaldte store vandsalamander, som er fredet. Alle områdets vandhuller er derfor §3-vandhuller, hvilket betyder at de skal bevares.

På Aarhus Vands grund er der indbygget hensyn til biodiversiteten ved at sikre spredningskorridorer mellem vandhullerne i form af rørpassager under vejanlæg.

Derudover vil en stor del af friarealerne omkring bygningerne blive tilsået med vilde græsser.

På tagene er der monteret 670 kvadratmeter solceller, som tilsammen producerer cirka 125.000 kWh, svarende til cirka 30 parcelhuses elforbrug.

Som et led i matriklens vandhåndtering er der etableret forsinkelsesvolumener under p-pladser og i nedgravede tankanlæg. De har en samlet volumen på 1200 kubikmeter, hvilket er nok til at kunne håndtere en 100 års-hændelse på egen grund.

En del af det opsamlede regnvand anvendes til toiletskyl i domicilet. På sigt kan installationen udvides til andre servicefunktioner.

Læs mere om alternative vandtyper

Nye Large
Bydelen Nye, som Aarhus Vand leverer alternativer vandtyper til.

Historien bag

Siden selskabsgørelsen af Aarhus Vand i 2010 har det været et stort ønske at få opført et domicil, med plads til alle medarbejderne. Tidligere har de ansatte i Aarhus Vand været spredt på forskellige lokationer rundt i byen.

I foråret 2019 fik Aarhus Vand mulighed for at købe en grund i Viby, der var egnet til opførelse af både kontorbyggeri samt værksteds- og lagerbygninger, og den 21. marts 2021 blev det første spadestik endelig taget.

Inden det kom så langt lå et langt forarbejde med at udforme og konkretisere ønsker og behov. I sensommeren 2019 gennemførte et eksternt arkitektfirma observationer af medarbejdernes hverdag og arbejdsgange, hvorefter der blev afholdt en række workshops for alle virksomhedens medarbejdere. Output fra workshops samt en række projektgruppemøder med udvalgte medarbejdere blev samlet i et byggeprogram, som indgik i udbudsmaterialet til et totalentrepriseudbud.