Regulativ for kontrol med tømning af bundfældningstanke (hustanke)

Begrebet "bundfældningstank" i regulativet dækker over det samme, som vi på de øvrige sider på denne website kalder "hustank". Vi har valgt at bruge ordet "hustank" på de øvrige sider.

1. Lovgivning og gyldighedsområde

1a. Regulativet er udarbejdet i henhold til kapitel 15 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1667 af 14. december 2006 ”Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4” samt lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007 ”Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.”

1b. Enhver grundejer i Aarhus Kommune, der har en bundfældningstank i tilknytning til sit afløbssystem, er omfattet af regulativet.

2. Grundejerens pligt og ansvar

2a. Grundejere, der er omfattet af regulativet, har pligt til at lade bundfældningstanken kontrollere og tømme af kommunen eller dennes entreprenør efter de af kommunen fastsatte regler.

2b. Deltagelse i den Kommunale Tømningsordning fritager ikke den enkelte ejer at sikre, at bundfældningstanken fungerer miljømæssigt forsvarligt og er udformet i henhold til gældende love og bestemmelser.

2c. Ejeren er forpligtet til at sikre de nødvendige adgangsforhold til tømning og kontrol af bundfældningstanken samt tolerere almindelig forsigtig kørsel med slamsuger og henlægning af slanger.

Dæksler

2d. Bundfældningstankens dæksel(er) skal være fritliggende. Området omkring dækslet skal holdes ryddeligt, så tømningen kan ske uhindret. Dæksler må højst veje 50 kg. Vejer dækslerne mere, kan der pålignes bidrag for løft af tungt dæksel. For nye anlæg, eller anlæg der renoveres, må dækslet højst veje 30 kg. Afstanden fra parkeringsmulighed for slamsuger til dækslet må højst være 30 m.

2e.Grundejeren er forpligtet til ikke at tillede andet vand til septiktanken end vand af husspildevandskvalitet.

3. Dispensation

Der kan ikke gives fritagelse for deltagelse i den Kommunale Tømningsordning.

4. Tømning

4a. Bundfældningstanken tømmes én gang årligt i en af kommunen fastlagt turnus. Tanken tømmes helt, spules og efterfyldes af kommunens entreprenør.

4b. Hvis den aftalte tømning viser sig ikke at være tilstrækkelig, påhviler det ejendommens ejer at rekvirere yderligere tømning i det omfang, det er nødvendigt for at sikre tankens optimale rensningsevne. Udgifterne til ekstra tømninger afregnes direkte mellem grundejeren og entreprenøren.

4c. Ved landbrugsejendomme med SPF-svinebesætninger, eller besætninger i øvrigt med speciel status, kan tømningen blive foretaget efter en fremgangsmåde, der kan medvirke til at reducere risikoen for smitteoverførsel. Den enkelte ejendom skal skriftligt meddele Aarhus Kommune, hvis der er behov for, at der tages hensyn til ovennævnte særlige forhold ved tømning af bundfældningstanken.

5. Betaling

5a. Tømningsordningen skal hvile i sig selv. For deltagelse i ordningen betales et årligt tømningsbidrag pr. tank. Bidraget fastsættes årligt af Byrådet. For tanke op til og med 3 m3 betales et fast bidrag. For tanke større end 3 m3 reguleres taksten således: Det faste bidrag deles op i tiendedele, så én tiendedel svarer til 0,3 m3.

Ligning

5b. Hvis bundfældningstankens placering, dæksel eller lignende besværliggør tømningen, vil der blive fremsendt en meropkrævning.

5c. Er tømningen af en eller anden grund ikke mulig ved den årligt fastsatte tømning, opkræves et beløb for forgæves kørsel.

6. Tilmelding og afmelding

Ved etablering af ny bundfældningstank er det ejers forpligtelse at tilmelde ejendommen til tømningsordningen. Ved nedlæggelse af en bundfældningstank er ejer ligeledes forpligtet til at afmelde ejendommen.

7. Klage

Klager kan rettes skriftlig til kommunen. Afgørelser truffet på baggrund af dette regulativ kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

8. Overtrædelser

Overtrædelser af regulativets bestemmelser eller påbud meddelt i henhold til dette anmeldes til politiet.

9. Ikrafttrædelse

Regulativet er vedtaget af Aarhus Byråd den 23. januar 2008 og træder i kraft den 1. juni 2008. Samtidigt ophæves Regulativ for kontrol med og tømning af hustanke i Aarhus Kommune af 26. oktober 1994.