Priser

Se den samlede vandpris og de delelementer vandprisen består af. Virksomheder med stort forbrug kan få rabat (trappemodellen).

Vandprisen fastsættes fra år til år. Ud over prisen pr. m³ skal du betale et fast bidrag. Alle priser kan ses i det gældende takstblad herunder.

Gældende takster (pdf)

 Prisen pr. m³ (1.000 liter) for 2018 (ekskl. moms):

I alt for drikkevand og afledning af spildevand 37,40
Vandforsyning Kr. ekskl. moms
Vandforbrug 8,34
Vandafgift til staten 6,37
I alt for vandforsyning (afrundede tal) 14,71
Spildevandsafledning  
Vandafledningsbidrag 22,69

Rabat ved stort forbrug (trappemodel)

Folketinget har vedtaget, at ejendomme med erhvervsmæssig virksomhed og et årligt vandforbrug på over 500 m3 skal tilbydes lavere takster på afledning af spildevand. For at opnå de reducerede takster skal virksomheden være tilmeldt ordningen hos Naturstyrelsen.

Tilmeld din virksomhed til ordningen

Samlet pris for vand og afledning af spildevand (ekskl. moms)

Antal m3 Pris pr. m3
0 - 500 37,40 kr
501 - 20.000 32,87 kr
Over 20.000 23,79 kr

Baggrund for ordningen

Aarhus Vand har som følge af en lovændring med virkning fra 2014 ændret på takststrukturen for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår.

Den nye takststruktur (trappemodel) indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, opkræves efter differentierede takster i forhold til vandforbrugets størrelse.

  • Vandforbrug til og med 500 m3 /år (trin 1)
  • Vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 m3/år (trin 2)
  • Vandforbrug på over 20.000 m3/år (trin 3)

Den trinopdelte kubikmetertakst indfases over perioden 2014-2018. Indfasning gennemføres ved at kubikmetertaksten for trin 2 og trin 3 reduceres med følgende procentdel i forhold til kubikmetertaksten for trin 1.

År Trin 2 Trin 3
2014 4 % 12 %
2015  8 %  24 %
2016  12 % 36 %
2017   16 % 36 %
2018  20 % 60 %

Ejendomme med blandet anvendelse

For ejendomme, hvor der delvist drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår (blandet anvendelse), beregnes den variable del af vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for så vidt angår den del af ejendommens vandforbrug, som ejendommens ejer har angivet som anvendt til erhverv på markedsmæssige vilkår ved tilmelding til trappemodellen.

Den resterende del af det variable vandafledningsbidrag afregnes efter den højeste kubikmetertakst - det vil sige trin 1.

Tilmelding

Ejere af ejendomme skal ansøge Naturstyrelsen om, at trappemodellen skal anvendes i forbindelse med afregningen af det variable vandafledningsbidrag.

Ansøgningen er en forudsætning for, at vi kan bruge trappemodellen i forbindelse med forbrugsafregningen. Ejerne er selv ansvarlige for indberetningen af oplysninger til Naturstyrelsen i henhold til de til enhver tid gældende regler.

Ansøgning om tilmelding til ordningen skal ske på virk.dk, brug det direkte link her: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ENS/Trappetilmelding

Ved fejl i tilmeldingsoplysningerne afregnes ejendommen efter trin 1. Når fristen for tilmelding er udløbet, kan der normalvis ikke foretages ændringer i tilmeldingen.

Er ejendommen ikke tilmeldt ordningen inden fristens udløb, eller der er fejl i tilmeldingsoplysningerne, vil ejendommen blive afregnet for det fulde vandforbrug som på trin 1 det efterfølgende år. Ejendommen kan da tilmeldes – eller tilmeldingsoplysninger kan rettes inden næste tilmeldingsfrist. Frister for tilmelding fastsættes hvert år af Naturstyrelsen.

Tilmeld din virksomhed til ordningen