Særlig forurenet spildevand / Særbidrag

For særligt forurenet spildevand opkræver vi et særbidrag for det forureningsindhold, der er højere end i almindeligt spildevand

Betaling af særbidrag

 

I henhold til Bekendtgørelse om Særbidrag for Særligt Forurenet Spildevand skal vi opgøre særbidraget ud fra de faktisk afholdte omkostninger.

Vi kan derfor først beregne den endelige enhedspris efter årets udgang. Derefter sender vi dig en samlet regning for hele året.

 

Enhedspriser* for betaling af særbidrag, 2021

Organisk stof, COD                   0,5 kr./kg COD

Kvælstof, Total-N                     3,0 kr./kg T-N

Fosfor, Total-P                          18,2 kr./kg T-P

* Udover enhedspriserne opkræves der et administrationsbidrag.

Behov for aconto betaling?

Hvis du har behov for at betale før årets udgang, kan du kontakte os for at få tilsendt en acontoregning.

En sådan acontobetaling beregner vi ud fra taksterne i det foregående år. Når året er gået, beregner vi den endelige samlede betaling for hele året. Derefter vil du enten få en ekstra regning eller få penge tilbage.

Takster og grænseværdier for særbidrag kan du se i vores takstblad.