Tilslutning til vandforsyning

Vi anlægger forsyningsledning og stikledning 

Dine opgaver som bygherre

Vi vil bede dig om at henvende dig til os så tidligt som muligt i planlægningsprocessen og give os information om:

  • Hvordan byggemodningsområdet vil blive udstykket.
  • Hvad de enkelte matrikler skal bruges til.

Du skal også afklare med Aarhus Brandvæsen, om der skal opsættes brandstandere i byggemodningsområdet.

Bygherrevejledning: Byggemodning (pdf)

Vi leverer

Aarhus Vand anlægger de nødvendige forsyningsledninger og stikledninger i byggemodningsområdet.

Beregning af bidrag

Vi beregner anlægsbidraget efter kravene i det enkelte byggemodningsprojekt.

Gældende takster (pdf)

 

Spørgsmål og svar om tilslutning til vandforsyning

 

Jeg skal i gang med byggemodning eller et større byggeri - hvad gør jeg?

Du skal henvende dig til Aarhus Vand. Ud fra konkret tegningsmateriale aftaler vi det videre forløb.

Oplys venligst, hvilken type byggeri, det handler om:

  • Byggeri på en storparcel - altså én matrikel, hvorpå der etableres flere bolig- eller erhvervsenheder. Aarhus Vand fører vandledning frem til grunden, mens ejer selv fører ledninger rundt til de forskellige enheder inde på grunden.
  • Byggeri på flere matrikler - typisk en ny byggemodning, hvor der etableres nye veje i området, og hvor der udstykkes flere nye matrikler. Aarhus Vand fører vandledning rundt i de nye veje, og etablerer tilslutningsmulighed for den enkelte matrikel. 

Ring til Aarhus Vand på tlf. 89 47 10 00, mandag – fredag kl. 8:00 – 15:00

Jeg vil gerne have tilsluttet et sprinklerstik - hvordan gør jeg?

Aarhus Vand kan hjælpe med at levere vand til sprinkler, men det skal ske under særlige forhold.

Læs her hvordan du kan etablere sprinkler, og hvilke rammer der er for etablering af sprinkler.

Kan jeg få udleveret tegninger over placering af vand- og kloakledninger i jorden?

Hvis du skal grave i offentligt areal, kan du selv hente kortoplysningerne gennem Ledningsejerregistret – LER.

Som privat person kan du logge dig ind med din NemID, mens virksomheder skal tilmeldes inde fra hjemmesiden. Du betaler for at få oplysningerne. Prisen vil blive oplyst inden du bestiller. Du vil typisk have ledningsoplysningerne inden for en uge.

Skal du grave inde på privat grund, har vi ingen information om ledningernes beliggenhed, men du kan rette henvendelse til Bygningsinspektoratet i Aarhus Kommune på tlf. 8940 2500. De har måske de ønskede oplysninger.

Gå til LER her.

Hvem skal udbedre brud inden for skel?

Brud på private jordledninger samt brud på ventiler på din egen grund skal du selv udbedre, da installationerne inden for dit eget skel er Aarhus Vand uvedkommende.

Hvem ejer stophanen?

En stophane, som er placeret på jordledningen, ejes og vedligeholdes af grundejeren i samme omfang som dette er tilfældet for selve jordledningen.

Aarhus Vand har ingen forpligtelse til at opsætte en stophane, men hvis vi vælger at gøre dette, vil det blive umiddelbart udenfor skelgrænsen med henblik på at kunne lukke for vandet i tilfælde af brud på stikledninger. Stophanen er i dette tilfælde en del af Aarhus vands vandstikledning.

Hvad er min installation?

Som udgangspunkt er en vandstikledning Aarhus Vands ejendom uden for skelgrænsen og privat inden for skelgrænsen. 

Den private vandstikledning kaldes jordledning. Jordledningen er en del af din vandinstallationen. Vandmåleren er dog Aarhus Vands ejendom.

Hvad er en tilbagestrømningssikring?

En tilbagestrømningssikring er en ventil, som hindrer, at vand inde fra installationen løber tilbage ud på vores fælles ledningsnettet og på den måde er skyld i en forurening.

Hvem skal etablere sikring mod tilbagestrømning?

Alle skal have en sikring mod tilbagestrømning, som svarer til farligheden af det, der foregår inde på installationen.

Det er ejeren af installationen, der har ansvaret for, at sikringen er monteret. Det skal være en autoriseret vvs-installatør, der monterer sikringen.

Hvorfor skal vi etablere sikring mod tilbagestrømning?

I skal etablere en sikring mod tilbagestrømning,så vand inde fra jeres virksomhed ikke kan løbe tilbage ud og forurene vandet i vores fælles ledningsnet.

Hvis jeres installation er udført korrekt, så burde der allerede sidde en tilbagestrømningssikring ved måleren. Men vores erfaring er desværre, at kun ganske få installationer er udført korrekt på dette punkt.

Hvad er konsekvensen af ikke at have den rette sikring mod tilbagestrømning?

Hvis I ikke har den rette sikring mod tilbagestrømning, kan der løbe vand tilbage inde fra jeres installation ud på ledningsnettet.

Det kan betyde, at I udsætter andre for en forureningsfare, og jer selv for en voldsom udgift. Hvis jeres installation forårsager en forurening af vores ledningsnet, vil regningen for at genoprette en god vandkvalitet nemlig blive sendt til jer.

Hvad er lovgrundlaget for kræve sikring mod tilbagestrømning?

I henhold til byggeloven skal installationer være udført i overensstemmelse med den lovgivning omkring installationer, der var gældende på det tidspunkt, installationen blev udført eller ændret.

Typisk skal installationer derfor være udført i overensstemmelse med "DS439 Norm for vandinstallationer". Siden 2001 har tilbagestrømningssikring været specifikt behandlet i "DS/EN1717 Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikringer".

I henhold til Aarhus Vands "Regulativ for håndtering af drikkevand" punkt. 8.1.6 kan Aarhus Vand pålægge ejeren at foretage de foranstaltninger, som Aarhus Vand finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion, herunder etablering af tilbagestrømningssikring.