Publiceret: 04. jan. 2023

Samarbejde med Aarhus Kommune

Raadhus Gramstrup

Aarhus Kommune er ejer af, myndighed for og kontraktpart over for Aarhus Vand. Det indebærer en differentieret opgavevaretagelse for kommunen, herunder.

 • Som ejer: Hvad Aarhus Kommune ønsker med Aarhus Vand
 • Som myndighed: Aarhus Kommunes tilsyn med Aarhus Vands overholdelse af regler
 • Som kontraktpart: Aarhus Kommunes køb af ydelser af Aarhus Vand og samarbejde om projekter.

Aarhus Kommune kan som ejer have interesser i forhold til for eksempel Aarhus Vands strategi, resultater, risiko, kapitalstruktur, selskabsledelse, virksomhedskultur, ledelsesaflønning og samfundsansvar. Kommunen udøver sin indflydelse på selskabet blandt andet via den årlige generalforsamling. 

Ejerstrategi

Aarhus Kommunes ejerstrategi for Aarhus Vand uddyber de mål og formål, der blev fastlagt ved stiftelsen af selskabet i 2010, og som Aarhus Byråd ønsker i forlængelse af kommunens politik for aktivt ejerskab af kommunale selskaber. 

Kommunens overordnede mål for Aarhus Vand er at sikre den størst mulige langsigtede værdiskabelse og at sikre mål i relation til drift og service, økonomi, sikkerhed, miljø og sociale forhold. 

Ejerstrategiens formål er at bidrage til:

 • At skabe sammenhæng mellem Aarhus Kommunes og Aarhus Vands politik, visioner og planer
 • At skabe klarhed om Aarhus Kommunes mål for Aarhus Vand, herunder selskabets bestyrelse
 • At sikre den bedst mulige effekt af de anvendte ressourcer inden for Aarhus Vands forretningsområde og den størst mulige værdiskabelse i selskabet
 • At regulere samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Aarhus Vand inden for rammerne af de til enhver tid gældende regler og med respekt for de eventuelle øvrige ejeres interesser.
 • I ejerstrategien er det formuleret, hvad Aarhus Kommune forventer, at

Aarhus Vand arbejder for:

 • Sikrer rent drikkevand
 • Sikrer stabil forsyning og høj kundetilfredshed
 • Bidrager til et rent miljø
 • Bidrager til klimaindsatsen og arbejdet med klimatilpasning
 • Påtager sig et socialt ansvar ved at sikre praktikpladser og ansættelser på særlige vilkår
 • Aarhus skal have vand af høj kvalitet og være blandt de 30 billigste kommuner i Danmark
 • Sikrer, at afkast og kapitalstruktur lever op til mål herfor.
Vandpost Havnepladsen Medium

I forhold til økonomisk ansvarlighed er der i ejerstrategien blandt andet formuleret følgende om kommunens forventninger til Aarhus Vand:

 • Har et stærkt fokus på økonomisk ansvarlighed, herunder at Aarhus Vand arbejder for at fremtidssikre anlæg samt bevare og udvikle selskabets økonomiske værdier
 • Har et løbende fokus på udvikling, effektiviseringer og mulige synergieffekter, der har til hensigt at være fordelagtige for forbrugerne og ejerne
 • Tilrettelægger sine dispositioner, så de ikke medfører en unødig høj risiko for ejerne.
 • Har fokus på miljøeffektive anlægsinvesteringer og optimering af drift
 • Synliggør nøgletal på udvalgte områder i årsberetningen og på et årligt dialogmøde med Magistraten
 • Foretager en vurdering af mulige takstmæssige konsekvenser for Aarhus Kommune og for borgerne ved planlægning og beslutninger, som har en væsentlig økonomisk betydning for selskabet
 • En gennemsigtig dialog mellem selskabet og kommunen om forhold af væsentlig økonomisk betydning
 • Taksterne fastsættes på et niveau, som sikrer kapitalapparatet og driften samt målet for takstudviklingen.  

 

Lokalt forankret med globalt udsyn

Aarhus Vand er et vandselskab, der er lokalt forankret i Aarhus, og som har et både nationalt og globalt udsyn. Vores 2025-strategi tager sit afsæt i Aarhus som by og i det store potentiale, der ligger i byen og regionen. Indbyggerne i Aarhus lever generelt længere end i resten af Danmark, og byen vokser og har en forventet vækst på 1,4 procent om året frem mod 2034, hvor der vil være 410.000 indbyggere.

Aarhus – og hele Business Region Aarhus med 1 mio. indbyggere - har desuden en økonomisk vækst og en vækst i arbejdspladser, som ligger væsentligt over landsgennemsnittet. Sidst, men ikke mindst har Aarhus Kommune en ambitiøs klimahandlingsplan, hvor et af målene er at opnå CO2-neutralitet i 2030. Allerede nu er det lykkedes at reducere udledningen pr. indbygger med 40 procent siden 2010.  

Aarhus er med andre ord en by i bevægelse og med stor handlekraft, og Aarhus Vands strategi bidrager til at udvikle byen yderligere.

Primært bidrager strategien til disse målsætninger for Aarhus Kommune: 

 • En by i vækst og med et stærkt erhvervsliv
 • En bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer
 • En by, hvor alle er sunde og trives.

Strategien understøtter også Aarhus Kommunes erhvervsplan frem mod 2023. Det gælder særligt disse målsætninger:

 • Et bæredygtigt forbillede for den urbane verden
 • En styrkeposition inden for bl.a. energi, klima og miljø 
 • Udnyttelse af vækstpotentialet i FN’s verdensmål om rent vand og sanitet, bæredygtig energi og klimaindsats.

Eksempler på, at Aarhus Vand understøtter Aarhus Kommunes målsætninger og erhvervsplan er etableringen af Den Danske Vandklynge, en målrettet indsats for at opnå energi- og CO2-neutralitet i 2030 samt et stærkt myndighedssamarbejde om vand i lande som Sydafrika, Indien og Ghana.