Publiceret: 04. jan. 2023

Rammer for Aarhus Vand

Aarhusby Tåge Aros Blåhimmel Large

Aarhus Vand er et aktieselskab, der er ejet af Aarhus Kommune. Selskabets formål er at skabe sundhed med rent vand – til mennesker og planeten. Og visionen er at skabe en national platform som drivkraft for lokale og globale løsninger til sundere vandkredsløb.

Selskabets virksomhed omfatter blandt andet håndtering af regnvand - herunder i klimatilpasningsprojekter -, produktion og distribution af drikkevand, transport og rensning af spildevand, tømning af private spildevandstanke samt sikring af et balanceret og sundt vandkredsløb.

Vi indvinder, behandler og distribuerer 15 mio. kubikmeter drikkevand og renser mere end 30 mio. kubikmeter spildevand om året fordelt på henholdsvis otte vandværker og fire renseanlæg. Selskabet har 235 medarbejdere.

Vores indtægter er baseret på brugerbetaling i form af tilslutningsbidrag, faste afgifter, vejbidrag, variable vand- og afledningsafgifter samt afgift på tømning af private spildevandstanke.

I henhold til vandforsyningsloven og loven om betalingsregler for spildevand skal indtægterne finansiere selskabets årlige produktions- og administrationsomkostninger, finansielle poster og investeringer.

Aarhus Kommunes ejerstrategi

Kommunens ejerstrategi for de kommunalt ejede selskaber – herunder Aarhus Vand – udgør den overordnede ramme, der skal skabe mulighed for, at kommunens målsætninger med det enkelte selskab bliver gennemført.

Ejerstrategien er retningsgivende for Aarhus Vands bestyrelse og direktion og er en måde, hvorpå kommunen tilkendegiver sine holdninger og forventninger til selskabet.

Ejerstrategiens betydning for Aarhus Vand er beskrevet i afsnittet Samarbejde med Aarhus Kommune.

Statens regulering af vandsektoren

Forsyningssekretariatet, som er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, har til opgave at regulere vandselskabernes økonomi ud fra en økonomisk ramme med udgangspunkt i det enkelte selskabs historiske priser, omkostningsudvikling og effektiviseringskrav.

Principperne for denne regulering er:

 • Mere effektivitet i vandsektoren
 • Understøttelse og videreudvikling af et højt niveau for miljø, service og forsyningssikkerhed
 • Mindre bureaukrati i organisering og tilsyn
 • Bedre rammer for teknologiudvikling i vandsektoren

Reguleringen består bl.a. af disse punkter:

 • Indhentning af effektiviseringsgevinster
 • Benchmarking
 • Øget fleksibilitet
 • Høje krav til miljø, sundhed og forsyningssikkerhed
 • Konsolidering
 • Teknologiudvikling
 • Udover denne statslige regulering af vandsektoren udgør regeringens klimahandlingsplan og vision for en grøn omstilling en ramme for Aarhus Vand.

Det gælder blandt andet i forhold til at understøtte målet om en reducering af udslippet af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Og det gælder regeringens skærpede krav om beskyttelse af drikkevandet ved indførelse af beskyttelseszoner omkring de danske drikkevandsboringer.