Regnings- og betalingsbetingelser

Opkrævning

Aarhus Vand udsender normalt tre acontoregninger om året.

Acontobeløbene er beregnet ud fra den seneste periodes forbrug. Acontobeløbet kan ændres, såfremt Aarhus Vand eller kunden skønner, at der vil ske en væsentlig ændring i det årlige vandforbrug.

En gang om året laver Aarhus Vand en årsopgørelse på baggrund af din årsaflæsning. Årsopgørelsen udsendes ultimo måneden efter årsaflæsningen sammen med første acontoregning.

Acontoregningerne udsendes ultimo i månederne før forfaldsmånederne.

Betaling og betalingsfrist

Regninger fra Aarhus Vand skal betales inden for den frist, der er angivet på regningen.

Regningernes forfaldsdato er normalt 3 uger fra fakturadato.

Du kan betale dine regninger til Aarhus Vand via Betalingsservice. Ved tilmelding til Betalingsservice skal du anvende Aarhus Vands PBS-nr. og debitorgruppenr. samt dit PBS-kundenr. Oplysningerne fremgår af regningerne.

Tilmeld din betaling til Betalingsservice på Min Side

 

Efterregulering af betaling

Viser det sig, at der er betalt for meget eller for lidt, når årsopgørelsen er beregnet, bliver beløbet modregnet i acontobeløbet på den første acontoregning.

Tilbagebetaling

Skal du have tilbagebetalt et beløb fra Aarhus Vand kan tilbagebetalingen ske via Betalingsservice, Nemkonto eller kontooverførsel.

Afrunding/overførsel til næste regning

Fakturabeløb på flytte- og slutopgørelser på +/- 49,99 kr. udbetales eller opkræves ikke.

Fakturabeløb på øvrige regninger på + 100,00 / - 300,00 kr., som ikke er tilmeldt Betalingsservice, overføres automatisk til næste regning.

Overskridelse af betalingsfrist

Sker betalingen for sent, vil din opkrævning blive pålagt renter efter gældende regler (Renteloven). Renter vil blive opkrævet på den førstkommende regning.

Modtager vi ikke din betaling til tiden, sender Aarhus Vand en betalingspåmindelse med en ny betalingsfrist. Overskrides sidste rettidige betalingsdato på betalingspåmindelsen, fremsendes en rykker med ny betalingsfrist.

Udsendelse af betalingspåmindelse og rykker medfører gebyrer og renter efter gældende takster/regler.

Afbrydelse af vandforsyningen

Betaler du fortsat ikke, fremsender Aarhus Vand et varsel om, at vandforsyningen afbrydes på et nærmere angivet tidspunkt.

Udsendelse af varsel om afbrydelse af vandforsyningen medfører gebyr efter gældende takster.

Betaler du fortsat ikke, og er der ikke truffet aftale om en afvikling af restancen, vil Aarhus Vand på det varslede tidspunkt afbryde vandforsyningen. Aarhus Vand kan rekvirere fogedens hjælp, hvis det er nødvendigt. Det betyder yderligere udgifter for dig.

Aarhus Vand er ikke ansvarlig for evt. følger af en afbrydelse.

Drejer restancen sig om andet end vandforsyning, fx tømningsordning, tilslutning m.v. overdrager vi uden yderligere varsel sagen til inddrivelse hos Skat. Dette vil medføre omkostninger for dig.

Sikkerhedsstillelse

Hvis du har forfaldne regninger, der ikke er betalt og gentagne gange overskrider betalingsfrister, kan Aarhus Vand forlange, at der stilles sikkerhed for fremtidige betalinger. Aarhus Vand foretager en individuel vurdering af betalingsforhold inden det besluttes, om der skal stilles krav om sikkerhed. Krav om sikkerhed varsles skriftligt inden det stilles, typisk i forbindelse med rykker for betaling.

Stiller du ikke den krævede sikkerhed, kan Aarhus Vand med rimeligt varsel afbryde forsyningen. Det kan evt. ske med hjælp af fogeden. Aarhus Vand opkræver et gebyr herfor.

Gentilslutning

Vandforsyningen kan gentilsluttes, når du har betalt det skyldige beløb med renter, gebyrer og omkostninger i forbindelse med afbrydelsen og gentilslutning af forsyningen.

Betalingen skal dokumenteres overfor Aarhus Vand. Kvittering kan sendes på mail.

Betalingsstandsning, konkurs m.v.

Er der tale om betalingsstandsning, konkurs mv. skal der beregnes en opgørelse. Aarhus Vand lukker for forsyningen, hvis boet ikke stiller sikkerhed for fremtidig betaling.