Tilbagestrømssikring

Kunder Barn Bruser Textvisual Aarhusvand

Sikkert vand

Hvis drikkevandet bliver forurenet, generer det mange borgere og medfører ofte omkostninger i millionklassen for den ansvarlige for forureningen. Hvis der er produktionsanlæg eller andre apparater på din virksomhed, der er koblet direkte til drikkevandssystemet, skal du sikre, at der ikke strømmer vand fra din produktion ud i drikkevandet.

Sikring mod tilbagestrømning

Aarhus Vand har fokus på, at virksomhederne i vores forsyningsområde får etableret den rette sikring mod tilbagestrømning af vand fra ejendommens installation ud på vores ledningsnet. Dette er for at sørge for, vi er sikret mod forurening af vores drikkevand.

Som vvs-installatør kan du hjælpe med det ved at gøre dine kunder opmærksom på, at de har pligt til at sikre deres installationer mod tilbagestrømning

Selvom lovgivningen på området har været gældende længe, så er det langt fra alle virksomheder, der er korrekt sikret. Hvis der ikke er en korrekt tilbagestrømningssikring, så er vores fælles vandkvalitet og virksomhedens økonomi i farezonen.

Installationer hvor der skal være tilbagestrømssikring
Hvad er en tilbagestrømssikring?

En tilbagestrømssikring er en ventil, som hindrer, at vand inde fra installationen løber tilbage ud på vores fælles ledningsnettet og på den måde er skyld i en forurening.

Alle skal have en sikring mod tilbagestrømning, som svarer til farligheden af det, der foregår inde på installationen.

Hvis I ikke har den rette sikring mod tilbagestrømning, kan der løbe vand tilbage fra jeres installation og ud på ledningsnettet.

Det kan betyde, at I udsætter andre for en forureningsfare, og jer selv for en voldsom udgift. Hvis jeres installation forårsager en forurening af vores ledningsnet, vil regningen for at genoprette en god vandkvalitet blive sendt til jer.

Det er ejeren af installationen, der har ansvaret for, at sikringen er monteret. Det skal være en autoriseret VVS-installatør, der monterer sikringen.

Hvem skal etablere sikring mod tilbagestrømning?

Alle skal have en sikring mod tilbagestrømning, som svarer til farligheden af det, der foregår inde på installationen.

Det er ejeren af installationen, der har ansvaret for, at sikringen er monteret. Det skal være en autoriseret vvs-installatør, der monterer sikringen.

Hvorfor skal vi etablere sikring mod tilbagestrømning?

I skal etablere en sikring mod tilbagestrømning, så vand inde fra jeres virksomhed ikke kan løbe tilbage og forurene vandet i vores fælles ledningsnet.

Hvis jeres installation er udført korrekt, så burde der allerede sidde en tilbagestrømssikring ved måleren. Men vores erfaring er desværre, at kun ganske få installationer er udført korrekt på dette punkt.

Hvad er konsekvensen af ikke at have den rette sikring mod tilbagestrømning?

Hvis I ikke har den rette sikring mod tilbagestrømning, så kan der løbe vand tilbage fra jeres installation og ud på ledningsnettet.

Det kan betyde, at I udsætter andre for en forureningsfare, og jer selv for en voldsom udgift. Hvis jeres installation forårsager en forurening af vores ledningsnet, så vil regningen for at genoprette en god vandkvalitet blive sendt til jer.

Hvad er lovgrundlaget for kræve sikring mod tilbagestrømning?

I henhold til byggeloven skal installationer være udført i overensstemmelse med den lovgivning omkring installationer, der var gældende på det tidspunkt, installationen blev udført eller ændret.

Typisk skal installationer derfor være udført i overensstemmelse med "DS439 Norm for vandinstallationer". Siden 2001 har tilbagestrømssikring været specifikt behandlet i "DS/EN1717 Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømssikringer".

I henhold til Aarhus Vands "Regulativ for håndtering af drikkevand" punkt. 8.1.6 kan Aarhus Vand pålægge ejeren at foretage de foranstaltninger, som Aarhus Vand finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion, herunder etablering af tilbagestrømssikring.

Hvad hvis min virksomhed allerede er sikret mod tilbagestrømning?

Hvis du allerede har den korrekte sikring eller en vandinstallation, hvor der kun er tilkoblet almindelige husholdningsmaskiner, skal du ikke have monteret yderligere sikring.

Hvis du er sikker på, at din virksomhed allerede er sikret mod tilbagestrømning, så skal du informere Aarhus Vand på kunde@aarhusvand.dk. Her skal du informere om følgende:

  • Firmanavn.
  • Adresse.
  • Anden kontakt information.
  • Målernummer.
  • Kategori på tilbagestrømssikring (fås af vvs-installatøren).
  • Dato for montering.

Som virksomhedsejer har du ansvaret for, at din virksomhed ikke forurener drikkevandet.

Drift og vedligehold af tilbagestrømssikringer

Alle tilbagestrømningssikringer skal regelmæssigt kontrolleres og vedligeholdes og skal derfor være let tilgængelige. Vejledning i drift og vedligehold fremgår af Rørcenteranvisning 015.

Ansvar for drift og vedligehold af tilbagestrømssikringen er ejerens ansvar. Er du ejerens vvs’er, så kan du tilbyde ejeren denne service.

Aarhus Vand har i samarbejde med Tekniq, Teknologisk Institut, DANVA og leverandører udformet en blanket, som installatørerne kan følge, når de laver servicetjek på installationen.

Servicerapport for tilbagestrømssikring
Tilsyns– og vedligeholdelsesinterval for sikringer og anlæg
Komponent Referencestandard Tilsyn Vedligeholdelse
Sikkerhedsventil EN 1491 En gang om måneden En gang om måneden
Trykreduktionsventiler EN 1567 En gang om året En gang om året
Trykforøgeranlæg DS 439/EN 806-2 og 4 En gang om året En gang om året
Kemikaliedoseringssystemer EN 14812 og prEN 15848 Hver 2. måned Hver 6. måned
Blødgøringsanlæg EN 14743 Hver 2. måned Hver 6. måned
Aktiv kulfiltre EN 14898 Hver 2. måned Hver 6. måned
UV-bestråling EN 14897 Hver 2. måned Hver 6. måned
Vandvarmer EN 12897 Hver 2. måned En gang om året
Ledningsnet DS 439/EN 806-2 og 4 En gang om året En gang om året
Vandmålere, koldt vand   En gang om året En gang hvert 6.-9. år
Vandmålere, varmt vand   En gang om året En gang hvert 5.-9. år
Brandudstyr/sprinklere, slangevindere DS 439/EN 806-2 og 4 og Brandteknisk Vejledning nr. 15 Nationale regler Nationale regler
Drift- og vedligeholdelsesfrekvens for tilbagestrømssikringer
Komponent Referencestandard Tilsyn Vedligeholdelse
Frit luftgab AA EN 13076 Hver 6. måned Hver 6. måned 
Luftgab med overløb testet med vakuumprøvning AG EN 14623 En gang om året  En gang om året
Tilbagestrømningssikring med kontrollerbare trykzoner BA EN 12729 Hver 6. måned  En gang om året 
Tilbagestrømningssikring med forskellige ikke kontrollerbare trykzoner CA EN 14367  Hver 6. måned  En gang om året 
Lavtryksvakuumventil DA EN 14451  En gang om året  En gang om året 
Lavtryksvakuumventil, åbner under vakuum LA EN 14455 En gang om året  En gang om året 
Mekanisk afbryder, direkte aktiveret GA EN 13433 En gang om året  En gang om året 
Kontrollerbar kontraventil EA EN 13959 En gang om året  En gang om året 
Ikke kontrollerbar kontraventil EB EN 13959 En gang om året  Udskiftes hvert 10. år
Slangekobling med kombineret vakuumventil og kontraventil (HD) EN 14455 En gang om året  En gang om året 
Vandtrappe

Kontrollerbar kontraventil

Der skal som minimum monteres én kontrollerbar kontraventil efter vandmålere, der har en dimension på Q3 = 16 eller større. Ventilen skal monteres for at sikre mod forurening af vandforsyningsnettet.

Ejendommens ejer skal betale for montering af den kontrollerbare kontraventil. Minimum to gange årligt skal ejeren sørge for at få kontrolleret, at kontraventilen fungerer efter hensigten. Virker ventilen ikke, skal den bringes i orden.