Publiceret: 08. jun. 2023

Projekt Vandkant vil skabe mere intelligent klimatilpasning

Vandkantssahasselager2

Større og større regnmængder udfordrer fremtidens klimatilpasning. Projekt Vandkant vil udvikle nye intelligente metoder til at kunne forudsige og beregne overfladestrømme af regnvand.

Store regnmængder kræver en ny klimatilpasningsstrategi

Lige nu falder rekordstore regnmængder, hvilket ikke i sig selv er en ny udfordring. Men hvor kommuner og forsyninger har fundet løsninger på at håndtere skybrud, så stiller store mængder af nedbør, som rammer os i en lind strøm hen over især de kolde måneder, nye krav til klimatilpasningsløsninger.

Når kommuner og bygherrer planlægger og designer nye byområder, så er mængden og hyppigheden af regn en relevant faktor i forhold til at dimensionere afløb korrekt og dermed undgå oversvømmelser eller overløb af afløbssystemet. I denne sammenhæng er det også væsentligt at se på afstrømningen af regnvandet. Hvordan vandet løber på overfladen afhænger af årstiden og hvordan jorden er vandmættet.

Det er ikke nok at kigge på hvor meget regn der er i luften, hvis vi skal sikre byer mod oversvømmelse. Vi skal også kigge ned på vandet i jorden.
- Kristoffer Tønder Nielsen, Projektleder, Aarhus Vand

Ved åbne arealer kan vandet let strømme videre og og forårsage kraftig tilstrømning til vandløb, afløbssystemer og renseanlæg. Ved at kigge nærmere på netop ”situationsafhængige afstrømninger” vil projektet VandKant skabe ny viden, som kan danne grundlag for at udvikle mere intelligente klimatilpasningsløsninger.

Vandkantssahasselager

Projektet skaber merværdi for vandmiljø og klima

Desuden er det projektets mission at bidrage til et forbedret designgrundlag for fremtidens klimatilpasningsanlæg, der minimerer risikoen for hændelser som oversvømmelse, overfyldte regnvandsbassiner og kloakoverløb der alle forringer vandmiljøet. Derudover kan overløb fra afløbssystemet resultere i udledning af en lang række miljøfremmede stoffer, medicinrester og bakterier.

En sideeffekt er dermed også, at vi  bedre værner om vores vandmiljø.

En opgørelse fra Aarhus Vand har tidligere vist, at 60-70 % af CO2-udledningen fra spildevandshåndteringen kommer fra drift af pumpestationer, bassiner og renseanlæg. Men ved at fjerne uvedkommende vand hjælper projektet med at reducere det samlede energiforbrug ved rensning af spildevand på renseanlæg. Mere koncentreret spildevand vil på den måde reducere forsyningsselskabernes CO2-udledning til gavn for både forsyning, borgere og klima.

Nye teknologier til fremtidens regnvandshåndtering

For at øge robustheden i fremtidens klimatilpasningsløsninger, er der brug for ny viden, nye metoder og nye værktøjer. VandKant fokuserer derfor på hvordan forskellige arealer og typer af overflader påvirker regnvandets strømninger i og nær byområder for at udvikle:

  • Nye målemetoder
    Nye kontaktløse flowmålere og sensorenheder vil blive udviklet for at give nye muligheder for at overvåge og måle afstrømninger.

  • Nye planlægningsværktøjer
    Nye beregningsmetoder og nyt intelligent kortmateriale vil blive udviklet. Formålet er at give forsyninger og kommuner værktøjer i deres projektering og planlægning af  nye afløbssystemer og klimaløsninger, som kan klare fremtidens klimaudfordringer.

  • Nye varslingsmetoder
    Nye varslingsmetoder udvikles til at kunne give et bedre overblik over regnvandet i byen. Dette gør det muligt at lave en løbende risikovurdering og forberede driften af vandløb, afløbssystemer og renseanlæg.

De nye værktøjer vil gøre kommuner og forsyninger, i ind- og udland, i stand til at træffe bedre beslutninger. Løsningerne vil med tiden blive kommercialiseret gennem en række partnere i projektet men først og fremmest blive afprøvet hos forsyninger og kommuner.

Sådan arbejder Aarhus Vand med forretningsgørelse
Vandkantssahasselager3

Følg med i projektet

Kristoffer Tønder Nielsen HR

Kristoffer Tønder Nielsen

Projektleder

Behovet for at forbedre og finde nye metoder til at håndtere om situationsafhængige afstrømninger blev klart i udviklingsprojekterne MOGO og MOTO og et tilknyttet ErhvervsPhD.

Projektmidler: MUDP

Projektpartnere:

Vandkant Partnere