Publiceret: 13. maj 2024

Nyt grønt vådområde i Viby kommer nærmere – skal håndtere stigende mængder regn

Regnvandssøer I Viby 3
Visualisering af nyt regnvandsbassin

Området ved Viby Renseanlæg skal efter planen forvandles med regnvandsbassiner og nye gangstier. Samtidig skal Vårkjæret gøres mere indbydende. Teknik og Miljø-rådmand og Aarhus Vand glæder sig over udsigten til mere natur og styrket håndtering af regnvand.

Der kan komme til at ske markante ændringer i det cirka 22 hektar store område i Viby, som strækker sig fra motorvejen over Viby Renseanlæg og til det grønne område Vårkjæret nord for Vårkjærparken. I onsdags vedtog Aarhus Byråd forslaget til en lokalplan, der kommer med store bassiner til håndtering af regnvand fra Viby-området og nye gangstier, som binder Vårkjærparken sammen med stisystemet ved Brabrand Sø.

”Vi er nødt til at gøre noget for at sikre, at vi skaber plads til fremtidens regn. De fleste af os kan nok tydeligt huske de massive regnvejr i efteråret, der oversvømmede kældre og gav store udfordringer mange steder. Ikke mindst i Viby. Et nyt stort, grønt vådområde vil gøre os i stand til at håndtere meget mere regnvand end i dag, og projektet vil på sigt forvandle det nuværende renseanlæg til et skønt naturområde, der bliver tilgængeligt for aarhusianerne,”
- Nicolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø.

Hele området omkring Viby Renseanlæg var oprindeligt våd eng, men det blev drænet og tørlagt i forbindelse med byudviklingen. I dag er området truet af oversvømmelser. En ny lokalplan for området udstikker bestemmelser for, hvordan gangstier og regnvandsbassiner skal se ud, så de passer ind, og planen har fokus på at sikre en høj herlighedsværdi og områdets grønne karakter.


I november 2023 blev broen på Ormslevvej over Døde Å revet ned. Det forhindrede, at de voldsomme vandmængder oversvømmede Viby Renseanlæg og gjorde skade på vandmiljøet. En ny, kommende bro bliver konstrueret, så den tager højde for dette.


Forvandlingen går i gang i foråret 2025

Det er Aarhus Vand, der er drivkraft i forvandlingen af området. Det er også Aarhus Vand, der står for den aktuelle adskillelse af regn- og spildevand flere steder i kommunen herunder i Viby – en adskillelse, der kun øger behovet for bassiner til lokal håndtering af regnvand. Onsdagens byrådsbeslutning vækker naturligvis glæde hos Anne Laustsen, som er fagchef for klimatilpasning i Aarhus Vand.

”Med denne beslutning har byrådet sikret, at der bliver plads til mere regnvand i Viby, samtidig med at der skabes nye, rekreative forbindelser for borgerne i Viby til området omkring Brandsøen,”
- Anne Laustsen, fagchef for klimatilpasning i Aarhus Vand
Regnvandssøer I Viby 1
Kort over elementerne i projektet

Teknik og Miljø forventer, at lokalplanen inden længe bliver sendt i otte ugers offentlig høring. Herefter bliver høringssvarene behandlet og fremlagt for rådmand Nicolaj Bang, inden der bliver truffet endelig beslutning om projektet. Hvis alt går vel, kan Aarhus Vand sætte gang i forvandlingen af området i foråret 2025.


I første omgang er det området mellem motorvejen og Viby Renseanlæg, der får regnvandsbassiner. Der kommer i samme ombæring til at ske ændringer i Vårkjæret, der gør den mere indbydende at besøge.


Områdets helt store regnvandsbassin, som skal være, hvor Viby Renseanlæg er i dag, kan først etableres, når Aarhus ReWater, rense- og ressourceanlægget, som er på tegnebrættet ved Tangkrogen, er bygget og i drift. Også først da bliver Vårkjærparken med gangstier forbundet til stisystemet ved Brabrand Sø. Det er endnu for tidligt at spå om, hvornår området i Viby kan stå helt færdigt, da det afhænger af politiske beslutninger om helhedsplanen for Tangkrogen herunder fremtiden for Aarhus ReWater.


Teknik og Miljø har sammen med Aarhus Vand været i dialog med Viby Fællesråd om klimasikringen af Viby og dermed også lokalplanen for området ved Viby Renseanlæg.


Kontakt

Nicolaj Bang, rådmand, Teknik og Miljø, 21 38 22 04
Anne Mølgaard Juul, byplanlægger, Teknik og Miljø, 41 85 62 73
Anne Lausten, fagchef for klimatilpasning, Aarhus Vand, 29 20 38 68

Regnvandssøer I Viby 2
Visualisering af regnvandsbassiner i Viby
Regnvandssøer I Viby 4
Visualisering af regnvandsbassiner i Viby

Fakta: Aarhus Byråd sagde onsdag ja til lokalplanen, der nu bliver sendt i høring

Vedtagelse i Aarhus Byråd
Onsdag aften 8. maj 2024 vedtog Aarhus Byråd lokalplan 1175.
Areal til teknisk anlæg
Lokalplanen udlægger areal til teknisk anlæg i form af regnvandsbassiner, fastholder Vårkjæret som bypark, sikrer mulighed for fortsat drift af Viby Renseanlæg indtil nedlæggelsen og sikrer offentligt tilgængelige gangstier gennem området efter nedlæggelsen af Viby Renseanlæg.
Helhedsplan "Bedre by i Viby"
Lokalplanen er i overensstemmelse med helhedsplanen ’Bedre by i Viby’ men ikke med kommuneplanens konkrete rammer. Derfor vedtog byrådet også kommuneplan tillæg 125, som muliggør teknisk anlæg i form af regnvandsbassiner i en landzone.
B-lokalplanprocedure
Aarhus Byråd har givet Teknik og Miljø-rådmand Nicolaj mandat til at træffe endelig beslutning om projektet; en såkaldt B-lokalplanprocedure. Den procedure bruges i sager, hvor der er så stor politisk og folkelig opbakning til et projekt, at byrådet ikke behøver at genbesøge det efter den offentlige høring, hvad der ellers er kutyme for.
Høringsvar
Rådmanden kan selvstændigt vedtage lokalplanen endeligt, hvis der ingen høringssvar kommer, eller hvis der kun kommer høringssvar af mindre betydning. Lokalplanen for området ved Viby Renseanlæg var i forudgående høring i 2021. Der kom syv overvejende positive bemærkninger – ideer er siden forsøgt indarbejdet i projektet.