Publiceret: 09. aug. 2021

Medicinrester skal ud af spildevandet

Vandtrappe

Aarhus Kommune ønsker at reducere udledningen af medicinrester i spildevandet fra både Aarhus Universitetshospital og fra private husholdninger. Ny undersøgelse peger på, at man fjerner medicinresterne mest effektivt med en central løsning på Egå Renseanlæg.

De seneste år har der været fokus på medicinrester i spildevandet i Danmark, og hvordan man mest effektivt får det renset. Hidtil har fokus især været på sygehusene, men en aarhusiansk undersøgelse viser behovet for en bredere indsats for at få den største samfundsmæssige og miljømæssige gevinst.  

Undersøgelsen viser, at private husholdninger udleder langt flere miljøkritiske medicinrester end Aarhus Universitetshospital. Undersøgelsen konkluderer derfor, at man bør rense spildevandet for medicinrester fra både hospitalet og fra private. Og man vil her i Aarhus opnå den største miljøeffekt ved at foretage rensningen på Egå Renseanlæg, som er det renseanlæg, hvor spildevandet fra hospitalet havner. Det vil kræve, at renseprocessen på anlægget udvikles, og det er en opgave Aarhus Vand, der ejer anlægget, gerne påtager sig
- Mette Hansen, sagsbehandler i Teknik og Miljø

Fokus er flyttet

Det er ikke bare fordøjede Panodiler, men også skrappere medicin fra et stigende antal ambulante behandlinger, der ender i spildevandet fra de private hjem. Når renseanlæggene på nuværende tidspunkt ikke kan fjerne alle kritiske medicinrester fra spildevandet, risikerer stofferne derfor at påvirke miljøet negativt.

For at undgå medicinrester i naturen har Aarhus Kommune, Aarhus Vand og Aarhus Universitetshospital foretaget et stort analysearbejde af medicinrester i aarhusianernes spildevand.

Takket være konklusionerne af det grundige analysearbejde er det helt tydeligt, at man ikke skal nøjes med at rense ved hospitalet. Vi skal rense, hvor det giver mest værdi for aarhusianerne. Og aarhusianernes spildevand skal renses med den bedst tilgængelige teknologi. Det gælder både i udviklingen af renseprocesserne på Egå Renseanlæg og på det kommende rense- og ressourceanlæg Aarhus ReWater, der skal erstatte Marselisborg, Viby og Åby Renseanlæg
- Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune

På baggrund af undersøgelsen vil Aarhus Kommune og Aarhus Vand nu se på en plan for, hvordan alt spildevandet kan renses, så medicinresterne ikke ender i naturen.

Ud over medicinrester er der i undersøgelsen analyseret på andre uhensigtsmæssige udledninger med spildevandet. Her konkluderes det, at hospitalet er særlig udfordret, når det kommer til udledning af antibiotikaresistente bakterier. Derfor skal der opgraderes på den del af vandrensningen lokalt på hospitalet.

Fakta

I 2019 foretog Aarhus Universitetshospital (AUH) 921.091 ambulante behandlinger og 85.471 indlæggelser. I behandlingerne anvendes over 1.000 forskellige lægemiddelstoffer, som via den menneskelige fordøjelse ender i spildevandet.

Undersøgelsen konkluderer, at AUH bidrager med 13 procent af den samlede mængde medicinrester i det spildevand, som ledes til Egå Renseanlæg. Private husholdninger bidrager med 87 procent.

Rapporten er udarbejdet af Aarhus Kommune, Aarhus Vand og Aarhus Universitetshospital. Se hele rapporten her.