Publiceret: 15. feb. 2023

Klimatilpasning med regnvandsbassiner

Regnvandbed Risskov Large Aarhusvand
Regnvandsbassin ved Hørgaardsvej

Regnvandsbassiner er en løsning til opsamling og rensning af regnvand, der sørger for at regnvand og spildevand ikke blandes sammen og oversvømmer vores by. Når der kommer skybrud, bliver de store mængder at regnvand ledt til bassinet så kloakkerne ikke bliver overbelastede.

De såkaldte våde regnvandsbassiner, er bassiner som hele tiden indeholder vand og minder om “rigtige” søer. Bassinerne kan både være levested for dyr og planter, og så giver det værdi for de lokale beboere.Ved skybrud ledes regnvandet ned i de våde regnvandsbassiner, inden det løber videre. På den måde forsinkes vandet, så det ikke løber de forkerte steder hen og oversvømmer vores kældre. Derudover sikrer vandets opholdstid og et sandfilter i bassinet at miljøskadelige mikropartikler som dækrester og metaller fjernes fra regnvandet, før det føres ud i naturen.

Regnvandsbassinet i Gellerup Skov

Som led i klimatilpasningen af Gellerup og Åbyhøj har vi etableret en sø til opsamling af regnvand i Gellerup Skov. Søen har til formål at forsinke regnvandet, så vandet kan ledes langsomt ud i Aarhus Å. Den nye sø er på størrelse med en fodboldbane og renser og forsinker i alt ca. 12.000 m3 regnvand fra projektområdet, Åby Ringvej, Silkeborgvej, Christianshøj og den østlige del af Gellerupparken.

Søen i Gellerup Skov tjener flere formål – dels renser den vandet for næringssalte, som ellers ville give algeopblomstring, og dels forsinker den regnvandet, så der ikke kommer oversvømmelse i Aarhus Å. Vi har udformet søen i tæt samarbejde med Aarhus Kommune, så den er blevet et flot, rekreativt element i skoven.

Kan håndtere regnhændelser op til 10 år

Regnvandet ledes ind i skoven ved krydset Silkeborgvej/Ringvejen. Herfra ledes det via en  grøft, der snor sig gennem det åbne område i skoven, ned til søen, der er placeret ved en shelterplads.

Bassinet er dimensioneret til at kunne håndtere regnhændelser op til 10 år. Det betyder, at statistisk set vil nødoverløbet gennemsnitligt set kun være i brug hvert 10. år.

Gellerup Regnvandsbassin
Regnvandsbassin i Gellerup skov

Et område med natur og dyreliv

Gellerup Skov har ingen andre søer eller vandløb. Derfor vil den nye sø blive et tilløbsstykke for skovens dyr, der ifølge Gorm Halskov, projektleder i Teknik og Miljø hos Aarhus Kommune, kommer til søen for at drikke. Dyrene vil samtidig tage frø og insekter med sig, som helt naturligt vil slå sig ned omkring søen.

 

Bassinet er også integreret naturligt ind området ved at etablere skråningerne med råjord uden til såning, så den naturlige flora langsomt kan etablere sig. Desuden vil bassinet på sigt kunne fungere som en naturlig vandhulsbiotop.

Ved udarbejdelse af projektet er der i størst muligt omfang taget højde for eksisterende beplantning. De træer, som måtte fældes for at give plads til det nye regnvandsbassin, er genbrugt i projektet eksempelvis som dæmninger i grøften. De eksisterende grusveje og stier i området er ikke ændret i forbindelse med etablering af grøfter og bassin.

Nye søer ved Hørgårdsvej og Rolighedsvej i Risskov

Klimatilpasningen af Risskov er et projekt, der har stået på i mere end 10 år med det formål at minimere risikoen for, at husejere får vand i kælderen, at vandløb, søer og hav bliver forurenet, og at der sker oversvømmelsesskader som følge af klimaændringerne.


I 2022 er der anlagt to regnvandsøer i området, en ved Rolighedsvej og en ved Hørgårdsvej.


Gående, løbende, cyklende og kørende kan glæde sig over en ny, smukt beliggende sø i Risskov. Søen ligger ved Rolighedsvej for foden af parken ved det tidligere psykiatriske hospital. Rundt om søen er der anlagt stier, og ved selve søen er der et plateau, hvor man kan sætte sig og nyde synet af søen, ænderne og parken, der lige nu er iklædt de flotteste efterårsfarver.

Udover at være et rekreativt element i området tjener søen det formål, at den opsamler og renser det regnvand, der kommer fra det store beboelsesområde oven for søen. Søen er dermed en vigtig brik i klimatilpasningen af Risskov

Rolighedsvej Regnvandsbassin
Regnvandsbassin ved Rolighedsvej