Publiceret: 21. jun. 2024

Over årene er CO2-udledningen på driftsaktiviteter reduceret med 67 procent

Co2e Nyhed Web Hero (3)

Aarhus Vand har over årene minimeret forbruget af energi til driftsaktiviteter og producerer selv grøn strøm og varme, hvilket har reduceret CO2 udledningen med 67 procent. Nye tiltag skal minimere CO2 og andre klimagasser yderligere.

Aarhus Vand har gennem mange år fokuseret på reduktion af CO2 og vores mål er at blive CO2-neutrale. Vi benytter betegnelsen CO2e, da metan og lattergas også er en del af dette og de omregnes til CO2 ækvivalenter.

I forhold til vores udledning af CO2 i 1990 har vi reduceret med 67 % på vores driftsaktiviteter som distribution af drikkevand og rensning af spildevand.*

Reduceret energiforbrug for renseprocesser

Den primære årsag til vores reduktion er forbedring af vores energieffektivitet. For det første har vi reduceret energiforbrug til renseprocesserne på vores renseanlæg betydeligt. For det andet er vi selvforsynende med grøn energi op til 50-60 %.

Morten Rebsdorf HR
Vi udnytter energien i slam og har på vores renseanlæg rådnetårne, hvorfra vi udvinder biogas. Biogassen driver en biogasmotor, der producerer el og varme.
- Morten Rebsdorf, senior projektleder, Aarhus Vand

Egen forsyning af el og varme

Energien bruger vi til at forsyne vores egne anlæg og enkelte biler på renseanlæggene kører på egenproduceret strøm. Som en vej til CO2-neutralitet er det et mål at blive 100% selvforsynende med energi. Marselisborg Renseanlæg har allerede bevist, at det er muligt og siden 2012 produceret mere energi end til eget forbrug.

Det danske fokus på grøn omstilling af energiforsyningen drypper desuden af på os og betyder at vi bruger en større andel af vedvarende energi, som en del af den strøm, som vi køber.

Metan og lattergas udgør hovedparten af klimagasserne fra driftsaktiviteter

Men for at blive CO2-neutrale er yderligere tiltag nødvendige. Udledning af metan og lattergas fra renseprocessen på vores renseanlæg udgør i dag hovedparten af emissionerne på vores driftsaktiviteter. I CO2-ækvivalenter er lattergas lidt under 300 gange og metan omkring 25 gange mere klimaskadelig end CO2.

”Både metan og lattergas udvikles i de biologiske processer. Metan kan vi allerede måle i indløbet til renseanlægget. Vi arbejder med både at måle og reducere disse gasser,” forklarer Morten Rebsdorf.

Metan findes også i biogas og ved at udnytte gas til energiproduktion omsætter vi en del af metanen til energi. Lattergas kan vi reducere ved at styre vores processer og udjævne belastningen på anlægget. Det handler bl.a. om, at bakterierne ikke skal have for travlt i omsætningen af ammonium og nitrat.

Processer bliver overdækket på nyt renseanlæg

Kontinuerlig inspektion af tanke med biogas og sikring af, at vi ikke har utætheder, bidrager til, at unødigt metan ikke ryger ud i atmosfæren. Ved at overdække flere processer på renseanlæggene kan vi bedre indkapsle både metan og lattergas. Derfor vil procestanke på det nye renseanlæg – Aarhus ReWater, blive overdækket.

”Mit håb for fremtiden er, at den teknologiske udvikling baner vej for at udnytte gasserne fra ventilationssystemet,” siger Morten Rebsdorf.

Skovrejsning og biodiversitet

På en anden agenda har Aarhus Vand skovrejsning og etablering af blå/grønne parker for at beskytte vores grundvand som et indsatsområde. Skov binder CO2 og skovrejsning er dermed positivt for vores klima. Også i anlægsprojekter stræber vi efter an beplantning, som øger biodiversiteten efterfølgende.

Peter Hjortdal (1)
Når vi planter grønt i forbindelse med anlægsprojekter og klimatilpasning, så ønsker vi at øge biodiversiteten og det man kalder biofaktoren – dvs. hellere buske og træer end græs – det binder også CO2’en bedre.
- Peter Hjortdal, afdelingschef, Aarhus Vand

Minimering af ressourceforbrug og CO2 i anlægsprojekter

I anlægsprojekter har vi også fokus på CO2 og genanvendelse. Vi vægter og prioriterer, hvad der er mest bæredygtige valg og arbejder på øget brug af emissionsfrie maskiner. Desuden fokuserer vi på at genanvende og genindbygge mest muligt af materialerne på stedet.

”Vi skal generelt undgå bortskaffelse af materialer og ressourcer der har en genanvendelsesværdi,” siger Peter Hjortdal, afdelingschef, Aarhus Vand.

Grøn omstilling af køretøjer

Grøn omstilling af køretøjer har også længe været i proces. Aarhus Vand udskifter hvor muligt fossile biler til elbiler. Tre biler på renseanlæggene bliver opladet med egenproduceret grøn strøm på . Derudover indgik Aarhus Vand et samarbejde med CO-PI (Center for offentlig/privat innovation) og underskrev en hensigtserklæring i 2023 med de 13 største offentlige udbydere i Danmark. Hensigtserklæringen handler om at stille krav i udbudsfasen om brugen af emissionsfrie arbejdsmaskiner.

De mange tiltag skal føre til CO2-neutralitet men også have en række andre effekter som flere blå/grønne parker, beskyttelse af grundvand, større biodiversitet og mere sundhed til følge.


*Driftsaktiviteter defineres som alle aktiviteter relateret til produktion af drikkevand og rensning af spildevand. Emissionerne defineres i den forbindelse inden for scope 1 og scope 2 (emissioner fra egne driftsprocesser og indirekte udledninger fra den energi som vi køber)