Erstatning for aftale om sprøjtefri drift

Ifølge Indsatsplanerne skal vandværkerne give fuld erstatning til de lodsejere der indgås frivillige aftaler med ligesom vandværkerne også skal betale for de erstatninger som kommunen giver når de påbyder sprøjtefri drift til en lodsejer. Erstatningen opgøres til forskellen i ejendommes handelspris før og efter rådighedsindskrænkningen som følge af sprøjtegiftforbuddet.

Derudover kan der ydes erstatning for ulemper i form af driftsomlægning og driftsforstyrrelse for en kortere periode. Fordi kommunen kan påbyde sprøjtegiftfri drift bruges de erstatningsprincipper som benyttes ved andre typer af ekspropriative indgreb.

Beregningen består af tre elementer

Værditabsvurdering
En ejendomsmægler vurderer værditabet på ejendommen ved indgåelse af aftale om sprøjtegiftfri drift. Værditabet for arealerne vurderes, ligesom erstatningen for en lavere salgsværdi af bygningsparcellen vurderes. Andre faktorer kan være sprøjteudstyr på ejendommen, der ikke længere kan benyttes, bygningsmasse og opbevaringskapacitet der bliver overflødig osv.

Dækningsbidrag
For konventionelt drevne arealer vil der ved mange nuværende afgrødevalg være en udbyttereduktion ved indgåelse af en sprøjtegiftfri aftale. Indtægten fra omdriftsarealet vil således reduceres, og tab i dækningsbidrag for ét dyrkningsår erstattes. For etablerede flerårige afgrøder erstattes tab i dækningsbidrag herefter. Det vedvarende indtægtstab erstattes som varigt værditab for ejendommen (se ovenfor).

Omstillingsomkostninger / engangsudgifter
Lodsejer har brugt tid på møder samt eventuel rådgivning i forbindelse med aftaleindgåelse. Konsulentbistand og egen tid kan betragtes som en engangsudgift. Denne udgift værdisættes jævnførende gældende praksis i ekspropriationssager.
Fordi Aarhus Kommune har udtrykt vilje til at påbyde pesticidfri drift, er erstatningen skattefri.


Miljøbeskyttelsesloven

§ 24. Kommunalbestyrelsen kan give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand. § 26a. Når der er vedtaget en indsatsplan for et område efter vandforsyningslovens § 13 eller § 13a, kan kommunalbestyrelsen, hvis der ikke kan opnås en aftale herom på rimelige vilkår, endeligt eller midlertidigt mod fuldstændig erstatning pålægge ejeren af en ejendom i området de rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller sprøjtegifter.