Renere vand i havn, å og søer

Bedre rensning af spildevandet og stop for kloakudløb til Aarhus Å har gjort både havn, å og søer til mere rene og attraktive miljøer med masser af liv.

På få år er det lykkedes at skabe nye rekreative miljøer ved Brabrand Sø, åen og havnen. Hvad der var utænkeligt for ti år siden, er i dag blevet et af Aarhus vigtigste brands:

 • Vi kan opholde os i de nye caféområder og på opholdsarealer langs åen uden ubehagelige lugte fra åen

 • Vi får nye bademuligheder i havnebadet

 • Nu kan man ro i kajak eller kano på Brabrand Sø, i åen og i havnen - og dyrke andre former for vandsport - uden risiko for sundheden

 • Miljøet i bugten har fået det bedre

Baggrund for projektet

Det så skidt ud med vandkvaliteten i bl.a. Brabrand Sø, Aarhus Å og havnen, da byrådet i 2005 besluttede at sætte gang i det såkaldte ”Aarhus-Å-Projekt”. Målet var at give vandkvaliteten et markant løft, fjerne lugtgener og samtidig tage højde for de stigende regnmængder.

Udløb fra renseanlæg og 75 kloakudløb belastede vandkvaliteten ved kraftige regnskyl. Der var udsigt til mellem 20 og 40 procent mere regn end tidligere, flere skybrud og stigende vandstand på længere sigt.

En by med mange planer

Der var samtidig en konkret anledning til at gå i gang, da der allerede var vedtaget en række projekter langs Brabrand Sø, å og havn:

 • Åen skulle åbnes helt ned til havnen

 • Der skulle bygges en ny bydel på havnen – Aarhus Ø

 • Man skulle kunne opholde sig og slappe af på flere områder langs Aarhus Å

 • Vandrammedirektivet forventedes at stille helt nye krav til vandkvaliteten i Aarhus Å

Den valgte løsning

På denne baggrund valgte Aarhus Byråd en løsning, der med afsæt i EU’s badevandsdirektiv medførte en udmærket badevandskvalitet i Brabrand Sø, en udmærket badevandskvalitet i Aarhus Havn og en væsentlig forbedret vandkvalitet i Aarhus Å.

På å-strækningen fra Brabrand Sø’s udløb og frem til Viby Ringvej vil der være badevandskvalitet i Aarhus Å. I den inderste del af Aarhus Havn vil der være en væsentlig forbedret vandkvalitet, men ikke en udmærket badevandskvalitet. Dette skyldes påvirkningen i den inderste del af Aarhus Havn fra udløbet af Aarhus Å.

Når vi taler om ”badevandskvalitet” er det målt som indhold af e-coli (hygiejniske parametre). Der sker dog stadig en påvirkning af vandmiljøet i å og havn – bl.a. fordi der tilføres (brun)alger fra Brabrand sø – hvilket gør at vandet ofte stadig er grå-brun-grumset.

Elementer i projektet

Aarhus Å-projektet blev afviklet i årene fra 2006 til 2013 og omfattede disse hovedelementer:

 • Otte store bassiner - de fleste underjordiske - til midlertidig opsamling af regnvand og spildevand ved kraftig regn. Samlet kapacitet 50.350 m3 (50,3 mio. liter)

 • Mange kloakudløb nedlægges - ledninger føres i stedet til de nye bassiner eller renseanlæg

 • Forbedret rensning af spildevandet på Viby og Åby Renseanlæg

 • Udvidelsen af kapaciteten på Viby og Åby Renseanlæg

 • It-løsning med anvendelse af regnradar og samlet styring af hele spildevandssystemet - bassiner, kloaksystem og renseanlæg

 • Varsling ved overskridelse af kravene til badevandskvalitet

Arbejdet fortsætter

Der er stadig udfordringer i forhold til at sikre vandkvaliteten i Aarhus. Dem arbejder Aarhus Vand med nu og i årene fremover.

Der er fortsat risiko for overløb af spildevand i havnen og lokale oversvømmelser ved ekstreme regnmængder. Løsninger:

 • Optimeret styring af hele spildevandssystemet, så vandet ledes derhen, hvor der er størst kapacitet

 • Fortsat opdeling af kloaksystemet med separate ledninger til regnvand og spildevand, så regnvandet ikke skaber overløb på renseanlæggene

 • Flere steder med lokal nedsivning af regnvand, så risikoen for lokale oversvømmelser og overbelastning af kloakker og renseanlæg mindskes

  Der er også stadig risiko for oversvømmelse af Aarhus Midtby ved ekstreme regnmængder eller høj vandstand i bugten. Løsning:

 • Anlæg af sluse- og pumpeanlæg ved åmundingen. Anlægget betyder, at åen kan bruges som regnvandsbassin ved store regnmængder - eller som spærre mod en forhøjet vandstand i bugten.