Klimatilpasning på terræn

Flere steder i Aarhus har vi gennemført store klimatilpasningsprojekter med fokus på blå-grønne løsninger og vand på terræn.

Bassiner i midterrabatten langs Risvangs Allé til opsamling af regnvand.

Brug regnvandet i byen

Der er både brug for en gennemgribende renovering af et nedslidt kloaksystem og en sikring mod oversvømmelser og forurening af bugten ved kraftige regnskyl.

Frem for at grave nye rør ned under jorden, er der rig mulighed for at udnytte regnvandet i rekreative og attraktive løsninger på terræn. Det kan for eksempel ske ved at anlægge regnbede langs vejene, nedsive regnvandet i grønne lavninger eller udlede det via grønne grøfter til områder, der kan tåle at blive oversvømmet. Dermed ender vandet i en slags 'vandtransportveje' der under skybrud hurtigt kan lede vandet derhen, hvor det ikke gør skade, for eksempel på en sportsplads eller et grønt område.

Der er ikke tale om enten/eller løsninger, men snarere om løsninger, der kombinerer forskellige måder at håndtere regnvandet på.

Risvangen og Vorrevangen

I området Risvangen og Vorrevangen i det nordlige Aarhus har vi gennemført et spændende projekt, hvor regnvandet bliver håndteret over jorden og kun spildevandet ender i kloakrør under jorden. Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Aarhus Vand.

Projektet i Risvangen er det første store boligområde i Danmark, hvor regnvand og spildevand adskilles og regnvandet i stedet håndteres på terræn. Projektet er udviklet over 3 år fra 2013-2016 og udført over 2-3 år siden 2016.

Ud over at være et klimatilpasningsprojekt har projektet i Risvangen tilført området merværdi, så det ikke bare er rør i jorden. Merværdien består i blå- og grønne arealer til glæde for områdets beboer. De blå- og grønne arealer danner udover klimatilpasninger blandt andet også grundlag for insekthoteller, boldbaner og trafikdæmpninger.

Regnvandet i Risvangen forsinkes, fordampes eller bortledes i det tempo som er passende for recipienten af regnvandet. Ved almindelig nedbørsmængde sker der en nedsivning af regnvandet til de underjordiske dræn. Ved kraftig regn vil drænene være fyldt op med vand og der vil langsom ske en opfyldning af de forskellige overfladeløsninger. Regnvandet i området ender i Risskov Bæk og i havet ved Den Permanente.

Regnbed

Lystrup

I Lystrup har Aarhus Vand og Aarhus Kommune igennem 12 delprojekter klimatilpasset Lystrup. Der er etableret dæmninger, ændret veje og indrettet parker og grønne områder på en ny måde, så byen kan modstå vandmasserne ved skybrud. Projektet består af en bred vifte af forskellige løsninger, og projektet har givet erfaringer der bruges mange andre steder i Aarhus Kommune.

Regnvand bliver over jorden

Aarhus Vand har hidtil kun haft ansvar for håndtering af de store vandmasser under jordens overflade. Vi har de seneste år anlagt en række underjordiske bassiner, vi har udvidet kloaksystemet og vi adskiller kloaksystemet, så regn- og spildevand løber i hvert sit system.

Med dette projektet går vi populært sagt over jorden ved, i tæt samarbejde med Aarhus Kommune, at ændre på landskabet, så vandet løber de ”rigtige” steder hen ved kraftig regn.

Regnbassiner i Lystrup langs stisystem

Vild natur rykker ind i Lystrup

Den vilde natur rykker ind i Lystrup med flere blomster, dyr og planter, når der i forbindelse med projektet bliver etableret nye søer og vandløb.

Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og Aarhus Vand, sammen om projekt ”Vild Med Vilje Lystrup”. Projektet sikrer en større mangfoldighed af blomster og dyrearter ved de nye regnvandssøer.

Når et areal bliver gjort ”Vild Med Vilje”, bliver der udviklet levesteder til et væld af arter. Samtidig får beboerne i området mulighed for at opleve naturens rigdom i hverdagen.

Med ”Vild Med Vilje” ønsker vi at formidle et nyt syn på naturen ved at udfordre folks forståelse af ukrudt, kryb og kravl. Det handler om at give plads til mere vild og mangfoldig natur, der hvor vi bor, lever, arbejder og leger.

Helt konkret udlægges frø fra vilde plantearter, der i dag lever på heder og andre næringsfattige jorder. Områderne omkring regnvandssøen og vandrenderne skal blive et tæppe af vilde blomster.

Læs mere om ”Vild med vilje Lystrup” på projektets website.