Kortlægning af grundvand

Staten kortlægger områder med særlige grundvandsinteresser, som kommunerne kan bruge i deres arbejde med indsatsplaner

Når det regner på jordoverfladen, siver vandet ned gennem jorden og samles i porøse jordlag. Alt efter om regnvandet siver ned gennem sand, fast ler eller andre jordarter, vil det være kortere eller længere tid om at blive til grundvand. Typisk går der 5-50 år.

Statens kortlægning viser, hvordan jordlagene ligger, hvad de består af, hvordan vandet strømmer i dem, og hvordan grundvandskvaliteten er i magasinerne.

Den viden, vi får fra kortlægningen, kan bruges til at mindske trusler som forurening af grundvandet og eventuel mangel på vand. Bl.a. er beskaffenheden af jordlagene afgørende for, hvor velbeskyttede de underliggende grundvandsmagasiner er. Som tommelfingerregel kan man sige, at tykke, kompakte lerlag giver en god beskyttelse mod eventuelle nedsivende forureninger, mens tynde lerlag samt porøst sand og grus yder en ringe beskyttelse.

Viden skal sikre bedste beskyttelse

Staten overtog i 2007 kortlægningen af grundvandet fra amterne og har siden arbejdet med at uddybe amternes kortlægning af såkaldte Områder med Særlig Drikkevandsinteresse (OSD). Arbejdet er afsluttet i  2015.

Formålet er at få viden, der er så robust, at man kan udpege de drikkevandsressourcer, der har den bedste kvalitet og som er bedst beskyttet mod nedsivende forureninger og overudnyttelse, samt at kunne pege på hvor der er behov for at kommunerne laver grundvandsbeskyttende indsatser, for eksempel i form af forbud mod brugen af sprøjtegift.

Ud over OSD-områderne, kortlægger staten også i indvindingsoplandet til almene vandforsyninger udenfor OSD områderne.

300 meter ned

I grundvandskortlægningen er det vigtigt at bestemme grundvandets udbredelse, kvalitet og sårbarhed. Det sker ved at undersøge geologien, hydrologien, grundvandskemien, arealanvendelsen samt forureningskilderne i det område, der kortlægges.

Til kortlægningen bliver der anvendt en række geofysiske metoder i kortlægningsområdet, hvor typen, forløbet og dybden af jordlagene bestemmes ned til en passende dybde, nogle steder helt ned til 300 meter.

 

Læs mere om Statens grundvandskortlægning i Midtjylland