Kloakarbejde uden opgravning

Nogle steder kan vi renovere kloakker uden skulle grave

Ved kloakarbejde uden opgravning (kaldet No-dig metoden) føres en form for strømpe ind gennem de eksisterende spildevandsledninger.

Strømpen bliver udsat for varmepåvirkning ved at der bliver ledt damp eller varmt vand ind i strømpen, så der sker en hærdning af strømpen. Slutproduktet er et nyt rør inde i de gamle rør.

Her udføres No-dig arbejdet

No-dig metoden udføres ved nedslidte kloakledninger, hvor kapaciteten er stor nok til at håndtere den mængde vand, som løber i ledningerne. Er kapaciteten ikke stor nok, er det nødvendigt at udskifte ledningen ved opgravning.

No-dig metoden udføres desuden i ledninger, hvor der er for meget uvedkommende vand, f.eks. i ældre spildevandsledninger, hvor der trænger grundvand og regnvand ind i ledningerne.

Betydning for dig

Der vil i processen blive foretaget højtryksspuling en eller flere gange. Du vil evt. blive bedt om at afdække toiletter og andre afløb i huset eller alternativt løfte dækslet på din skelbrønd. Hvis det bliver aktuelt for dig, vil du få nærmere og mere detaljeret information tilsendt.

Arbejdet foregår i flere omgange, fordi man i første omgang strømpeforer hovedledningerne i vejarealerne. Herefter påbegyndes arbejdet med at strømpefore stikledningerne indtil de enkelte grundes skelgrænse. Ved begge arbejdsopgaver skal der højtryksspules. Tiden mellem disse arbejdsopgaver kan variere en hel del, men der vil altid blive udsendt særskilt information til de berørte.

Gener ved arbejdet

Arbejdstiden forventes at være mandag-torsdag mellem kl. 7 og 22, i enkelte perioder i døgndrift. Der forekommer støj-, lugt- og trafikale gener fra de biler/anlæg, der arbejder med opgaven.

Der vil blive udsendt specifik information om, hvilke datoer arbejdet forventes udført tæt på din ejendom. Det vil oftest kun være få dage pr. gang. Da der i hele perioden vil være en del tv-biler, sanerings-biler og spulebiler i området, kan der forekomme gener fra nærliggende veje på andre tidspunkter end de annoncerede.