Sådan arbejder vi med kloak

Når Aarhus Vand lægger nye kloakrør eller reparerer gamle rør, vil det ofte give gener i form af støv, støj og omkørsler. Beboere i området får besked en uge før, arbejdet går i gang.

Inden vi går i gang med at udskifte eller reparere kloakrør, undersøger vi rørenes tilstand. Mens undersøgelsen foregår, vil du måske opleve, at vi ofte kommer i området eller sender breve til dig.

Vi undersøger fx, om vi har de rigtige oplysninger om rørenes placering, vi spuler rørene, filmer dem indefra eller monterer måleudstyr, der kan måle, hvor meget vand der løber i rørene.

Måske sender vi også spørgeskema ud til grundejerne i området for at høre, om de oplever problemer med kloaksystemet.

Alle disse informationer bruger vi til at vurdere i hvilket omfang, det er nødvendigt at renovere kloaksystemet.

Betydning for dig

Vi informerer beboere i området om de endelige tidsplaner og de praktiske forhold før vi begynder arbejdet. Vi vil løbende informere beboerne i området, hvis der under arbejdet opstår væsentlige ændringer i trafik- og adgangsforhold.

Nogle gange behøver vi ikke grave, når vi skal reparere kloakrør, men kan nøjes med at lave en såkaldt strømpeforing ved at føre en form for strømpe gennem det eksisterende spildevandsrør. Strømpen bliver udsat for varmepåvirkning ved at lede damp eller varmt vand ind i strømpen, så der sker en hærdning af den. Slutproduktet er et nyt rør inde i det gamle rør.

Vi vil i løbet af arbejdet lave højtryksspuling en eller flere gange. Du vil muligvis blive bedt om at afdække toiletter og andre afløb i huset eller alternativt løfte dækslet på din skelbrønd. Hvis det bliver aktuelt for dig, får du tilsendt nærmere og mere detaljeret information.

Arbejdet foregår ad flere omgange, fordi vi i første omgang strømpeforer hovedledningerne i vejarealerne. Herefter begynder vi arbejdet med at strømpefore stikledningerne ind til de enkelte grundes skelgrænse.  Ved begge arbejdsopgaver skal der højtryksspules. Tiden mellem disse arbejdsopgaver kan variere en hel del, men der vil altid blive udsendt særskilt information til de berørte.

Når vi arbejder, vil der i perioder være:

  • Områder, der er gravet op

  • Støv, støj og jord på vejen

  • Omkørsler

  • Begrænset adgang til hoveddøre, indkørsler og parkeringspladser

  • Ændrede busstoppesteder i området

  • Når vi fornyer kloakrør ved hjælp af strømpeforing, kan der komme dampudledning og en skarp, karakteristik syntetisk lugt fra brønde i gaden. Lugtgener kan skyldes brug af stoffet styren i forbindelse med foringen. Der er tale om meget små koncentrationer af styren, som ikke udgør nogen sundhedsrisiko.

Vi bestræber os på at begrænse generne mest muligt, men vi kan ikke helt undgå at forstyrre i området.

Hvis du har specielle aftaler vedrørende afhentning af renovation, levering eller udbringning af varer og lignende, vil vi gerne høre fra dig hurtigst muligt af hensyn til vores planlægning.

Dit ansvar

Kloakarbejdet udføres uden udgifter for dig, og når vi er færdige med arbejdet, er den offentlige del af kloaksystemet tæt. 

Al kloak, der tilhører din ejendom, kaldes afløbsinstallation og er din private ejendom. Du har derfor selv ansvaret for afløbsinstallationen. Vi foreslår, at du kontakter en autoriseret kloakmester, hvis du ikke ved, om din afløbsinstallation er tæt og i orden.  Ligeledes er en eventuel rensebrønd på afløbsinstallationen dit ansvar.

Hvis der er rotter i området, kan det medføre, at de søger hen imod private afløbsinstallationer, der er utætte. Derudover kan grundvandet i området stige, fordi vandet ikke kan trænge ind i det tætte kloaksystem. Det kan resultere i grundvand i kælderen eller terrænet.

Er dit hus dårligt funderet?

I forbindelse med gravearbejde i vejen kan der være risiko for, at der opstår skade på utilstrækkeligt funderede ejendomme eller på ejendomme, der er særligt følsomme over for udefra kommende påvirkning.

Vi fotograferer derfor alle bygninger, inden vi går i gang med arbejdet. Det gør vi for at registrere eventuelle skader udvendigt på bygningernes fundamenter mv. Fotograferingen bliver foretaget af en entreprenør, som vil kontakte virksomhederne/beboerne for at få adgang til ejendommen, hvis det er nødvendigt.

Du opfordres til at informere Aarhus Vand, hvis du har kendskab til, at ejendommen er utilstrækkeligt funderet eller i øvrigt er i en sådan stand, at den er særlig udsat for det oven for beskrevne arbejde. Det sker med henvisning til Byggelovens § 12, stk. 4.

Medmindre vi hører andet, vil det ved arbejdets tilrettelæggelse blive lagt til grund, at din ejendom er funderet i overensstemmelse med de på opførelsestidspunktet gældende regler og i øvrigt er i sædvanlig vedligeholdelsesmæssig stand.

Du vil få information

Vi vil udsende specifik information om, hvilke datoer vi forventer at udføre arbejde tæt på din ejendom. Det vil oftest kun være få dage af gangen. Da der i hele perioden vil være en del tv-biler, saneringsbiler og spulebiler i området, kan der forekomme gener fra nærliggende veje på andre tidspunkter end de annoncerede.

Kloakarbejde uden opgravning

Nogle steder kan vi renovere kloakker uden skulle grave

Ved kloakarbejde uden opgravning (kaldet No-dig metoden) føres en form for strømpe ind gennem de eksisterende spildevandsledninger.

Strømpen bliver udsat for varmepåvirkning ved at der bliver ledt damp eller varmt vand ind i strømpen, så der sker en hærdning af strømpen. Slutproduktet er et nyt rør inde i de gamle rør.

Her udføres No-dig arbejdet

No-dig metoden udføres ved nedslidte kloakledninger, hvor kapaciteten er stor nok til at håndtere den mængde vand, som løber i ledningerne. Er kapaciteten ikke stor nok, er det nødvendigt at udskifte ledningen ved opgravning.

No-dig metoden udføres desuden i ledninger, hvor der er for meget uvedkommende vand, f.eks. i ældre spildevandsledninger, hvor der trænger grundvand og regnvand ind i ledningerne.

Betydning for dig

Der vil i processen blive foretaget højtryksspuling en eller flere gange. Du vil evt. blive bedt om at afdække toiletter og andre afløb i huset eller alternativt løfte dækslet på din skelbrønd. Hvis det bliver aktuelt for dig, vil du få nærmere og mere detaljeret information tilsendt.

Arbejdet foregår i flere omgange, fordi man i første omgang strømpeforer hovedledningerne i vejarealerne. Herefter påbegyndes arbejdet med at strømpefore stikledningerne indtil de enkelte grundes skelgrænse. Ved begge arbejdsopgaver skal der højtryksspules. Tiden mellem disse arbejdsopgaver kan variere en hel del, men der vil altid blive udsendt særskilt information til de berørte.

Gener ved arbejdet

Arbejdstiden forventes at være mandag-torsdag mellem kl. 7 og 22, i enkelte perioder i døgndrift. Der forekommer støj-, lugt- og trafikale gener fra de biler/anlæg, der arbejder med opgaven.

Der vil blive udsendt specifik information om, hvilke datoer arbejdet forventes udført tæt på din ejendom. Det vil oftest kun være få dage pr. gang. Da der i hele perioden vil være en del tv-biler, sanerings-biler og spulebiler i området, kan der forekomme gener fra nærliggende veje på andre tidspunkter end de annoncerede.