Baggrund og fremgangsmåde for kloakering af kolonihaver

Aarhus Byråd har besluttet, at kolonihaverne i Aarhus Kommune skal spildevandskloakeres for at mindske forureningen af grundvandet og forbedre vandkvaliteten i søer og vandløb

Kolonihaverne skal spildevandskloakeres over en periode på 10 år.

Som forsyningsselskab, vil Aarhus Vand i samme periode etablere spildevandsstik fra hovedkloakken frem til kolonihavernes matrikelgrænse, det vil sige frem til kolonihaveforeningens ydre grænse.

Kloakering af haveforeninger, hvor Aarhus Kommune har lejeaftale med haveforeningen

I kolonihaveforeninger, hvor Aarhus Kommune står som ejer af matriklen, og hvor haveforeningen har kontrakt med Aarhus Kommune, vil kommunen forestå kloakering inde på foreningens fællesarealer. Der etableres således et kloakanlæg i haveforeningens veje med en stikledning frem det enkelte havelods grænse.

Det påhviler den enkelte lejer af et havelod, at etablere spildevandskloak fra havehuset frem til haveloddets grænse, hvor det tilsluttes kloakken i haveforeningens vej. Udgifterne til dette afholdes af den enkelte lejer.

Til sidst tilsluttes haveforeningen interne kloakanlæg til Aarhus Vands stikledning ved matrikelskel. Design af det interne kloakanlæg og placering af Aarhus Vands stikledning koordineres løbende for at få en optimal løsning.

Økonomi

Læs om økonomien omkring kloakeringen på Aarhus Kommunes hjemmeside.

Øvrige haveforeninger

I Aarhus Kommune er der også en del haveforeninger, som har en lejekontrakt med andre ejere end Aarhus Kommune, eller som selv ejer jorden.

Hvordan den interne kloakering af haveforeningen skal foregå, og hvem, der foretager arbejdet, skal aftales mellem haveforeninge og ejeren af matriklen. Det gælder også fordelingen af udgifterne.

Vi vil etablere spildevandsstik fra hovedkloakken frem til kolonihavernes matrikelgrænse, det vil sige frem til kolonihavens ydre grænse. Vi koordinerer placeringen af vores stikledning med haveforeningens bestyrelse.