Så langt er vi med projeket

Tidsplan for projektet

Projektet er nu i Trin 5 (Tag løsninger i brug og dokumenter effekt).

Udvalgte milepæle

November 2018

EUDP Udviklingsprojektet for udvidelse af Egå Renseanlæg er sluttet ved udgangen af oktober 2018, men udviklingen fortsætter.

Anlægget er nu opgraderet med alt nødvendigt udstyr og der produceres energi på anlægget.
Den gennemsnitlige nettoenergiproduktion fra januar til oktober 2018 har været 121%, med en netto elproduktion på 83% og en netto varmeproduktion på 193% production.

Den største udfordring med projektet har været, at opnå en stabil kulstofhøst med for-filtrering. Idet for-filtreringen er det første rensetrin på renseanlægget og effektiv drift af denne installation er en forudsætning for projektets succes.

Udviklingen i nettoenergiproduktion på Egå Renseanlæg i løbet af projektet fremgår af nedenstående figur, sammen med relevante projektaktiviteter.

Udvikling I nettoenergiproduktion på Egå renseanlæg i sammenhæng med relevante projektaktiviteter (inkluderer varme og elektricitet)

Som følge af udfordringerne med det nye system til høst af kulstof, er den kontinuerte egenforsyningsgrad for el på 100% endnu ikke opnået.

Det forventes dog, at vi inden længe når målet om blive egen forsynende med el.

Maj 2018

Vi producerer nu stort set producerer så meget gas, som vores motor kan brænde af.

I nedenstående figur kan det ses at gasproduktionen (blåkurve) ligger på omkring 155 m3/h, hvilket er gasmotorens kapacitet. Med det aktuelle energiforbrug svarer det til en netto-energiproduktion lige omkring de 100% (lysegrøn kurve). Hvis vi skal have nettoenergiproduktionen meget højere op, skal der installeres en gasmotor mere, det vurderes dog ikke rentabelt at etablere en ekstra gasmotor endnu.

Vi er nu der hvor forudsætningerne for ”indkøringen” af de nye biologiske processer er ved at være der, og håber løbende at se en reduktion i energiforbruget over de kommende måneder/år.

Januar 2018

I slutningen af januar 2018 fik vi endelig installeret en nyt dysesystem, så filterbåndene kan nu holdes rene. Dette tiltag resulterede i at nettoenergiproduktionen steg til omkring 85%.

September 2017

Vi har i lang tid haft udfordringer med at primærslammet har et for højt indhold af vand, hvilket betyder at vi pumper en masse vand på rådnetårnet.

I september 2017 etableres der et til opgaven udviklet vakuumsystem på Salsnes filtrene, så vi nu har et system hvor vi kan styre hvor tykt primærslammet skal være. Efter dette tiltag steg nettoenergiproduktionen. Det blev dog snart klart at vaskesystemet heller ikke fungerer efter hensigten, hvorfor der blev igangsat test med forskellige dyseløsninger.

April 2017

I februar sendte Salsnes en ekstern konsulent fra Norge til Egå, for at hjælpe med optimeringen af kulstofhøsten over Salsnes filtrene. På baggrund af anbefalinger fra konsulenten blev der blev igangsat test med forskellige polymerer og i april blev der etableret 2-punktsdosering med polymer. Allerede fra medio april var der en tydelig forbedring af gasproduktionen – hvilket gjorde at nettoenergiproduktionen steg til omkring 100%.

Marts 2017

Vi er gået i gang med arbejderne for tilslutning til fjernvarmenettet. Målet er at vi kan levere overskudsvarme til fjernvarmenettet i april 2017.

Februar 2017

I Februar arbejder vi fortsat med at få Salsnes Filtrene til at performe, som vi vil have dem til. Vi arbejder med forskellige polymertyper og forskellige doseringsstrategier. Da det har vist sig, at vi har en større andel af opløst COD end forudsat, arbejder vi nu også med dosering af forskellige fældningskemikalier. Arbejdet foregår både i laboratoriet og i fuldskala. Målet er at finde den rigtige kombinationen af polymer og fældningskemikalie, således at vi kan få dannet de rigtige flokke til filtrering på Salsnes Filtrene, uden af de klokker til. 

Fældning og salsnesfiltre

Januar 2017

Vi øver os på at drifte og servicere de nye Salsnes Filtre. Vi justerer på vasketider, temperatur på vaskevand, type af sæbe, hastighed på bånd, ja selv typen af filterdug bliver udfordret. 

Salsnes Filtre Egå Renseanlæg

November 2016

I november 2016 begynder vi så småt at modtage slam fra Syddjurs Spildevand

Slammodtagestation Egå Renseanlæg

Den 22. november kom der gang i gasmotoranlægget og vi begynder at producere el

Gasmotoranlæg Egå Renseanlæg

Oktober 2016

Den 11. oktober 2016 var der anlægsteknisk aflevering.

Egå Renseanlæg luftfoto oktober 2016

August 2016

Gaslageret er kommet op

Juli 2016

 Belægning er ved at være lagt foran filterbygningen

Arbejdet på varmesystemet er i fuld gang

Maj 2016

Vi er i gang med nogle af de mest kritiske aktiviteter på ombygningen af Egå Renseanlæg, hvor vi kobler de nye og de gamle anlæg sammen.

På nedenstående foto ses hvordan der skæres hul ind til sandfanget, så vi kan få spildevandet over til Salsnes filtrene.

Hul i sandfang

Idet vi skærer hul i sandfanget er vi i en periode nød til at bypasse sandfanget. På fotoet ses de store midlertidig installerede pumper.

Overpumpning af spildevand

Installationerne i rejektvandsanlægget er ved at være klar -  på fotoet ses mixeren samt 2 af i alt 6 beluftningsbatterier.

Demon tank

Varmeinstallationerne i forbindelse med rådnetanken er godt i gang:

Opvarmning af RT

I forbindelse med etablering af kold Anammox i hovedanlægget skal der etableres et cyklonanlæg, hvor vi kan udtage Anammox bakterier fra overskudsslammet og pumpe dem tilbage til procestankene. Nedenstående ses cykloninstallationen, som er placeret lige før vores forafvandere:

Cyklon

Marts 2016

Salsnes Filtrene er nu monteret i filterbygning, hvor entreprenøren er ved at montere døre og vinduer. På rådnetanken monteres de sidste rør snart.

Der støbes en rørbro fra den nye filterbygning over til sandfanget – rørbroen skal sikre at vi kan få vand til og fra den nye filterbygning.

Ny gasmotor marts 2016

 

Marts 2016 Egå udbygning

 

Marts 2016 Egå udbygning

 

Marts 2016 Egå udbygning

 

Marts 2016 Egå udbygning

 

Januar 2016

Rejsegilde den 20. januer 2016.

December 2015

Der har været travlt på byggepladsen. Filterbygningen er nu interimslukket og udtørring af bygningen igangsat. Ledningsarbejder i terræn er 90% færdige. På rejektvandstanken er midtertårn, vægge og dækelementer monteret, opspændt og bagstøbt. Rådnetanken er samlet og monteret på nær isolering, vindskærm, trapper og værn.

Egaa Renseanlæg december 2015

Oktober 2015

Pilottest i oktober - november 2015:
I oktober - november 2015 gennemførte vi en pilottest med et Salsnes filter og testede samtidig en online COD måler fra Fagerberg.

Egaa Renseanlæg oktober 2015 Test med Salsnes filtre

Byggearbejderne er godt i gang. I bygningen hvor Salsnes filtrene skal etableres, er kælderen og bundpladen for filterkummen støbt. Størstedelen af renselag for bundplade for rådnetank er udstøbt og midterbygværk er støbt. Ligeledes er bundpladen for rejektvandstanken støbt.

Egaa Renseanlæg oktober 2015