Egå Renseanlæg

Egå Renseanlæg er under ombygning til at blive både selvforsynende med energi og derudover levere grøn energi til aarhusianerne i form af fjernvarme og strøm. Følg projektet her.

Det overordnede mål

  • Aarhus Vand gennemfører udbygningen af Egå renseanlæg for at realisere den størst mulige energiudnyttelse fra et renseanlæg.
  • Vi går fra energiforbruger til grøn energiproducent (el og varme)
  • Projektet er et led i Aarhus Vands strategi om at blive energi- og CO2-neutral.

Projektets mål

  • Udbygningen af Egå Renseanlæg skal bidrage med at opnå en el-produktion, der er 50% større end elforbruget (150% egenforsyningsgrad)
  • Produktionen af overskudsvarme fra gasmotoranlægget skal tilsluttes de esksisterende fjernvarme forsyningsledninger fra Studstrup Værket.

Procesdiagram over Egå Renseanlæg med markering af de nye løsninger som skal gøre renseanlægget til energiproducerende

Så langt er vi med projeket

Tidsplan for projektet

Projektet er nu i Trin 4 (Skab udvikling og fremdrift i projekterings- og byggeforløbet). Vi forventer at gå i Trin 5 (Tag løsninger i brug og dokumenter effekt) til august 2016.

Udvalgte milepæle

Marts 2017

Vi er gået i gang med arbejderne for tilslutning til fjernvarmenettet. Målet er at vi kan levere overskudsvarme til fjernvarmenettet i april 2017.

Februar 2017

I Februar arbejder vi fortsat med at få Salsnes Filtrene til at performe, som vi vil have dem til. Vi arbejder med forskellige polymertyper og forskellige doseringsstrategier. Da det har vist sig, at vi har en større andel af opløst COD end forudsat, arbejder vi nu også med dosering af forskellige fældningskemikalier. Arbejdet foregår både i laboratoriet og i fuldskala. Målet er at finde den rigtige kombinationen af polymer og fældningskemikalie, således at vi kan få dannet de rigtige flokke til filtrering på Salsnes Filtrene, uden af de klokker til. 

Fældning og salsnesfiltre

Januar 2017

Vi øver os på at drifte og servicere de nye Salsnes Filtre. Vi justerer på vasketider, temperatur på vaskevand, type af sæbe, hastighed på bånd, ja selv typen af filterdug bliver udfordret. 

Salsnes Filtre Egå Renseanlæg

November 2016

I november 2016 begynder vi så småt at modtage slam fra Syddjurs Spildevand

Slammodtagestation Egå Renseanlæg

Den 22. november kom der gang i gasmotoranlægget og vi begynder at producere el

Gasmotoranlæg Egå Renseanlæg

Oktober 2016

Den 11. oktober 2016 var der anlægsteknisk aflevering.

Egå Renseanlæg luftfoto oktober 2016

August 2016

Gaslageret er kommet op

Juli 2016

 Belægning er ved at være lagt foran filterbygningen

Arbejdet på varmesystemet er i fuld gang

Maj 2016

Vi er i gang med nogle af de mest kritiske aktiviteter på ombygningen af Egå Renseanlæg, hvor vi kobler de nye og de gamle anlæg sammen.

På nedenstående foto ses hvordan der skæres hul ind til sandfanget, så vi kan få spildevandet over til Salsnes filtrene.

Hul i sandfang

Idet vi skærer hul i sandfanget er vi i en periode nød til at bypasse sandfanget. På fotoet ses de store midlertidig installerede pumper.

Overpumpning af spildevand

Installationerne i rejektvandsanlægget er ved at være klar -  på fotoet ses mixeren samt 2 af i alt 6 beluftningsbatterier.

Demon tank

Varmeinstallationerne i forbindelse med rådnetanken er godt i gang:

Opvarmning af RT

I forbindelse med etablering af kold Anammox i hovedanlægget skal der etableres et cyklonanlæg, hvor vi kan udtage Anammox bakterier fra overskudsslammet og pumpe dem tilbage til procestankene. Nedenstående ses cykloninstallationen, som er placeret lige før vores forafvandere:

Cyklon

Marts 2016

Salsnes Filtrene er nu monteret i filterbygning, hvor entreprenøren er ved at montere døre og vinduer. På rådnetanken monteres de sidste rør snart.

Der støbes en rørbro fra den nye filterbygning over til sandfanget – rørbroen skal sikre at vi kan få vand til og fra den nye filterbygning.

Ny gasmotor marts 2016

 

Marts 2016 Egå udbygning

 

Marts 2016 Egå udbygning

 

Marts 2016 Egå udbygning

 

Marts 2016 Egå udbygning

 

Januar 2016

Rejsegilde den 20. januer 2016.

Egå rejsegilde

December 2015

Der har været travlt på byggepladsen. Filterbygningen er nu interimslukket og udtørring af bygningen igangsat. Ledningsarbejder i terræn er 90% færdige. På rejektvandstanken er midtertårn, vægge og dækelementer monteret, opspændt og bagstøbt. Rådnetanken er samlet og monteret på nær isolering, vindskærm, trapper og værn.

Egaa Renseanlæg december 2015

Oktober 2015

Pilottest i oktober - november 2015:
I oktober - november 2015 gennemførte vi en pilottest med et Salsnes filter og testede samtidig en online COD måler fra Fagerberg.

Egaa Renseanlæg oktober 2015 Test med Salsnes filtre

Byggearbejderne er godt i gang. I bygningen hvor Salsnes filtrene skal etableres, er kælderen og bundpladen for filterkummen støbt. Størstedelen af renselag for bundplade for rådnetank er udstøbt og midterbygværk er støbt. Ligeledes er bundpladen for rejektvandstanken støbt.

Egaa Renseanlæg oktober 2015