Lystrup klimatilpasses

Lystrup skal beskyttes mod oversvømmelse ved kraftig regnskyl, så byen undgår igen at få store vandmængder som i august 2012

Et pilotprojekt om klimatilpasning skal forhindre nye oversvømmelser i Lystrup. Projektet består af 12 delprojekter og det er Aarhus Vand og Aarhus Kommune, der står bag.

Ideen er at etablere dæmninger, ændre veje og indrette parker og grønne områder på en ny måde, så byen kan modstå vandmasserne ved skybrud. Denne indsats skal ske samtidig med, at borgerne på deres grunde tager hånd om regnvandet.

Regnvand bliver over jorden

Aarhus Vand har hidtil kun haft ansvar for håndtering af de store vandmasser under jordens overflade. Vi har de seneste år anlagt en række underjordiske bassiner, vi har udvidet kloaksystemet og vi separatkloakerer, så regn- og spildevand løber i hvert sit system.

Med pilotprojektet går vi populært sagt over jorden ved, i tæt samarbejde med Aarhus Kommune, at ændre på landskabet, så vandet løber de ”rigtige” steder hen ved kraftig regn.

Bred vifte af løsninger

Ved skybrud er der ikke plads nok til vandet i systemerne under jorden. Derfor er Aarhus Vand og Aarhus Kommune nødt til at tænke i nye løsninger, hvor vi over jorden skaber tid og plads til vandet. Med pilotprojektet i Lystrup håndterer vi vandmasserne over jordens overflade, og vi sørger samtidig for, at vital infrastruktur fungerer trods kraftig regn.

Pilotprojektet består af en bred vifte af forskellige løsninger, og det er hensigten, at erfaringerne herfra kan bruges mange andre steder i Aarhus Kommune.

Se videopræsentation af projektet her

Vild natur rykker ind i Lystrup

Den vilde natur rykker ind i Lystrup med flere blomster, dyr og planter, når der i forbindelse med et klimaprojekt bliver etableret nye søer og vandløb.

Borgerne i Lystrup får nye arter af blomster og planter langs de nye søer og vandløb, der bliver etableret som et led i et lokalt klimaprojekt. Samtidig bliver det muligt at møde padder og salamandere i de nye vandmiljøer.

Det er Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og Aarhus Vand, der er gået sammen om projekt ”Vild Med Vilje Lystrup”. Projektet skal sikre en større mangfoldighed af blomster og dyrearter ved de nye regnvandssøer.

Aarhus Vands igangværende klimaprojekter i Lystrup omfatter etablering af regnvandssøer og vandrender på de grønne arealer i Lystrup. Når der nu alligevel rodes i jorden, er det oplagt at skabe mulighed for mere plads til en oplevelsesrig og mangfoldig natur.

Vild Med Vilje

Når et areal bliver gjort ”Vild Med Vilje”, bliver der udviklet levesteder til et væld af arter. Samtidig får beboerne i området mulighed for at opleve naturens rigdom i hverdagen. Vilde områder giver blandt andet frirum til afkobling, stimulering af vores sanser, og det forstærker årstidernes skiften.

Med ”Vild Med Vilje” ønsker vi at formidle et nyt syn på naturen ved at udfordre folks forståelse af ukrudt, kryb og kravl. Det handler om at give plads til mere vild og mangfoldig natur, der hvor vi bor, lever, arbejder og leger.

Helt konkret udlægges frø fra vilde plantearter, der i dag lever på heder og andre næringsfattige jorder. Områderne omkring regnvandssøen og vandrenderne skal blive et tæppe af vilde blomster.

Et tæppe af vilde blomster

Det grønne område, Hovmarksparken, ligger i dag hen som græsarealer med spredte grupper af træer. Græsset slås én gang årligt. Græs trives godt i muldjord. Muldjord er næringsrig, og græsset fortrænger vilde blomster og planter. For at give de vilde blomster og planter en chance for at gro og trives skal muldjorden fjernes. Derved forsvinder den næringsrige jord.

Et større område omkring den nye regnvandssø og vandrenderne efterlades derfor med råjorden synlig. På de rå jorde udlægges grus med frø fra planter, der netop trives i næringsfattig jord. Derved får planterne en chance i konkurrencen med græsset. Samtidig udnyttes overskuddet af muldjord til at skabe volde og bakker, som også er med til at give området et varieret udseende.

Til sommer vil den ”vilde” natur etablere sig ved regnvandssøen og vandrenderne. Et tæppe af vilde planter vil blomstre langs søens og vandrendernes bredder. Padder og andre vandarter vil komme til søen af sig selv. Dette kan blive første skridt i en proces, der fører frem til mere vild natur.

Læs mere om ”Vild med vilje Lystrup” på projektets website.