Område: Klokkeskoven

Regnvandsbassinet i Klokkeskoven omdannes til en sø

Det eksisterende regnvandsbassin i Klokkeskoven omdannes til en sø.

Der er store problemer med oversvømmelse af ejendomme og veje i oplandet til regnvandsbassinet. Disse problemer løses ved at uddybe bassinet.

Desuden renser søen regnvandet for kvælstof og fosfor og reducere dermed udledningen af disse stoffer til Brabrand Sø. Som vist på illustrationen får bassinet et blå/grønt udtryk som er indpasset i omgivelserne således det nye bassin giver merværdi.

Bassinets sider anlægges med flade skråninger så der ikke er behov for et hegn. På kanten af søen etableres en gangsti på sydsiden som forbindes til eksisterende sti.

Langs Klokkeskovvej og Jarlsmindevej bevares de bedste træer og der suppleres med nye træer. Dog skal der være indblik fra vejen til søen.

Bassinets kanter vil med tiden blive dækket af selvsåede arter.