Vandforsyningsplan sikrer rent drikkevand

Alle kommuner skal lave en vandforsyningsplan, der sikrer rent drikkevand i fremtiden. Aarhus har vand nok, men det er vigtigt med fokus på forureningskilder

Formålet med en vandforsyningsplan er at beskrive, hvordan borgerne kan få leveret rent drikkevand fremover. Det er altså en langsigtet plan for rent og tilstrækkelige mængder drikkevand.

En vandforsyningsplan har også fokus på vandværkernes tilstand og kapacitet.

Den nuværende vandforsyningsplan for Aarhus gælder for perioden 2016 til 2023 og kan findes på Aarhus Kommunes hjemmeside.

Vandforsyningsplan for Aarhus Kommune 2016 - 2023

Vand nok i Aarhus

I Aarhus Kommune er der generelt nok og godt grundvand til at dække det nuværende og fremtidige behov. Udfordringen er at være opmærksom på og tage hånd om trusler mod grundvandet – fx forurening fra pesticider.

I forordet til Aarhus Kommunes vandforsyningsplan står der bl.a.:

"De væsentligste problemstillinger for vandforsyningen i Århus Kommune er knyttet til forurening af grundvandet og herunder det forhold, at en række ejendomme i det åbne land med egen vandforsyning ikke har en acceptabel vandkvalitet".

"Vandressourcerne i Århus Kommune er truet af forskellige typer forurening afhængig af indvindingsstedets beliggenhed i forhold til byområder, landbrugsarealer mv. samt den geologiske beskyttelse".

Pesticider truer

Forurening med pesticider er et problem i mange boringer i Aarhus Kommune. En tredjedel af grundvandet i Aarhus kan være forurenet med sprøjtegifte. Det viser en række målinger, som Aarhus Vand har foretaget. I alt er vandet fra 318 boringer blevet undersøgt. Resultatet er, at der er sprøjtegifte i 35% af disse boringer.

For at undgå at flere boringer bliver forurenet, forsøger vi både med frivillige aftaler og kampagner at begrænse brugen af sprøjtegift hos landmænd, gartnerier og villaejere.

Lykkes det ikke med frivillige aftaler at stoppe brugen af gift, kan kommunen gennem indsatsplaner påbyde lodsejere i udvalgte områder, at de skal stoppe med at bruge sprøjtegift i bestemte områder.

Indsatsplanerne bliver udarbejdet og vedtaget af Aarhus Kommune.