Staten kortlægger grundvandsinteresser

Staten kortlægger områder med særlige grundvandsinteresser, som kommunerne kan bruge i deres arbejde med indsatsplaner

Når det regner på jordoverfladen, siver vandet ned gennem jorden og samles i porøse jordlag. Alt efter om regnvandet siver ned gennem sand, fast ler eller andre jordarter, vil det være kortere eller længere tid om at blive til grundvand. Typisk går der 5-50 år.

Statens kortlægning skal vise, hvordan jordlagene ligger, hvad de består af, hvordan vandet strømmer i dem, og hvordan grundvandskvaliteten er i magasinerne.

Det er også vigtigt at vide, om ét magasin hænger sammen med et andet, dels for at forhindre spredning af forurening og dels for at vide, hvor stor en grundvandsressource, der er til rådighed, når der pumpes i en boring.

Viden skal sikre bedste beskyttelse

Staten overtog i 2007 kortlægningen af grundvandet fra amterne og har siden arbejdet med at uddybe amternes kortlægning af såkaldte Områder med Særlig Drikkevandsinteresse (OSD). Arbejdet skal være afsluttet ved udgangen af 2015.

Formålet er at få viden, der er så robust, at man kan udpege de drikkevandsressourcer, der har den bedste kvalitet og som er bedst beskyttet mod nedsivende forureninger og overudnyttelse.

Ud over OSD-områderne, kortlægger staten også i indvindingsoplandet til almene vandforsyninger udenfor OSD områderne.

300 meter ned

I grundvandskortlægningen er det vigtigt at bestemme grundvandets udbredelse, kvalitet og sårbarhed. Det sker ved at undersøge geologien, hydrologien, grundvandskemien, arealanvendelsen samt forureningskilderne i det område, der kortlægges.

Til kortlægningen bliver der anvendt en række geofysiske metoder i kortlægningsområdet, hvor typen, forløbet og dybden af jordlagene bestemmes ned til en passende dybde, nogle steder helt ned til 300 meter.

Læs mere om Statens grundvandskortlægning i Midtjylland