Vi beskytter grundvandet gennem indsatsplaner

Aarhus beskytter drikkevandet ved at lave indsatsplaner, der blandt andet forbyder brug af sprøjtemidler i sårbare områder med grundvandsinteresser.

Aarhus Kommune har vedtaget en række indsatsplaner, der blandt andet forbyder grundejere, gartnerier og landmænd at bruge sprøjtegift i bestemte områder, hvor grundvandet er særligt sårbart i forhold til forurening. Indsatsplanerne skal beskytte 7.500 hektar sårbare arealer mod sprøjtegiftforurening.

Det overordnede formål med indsatsplanerne er, at sikre nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser, så grundvandets kvalitet i alle grundvandsforekomster, efter en simpel vandbehandling, overholder drikkevandskvalitetskravene. Der skal således kunne indvindes vand til drikkevand fra alle grundvandsforekomster i indsatsområderne.

På baggrund af indsatsplanerne skal vandværkerne indgå frivillige aftaler med ejerne af de sårbare arealer om ændringer i driften af jorden. Lykkes det ikke at indgå frivillige aftaler, kan Aarhus Kommune med indsatsplanerne i hånden pålægge lodsejerne sprøjtegiftfri drift af jorden. Lodsejerne vil få udbetalt erstatninger, der skal dække deres tab.

Indtil nu er der vedtaget to indsatsplaner, der dækker henholdsvis Beder, Malling og Mårslet-området og Stavtrup og Åbo-området. En tredje indsatsplan for den resterende del af drikkevandsområderne i Aarhus forventes vedtaget i 2019.

Indsatsplan Beder

Indsatsplanen for Beder, Malling og Mårslet-området er den første i rækken af i alt tre indsatsplaner, der skal dække Aarhus Kommune. Indsatsplanen blev vedtaget i 2013.

Planen gælder for et ca. 30 km2 stort område, hvor omkring 15 procent af drikkevandet i kommunen bliver hentet. Planen beskriver en række indsatser, der skal forhindre, at grundvandet bliver forurenet med nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer.

Indsatsplan Stautrup Åbo

Indsatsplanen for Stavtrup, Åbo-området er den anden af de i alt tre indsatsplaner, der skal sikre fortsat rent drikkevand til aarhusianerne. Indsatsplanen blev vedtaget i 2015.

Indsatsområdet dækker et ca. 80 km2 stort område. Der indvindes i alt ca. 6,5 mio. m³ grundvand om året, og vandet fra indsatsområdet forsyner både områdets beboere og dele af Aarhus by. Indsatsområdets grundvandsforekomster udgør en væsentlig ressource for den nuværende og fremtidige vandforsyning i Aarhus Kommune.

Indsatsplan StorAarhus

Den tredje indsatsplan skal beskytte resten af drikkevandsområderne i Aarhus Kommune. Den forventes at blive vedtaget i 2019.

Vil du vide mere

Se kort over områderne og læs mere om indsatsplanerne på Aarhus Kommunes hjemmeside.