Byprojekt: Genanvendelse af vand i Nye

Nye er en ny bydel i det nordlige Aarhus Kommune. Visionen for Nye er blandt andet at udvikle og implementere helhedsorienteret vandhåndtering, hvor overfladevand bliver genbrugt i husene.

Den kommende bydel Nye bliver det første sted i Danmark, hvor alt afstrømmende overfladevand fra tage, veje og det omgivende grønne område betragtes som en ressource, der anvendes både rekreativt, til brandslukning og i husene.

Regnvandet samles og renses centralt, inden det anvendes i husene til toiletskyl og tøjvask. Genanvendelsen sparer således på grundvandsressourcen.

Vandkoncept for Nye

Baggrund for projektet

I Danmark er der i en årrække arbejdet på at gøre lokal afledning af regnvand til en naturlig del af nye byggemodninger og byomdannelsesprojekter. Det opsamlede regnvand opbevares og tilbageholdes i regnvandsbassiner, indtil det kan afledes til den lokale recipient. Men hvorfor ikke anvende vandet, når det nu alligevel er opsamlet?

I dette projekt udvikles en central sekundavandsløsning, hvor det opsamlede vand fra hele byudviklingsområdet renses på et renseværk, inden det ledes i et separat ledningsnet ud til brug i toiletskyl og tøjskyl mv. i områdets boliger. På den måde gør vi fremtidens boliger mere bæredygtige, da vi sparer på grundvandsressourcen, som med væksten i Aarhus Kommune er en ressource, der skal forvaltes med stor omtanke.

Den centrale sekundavandsløsning etableres og drives af Aarhus Vand, hvilket betyder, at borgerne i Nye får en bæredygtig livsstil uden det ansvar, udgifter og besvær, der normalt er forbundet med anvendelse af sekundavand. Et professionelt drevet centralt renseværk er en garanti for sikker drift og tryghed for borgerne.

Renseløsningen

I projektet etableres et opsamlingsbassin, som fungerer som kilde til renseværket. Opsamlingsbassinet med overfladevand fremstår samtidigt som et rekreativt element i området med et plante- og dyreliv som i en naturlig sø. Der etableres et indtag fra opsamlingsbassinet ind til renseværket. Indtaget forbedrer vandets kvalitet samtidig med, at det sikrer, at indtaget er skånsomt i forhold til plante- og dyrelivet i opsamlingsbassinet. Inde på renseværket renses vandet, så sekundavandet ikke udgør en sundhedsrisiko for brugerne. På renseværket etableres en buffertank, som sikrer forsyning i spidsbelastninger og til brandslukning.


Den udviklede løsning demonstreres i første etape af aarhusforstaden Nye. Etapen er på 18 hektar med 600 boliger til ca. 2.000 beboere og realiseres i 2017. På sigt skal byen strække sig over ca. 150 hektar, og rumme op tit 15.000 beboere.