Vi adskiller regnvand og spildevand

På Bjørnholms Allé og Bygholmsvej adskiller vi regnvand og spildevand, hvor de to typer vand i dag løber i samme rør. Dette er et led i vores arbejde med at tilpasse kloaksystemet, så det er rustet til at modstå klimaforandringerne. For vi mangler plads i kloaksystemet.

Baggrund

Adskillelse af overflade-/regnvand og husspildevand i hvert sit ledningssystem (også kaldt separatkloakering)
er nødvendig på grund af klimaforandringerne, der allerede har medført flere, meget kraftige regnskyl.

Adskillelse af regn- og spildevand minimerer risikoen for:

  • Spildevand i din kælder og på din grund
  • Forurening af vandløb, søer og havet
  • Oversvømmelsesskader som følge af klimaændringer

Det er Aarhus Kommune, der med sin spildevandsplan beslutter, hvilke veje og områder, der skal have adskilt
regnvand og spildevand.

Det er Aarhus Vands opgave at gennemføre det konkrete projekt med at erstatte den gamle fælleskloakledning
i vejen ud for dit hus med to separate kloakrør - et til regnvand og en til spildevand. Den gamle stikledning
til dit hus erstattes af to stikledninger frem til skel. Dette gør vi i samarbejde med vores private partnere, som foretager selve anlægsarbejdet. Aarhus Vand afholder alle udgifter til dette arbejde, og der opkræves ikke ekstra tilslutningsbidrag i forbindelse med arbejdet.

Dit ansvar ved adskillelse af regnvand og spildevand på egen grund

Hvad betyder vores arbejde for den enkelte grundejer? Som grundejer er det vigtigt at være opmærksom på følgende:

  1. Den enkelte grundejer skal adskille regnvand og spildevand på egen grund. Som grundejer skal man selv afholde udgifterne til dette arbejde.
  2. Alle grundejere, der bliver pålagt at adskille regnvand og spildevand på egen grund, modtager brev fra Aarhus Kommune med tidsplan og information om indsigelsesmuligheder.

Nedsivning på egen grund

I nogle tilfælde kan man som grundejer med fordel vælge at nedsive regnvandet i egen have. Vær opmærksom på, at man som grundejer skal indhente tilladelse hos Aarhus Kommune, hvis man ønsker at nedsive regnvand på egen grund.

Du har mulighed for et tilskud (tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand), hvis du vælger at håndtere dit regnvand på egen grund. Men der er klare regler for hvad du må og ikke må.

Hvis du vælger at koble alt dit regnvand fra kloaksystemet, får du udbetalt 24.200,48 kr. (2017-priser).

Aarhus Kommune har opstillet generelle krav om, hvad du skal søge om at få lov til at lave i din have af regnvandsløsninger, og hvad du selv må udføre.

Aarhus Kommune har desuden udarbejdet et metodekatalog til Lokal Afledning af Regnvand (LAR). Dette katalog finder du på kommunens hjemmeside sammen med ansøgningsskemaer og vejledninger.

Vi forstyrrer hverdagen

Det er et omfattende projekt, vi skal gennemføre på de to veje. Vi skal arbejde i et område, hvor der til dagligt færdes mange mennesker. Vi tager naturligvis hensyn til alle i området, men vi kan dog ikke undgå at forstyrre hverdagen.

Man vil som beboer i området derfor kunne opleve gener blandt andet i form af støv, støj, afspærringer, omkørsler og indskrænkninger i de nuværende adgangs- og parkeringsforhold.