Nyheder om projektet i Risvangen og Vorrevangen

19. december 2017

Risvang Allé

Vi er ved at være færdige med arbejdet på Risvang Alle. Vi har nu plantet omkring 100 træer af typen frynse-eg i midterrabatten. Regnbedene, der støder op til midterrabatten, er etablerede og beplantet med græsser og blomstrende stauder. Så snart vejret tillader det, udfører vi den sidste finregulering af arealerne, og vi sår græs i midterrabatten.

Midterrabatten er opdelt i en række sektioner, der afgrænses af de veje, der krydser Risvang Allé. I sektionen ved Hans Egedes Vej har vi etableret en bane, der blandt andet kan bruges til fodbold og basket. Til foråret er det planen, at der sættes et hegn om banen, så boldene ikke flyver ud på vejen. Det er ligeledes planen, at der opsættes fitness-redskaber, der hvor Bethesdavej krydser Risvang Allé. Der bliver også opsat borde og bænke forskellige steder i området.

Med projektet på Risvang Allé, som nu altså snart afsluttes, kan området tage imod regnvandet fra ejendommene i området og de veje, der munder ud i Risvang Alle.

Området omkring Havrebakken

Lige efter nytår går vi i gang med at etablere regnvandsledninger på Havrebakken, Vejlby Ringvej, Kornbakke Allé og dele af Bakkevænget. Derudover etablerer vi grøfter i græsrabatterne på disse veje - begge dele har til formål at håndtere regnvandet fra huse og veje og lede det ud i Risvang Allé. På Havrebakken etablerer vi på nordsiden – det vil sige modsat græsrabatten - nyt fortov og en græsrabat.

Vi spærrer for gennemkørsel på de fire veje, mens vi arbejder, men der er mulighed for at køre ind fra sidevejene. Se tidsplanen her:

Vi sender et informationsbrev til alle, der bliver berørt af vejarbejdet, og vi indkalder desuden til vejmøder om arbejdet. Planen er, at vi er helt færdige med projektet i Risvangen i sommeren 2018.

Regnvandssø i Vorrevangsparken I januar går vi i gang med at rense søen i Vorrevangsparken op, så søen får et større vandspejl, se illustrationen:

Formålet med at udvide søen er, at den skal være i stand til at opsamle og rense regnvandet fra de omkringliggende områder. Dermed bliver søen en vigtig del af skybrudssikringen for hele Vorrevangen. Vi etablerer en platform og en flad skråning, så man nemmere kan komme ned til søen, og der sættes en bænk op. Oprensningen af søen medfører en del jordkørsel i parken.

Få en rundvisning i området

Onsdag den 24. januar kl. 15.00 arrangerer vi en rundvisning i Risvangen og Vorrevangen, hvor projekt-chef Vibeke Bundesen fortæller om de mange klimatiltag, der nu er lavet, og funktionen af de enkelte til-tag. Mødested: Vorrevangsparken ved søen.

Af hensyn til planlægningen vil vi gerne have tilmelding til arrangementet. Send en mail til: kunde@aarhusvand.dk, mærket ”Tilmelding rundvisning” med angivelse af antal deltagere.

Når vi er helt færdige i sommeren 2018, markerer vi afslutningen af det samlede projekt, og også her vil der være mulighed for at få en rundvisning. Mere om det senere.

Hvis du vil vide mere

Du er velkommen til at kontakte projektchef i Aarhus Vand Vibeke Bundesen på e-mail: vwb@aarhusvand.dk 

 

4. maj 2017

Risvang Allé

Illustrationen nedenfor viser den fremtidige beplantning af midterrabatten på Risvang Allé. Vi planter ca. 100 træer, som bliver af typen frynse-eg. Vi sår græs i kanten af rabatten ud mod vejen. Men resten får på anbefaling fra Naturhistorisk Museum lov at vokse frit med en naturlig beplantning, så der over tid vil dannes et rigt dyre- og planteliv i området.

Illustration: Udsnit af midterrabatten på Risvang Allé

Illustration: Hele midterrabatten på Risvang Allé

Hent begge illustrationer i stort format (pdf).

Vi etablerer opholdsarealer med fast grus som bund, og vi planter blomstrende træer og buskroser, der hvor midterrabatten gennemskæres af de veje, der krydser Risvang Allé.

På hver side af midterrabatten etablerer vi såkaldte flexzoner, som kan bruges til parkering. Til opdeling af flexzonerne etablerer vi regnbede, som skal opsamle regnvand. Bedene beplantes med græsser og blomstrende stauder og løg. Der etableres hastigheds-dæmpende bump på de strækninger, hvor bussen ikke kører. Og der etableres nyt fortov på nordsiden af vejen.

Midterrabatten opdeles i sektioner, som skråner, og som hver er afgrænset i den lave ende af en lav betonmur. Herved fungerer de som bassiner til opbevaring af vandet ved kraftig regn.

I én af sektionerne vil der være mulighed for at etablere en bane til for eksempel boldspil. I en anden af sektionerne etablerer vi en petanquebane, og vi opsætter bænke i området.

Hvor Nordvestpassagen munder ud i Risvang Allé, lader vi et stykke af betonbunkeren stå frit tilgængelig, så man kan benytte den til forskellige formål. Dette vil samtidigt fungere som en påmindelse om, hvorfor bunkeren blev etableret under 2. verdenskrig. I området uden for bunkeren vil der være plads til leg og ophold. Stubbe fra de træer, der oprindeligt stod i rabatten, vil bliver brugt til dette.

 

Vær med til at redde sjælden guldsmed

I søen i Vorrevangsparken lever der en meget sjælden guldsmedart, der hedder gulvinget hedelibel. Som led i klimatilpasningen i området kommer vi til at forstyrre dyrelivet i søen, og for at sikre, at guld-smeden ikke forsvinder, skal nogle eksemplarer af arten flyttes.

Det sker den 13. juni kl. 14 ved et åbent arrangement for alle i Vorrevangsparken over for Vorrevangskolen. Her vil biolog Lars Brøndum fra Naturhistorisk Museum sammen med de børn og voksne, der har lyst, indsamle nogle eksemplarer, som efterfølgende flyttes til den nye sø på Trianglen, som er det grønne område ved Bethesdavej og Gustav Holms Vej.

Ved arrangementet vil der være godter til alle fremmødte børn. Så kom og vær med til at redde den gulvingede hedelibel! Mødested ved søen i parken.

 

31. marts 2017

Håndtering af regnvand i de offentlige arealer

Vi er i samarbejde med Per Aarsleff A/S i fuld gang med den del af projektet, som handler om håndtering af vandet i de offentlige arealer.

Håndtering af regnvand på Gustav Holms Vej

Siden oktober 2016 har vi været i gang med at forberede arbejdet med adskillelse af regn- og spildevand langs Gustav Holms Vej. Vi har etableret en stor regnvandsledning under Vejlby Ringvej, som ender i et regnvandsbassin på Trianglen – det grønne område ved Bethesdavej og Gustav Holms Vej.

Visualisering af regnvandsbassinet ved Trianglen.

Tæt på dette bassin etablerer vi et skybrudsbassin i det område, hvor der er en fodboldbane. Ved kraftig regn kommer fodboldbanen til at fungere som et skybrudsbassin. Vandet fra de to bassiner vil løbe i en åben rende til et tredje regnvandsbassin i bunden af vejen, som allerede er etableret. Bassinerne har til formål at forsinke regnvandet og rense det, inden det bliver ledt ud i bugten.

Regnvandet fra boligerne i området skal ledes på overfladen ud i fem vejbede. Ved vejbedene etablerer Aarhus Kommune vejbump og indfører en maksimal hastighed på 40 km på vejen fra Bethesdavej til Grenåvej. Ved vejbumpene ledes regnvandet i underjordiske rør til renden på den modsatte side af vejen. Der bliver i forbindelse med arbejdet lagt nyt fortov på Gustav Holms Vej. 

Principskitse af regnvandshåndtering på Gustav Holms Vej.


Eksempel på vejbed.

Håndtering af regnvand på Risvang Allé

Det grønne område i midten af Risvang Allé skal bruges til håndtering af regnvandet fra de øvrige boliger i området. Her etablerer vi små bassiner og derudover en rende i græsrabatten i begge sider af Risvang Allé. Det kræver desværre, at birketræerne i det grønne område må lade livet. Til gengæld planter vi 100 nye træer i området, som bliver forvandlet til et rekreativt område.

Også på Risvang Allé etablerer kommunen vejbump og indfører en maksimal hastighed på 40 km på vejen fra Bethesdavej til Grenåvej. Der etableres desuden såkaldte flexzoner til parkering.

Visualisering af regnvandshåndtering på Risvang Allé. Træerne plantes som en allé – og ikke som på tegningen i grupper.

Tværsnit af Risvang Allé

 

Se udsendelse på TV2 Østjylland fra 2015 om projektet.

Læs tidligere nyhedsbreve her

Nyhedsbrev 8 for Risvangen og Vorrevangen

Nyhedsbrev september 2015

Status på tilbagemeldinger fra grundejerne

Senest den 1. juli 2015 skulle 169 grundejere i Risvangen og Vorrevangen vælge, om de i fremtiden selv ønsker at udlede deres regnvand til Aarhus Vands nye regnvandssystem i vejen, eller om de ønsker at håndtere regnvandet i egen have.

Vi har nu gennemgået alle tilbagemeldingerne: 27 grundejere ønsker at håndtere regnvandet selv på egen grund. En del af grundejerne er boligforeninger, så der er i alt ca. 300 boliger, som vil håndtere regnvandet på egen grund. Hvis du har valgt at håndtere regnvandet på egen grund, er det vigtigt, at du ikke går i gang med arbejdet, før du har indhentet de nødvendige tilladelser og eventuelle dispensationer fra Aarhus Kommune. Læs mere på www.aarhus.dk (søg på ”ansøgning til nedsivning af overfladevand”). Her kan du indsende ansøgninger og blandt andet læse mere om, hvad du selv må lave, og hvornår du har brug for en autoriseret kloakmester.

Vi har valgt entreprenør

Per Aarsleff A/S har vundet opgaven med at udføre de mange opgaver i de offentlige arealer i Risvangen og Vorrevangen. Vi er netop nu i gang med at udarbejde de første tidsplaner. Vi forventer at indlede arbejdet i foråret 2016. Den overordnede tidsplan kan ses på Aarhus Vands hjemmeside i slutningen af 2015.

Tv-indslag om projektet

TV 2 Østjylland bragte den 1. september et indslag om projektet i nyhedsudsendelsen kl. 19.30. Se indslaget her

Stor interesse for ”råd og vejledning for haveejere”

Som noget helt nyt tilbød vi tidligere på året havejerne i Risvangen og Vorrevangen et ”råd og vejledning”-besøg af en af vores samarbejdspartnere. Ikke mindre end 88 haveejere tog imod tilbuddet. Vi er meget glade for, at så mange haveejere har inviteret os indenfor til en snak om håndtering af regnvand. Vi fået mange positive tilbagemeldinger, og vores samarbejdspartnere, som har gennemført besøgene, melder om både stor interesse og spørgelyst.

De mange besøg har været værdifulde for os. Ikke blot i forhold til de mere tekniske aspekter om fremtidig adskillelse af regnvand og spildevand i området, men også i forhold til en spændende og tæt dialog med haveejerne. Vi har fået ny viden, gode idéer og kritisk konstruktiv kritik, som er værdifuld for udviklingen af projektet. Tak for det.

Nyhedsbrev 7 for Risvangen og Vorrevangen

Den 30. juni 2015

Fra arrangementet den 2. juni

Husk den 1. juli 2015

Husk, at du som haveejer senest den 1. juli 2015 skal vælge, om du vil udlede dit regnvand til Aarhus Vands nye regnvandssystem i vejen, eller om du vil håndtere regnvandet i egen have. Har du endnu ikke truffet din beslutning, kan du stadig nå at gøre det.

Besøg i demonstrationshaver

Den 1. og 2. juni 2015 havde vi igen slået et stort telt op på det grønne område ved Bethesdavej og Gustav Holm Vej.

I teltet kunne beboere og andre interesserede:

Få inspiration

Beboerne kunne få inspiration til at besøge de syv demonstrationshaver, hvor vi sammen med vores samarbejdspartnere haveejerne har etableret basisløsninger til håndtering af regnvand i egen have eller udledning til Aarhus Vands nye regnvandssystem i vejen.

Få overblik

Deltagerne kunne få et overblik over, hvilke haveejere, der skal aflevere regnvand i henholdsvis overfladen og i rør – hvis de ønsker at lede deres regnvand til Aarhus Vands nye regnvandssystem i vejen.

Se oversigtskort her (pdf)

Se bud på løsninger

De fremmmødte kunne se bud på løsningerne i de offentlige arealer i området – baseret på input fra workshoppen den 24. marts. 

Løsninger på offentlige arealer i Ris/Vorrevanen

Aftale et besøg

Beboerne kunne aftale et besøg for at få råd og vejledning.

Folder

På trods af, at vejret ikke viste sig fra sin bedste side, besøgte rigtigt mange beboere teltet, hvor de blandt andet fik svar på spørgsmål og fik udleveret en folder, som introducerer løsningerne i de syv demonstrationshaver.

Folderen indeholdt også et kort, der gjorde det nemt at finde de syv haver.

Folder over demohaver (pdf)

Fotos fra arrangementet

Risvangen-Vorrevangen 2-juni-2015

 

 

 

 

Nyhedsbrev 6 for Risvangen og Vorrevangen

April 2015

Invitation

Den 1. og 2. juni 2015 inviterer vi alle beboere i Risvangen og Vorrevangen på besøg i de demohaver, som vi er i gang med at etablere sammen med vores samarbejdspartnere og en række haveejere i området. Udgangspunktet for besøgene bliver et telt i området. Her kan du også se, hvor langt vi er kommet med løsningerne i de offentlige arealer i området. Vi er netop nu ved at planlægge de to dage og vi vil informere dig igen, når alle detaljerne er på plads. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Beboermøde den 24. marts 2015

Mere end 100 beboere mødte den 24. marts op på Vorrevangskolen og gav deres besyv med i forhold til, hvordan vi kan udforme de offentlige arealer i området, så de fremover kan håndtere regnvandet fra huse og veje.

På mødet præsenterede vi i mindre grupper en række forslag, der fokuserede på områderne Risvang Allé, Gustav Holms Vej og Vorrevangsparken. Vi præsenterede blandt andet tankerne bag forslagene, hvorefter der var tid til spørgsmål, debat og gode forslag.

Aftenen viste tydeligt, at mange beboere på forhånd havde gjort sig tanker om, hvordan Risvangen og Vorrevangen kan se ud i fremtiden. Der kom rigtig mange gode forslag på bordet. Mange af disse forslag pegede ikke overraskende i meget forskellige retninger, men især fire overordnede emner dukkede op flere gange i løbet af aftenen:

 • Mulighed for aktiviteter for børn
 • Trafik – især tiltag der bidrager til at sænke hastigheden for biler på Risvangs Allè
 • Vandets anvendelse til forskønnelse
 • Grønne områder – træer, græs, buske

Du kan se nogle af skitserne fra beboermødet her.

Vi foretager opmålinger i området I forbindelse med vores arbejde med at udforme det nye regnvandssystem i de offentlige arealer foretager vi sammen med landinspektørfirmaet Geopartner i øjeblikket en række opmålinger. I de offentlige arealer måler vi især en række forskellige terrænforhold, mens vi på ejendommene i området laver opmålinger, så vi kan fastlægge placeringen af Aarhus Vands nye regnvandssystem i vejen.

Råd og vejledning for haveejere – nu frem til 1. juli

Vi har valgt at forlænge den periode, hvor du som haveejer kan få besøg i din have. Du kan nu få besøg frem til d. 1. juli 2015.

Hvis du er interesseret i et besøg, skal du kontakte: Aarhus Vand
Telefon: 89 47 10 00
E-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk

Under et besøg i din have får du råd og vejledning i forhold til, at du senest d. 1. juli 2015 skal beslutte, om du i fremtiden vil håndtere regnvandet i din egen have, eller om du vil udlede det til Aarhus Vands regnvandssystem i de offentlige arealer. Du kan også svar på spørgsmål om den videre proces og procedure om ansøgninger og tilladelser. Hvis du har kloaktegninger for dit hus, er det en god idé, at du finder dem frem til havebesøget.

Råd og vejledning – hvad spørger haveejerne om?

For de fleste haveejere er det helt nyt at skulle tænke i håndtering af regnvand på overfladen. Ikke overraskende har haveejerne rigtig mange spørgsmål, når de får besøg af en medarbejder fra vores samarbejdspartnere Orbicon A/S og EnviDan A/S.

"De haveejere, som vi besøger, er meget interesserede i at tænke i ret kreative løsninger. De vil gerne nedsive regnvand, da det virker mest naturligt", fortæller Jacob Granild, Orbicon A/S. "Mange skal dog lige have det første lille skub i form af en snak om, hvad der er realistisk. Men interessen er der helt klart".

"Folk har mange forskellige spørgsmål. Fra de helt overordnede om hvorfor projektet gennemføres til de mere praktiske omkring egnede materialer til render. Mange vil også gerne vide noget om, hvad de selv må udføre. Haveejerne har vidt forskellige behov og det tager vi naturligvis hensyn til", siger Michael Lysbjerg Brund, EnviDan A/S.

Nyhedsbrev 5 for Risvangen og Vorrevangen

Den 3. marts 2015

Sæt kryds i kalenderen den 24. marts

Vi har nu lavet flere, forskellige forslag til, hvordan de offentlige arealer i Risvangen og Vorrevangen kan udformes, så de fremover kan håndtere regnvandet fra huse og veje, i stedet for at regnvandet udledes i kloakken. Det drejer sig bl.a. om Vorrevangsparken, og de grønne områder ved Risvang Allé, Bethesdavej og Gustav Holms Vej.

Disse forslag vil vi gerne præsentere for beboerne i området. Og vi vil gerne have kommentarer og forslag til, hvordan beboerne gerne vil bruge områderne fremover. Skal der være legeplads, petanquebane, parkområde, vild natur eller noget femte?

Kom derfor og giv dit besyv med – der er stadig gode muligheder for at påvirke løsningerne. Mødet finder sted på Vorrevangskolen tirsdag d. 24. marts fra kl. 19.00 – 21.00.

Du kan tilmelde dig mødet på to måder:

1. Send en e-mail til aarhusvand@aarhusvand.dk. Skriv ”24. marts” i emnefeltet.
2. Ring til Kundeservice på telefon 89 47 10 10.

Tilmeld dig senest den 20. marts.

Demohaverne er nu valgt

Vi har nu valgt syv demohaver, hvor vi sammen med vores samarbejdspartnere etablerer basisløsninger til håndtering af regnvand i egen have. Der er tale om syv, meget forskellige typer haver, hvilket tegner godt for de havevandringer, som vi forventer at gennemføre i løbet af maj 2015. Mere info om havevandringerne senere.

Vi arbejder også på en pjece med en præsentation af de syv løsninger, som uddeles til alle husstande i området i maj.

Koordinering med andre forsyninger

Når vi hos Aarhus Vand gennemfører projekter, koordinerer vi så vidt muligt vores arbejde med andre forsyninger med det formål at minimere generne for både beboere og erhvervsdrivende i de berørte områder. Det er Aarhus Kommune, som har det overordnede ansvar for at koordinere planlagte arbejder i kommunen. Vi er naturligvis i tæt kontakt med Aarhus Kommune, så vi ved, hvilke andre forsyninger vi eventuelt skal koordinere vores arbejde med.

Det projekt, vi lige nu gennemfører i Risvangen og Vorrevangen, løber over en lang periode. Der er derfor stor sandsynlighed for, at det vil være nødvendigt for andre forsyninger at udføre forskellige typer af gravearbejder samtidig med, at vi arbejder i området.

Råd og vejledning for haveejere

Husk, at du som haveejer frem til den 1. maj 2015 kan få besøg af en af vores samarbejdspartnere i din have om råd og vejledning i forhold til valg af løsning i din have. Årstiden og vejret har ikke nogen betydning for et havebesøg. Hvis du er interesseret i et besøg, bedes du kontakte Aarhus Vand:

Telefon: 89 47 10 00
E-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk

Under et besøg i din have får du råd og vejledning i forhold til, at du senest den 1. juli 2015 skal beslutte, om du i fremtiden vil håndtere regnvandet i din egen have, eller om du vil udlede det til Aarhus Vands regnvandssystem i de offentlige arealer. Du kan også få svar på spørgsmål om den videre proces og procedure om ansøgninger og tilladelser. Hvis du har kloaktegninger for dit hus, anbefaler vi, at du har dem med ved havebesøget.

Nyhedsbrev 4 for Risvangen og Vorrevangen

Den 19. december 2014

Et kort overblik over projektet

Vi er netop nu i gang med en lang række planlægningsopgaver. Det gælder ikke mindst i forhold til de opgaver, som vi står over for i starten af 2015, hvor vi blandt andet etablerer demohaver og afholder møde om regnvandsløsninger i de offentlige arealer. Du kan se tidsplanen for projektet her.

AffaldVarme Aarhus renoverer i starten af 2015 fjernvarmeledninger i en del af området bl.a. på Bakkevænget. Vi er i tæt dialog med AffaldVarme Aarhus i forhold til at koordinere de forskellige opgaver, så vi minimerer generne for de berørte beboere.

Råd og vejledning for haveejere

Vores samarbejdspartnere har nu været på besøg i de første haver for at give råd og vejledning. Besøgene har været præget af en stor spørgelyst fra haveejernes side. Flere haveejere havde forberedt en række spørgsmål på forhånd, men der dukkede også mange nye spørgsmål op på turene rundt i haverne.

Du kan som haveejer få besøg i din have frem til den 1. maj 2015. Det er dog en god idé at kontakte os allerede nu, hvis du er interesseret i et besøg. Du skal kontakte:

Aarhus Vand
Telefon: 89 47 10 00
E-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk

Husk, at årstiden og vejret ikke har nogen betydning for et havebesøg.

Under et besøg i din have får du råd og vejledning i forhold til, at du senest den 1. juli 2015 skal beslutte, om du i fremtiden vil håndtere regnvandet i din egen have, eller om du vil udlede det til Aarhus Vands regnvandssystem i de offentlige arealer. Du kan også svar på spørgsmål om den videre proces og procedure om ansøgninger og tilladelser. Hvis du har kloaktegninger for dit hus, er det en god idé, at du finder dem frem til havebesøget.

Råd og vejledning for boligforeninger

Hvis du bor i en boligforening, sker råd og vejledning gennem din boligforening. Vi deltager meget gerne i råd-og-vejledningsmøder med de enkelte afdelinger. På disse møder vil vi eksempelvis svare på spørgsmål, drøfte løsningsforslag og lytte til dine erfaringer med regnvand i området.

Vi kan desværre ikke besøge hver enkelt lejer. Du skal derfor henvende dig til afdelingsbestyrelsen i din boligforening, hvis du synes, det er en god idé, at vi deltager i et råd-og-vejledningsmøde i netop din afdeling. I forbindelse med råd-og-vejledningsmøder hos AAB vil der desuden være en repræsentant fra projektafdelingen til stede.

Du kan nu gennemføre din egen nedsivningstest

Mange haveejere i Risvangen og Vorrevangen har givet udtryk for, at de gerne vil vide mere om deres havers nedsivningsevne. Du kan teste din haves nedsivningsevne på to forskellige måder:

1. Du graver et hul og måler nedsivningen nede i jorden.

2. Du tester nedsivningen på jordoverfladen ved hjælp af to metalringe, som du fra den 5. januar kan låne hos os ved at kontakte:

Lars Trolle
Telefon: 89 47 12 24
E-mail: lar@aarhusvand.dk

 Du kan læse mere om, hvordan du tester din haves nedsivningsevne her

Nyhedsbrev 3 for Risvangen og Vorrevangen

Den 3. november 2014

Råd og vejledning – i DIN have

Frem til d. 1. maj 2015 kan du som haveejer i Risvangen og Vorrevangen få besøg i din have af en af vores samarbejdspartnere. Under besøget får du råd og vejledning i forhold til, at du senest d. 1. juli 2015 skal beslutte, om du i fremtiden vil håndtere regnvandet i din egen have, eller om du vil udlede det til Aarhus Vands regnvandssystem i de offentlige arealer. Samtidigt kan du få svar på spørgsmål om den videre proces og procedure om ansøgninger og tilladelser. Vores råd og vejledning er gratis og varer en time. Besøget går ikke ud på at beregne størrelser eller pris på konkrete løsninger til din have. Det finder du finder information om under ”Servicepakker”.

Hvis du bor i en boligforening, sker råd og vejledning gennem din boligforening.

Er du interesseret i at få besøg i din have, skal du kontakte: Aarhus Vand - Telefon: 89 47 10 00 E-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk

Hvis du har kloaktegninger for dit hus, er det en stor fordel, at du finder dem frem til havebesøget.

Skal din have være demohave?

Tak til de haveejere, som allerede nu har meddelt os, at de gerne vil samarbejde med os om at etablere såkaldte demohaver. I hver enkelt demohave laver vi i løbet af vinteren en løsning til håndtering af regnvand i egen have. Vi er færdige
med demohaverne d. 1. april 2015. Herefter inviterer vi alle beboere i området til havevandringer.

Vi mangler dog stadig nogle haver, da vi skal bruge forskellige typer haver for at vise forskellige løsninger afhængig af for eksempel jordtype, fald i terræn og havestørrelse.

Er du interesseret i, at din have bliver demohave, skal du inden d. 15. november 2014 kontakte:

Inge H. Jensen
Telefon: 89 47 11 36
E-mail: ihj@aarhusvand.dk 

eller:

Anne Laustsen
Telefon: 89 47 11 35
E-mail: ala@aarhusvand.dk

Ønsker du at udlede dit regnvand til Aarhus Vands regnvandssystem?

Hvis du vil udlede dit regnvand til Aarhus Vands regnvandssystem, opfordrer vi dig til at vente med at udføre arbejdet på din egen grund, indtil Aarhus Vands regnvandssystem ER etableret.

Hvis du ønsker at skille regnvand og spildevand ad nu, opfordrer vi dig til at kontakte Aarhus Vand, inden du går i gang med arbejdet. Og dermed også inden du indgår aftaler med eksempelvis en kloakmester eller en entreprenør. Det er vigtigt, at løsningen i din have senere kan tilsluttes vores kommende regnvandssystem i de offentlige arealer.

Kontakt Inge H. Jensen eller Anne Laustsen.

Nyhedsbrev 2 for Risvangen og Vorrevangen

Den 22. september 2014

Kom til havevandring

Husk, at vi den 24. og 25. september 2014 kl. 16.00 – 20.00 holder havevandringer i udvalgte haver i Risvangen og Vorrevangen i forbindelse med projektet om adskillelse af regnvand og spildevand i jeres område.

Der er en række beboere i området, som har stillet deres haver til rådighed, så alle interesserede kan få både viden om - og inspiration til - hvordan man som haveejer kan håndtere regnvandet i sin egen have. Eller aflede det til Aarhus Vands system i de offentlige arealer.

Vi har udvalgt haverne ud fra kriterier som eksempelvis terrænfald, svære nedsvingsforhold og hustype. Vi har inviteret en række kloakmestre og entreprenører til at deltage i havevandringerne. De vil undervejs svare på spørgsmål og give inspiration til konkrete og praktiske løsninger.

Ønsker du at deltage i en eller flere havevandringer, skal du blot møde op i vores store telt på det grønne område ved Bethesdavej og Gustav Holms Vej. Her kan du tilmelde dig de havevandringer, som er mest interessante i forhold til din have. Så kig forbi i teltet!

I teltet har du også mulighed for at møde Aarhus Vand, Aarhus Kommune og de virksomheder, der står bag de servicepakker, som du kan læse mere om her på hjemmesiden. De fremmødte virksomheder står naturligvis også til rådighed for spørgsmål.

Nyhedsbrev 1 for Risvangen og Vorrevangen

Den 9. juli 2014

Velkommen til vores første nyhedsbrev

Her har du det første nyhedsbrev om ”Projekt adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen/Vorrevangen”. Nyhedsbrevet sendes ud til alle beboere i området, og denne første gang sendes det som brev og lægges ud her på vores hjemmeside. Det er sidste gang, at nyhedsbrevet sendes som brev, for fremover sender vi udelukkende nyheder om projektet elektronisk som nyhedsmails med link her til hjemmesiden. Derfor bedes du tilmelde dig vores nyhedsmail – se hvordan nederst i dette nyhedsbrev.

Afgørende informationer om projektet, hvor det er vigtigt, at du træffer en beslutning, skal overholde en tidsfrist osv., vil vi – og Aarhus Kommune - dog fortsat sende som brev.

Som opfølgning på informationsmødet d. 30. april på Vorrevangskolen kan vi se, at mange allerede er godt i gang med overvejelser om, hvordan regnvandet fra grunden skal håndteres i fremtiden. Nogle af de spørgsmål, folk stiller, er: Skal regnvandet udledes til Aarhus Vands system? Eller skal regnvandet håndteres på egen grund? Vi får henvendelser fra både enkeltpersoner og fra grupper, hvor naboer er gået sammen for at finde den bedste løsning.

D. 11. juni holdt Aarhus Vand en workshop om nedsivningstest og jordbundsforhold. Det kan du læse mere om nedenfor.

Vi arbejder lige nu med at udvikle en række ”servicepakker”, der skal gøre det lettere at få udført det nødvendige arbejde på ens egen grund - uanset om man vil tilsluttes Aarhus Vands løsning, eller om man vil beholde regnvandet i egen have. Vi vil fortælle om servicepakkerne på en workshop d. 28. august – den kan du også læse mere om i dette nyhedsbrev.

Go’ sommer, venlig hilsen
Inge Halkjær og Anne Laustsen, projektledere i Aarhus Vand

Workshop om nedsivning

Omkring 30 beboere mødte den 11. juni op i parken over for Vorrevangskolen til en workshop om, hvordan man kan bedømme nedsivningsevnen i ens have. På workshoppen blev der også fortalt om de muligheder, der er for at håndtere regnvandet i haven.

På workshoppen demonstrerede GEUS (De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland), hvordan man selv kan lave en nedsivningstest i sin have. Der blev udleveret en vejledning til deltagerne, som du kan hente her (pdf).

GEUS viste også en metode til at kortlægge jorden i haven og dermed finde det bedst egnede sted i ha-ven, hvis man vil nedsive regnvandet. Det kræver specialviden at udføre kortlægningen. Hvis du gerne vil have lavet en tilsvarende undersøgelse i din have, kan du bestille undersøgelsen hos Aarhus Vand. Det koster 1.000 kr. inkl. moms at få undersøgt sin have. Skriv til ala@aarhusvand.dk

Haveselskabet deltog også og fortalte mere om løsninger i haverne – også når det er vanskeligt at nedsive regnvandet.

Du kan se billeder fra workshoppen under "Billedarkiv".

Workshop om håndtering af regnvand på egen grund

Torsdag den 28. august holder vi næste workshop – denne gang på Vorrevangskolen fra kl. 19.00 – 21.45.

Vi ønsker med denne workshop at give dig viden om og inspiration til, hvordan du kan håndtere dit regnvand i din have. Du får derudover mulighed for at stille spørgsmål og eventuelt præsentere dine egne idéer og tanker.

På workshoppen vil vi bl.a.:

 • Give en kort orientering om det samlede projekt
 • Vise eksempler på, hvordan haveejere rundt omkring i Danmark har valgt at håndtere deres regnvand
 • Fortælle om vandets strømningsveje – både i hverdagen og ved skybrud
 • Give dig mulighed for at høre, hvad andre beboere i området planlægger at gøre
 • Give dig mulighed for at give andre beboere gode idéer og råd
 • Kort præsentere vores arbejde med at udvikle servicepakker

Vi udsender det endelige program med vores nyhedsmail i midten af august, så husk at tilmelde dig vores nyhedsmail – se nedenfor.

Tilmelding til workshoppen

Du kan tilmelde dig workshoppen ved at sende en e-mail til aarhusvand@aarhusvand.dk. Skriv ”Workshop” i emnefeltet. Skriv navn og adresse i selve mailen. Tilmeld dig senest d. 20. august.

Tidsplan for projektet

 • Den 28. august - Workshop med Haveselskabet om håndtering af regnvand i haven. På workshoppen vil der være en introduktion til ”servicepakkerne” – se ovenfor.
 • September - Havegennemgang og præsentation af servicepakker.
 • Den 1. oktober - Workshop om de offentlige områder.
 • Den 1. november - Frist for at beslutte om du som grundejer vil håndtere regnvand på egen grund eller udlede regnvandet til Aarhus Vands system.

 

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Som beboer i Risvangen og Vorrevangen har du som nævnt mulighed for at få en nyhedsmail, når vi har nye informationer om projektet. Vi vil blandt andet informere yderligere om de ting, der er beskrevet i tidsplanen ovenfor.

Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til aarhusvand@aarhusvand.dk . Skriv ”Nyhedsmail” i emnefeltet.