Adskillelse af regn- og spildevand i Beder

Aarhus Vand vil i 2017 forbedre vandkvaliteten i Hovedgrøften der løber gennem Beder by. Det sker ved at adskille regn- og spildevand i de fælleskloakerede områder.

Aarhus Vand satte i 2016 en række kloakarbejder i gang, der skal forbedre vandkvaliteten i Hovedgrøften der løber gennem Beder by. Dette skal ske ved etablering af to regnvandssøer samt ved adskillelese af regn- og spildevand for de fælleskloakerede områder. I 2017 arbejder vi på adskillelse af regn- og spildevand på Agernvej, Vilhelmsborgvænget og Beder Landevej m.fl.

Teknik og Miljø i Aarhus Kommune har i sommeren 2014 restaureret vandløbet Hovedgrøften. Hovedgrøften er gået fra at være et kanaliseret vandløb uden nævneværdig fiskebestand til at være et vandløb, der slanger sig gennem landskabet med gyde- og opvækstvand for ørreder.

Aarhus Vand følger op med etablering af regnvandssø i parken ved siden af Hovedgrøften. Søen skal forsinke og rense regnvand fra veje og hustage. I dag ledes regnvandet direkte ud i Hovedgrøften. Regnvandet vil fremover ledes til en regnvandssø, så det forsinkes og renses inden udløb til Hovedgrøften.

I de fælleskloakerede områder - dvs. områder, hvor kloaksystemet rummer både regn- og spildevand - skal der etableres to ledninger, en regnvandsledning og en spildevandsledning. Det betyder, at grundejerne i disse områder skal have adskilt regn- og spildevandssystemet på egen grund.

Ved at dele den fælles spildevandsledning i to - en til regnvand og en til spildevand – og ved at etablere regnvandssøer vil udledning af urenset spilde- og regnvand til Hovedgrøften stoppes, og vækstbetingelserne for ørrederne yderligere forbedres.

Dit ansvar ved adskillelse af regn- og spildevand

Som grundejer på en vej, hvor der reng- og spildevand skal adskilles, har du også et ansvar. Ideen med at have to rør i vejen kommer kun til at fungere, hvis du og dine naboer også får adskilt spildevand og regnvand på jeres grund. Derfor skal du sørge for at adskille dit regnvand fra dit spildevand fra køkken og toilet. Du fører dit spildevand i et rør og dit regnvand i et andet rør ud til de to nye rørledninger i vejen.

Orienteringsmøde i Beder

Aarhus Vand vil løbende indkalde de borgere, der bliver berørt af separatkloakeringen i Beder til informationsmøder. Her vil du få klar besked om, hvad der skal ske på din vej og hvad du selv skal gøre.

Etapekort